Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/akredit/public_html/HaaService/Report/PHPExcel/Calculation.php on line 1695

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/akredit/public_html/HaaService/Report/PHPExcel/Calculation.php:1695) in /home/akredit/public_html/HaaService/Report/ReportDownload.php on line 6

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/akredit/public_html/HaaService/Report/PHPExcel/Calculation.php:1695) in /home/akredit/public_html/HaaService/Report/ReportDownload.php on line 7

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/akredit/public_html/HaaService/Report/PHPExcel/Calculation.php:1695) in /home/akredit/public_html/HaaService/Report/ReportDownload.php on line 8
ࡱ;  B=%r8X"1Calibri1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial1Arial1 Arial1 Arial1 Arial1Arial1ArialHHh x     x x x H 8333f3ffff̙̙3f3fff3f3f33333f33333DSheet1Sheet2Sheet3g ` MHrvatska akreditacijska agencija - Registar akreditiranih ustanova 2019-07-18 Pretraga:Klju na rije : Ime ustanove: Shema akreditacije: Norma: Podru je: Ukupno prikazanih: BrAkreditirana ustanovaPotvrdaAdresaWebKontakt Istek akredNormaPodru jePodru je opisnoABG test d.o.o.Drinska 123/a, Osijek HR-31000www.abgtest.hrSanja Erdea, tel: 2024-07-02HRN EN ISO/IEC 17025:2007ISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanje graevnih proizvoda1ADR test sistemi d.o.o., Mjeriteljski laboratorij1Milovana Kova evia 3, Zagreb-Sloboatina HR-10010 www.adr-ts.hr+Sanela Basari Mirkovi, tel:+3851 2303 578 2020-11-013UMJERNI LABORATORIJI, Dimenzije, Snaga i sila, MasagUmjeravanje mjerila duljine, mjerila sile, vibracijskih stolova s mjernim sustavom i neautomatskih vagaADRIACERT d.o.o.'Fallerovo aetaliate 22, Zagreb HR-10000www.adriacert.hr$Zdenko Mondekar, tel:+385 1 4846 725 2023-08-05HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT. SUSTAVA UPRAVLJANJA, Proizvodnja hrane, pia i duhanskih proizvoda, Hoteli i restorani, Obrazovanje, Zdravstvena zaatita i socijalna skrb, Ostale uslugeCertifikacija sustava upravljanja kvalitetomCertifikacija sustava upravljanja okoliaemCertifikacija sustava upravljanja zdravljem i sigurnoau na radu;ADRIAINSPEKT d.o.o., Poslovnica za naftu i naftne proizvodeCiottina 17b, Rijeka HR-51000www.adriainspekt.hr%Tvrtko Blagovi, tel:++ 385 51 356080 2019-10-29HRN EN ISO/IEC 17020:2012#INSPEKCIJSKA TIJELA, Nafta i kemijaSInspekcija u podru ju nafte, naftnih derivata, ukapljenog naftnog plina i biodizelaNAEKS d.o.o.,Laboratorij za ispitivanje kanalizacijskih i vodoopskrbnih sustava#Omladinska 45, Ivani-Grad HR-10310 www.aeks.hrJozo Popi, tel:+385 1 2881440 2019-11-26$ISPITNI LABORATORIJI, GraevinarstvoIspitivanja graevnih proizvoda AGLab d.o.o..G. Kneginec, Bana Jela ia 6H, Tur in HR-42204!Alan Gran, tel:++ 385 98 649 426 2021-02-24ISPITNI LABORATORIJI, Strojarstvo, Tehni ki materijali i proizvodi - uklju ujui metale i dijelove metala, Ispitivanja, Ispitivanja bez razaranja)Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabiKAgriBioCert Zadruga za obavljanje stru nog nadzora i ugovornu kontrolu robeVeli dvor 11, Omiaalj HR-51513www.agribiocert.com#Ranko Tadi, tel:++ 385 51 /842-607 2023-01-21HRN EN ISO/IEC 17065:2013=CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Poljoprivredni proizvodi/Certifikacija proizvoda u ekoloakoj proizvodnji AKSIOM d.o.o.&Hrvatske neovisnosti 4, Split HR-21000www.aksiom-lab.hr Boris Grassi, tel:385 021 453909 2019-10-06Aktiv Global d.o.o."Radni ka cesta 57, Zagreb HR-10000www.aktivglobal.hr Matej Jozi, tel:+385 1 6182 061 2021-11-13&ALFA ATEST d.o.o., Ispitni laboratorij!Polji ka cesta 32, Split HR-21000www.alfa-atest.hrRadi - Lima, tel:021 270 506 2021-07-20Ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine, ispitivanje ventilacijskih sustava i akusti ka ispitivanja-ALFA ATEST d.o.o., Odjel za inspekciju dizala#Stanko Elezovi, tel:+385 21 270506 2023-04-21 INSPEKCIJSKA TIJELA, StrojarstvoInspekcija sigurnosti dizalaALFA Inspekt d.o.o.*Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod HR-35000"Bo~idar ori, tel:+385 35 448 811 2022-07-02Inspekcija opreme pod tlakom'ALIUS GRUPA d.o.o., Umjerni laboratorij"Marieva draga 4, Viakovo HR-51216Dino Lenaz, tel:+385 51 504 174 2022-10-19(UMJERNI LABORATORIJI, Vlaga, Temperatura5Umjeravanje mjerila temperature i relativne vla~nosti%Anafora d.o.o. Hidroatest laboratorijGrge Novaka 14, Split HR-21000Ton i Jankovi, tel:098 360 239 2022-04-10Ante-in~enjerstvo d.o.o.%Petra Kreaimira 19, Zmijavci HR-21266www.ante-inzenjerstvo.hr 2024-07-08HRN EN ISO/IEC 17025:2017Antipiros d.o.o., LaboratorijPujanke 77 a, Split HR-21000www.antipiros.comIvo Vatavuk, tel:021/495-061 2021-12-04!ISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja ARDENTER d.o.o. Odjel inspekcije$Livana-Omladinska 17, epin HR-31431!uka Jutriaa, tel:+385 31 281 710 2021-04-148Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi i mjerila < tlaka?ARMATURA-SERVIS d.o.o., Odjel za inspekciju sigurnosnih ventila&Slavonska avenija 22e, Zagreb HR-10000www.armatura-servis.hr%Dinko Stamenovi, tel:+385 1 245 5239 2023-02-27(Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi ASCON INSTITUT d.o.o., ASCONCert8Zagreba ka 91, ista Mlaka, Sesvetski Kraljevec HR-10361www.ascon-institut.hrEmilija Bariai, tel: 2021-12-22UCERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Graevinski proizvodi, materijali i konstrukcije!Certifikacija graevnih proizvodaAscon institut d.o.o., ASCONLab8Zagrebacka 91, Cista Mlaka, Sesvetski Kraljevec HR-10361 2022-01-118Ispitivanje graevnih proizvoda i elemenata konstrukcije,ATESTI I PROCJENE d.o.o., Poslovi inspekcijeMoseka 50A, Split HR-21000 www.aipro.hr"Jurica Fiamengo, tel:+38521566 535 2020-06-22<Inspekcija opreme pod tlakom i sigurnosnih ventila u uporabiATESTING-CO d.o.o..Hrvatskog proljea 24, Zagreb-Dubrava HR-10040www.atesting-co.hr"Tatjana Juki, tel:+385 1 2982 000 2020-10-27.INSPEKCIJSKA TIJELA, Automati za igre na sreuJInspekcija automata i stolova za igre na sreu te automata za zabavne igre"BELMET 97 d.o.o., Odjel inspekcije&Hrvatskog proljea 34, Zagreb HR-10000www.belmet97.hrMarijan Musta , tel:01/2959 900 2020-09-02#INSPEKCIJSKA TIJELA, ElektrotehnikaInspekcija mjerila otporaBETON-LAB d.o.o.$Zemunska 39, Zagreb-Dubrava HR-10040www.beton-lab.hrGoran `ari, tel:012924968 2022-03-291ISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Ispitivanja.BIGDOM IN}ENJERING d.o.o., Inspekcijsko tijelo'Bregi - Zvan ii 70/N, Matulji HR-51211 www.bigdom.hr"Goran Vukeli, tel:+385 51 709 103 2022-01-30BInspekcija sigurnosnih ventila u uporabi; Inspekcija mjerila tlakaBioinspekt d.o.o.akovatina 2, Osijek HR-31000)Dubravko Kup inovac, tel:++385 31 204 620 2021-12-13-Bioinstitut d.o.o., Laboratorijska djelatnost(Dr. Rudolfa Steinera 7, akovec HR-40000Mario Posedi, tel:040391485 2020-04-20ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Zaatita okoliaa, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje, Bioloaka i biokemijska ispitivanja, Kemijska i analiti ka ispitivanjaIIspitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, vina, voda, otpada, tla, mulja, sedimenta,uzoraka okoliaa iz primarne proizvodnje, mikrobioloake istoe povraina,krutih oporabljenih goriva, naftnih proizvoda i predmeta ope uporabeMikrobioloaka ispitivanja u svrhu dijagnostike bolesti ~ivotinjaUzorkovanje voda, otpada, mulja i sedimenta<BIOINSTITUT d.o.o., Slu~ba veterinarskih pregleda i kontrolaR. Steinera 7, akovec HR-40000www.bioinstitut.hrJadranka Stankovi, tel: 2023-06-06!INSPEKCIJSKA TIJELA, Hrana i pie Veterinarski pregledi i kontroleJBiotechnicon poduzetni ki centar d.o.o., Odjel za certifikaciju proizvoda'Hrvatskih iseljenika 30, Split HR-21000www.biotechnicon.hr#Ana Maruai Lisac, tel:01 481 446/6 2022-03-14Certifikacija proizvoda u ekoloakoj proizvodnjiCertifikacija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetlaBIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA(Kri~eva ka ulica 30, Koprivnica HR-48000 www.bioter.hrPetar Papac, tel:099 511 5853 2024-02-19BMB Laboratorij Brckovi+ uline ka cesta 87, Zagreb-Dubrava HR-10040www.bmb-laboratorij.hr#Marijan Mu~evi, tel:+385 1 2866893 2020-10-257UMJERNI LABORATORIJI, Vlaga, Tlak i vakuum, Temperatura<Umjeravanje mjerila tlaka, temperature i relativne vla~nosti:Bureau Veritas Croatia d.o.o. Sektor certifikacije sustavaCiottina 17a, Rijeka HR-51000www.bureauveritas.hr!Ljiljana Novosel, tel:01/652-9398 2023-05-155CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT. SUSTAVA UPRAVLJANJA, Poljoprivreda, lov i aumarstvo, ribarstvo, Proizvodnja hrane, pia i duhanskih proizvoda, Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda, Prerada drva i proizvodi od drva, Tiskarska djelatnost i s njom povezane usluge i umno~avanje zapisa, Proizvodnja kemikalija, kemijskih proizvoda i umjetnih vlakana osim farmaceutskih proizvoda, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike, Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda, Proizvodnja cementa, vapna, gipsa, betona i sl., Proizvodnja metala i proizvoda od metala, Proizvodnja st< rojeva i ureaja, Proizvodnja elektri ne i opti ke opreme, Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, motocikla i bicikla, te proizv. i popravak, Proizvodnja namjeataja, preraiva . indust. koja nije drugdje spomenuta, Recikla~a, Proizvodnja i distribucija elektri ne energije, Sakupljanje, pro iaavanje i distribucija vode, opskrba parom i toplom vodom, Graevinarstvo, Trgovina, popravak motornih vozila i predmeta za kuanstvo, Hoteli i restorani, Prijevoz, skladiatenje i veze, InforCertifikacija sustava upravljanja kvalitetomCertifikacija sustava upravljanja okoliaem Certifikacija sustava upravljanja zdravljem i sigurnoau na radu`Bureau Veritas Croatia d.o.o., Sektor certifikacije sustava, Ustanova za potvrivanje proizvoda(Obala kneza Branimira 16, Split HR-21000 2023-09-03oCertifikacija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetlaC.I.A.K. d.o.o, LaboratorijGubaaevo 47c, Zabok HR-49210 www.ciak.hr}eljko Raai, tel:01 3463 521 2022-05-295ISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Zaatita okoliaaGIspitivanje graevnih proizvoda Ispitivanje obujma valjkastih spremnika$CEI-IETA d.o.o., Inspekcijsko tijelo"Bo~idarevieva 13, Zagreb HR-10000www.cei-ieta.hr Vinko Muller, tel:+385 1 2319711 2022-02-09+INSPEKCIJSKA TIJELA, Elektrotehnika, VozilaInspekcija mjerila otpora, mjerila brzine vozila u cestovnome prometu, ureaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika i taksimetara)CEI-IETA d.o.o., Mjeriteljski laboratorij 2019-09-15aUMJERNI LABORATORIJI, Tlak i vakuum, Temperatura, Vrijeme i frekvencija, Elektrotehnika DC and LFUmjeravanje etalona i mjerila elektri nih veli ina, frekvencije i vremenskog intervala te umjeravanje mjerila temperature, tlaka i relativne vla~nosti#CEMTRA d.o.o., Kemijski laboratorijVlaaka 67, Zagreb HR-10000 www.cemtra.hrBranko Bobesi, tel: 2020-02-11ISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Zaatita okoliaa, Tehni ki materijali i proizvodi - uklju ujui metale i dijelove metala, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Uzorkovanje, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje, Proizvodi / Predmeti<Ispitivanje voda, tla, otpada, muljeva i graevnih proizvoda(Centar kompetencija AluTech, Laboratorij%Velimira `korpika 6, `ibenik HR-22000alutech.hr/centar#Martin Biluai, tel:+385 22 244 496ISPITNI LABORATORIJI, Tehni ki materijali i proizvodi - uklju ujui metale i dijelove metala, Mehani ka, metalografska ispitivanja4Ispitivanje mehani kih svojstava metalnih materijala#Centar za mjerenja u okoliau d.o.o.&Oreakovieva ulica 8J, Zagreb HR-10000 www.cmo.hr 2023-05-28CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.Capraaka 6, Zagreb HR-10000 www.cvh.hr#Iva Magdaleni, tel:+385 1 481 7366 2019-07-31INSPEKCIJSKA TIJELA, VozilaTehni ki pregled vozila; Inspekcija ADR vozila i cisterni za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu; Inspekcija zakonitih mjerilakCentar za vozila Hrvatske d.d., Laboratorij za homologacijska ispitivanja i Pododjel za posebna ispitivanja Sisa ka 39 c, V. Gorica HR-10410"Iva Magdaleni, tel:+385 1 4817366 2023-11-30jHomologacijska ispitivanja vozila; Ispitivanje kapaciteta izoliranja opreme prema zahtjevima ATP Sporazuma8Centar za vozila Hrvatske d.d., Mjeriteljski laboratorijCapraaka 4, Zagreb HR-10000#Iva Magdaleni, tel:385 1 481 73 66 2022-07-12+UMJERNI LABORATORIJI, Tlak i vakuum, Ostalo{Umjeravanje mjerila tlaka, umjeravanje mjerila sile ko enja na obodu kota a cestovnih vozila, umjeravanje analizatora ispuanih plinova, umjeravanje mjerila za mjerenje neprozirnosti ispuanih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem, umjeravanje radnih etalona neprozirnosti ispuanih plinova, umjeravanje ureaja za umjeravanje regloskopa i umjeravanje regloskopa"CERIUM d.o.o., Ispitni laboratorijKoprivni ka 70, Zagreb HR-10000 www.cerium.hrHrvoje Nikl, tel:+385 1 5805921 2022-04-04%ISPITNI LABORATORIJI, Zaatita okoliaaDIspitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvoraCOLAS Hrvatska d.d. Meimurska 26, Vara~din HR-42000 w< ww.colas.hr%Velimir Lackovi, tel:+385 42 352 481 2021-10-23=CRO CERT, Centar za certificiranje sustava upravljanja d.o.o.Bulieva 14, Zagreb HR-10000www.cro-cert.hrDamir Su i, tel:+385 1 604 453 2024-03-055CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT. SUSTAVA UPRAVLJANJA, !Certifikacija sustava upravljanjaCROATIAINSPECT d.o.o., Odjel nadzora nafte i naftnih proizvoda, Odjel nadzora opreme za naftu i plin, Odjel kontrole bez razaranja i nadzora opreme pod tlakom Tkal ieva 7/IV, Zagreb HR-10000www.croatiainspect.hrDarko Cuzek, tel:+385 1 4874777 2019-10-300INSPEKCIJSKA TIJELA, Nafta i kemija, StrojarstvoInspekcija u podru ju nafte, naftnih derivata, ukapljenog naftnog plina i biogoriva; Inspekcija sustava za povrat benzinskih para; Inspekcija nad proizvodnjom opreme za naftu i plin; Inspekcija metodama bez razaranja; Inspekcija opreme pod tlakom CSS d.o.o."Savska cesta 144a, Zagreb HR-10000 www.css.hrKamenka Kaplan, tel:01/6159178 2023-01-10%CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, 6CSS d.o.o., Odjel za ispitivanja Centralni laboratorij!Savska cesta 141, Zagreb HR-10000 2022-04-09Dalekovod EMU d.o.o.#43. ulica br.36, Vela Luka HR-20270"Vedran Vlaai, tel:+385 20 812 324 2021-12-08;ISPITNI LABORATORIJI, Elektri na i elektroni ka ispitivanjaNIspitivanja niskofrekvencijskih i visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja)Dalekovod EMU d.o.o., Inspekcijsko tijelo&Inspekcija brojila elektri ne energije Dezinsekcija d.o.o., LaboratorijBrajaina 13, Rijeka HR-51000www.dezinsekcija.hr'Mirna Dujmovi Cerovac, tel:051/506-925 2022-11-21DIV LABORATORIJ d.o.o.$Davora Zbiljskog 30, Zagreb HR-10000 www.divlab.hr(Marija Krti Aleri, tel:+385 1 6551 928 2023-09-12UMJERNI LABORATORIJI, Umjeravanje mjerila tlaka i temperature Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi+DIV Laboratorij d.o.o., Inspekcijsko tijelo 2024-01-22,Inspekcija mjerila tlaka i opreme pod tlakomDNV GL Adriatica d.o.o.#Buzinski prilaz 32, Zagreb HR-10000www.dnvgl.hr/assuranceFranjo Potak, tel:01/2499-850 2021-06-195CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT. SUSTAVA UPRAVLJANJA, Gradnja i popravak brodova i amaca, Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, motocikla i bicikla, te proizv. i popravak, Poljoprivreda, lov i aumarstvo, ribarstvo, Rudarstvo i vaenje, Proizvodnja hrane, pia i duhanskih proizvoda, Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda, Prerada drva i proizvodi od drva, Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira, Izdava ka djelatnost, Tiskarska djelatnost i s njom povezane usluge i umno~avanje zapisa, Proizvodnja kemikalija, kemijskih proizvoda i umjetnih vlakana osim farmaceutskih proizvoda, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike, Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda, Proizvodnja cementa, vapna, gipsa, betona i sl., Proizvodnja metala i proizvoda od metala, Proizvodnja strojeva i ureaja, Proizvodnja elektri ne i opti ke opreme, Proizvodnja namjeataja, preraiva . indust. koja nije drugdje spomenuta, Recikla~a, Proizvodnja i distribucija elektri ne energije, Sakupljanje, pro iaavanje i distribucija vode, opskrba parom i toplom vodom, !DRGER SAFETY d.o.o., Laboratorij.Avenija Veeslava Holjevca 40, Zagreb HR-10000www.draeger.com$Katarina Kraljevi, tel:+38516599445 2022-09-21Inspekcija ureaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika i ureaja za detekciju i mjerenje koncentracije eksplozivnih i toksi nih plinova ili para u atmosferiIDr~avni hidrometeoroloaki zavod, Samostalna slu~ba za umjerni laboratorijGri 3, Zagreb HR-10000meteo.hr Eugen Zobaj, tel:+385 1 4656 607VUMJERNI LABORATORIJI, Kemija, Vlaga, Tlak i vakuum, Referentni materijali, TemperaturaUmjeravanje mjerila temperature, tlaka, relativne vla~nosti, analizatora za mjerenje one iaujuih tvari u zraku i plinskih mjeaavina te mjerila i regulatora masenog protoka plina<Dr~avni hidrometeoroloaki zavod, Slu~ba kemijski laboratroij.Avenija Veeslava Holjevca 20, Zagreb HR-10000www.dhmz.htnet.hr`kevin Sovi, tel:01/6504 333 2023-07-23$Ispitivanje oborine i vanjskog zrakaRDr~avni hidr< ometeoroloaki zavod, Slu~ba za mjerenja i istra~ivanja kvalitete zraka&Veeslava Holjevca 20, Zagreb HR-10000NISPITNI LABORATORIJI, Zaatita okoliaa, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu)Ispitivanje kvalitete zrakagDr~avni zavod za mjeriteljstvo Slu~ba za plemenite kovine Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja"Ibriaimovieva 11, Zagreb HR-10000 Josipa Aleri, tel:01/ 563 52 05 2021-12-15&Kemijsko ispitivanje plemenitih kovinajDr~avni zavod za mjeriteljstvo, Samostalna slu~ba za temeljno mjeriteljstvo, Laboratorij za masu i gustouMladen Bezjak, tel: 2024-02-249UMJERNI LABORATORIJI, Gustoa i viskoznost, Masa, VolumenaUmjeravanje mase, volumena i gustoe utega; umjeravanje gustoe tekuina; umjeravanje hidrometaraMDVOKUT ECRO proizvodnja i istra~ivanje d. o. o. Pokretni ekoloaki laboratorij Trnjanska 37/IV, Zagreb HR-10000www.dvokut-ecro.hrGordan Golja, tel: 2020-03-12VIspitivanja kvalitete zraka i emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.uro akovi APARATI d.d., Inspekcijsko tijelo*dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod HR-35000www.dd-aparati.hr!Zvonko Stuhli, tel:+385 35 218606 2023-03-263URO AKOVI-CENTAR ZA ISTRA}IVANJE I RAZVOJ D.O.O.$Dr Mile Budaka 1, Slav.Brod HR-35000 www.ddcir.hr Mario `imi, tel:+385 35 446 807 2022-05-03ISPITNI LABORATORIJI, Tehni ki materijali i proizvodi - uklju ujui metale i dijelove metala, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Mehani ka, metalografska ispitivanjaXMehani ka, metalografska i kemijska ispitivanja metalnih materijala i zavarenih spojeva7E.C. Inspekt d.o.o., Odjel za laboratorijsku djelatnostJ.Pupa ia 2, Zagreb HR-10000www.ec-inspekt.hr Elida Ku evi, tel:+385 13815042 2022-03-23ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje, Ispitivanja, Mikrobioloaka testiranjaIspitivanje vina, hrane, voda, otpada, tla, mulja i predmeta ope uporabe Uzorkovanje voda, otpada, mulja i mikrobioloake istoe povraina$ECOINA d.o.o., Verifikacijsko tijelo:Savezne Republike Njema ke 10, Zagreb-Novi Zagreb HR-10020 www.ecoina.hr 2024-03-26HRN EN ISO 14065:2013#VERIFIKATORI STAKLENI KIH PLINOVA, )Verifikacija emisija stakleni kih plinova(ECOMISSION d.o.o., ODSJEK ZA ISPITIVANJE&Vladimira Nazora 12, Vara~din HR-42000www.ecomission.hrDavorin Bartolec, tel: 2022-12-18qISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja, Elektri na i elektroni ka ispitivanja, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu)Ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevineEKO FILKO GRAD d.o.o.Police 1, Klanjec HR-49290Ivan Filko, tel:49 557 022/ 2020-06-073Eko Razvoj d.o.o. Odjel za certificiranje proizvoda,Kardinala Alojza Stepinca 5, Osijek HR-31000www.ekorazvoj.hrIrena Steiner, tel: 2021-02-09Eko-monitoring d.o.o.Ku anska 15, Vara~din HR-42000www.eko-monitoring.hrIgor `ari, tel:042 351 442 2020-01-18Ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ispitivanja graevnih proizvoda, ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevineUEkonerg d.o.o., Odjel za mjerenja i analitiku, Laboratorij za ispitivanje sposobnostiKoranska 5, Zagreb HR-10000www.ekonerg-laboratorij.com!Zlatko Grgi, tel:+385 1 6052 630 2023-01-16HRN EN ISO/IEC 17043:2010&ORGANIZATORI ISPITIVANJA SPOSOBNOSTI, yIspitivanje sposobnosti u podru ju ispitivanja kvalitete zraka i emisija one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvorawEKONERG d.o.o., Odjel za mjerenja i analitiku, Laboratorij za praenje kvalitete zraka, Laboratorij za mjerenje emisija 2024-06-04=ISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu)#Ekonerg d.o.o., Umjerni laboratorij Zlatko Grgi, tel:385 1 6000 199 2019-11-30UMJERNI LABORATORIJI, KemijaPUmjeravanja analizatora za mjerenje one iaujuih tvari u zraku i otpadnom plinu7Ekoteh dozimetrija d.o.o., Odjel za zaatitu od zra enja&Vladimira Ru~djaka 21, Zagreb HR-10000 www.ekoteh.hrRenata Ban, tel:01/604 38 82 2024-02-14JIspitivanja u podru ju zaatite od ionizirajui< h i neionizirajuih zra enja'EkoVent-Info d.o.o. Ispitni laboratorij"Vlade Prekrata 45, Zagreb HR-10000www.ekoventinfo.hr"Mirko Vorkapi, tel:+385 1 6552777 2023-03-01Ispitivanja zaatite elektri nih instalacija i postrojenjaIspitivanje sustava ventilacije i klimatizacijeIspitivanje mikroklimatskih parametara prostoraIspitivanja tonera za pisa e(EKOVENT-INFO d.o.o., Umjerni laboratorij.Vlade Prekrata 45, Zagreb-Novi Zagreb HR-10020www.ekoventinfo.hr/ 2020-07-05<Umjeravanje mjerila temperature, relativne vla~nosti i tlaka)Ekspert d.o.o. za sigurnost i vjeata enja!Selska cesta 126, Zagreb HR-10000www.ekspert.hrVlatko Kopilovi, tel:\Ispitivanja emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i akusti ka ispitivanjaEKSPERT GRADNJA D.O.O.TRG FONTANA 2, Buzet HR-52420Siniaa Vivoda, tel: 2020-05-13ELDA d.o.o., ELDA laboratorij#Zrinskih 62, Nova Gradiaka HR-35400 www.elda.hr/Iris Dedi, tel: 2024-03-17/Ispitivanje e-tekuina za elektroni ke cigarete ELEKTROSKLOP d.o.o., Laboratorij0II. Rakitski odvojak 17, Sveta Nedjelja HR-10431www.elektrosklop.hr*Tatjana Rotar-Popovski, tel:+385 1 3498194 2019-12-17!Inspekcija mjernih transformatoraElicom d.o.o., Laboratorij`tefanovec 138, Zagreb HR-10000 www.elicom.hr'Kreaimir Jurekovi, tel:+385 1 4666 444 2023-09-18VIspitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine Elkron d.o.o.Giardini 2, Pula HR-52100 www.elkron.hr$}eljko Posedel, tel:+ 385 52/504-200 2022-02-20Akusti ka ispitivanja EMOS d.o.o.' ULINE KA C.27, Zagreb-Dubrava HR-10040 www.emoszg.hr!Vesna Trauber, tel:+385 1 2988543 2020-12-28UMJERNI LABORATORIJI, MasaUmjeravanje neautomatskih vaga EMOS d.o.o., Inspekcijsko tijelo uline ka 27, Zagreb HR-10040www.emoszg.hr/Darko Turkalj, tel:+38512988541Inspekcija vaga+Endress + Hauser d.o.o. Ispitni laboratorijJarua ica 23, Zagreb HR-10020 Zvonko Sladoljev, tel:01/659 178 2020-05-26+ISPITNI LABORATORIJI, Fizikalna ispitivanja3Ispitivanje protoka u tla nim cjevovodnim sustavima*Endress+ Hauser d.o.o. Umjerni laboratorij!Zvonko Sladoljev, tel:01/6591 783 2020-06-30EUMJERNI LABORATORIJI, Proto nost, Tlak i vakuum, Temperatura, VolumenUUmjeravanje proto nih mjerila obujma i mase i umjeravanje mjerila temperature i tlakaENERGETIKA TIM d.o.o.%Cvetki 17, Hrvatski Leskovac HR-10251www.energetika-tim.hrMladen Boanjak, tel: 2023-03-25#Ispitivanje elektri nih instalacija/Energoatest kontrol d.o.o., Ispitni laboratorijTr~na 2, Zapreai 10290www.energoatest.com&Nives Mati}ab i, tel:+385 (0)1 33 10 2022-11-14ISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja zvuka i buke - uklju ujui buku od vibracija, Elektri na i elektroni ka ispitivanja, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu)Ispitivanja emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, akusti ka ispitivanja, ispitivanja ventilacijskih sustava i ispitivanja elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanje munje na graevine3Energoatest zaatita d.o.o., Laboratorij za akustikuPoto njakova 4, Zagreb HR-10000www.energoatest-zastita.hr!Josip Vuglenovi, tel:01/6602-472 2020-10-20_ISPITNI LABORATORIJI, Zaatita okoliaa, Ispitivanja zvuka i buke - uklju ujui buku od vibracijaAkusti ka ispitivanja, ispitivanja elektri nih instalacija i sustava zaatite od munje na graevine te ispitivanja ventilacijskih sustava-EOL GRUPA d.o.o., Podru je inspekcije mjerila"Smi iklasova 5C, Karlovac HR-47000www.eolgroup.eu'Natalija Fabac-Car, tel:+385 1 6609 844 2021-11-24Inspekcija agregata za istakanje goriva, automatskih mjerila razine i mjernih letvi; Inspekcija sustava za povrat benzinskih paraESE PROJEKT d.o.o.!Savska cesta 2B, Sesvete HR-10360www.eseprojekt.hr%Siniaa Lisak, tel:++ 385 1 294 62 33 2021-06-16.ISPITNI LABORATORIJI, Strojarstvo, Ispitivanja'ESE PROJEKT d.o.o., Inspekcijsko tijelo 2023-04-16'ETALON - PLIN d.o.o. Inspekcija mjerila rnomerec 31 A, Zagreb HR-10000Ines Vujnovi, tel:01/ 3764 356 2021-02-16,Inspekcija ureaja za pretvorbu obujma plina6Euroinspekt Eurotextil d.o.o., Odjel za certifikaciju"Preradovieva 31a, Zagreb HR-10000w< ww.eurotextil.orgBla~enka Bal, tel:01/4817-184 2020-05-24;CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Osobna zaatitna oprema$Certifikacija osobne zaatitne opreme:EUROINSPEKT - AGROINSPEKT d.o.o., Inspekcija klasifikacija#Preradovieva 31/a, Zagreb HR-10000www.agroinspekt.hrHrvoje Vukai, tel:014817181 2023-04-25:Razvrstavanje i ozna ivanje trupova u klaoni kim objektima@EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o. Poslovni centar linija klanja$Karlova ka cesta 4L, Zagreb HR-10000www.croatiakontrola.hr Jasminka Sablek, tel:01/4817 215 2022-11-012EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o., PC Laboratorij$Jasminka Sablek, tel:+385 1 4817 182 2024-02-17Ispitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, voda, vina, mineralnih gnojiva, tla, eluata otpada, otpada, digestata, krutih oporabljenih goriva, predmeta ope uporabe i mikrobioloake istoe objekataUzorkovanje voda, otpada i krutih oporabljenih gorivagEuroinspekt Eurotextil d.o.o. Laboratorij za ispitivanje tekstila, ko~e, obue i osobne zaatitne opreme&Preradovieva ul. 31a, Zagreb HR-10000Lana Renduli, tel:+38514817188 2022-09-28*ISPITNI LABORATORIJI, Tekstil, ko~a, obua+Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o., Laboratorij)Natalija Grgurevi, tel:00385 1 481 71 79 2020-02-05sISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Mikrobioloaka testiranja, Uzorkovanje, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje]Ispitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, voda i mikrobioloake istoe objekata Uzorkovanje voda1EUROINSPEKT-OSIJEK d.o.o., Poslovni centar Osijek(Vijenac Petrove gore 21, Osijek HR-31000www.euroinspekt-osijek.hrDinko Zovko, tel:+385 31 370810 2022-07-24Euroinspekt-tehnokem d.o.o.$Ivekovieve stube 9, Zagreb HR-10000 2021-02-28ISPITNI LABORATORIJI, Zaatita okoliaa, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Kemikalije, kemijski proizvodi, kozmetika - uklju ujui umjetna gnojiva i boje).Ispitivanje mineralnih gnojiva i otpadnih voda*EUROTALUS j.d.o.o. Odjel za certificiranjeV Trokut 4, Zagreb HR-10000#Danijel Tomi, tel:00385 91 7908537 2020-03-16PFakultet prometnih znanosti, Zavod za prometnu signalizaciju-ispitni laboratorijVukelieva 4, Zagreb HR-10000 www.fpz.hrKristijan Rogi, tel: 2020-05-15<ISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja, Ispitivanja bez razaranjaRMjerenje debljine sloja boje i koeficijenta retrorefleksije prometne signalizacije8Fiditas d.o.o., Laboratorij za protueksplozijsku zaatitu%Karlova ka cesta 197, Zagreb HR-10250www.fiditas.com#Mario Ma kovi, tel:+385 1 557 8565 2024-04-117Ispitivanje eksplozijskih pokazatelja zapaljivih medija4FRIGOMEHANIKA d.o.o., Inspekcija sigurnosnih ventila0Podolnica 6, Cerje, Sesvetski Kraljevec HR-10361www.frigomehanika.hr$Tihomir `atovi, tel:+385 98 714 759 2024-04-16?FRIGOMOTORS d.o.o. Laboratorij za ispitivanje opreme pod tlakom"Dugopoljska 35, Dugopolje HR-21204www.frigomotors.com!Pavica Andri, tel:385 021 668900 2021-04-27G.B.T. ATEST d.o.o.&Hrvatske mornarice 1 E, Split HR-21000www.gbt-atest.hrBoris Garma, tel:+385 21 321910 2022-01-23<ISPITNI LABORATORIJI, Zaatita okoliaa, Fizikalna ispitivanja"GEJZIR d.o.o., Inspekcijsko tijelo$Sesvetska cesta 66, Sesvete HR-10360#Tomislav Mali, tel:+385 1 27 25133 2022-07-11GEO ISPITIVANJA d.o.o.)JARU` ICA 7A, Zagreb-Novi Zagreb HR-10020(Mirjana Mikulec, tel:++ 385 1 /619-2600 2022-07-04hISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Ispitivanja, Uzorkovanje, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje%Geoexpert - I.G.M. d.o.o. Laboratorij%Horvaanska cesta 77, Zagreb HR-10000www.geoexpert-igm.hrMario Vujica, tel:01 2008 908 2020-03-15/Geoexpert-I.G.M. d.o.o., Odjel za certifikacijugeoexpert-igm.hr#Margareta Ko~ar, tel:+385 1 2008908 2020-07-30DGeokon-Zagreb d.d. Za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu#Starotrnjanska 16a, Zagreb HR-10000 www.geokon.hr)Branimir Veli kovi, tel:+385 1 605 00 55 2021-07-03&Ispitivanje tla i graevnih proizvodaCGEOTEHNI KI STUDIO d.o.o., Laboratorij za ispitivanje tla i stijena+Nikole Pavia 11, Zagreb-Susedgrad HR-10090www.geotehnicki-studio.hr Igor Sokoli, tel:+385 1 3879072Ispitivanje tla i stijenaGeotest d.o.o.%Brezovi ka cesta 48e, Zagreb HR-10000www.g< eotest.hr!Toma Morovi, tel:+385 1 5614 215 2023-01-24FIspitivanje graevnih proizvoda, elemenata konstrukcije, tla i stijena%GIA HRVATSKA d.o.o., Odjel inspekcijeTrgova ka 8, Zagreb HR-10000 www.gia-zg.hrHrvoj Vuki, tel:+385 1 2409157 2020-02-25Inspekcija agregata za istakanje goriva, automatskih mjerila razine i mjernih letvi; Inspekcija tlakomjera za gume; Inspekcija sustava za povrat benzinskih para;GME uslu~ni obrt vlasnik Davor Vrbanek, Ispitni laboratorij#I. K. Sakcinskog 9A, Sisak HR-44000 www.gme.hr#Ivica Oreakovi, tel:+385 44 525610 2023-11-27VIspitivanja elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanje munje na graevine)GORAN I ZORAN d.o.o., Inspekcijsko tijeloTurnovac 3, Split HR-21000"}eljka Bariai, tel:+385 21 374792 2022-10-16#INSPEKCIJSKA TIJELA, Graevinarstvo9Inspekcija sustava ispusta i odvodnih kanala izvan zgrada!GORAN I ZORAN d.o.o., Laboratorij 2022-08-01GRABAR d.o.o., Odjel mjerila!Zagreba ka 306, Vara~din HR-42000www.grabar-vz.hr"Goran Kereti, tel:+385 42 241 301 2020-11-21+Inspekcija vodomjera za hladnu i toplu voduAGRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Odjel ovjere i umjeravanja mjerila!Radni ka cesta 1, Zagreb HR-10000www.plinara-zagreb.hr&Berislav Pavlovi, tel:+385 1 643 7451 2024-03-30Inspekcija plinomjeraGraevinski laboratorij d.o.o.#Jadranska cesta 81e, Zadar HR-23000!Marija Sipina, tel:+385 23 340264 2022-04-15GRAEVINSKI LABORATORIJ d.o.o.%BORONGAJSKA CESTA 84, Zagreb HR-10000www.laboratorij.hrDanijela Pavlovi, tel: 2023-01-22.Ispitivanje graevnih proizvoda, tla i stijena(GTG plin d.o.o., GTG inspekcijsko tijeloKalinovac 2A, Karlovac HR-47000www.gtg-plin.com Dragan i ak, tel:+385 47 609207 2024-04-03<Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi i opreme pod tlakom1HCR - Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o.'Sortina 1d, Zagreb-Novi Zagreb HR-10020 www.ctro.hr 2023-02-281CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Vojna opremaCertifikacija strojeva za razminiranje, metaldetektora, pasa za detekciju mina, pipalica i osobne zaatitne opreme na poslovima humanitarnog razminiranja!HELM d.o.o. HELM-Odjel inspekcije!Crvenog kri~a 14, Zagreb HR-10000 www.helm.hr!Tomislav `vagelj, tel:01/2404-130 2020-04-23HEP-Nastavno obrazovni centar$Luke Ibriaimovia 9, Velika HR-34330www.hep.hr/noc#Vladimir Caha, tel:+385 034 3130 37 2022-09-25YVizualni pregled i dielektri ka ispitivanja alata izmjeni nim naponom 50 Hz, 100 kV/30 cmBHEP-Proizvodnja d.o.o., Centralni kemijsko- tehnoloaki laboratorijZagorska 1, Zagreb HR-10000(www.hep.hr/proizvodnja/cktl/default.aspx Marija Trkmi, tel:+385 13037987 2021-09-15GISPITNI LABORATORIJI, Nafta i kemija, Kemijska i analiti ka ispitivanjaIspitivanje lo~ivog i otpadnog ulja, ugljena, koksa i vrstih biogorivaUzorkovanje vrstih biogoriva i pepela od izgaranja vrstih biogoriva)HEPLAST-PIPE d.o.o. - Ispitni laboratorij$Kralja Zvonimira 38, Prelog HR-40323www.heplast-pipe.hrMarina Zeleni, tel:040/646333XISPITNI LABORATORIJI, Plasti ni i gumeni proizvodi, Mehani ka, metalografska ispitivanja*Ispitivanje plastomernih cijevi i plastikeEHEUREKA, Obrt za mjerno istra~iva ke radove za vodovod i kanalizacijuSljemenska 61, Osijek HR-31000www.heureka-os.hr)Stjepan Stojanovi, tel:+385 91 10 50 959 2021-05-126Hidro.Lab. d.o.o., Laboratorij za ekoloaka ispitivanjaRu~ieva 32, Rijeka HR-51000www.hidrolab.hr$Katarina Margeta, tel:+385 51 268565 2020-12-01qIspitivanje otpada, voda, eluata otpada, mulja, tla i talogaUzorkovanje otpada, otpadne vode, mulja, tla i taloga7Holcim (Hrvatska) d.o.o. Laboratorij za beton i agregat Koroma no 7b, Koroma no HR-52222 www.holcim.hrIgor Bobi, tel:+38598419688 2021-05-04KHrvatska agencija za poljoprivredu i hranu Centar za tlo Odjel laboratorija%Vinkova ka cesta 63c, Osijek HR-31000https://www.hapih.hr/Jasna Plea, tel:+385 31 275 185 2022-03-05Ispitivanje tlaHrvatska agencija za poljoprivredu i hranu Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo Laboratorij za fizikalno kemijska i mikrobioloaka ispitivanja Laboratorij za senzorna ispitivanjaJandrieva 42, Zagreb HR-10000 Drag< ica Kaatelanac, tel:4629 225 2022-12-14fIspitivanja moata, vina, vonih vina i jakih alkoholnih piate senzorna ispitivanja vina i vonih vina]Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Centar za kontrolu kvalitete sto arskih proizvoda)Poljana Kri~eva ka 185, Kri~evci HR-48260 www.hapih.hrPinti Pukec, tel:048 279 074 2019-09-28"ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie.Ispitivanje mlijeka, hrane za ~ivotinje i medaHrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Centar za sjemenarstvo i rasadni arstvo, Laboratorij za ispitivanje sjemena, Odjel za biotehnoloake analize, mikotoksine i rezidue pesticida$Usorska 19, Brijest, Osijek HR-31000.Sanja `poljari Markovi, tel:+ 385 31 275 705 2022-11-29OISPITNI LABORATORIJI, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje/Ispitivanje sjemena, hrane i hrane za ~ivotinjerHRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU, CENTAR ZA VINOGRADARSTVO,VINARSTVO I ULJARSTVO, Certifikacijsko tijeloJANDRIEVA 42, Zagreb HR-10000 2023-06-17Certificiranje vinaCHRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU, CENTAR ZA ZA`TITU BILJAGorice 68b, Zagreb HR-10000#Adrijana Novak, tel:+ 385 1 2311640ZISPITNI LABORATORIJI, Bioloaka i biokemijska ispitivanja, Bioloaki predmeti za ispitivanjaIspitivanje i identifikacija atetnih organizama krumpira Ispitivanje sredstava za zaatitu bilja`HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d.o.o., Sektor brodogradiliata, Centar za certificiranje zavariva a'Put brodograditelja 16, Trogir HR-21220www.brodotrogir.hrIvica Jaji, tel:021 883 135 2021-03-02HRN EN ISO/IEC 17024:2013)CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT. OSOBLJA, "Certifikacija zavariva kog osobljaHrvatska poljoprivredna agencija, Sektor za kontrolu kvalitete sto arskih proizvoda Slu~ba za kontrolu ocjenjivanja na liniji klanja ~ivotinja www.hpa.hr/%Tomislav Aneli, tel:+385 48 279 064 2023-06-18OInspekcija postupaka razvrstavanja i ozna ivanja trupova u klaoni kim objektimaHRVATSKE `UME d.o.o."Kneza Branimira 1, Zagreb HR-10000 www.hrsume.hrJadranka Roaa, tel:01/4804-159 2023-03-042Hrvatske vode, Glavni vodnogospodarski laboratorij)Ulica grada Vukovara 220, Zagreb HR-10000Ivan `najder, tel:01/2410500 2023-06-11Uzorkovanje i ispitivanje vodaHRVATSKI AUTOKLUB, Sektor stru nih nadzora i utvrivanja sukladnosti vozila, Slu~ba stru nih nadzora, Stru ni nadzor nad radom stanica za tehni ki pregled vozila0Avenija Dubrovnik 44, Zagreb-Sloboatina HR-10010 www.hak.hr Mario Pavi, tel:+385 1 6611 995 2023-05-12;Stru ni nadzor nad radom stanica za tehni ki pregled vozilaAHRVATSKI CENTAR ZA NERAZORNA ISPITIVANJA Centar za certifikacijuIvana Lu ia 1, Zagreb HR-10000Damir Marku i , tel: 2021-02-14,Certifikacija osoba za nerazorna ispitivanjaHrvatski Registar BrodovaMarasovieva 67, Split HR-21000 www.crs.hr'Mladen Pavi i, tel:+ 385 (0)21 408 118 2022-02-12%INSPEKCIJSKA TIJELA, Plovila i opremaVInspekcija brodova, rekreacijskih plovila, tla ne opreme i jednostavnih tla nih posuda.Hrvatski Registar Brodova, Sektor konstrukcijecrs.hr!Damir Roje, tel:++ 385 21 408 116 2022-01-08CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Elektri ni proizvodi i oprema, telekomunikacije, elektronika, Tehni ki materijali i proizvodi, Strojevi, ureaji, opremaCertifikacija pomorske opreme.Hrvatski registar brodova, Sektor konstrukcijeMladen Pavi i, tel:021 408 122 2022-08-03QOcjena planova praenjaVerifikacija izvjeaa o emisijama CO2 iz pomorskog prometaFHRVATSKI REGISTAR BRODOVA, Sektor za certifikaciju sustava upravljanja"Mladen Pavi i, tel:+385 21 408118 2021-05-22BCERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT. SUSTAVA UPRAVLJANJA, Proizvodnja hrane, pia i duhanskih proizvoda, Proizvodnja cementa, vapna, gipsa, betona i sl., Proizvodnja metala i proizvoda od metala, Proizvodnja strojeva i ureaja, Proizvodnja elektri ne i opti ke opreme, Gradnja i popravak brodova i amaca, Sakupljanje, pro iaavanje i distribucija vode, opskrba parom i toplom vodom, Graevinarstvo, Trgovina, popravak motornih vozila i predmeta za kuanstvo, Prijevoz, skladiatenje i veze, Financijsko posredovanje, poslovanje nekr< etninama, iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja, Informacijska tehnologija, Istra~ivanje i razvoj, arhitektonske djelatnosti i in~enjerski tehni ki savjeti, Ostale zdravstvene i socijalne i osobne uslu~ne djelatnosti, Javna uprava, obrana, obvezno socijalno osiguranje, Obrazovanje, Ostale usluge,Certifikacija sustava upravljanja kvalitetomHrvatski aumarski institut)Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko HR-10450 2023-07-31Hrvatski veterinarski institut,Savska cesta 143, P.P. 883, Zagreb HR-10000 www.veinst.hrMiroslav Beni, tel:01 6123610 2023-05-13Ispitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, bioloakog materijala, voda, veterinarsko-medicinskih pripravaka i mikrobioloake istoe objekata Dijagnostika bolesti ~ivotinjaSenzorsko ocjenjivanje proizvoda od mesaUzorkovanje vodaBHrvatski zavod za javno zdravstvo, Slu~ba za zdravstvenu ekologiju!Rockefellerova 7, Zagreb HR-10000 www.hzjz.hr+Sanela Ljubenko-Mihelj, tel:385 1 48 63 315 2023-12-05Ispitivanje voda, hrane, dodataka prehrani, hrane za ~ivotinje, predmeta ope uporabe, mikrobioloake istoe objekata i uzorkovanja voda(Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinuPetrova 3, Zagreb HR-10000 www.hztm.hrTomislav Vuk, tel: 2024-03-14HRN EN ISO 15189:2012MEDICINSKI LABORATORIJI, Seroloaka i molekularna dijagnostika krvlju prenosivih bolestiEritrocitna dijagnostika i hemostazaMikrobioloako ispitivanje sterilnosti uzoraka tkiva i briseva tkivaIHRVATSKO DRU`TVO ZA KONTROLU BEZ RAZARANJA d.o.o. Centar za certifikaciju Berislavieva 6, Zagreb HR-10000 www.hdkbr.hrMiro D~apo, tel:+385 1 615 7129I.P. In~enjering d.o.o.Srdo i 21 A, Rijeka HR-51000Ivo Pranji, tel:051701340 2021-03-314IKOM d.o.o., Odjel inspekcije vodomjera i plinomjeraKovinska 7, Zagreb HR-10090www.ikom-mjerila.hr$Dubravko Regvat, tel:+385 1 3900 817 2024-03-068Inspekcija plinomjera i vodomjera za hladnu i toplu voduHINA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Rafinerija nafte Rijeka, Kontrola kvaliteteUrinj 53, Kostrena HR-51221 www.ina.hrDijana Hajdo, tel: 2019-07-219Ispitivanje nafte i naftnih proizvoda te ispitivanje voda2INA d.d. Kontrola kvalitete Rafinerija nafte SisakA. Kova ia 1, Sisak HR-44000$Tihana Gorenc, tel:+ 385 91 4970 548 2023-11-041Ispitivanje i ru no uzorkovanje naftnih proizvoda'INA d.d., Istra~ivanje stijena i fluidaLovin ieva 4, Zagreb HR-10000'Jasmina Jeli-Balta, tel:+385 1 2381108 2024-02-11jIspitivanje prirodnog plina, sirove nafte, mazivih ulja, vodenih otopina etilen glikola i aditiva za naftu`INA d.d., Rafinerije i marketing, Razvoj Rafinerija i marketinga, Centralni ispitni laboratorij 2022-11-08Ispitivanje tekuih naftnih proizvoda i uzorkovanje na benzinskim postajamaIspitivanje voda, otpada, muljeva i tla i uzorkovanje otpadnih vodarINA MAZIVA d.o.o., Proizvodnja i razvoj, Kontrola kvalitete, istra~ivanje i razvoj, Laboratorij kontrole kvalitete#Radni ka cesta 175, Zagreb HR-10000#Ru~ica Marin i, tel:+385 1 2412370 2021-07-28ISPITNI LABORATORIJI, Nafta i kemija, Zaatita okoliaa, Ispitivanja, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Fizikalna ispitivanja, Uzorkovanje, laboratoriji akreditirani za uzorkovanjemRu no uzorkovanje i ispitivanje naftnih proizvoda, rashladnih i antikorozivnih tekuina, otpadnih ulja i vodamIND-EKO d.o.o. Laboratorij za ispitivanje vodonepropusnosti i inspekciju kanalizacijskih i vodovodnih sustavaUrinj 46, Kostrena HR-51221www.ind-eko.hr$Slobodan `trbac, tel:+385 51 287 529 2022-10-03Ispitivanje graevinh proizvoda4INDIKATOR d.o.o., Odjel ispitivanja u graevinarstvuPrilaz Vetva 14, Labin HR-52220www.indikator-labin.hrBosiljko Tadi, tel:052 851 793kIspitivanje graevnih proizvoda, elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine4INEL - medicinska tehnika d.o.o, Umjerni laboratorij/VII Ju~na obala 27, Zagreb-Novi Zagreb HR-10020www.inel-mt.hr%Branimir Jageti, tel:385 1 617 51 50 2023-03-21UMJERNI LABORATORIJI, VolumenUmjeravanje klipnih pipeta%INEL-MONTA}A d.o.o., Laboratorij INELDane Duia 3, Zagreb HR-10000www.inel-montaza.hr/Marijan Junkovi, tel:016131614 2023-08-09XISPITNI LABORATORIJI< , Elektrotehnika, Ispitivanja, Elektri na i elektroni ka ispitivanjaIspitivanje elektri nih instalacija, sustava zaatite od djelovanja munje na graevine i naponskih karakteristika elektri ne energijeQINETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o., Odjel za operativno poslovanjeDolenica 28, Lu ko HR-10250www.inetec.com&Krunoslav Markulin, tel:+385 1 6594555 2020-05-20/ISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja bez razaranja)Odabrane metode ispitivanja bez razaranjaIng atest d.o.o.%Hrvatske mornarice 1A, Split HR-21000www.ingatest.hr Rozmari Batarelo, tel:021/340140 2020-05-12Ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, elektri nih instalacija, sustava zaatite od djelovanja munje na graevine, ventilacijskih sustava i akusti ka ispitivanja7INGINSPEKT - OPATIJA d.o.o., Odjel za inspekciju dizala#Antona Raspora 26, Opatija HR-51410www.inginspekt-opatija.hr#Darko Bujanovi, tel:+385 51 272241 2021-08-17Inginspekt-Opatija d.o.o.Ines Bujanovi, tel:051 272 241 2020-12-03Ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora,akusti ka ispitivanja, ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine, ispitivanje ventilacijskih sustavaInspecto d.o.o&Elektri ne centrale 1, akovo HR-31400www.inspecto.hr!Anica `kali, tel:+385 31 560 142ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Mikrobioloaka testiranja, Uzorkovanje, laboratoriji akreditirani za uzorkovanjeIspitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, tla, mulja, voda, vina, uzoraka okoliaa iz primarne proizvodnje i mikrobioloake istoe objekataUzorkovanje voda'Inspecto d.o.o., Poslovni centar akovo 2023-09-22(Inspekt d.o.o. Ispitni laboratorij I-lab%Avenija Dubrovnik 15, Zagreb HR-10020www.inspekt.hr"Viktorija Kostelac, tel:01/6382680 2020-10-04Ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora,graevnih proizvoda, elektri nih instalacija, sustava zaatite od djelovanja munje na graevine i akusti ka ispitivanja,INSPEKT d.o.o., Umjerni laboratorij MetroLabIAvenija Dubrovnik 15, Zagreba ki Velesajam, Paviljon 34a, Zagreb HR-10000)Davorka Raj an Hrea, tel:+385 1 6382 680 2020-06-028UMJERNI LABORATORIJI, Tlak i vakuum, Temperatura, OstaloSUmjeravanje mjerila tlaka i temperature i ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabiZINSPEKT-ING d.o.o., Sektor za inspekcijske poslove, Odjel za inspekciju ventila sigurnosti"Ivana Gundulia 5, Osijek HR-31000#Hinko Horvati, tel:+385 99 5045772 2023-05-02tINSTITUT IGH d.d. Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zaatitu okoliaa, Odsjek za terenska ispitivanja i istra~ivanjaJanka Rakuae 1, Zagreb HR-10000 www.igh.hr%Mladen Gizdavec, tel:+385 1 61 25 222 2023-10-03Ispitivanje pilota i tlaInstitut IGH d.d., IGH Cert$Zdravko Barai, tel:00385 1 6125 425 2020-02-03"Institut IGH d.d., Laboratorij IGH#Karla Ille, tel:+385 (0)1 61 25 129 2024-01-28Ispitivanje graevnih proizvoda, graevina, tla, stijena, voda, otpada, oporabljenih krutih goriva i akusti ka ispitivanjaUzorkovanje vodaPInstitut IGH d.d., Zavod za materijale i konstrukcije, Mjeriteljski laboratorij#Dalibor Sekuli, tel:+385 1 6125454 2020-03-03@UMJERNI LABORATORIJI, Dimenzije, Snaga i sila, Masa, Temperatura}Umjeravanje mjerila duljine, mjerila sile, vibracijskih stolova s mjernim sustavom, neautomatskih vaga i temperaturnih komora6Institut Ruer Boakovi, Laboratorij za radioekologiju#Bijeni ka cesta 54, Zagreb HR-10000 2023-11-25NOdreivanje koncentracije aktivnosti/masene aktivnosti radioaktivnih elemenatarInstitut Ruer Boakovi, Odjel zaatite na radu, zaatite od po~ara i zaaite od zra enja; Odsjek zaatite od zra enja www.irb.hrRobert Bernat, tel:01/4571-256)ISPITNI LABORATORIJI, Zaatita od zra enja8Ispitivanja u podru ju zaatite od ionizirajueg zra enjaHINSTITUT RUER BO`KOVI, Sekundarni standardni dozimetrijski laboratorijVojni Kortmia, tel:[Umjeravanje ionizacijskih komora u radioterapiji i detektora u podru ju zaatita od zra enjasInstitut Ruer Boakovi, Zavod za istra~ivan< je mora i okoliaa, Laboratorij za fiziku mora i kemiju vodenih sustavaJelena Dautovi, tel:014561148 2022-10-30`ISPITNI LABORATORIJI, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu)Ispitivanje voda i sedimenta)Institut za certificiranje sistema d.o.o.(D~emala Bijedia 129, Sarajevo BIH-71000www.ics-norm.com#Nedim auaevi, tel:+387 33 831 550 2023-09-275CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT. SUSTAVA UPRAVLJANJA, Rudarstvo i vaenje, Proizvodnja hrane, pia i duhanskih proizvoda, Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda, Prerada drva i proizvodi od drva, Tiskarska djelatnost i s njom povezane usluge i umno~avanje zapisa, Proizvodnja kemikalija, kemijskih proizvoda i umjetnih vlakana osim farmaceutskih proizvoda, Proizvodnja farmaceutskih proizvoda, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike, Proizvodnja cementa, vapna, gipsa, betona i sl., Proizvodnja metala i proizvoda od metala, Proizvodnja namjeataja, preraiva . indust. koja nije drugdje spomenuta, Recikla~a, Proizvodnja i distribucija elektri ne energije, Sakupljanje, pro iaavanje i distribucija vode, opskrba parom i toplom vodom, Graevinarstvo, Trgovina, popravak motornih vozila i predmeta za kuanstvo, Hoteli i restorani, Prijevoz, skladiatenje i veze, Informacijska tehnologija, Istra~ivanje i razvoj, arhitektonske djelatnosti i in~enjerski tehni ki savjeti, Javna uprava, obrana, obvezno socijalno osiguranje, Obrazovanje, Zdravstvena zaatita i socijalna skrbVCertifikacija sustava upravljanja kvalitetomCertifikacija sustava upravljanja okoliaemqInstitut za elektroprivredu d.d., Sektor za elektrotehniku, Zavod za visoki napon i mjerenja, Ispitni laboratorij(Ulica grada Vukovara 37, Zagreb HR-10000www.ie-zagreb.hrSreko Boji, tel:01/6171-538 2020-04-16KISPITNI LABORATORIJI, Elektrotehnika, Elektri na i elektroni ka ispitivanjaVisokonaponska ispitivanja elektroenergetske opreme i elektri na ispitivanja zaatitnih sredstava za rad u elektroenergetskim postrojenjima, ispitivanje porasta temperature elektri ne opremeLInstitut za jadranske kulture i melioraciju kraa-Split, Enoloaki laboratorij,Put Duilova 11, P.O. Box 288, Split HR-21000 www.krs.hrIrena Budi Leto, tel: 2019-08-06%Ispitivanje moata, vina i vonog vina3Institut za medicinska istra~ivanja i medicinu rada"Ksaverska cesta 2, Zagreb HR-10000 www.imi.hr!Zdenko Frani, tel:+385 1 4673188 2020-12-10uISPITNI LABORATORIJI, Zaatita od zra enja, Ispitivanja, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu), Proizvodi / PredmetinOdreivanje radioaktivnostiIspitivanja kvalitete zrakaIspitivanja u podru ju zaatite od ionizirajueg zra enja%Institut za oceanografiju i ribarstvo-`etaliate Ivana Meatrovia 63, Split HR-21000Nikaa Nazli, tel:021/408-038 2023-08-30Kvalitativno i kvantitativno ispitivanje sastava fitoplanktonske zajednice u morskoj vodi i ispitivanje sadr~aja fikotoksina u akoljkaaimaInstitut za poljoprivredu i turizam, Zavod za poljoprivredu i prehranu, Prehrambeno-biotehnoloaki laboratorij, Vinarski laboratorijKarla Huguesa 8, Pore HR-52440 www.iptpo.hr 2024-05-13MIspitivanje maslinovih ulja i drugih biljnih ulja, moata, vina te vonih vina#IPPT - KIM d.o.o., Odjel inspekcije#Davora Zbiljskog 2, Zagreb HR-10000"Josip Kruljac, tel:+385 98 9006630 2022-07-06"ISKRAEMECO d.o.o. Odjel inspekcije'Slavonska avenija 26/3, Zagreb HR-10000www.iskraemeco.hrAnte Bra i, tel:01 2406 234 2021-01-11#ISTRABENZ PLINI d.o.o., Laboratorij$Pristaniate Podbok 3, Bakar HR-51222www.istrabenzplini.hrAnton Mihali, tel:051 455 300 2021-10-19!ISPITNI LABORATORIJI, StrojarstvoJ.S.Hamilton Croatia d.o.o."Ante Star evia 15, Zadar HR-23000Luka Beretin, tel:ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Mikrobioloaka testiranja, Kemikalije, kemijski proizvodi, kozmetika - uklju ujui umjetna gnojiva i boje)Ispitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, voda, kozmetike, mikrobioloake istoeobjekata i uzorkovanje voda, hrane i hrane za ~ivotinjeJADRANSKI NAFTOVOD d.d., Sektor transporta nafte, Slu~ba daljinskog nadzora i upravljanja, procesnih telekomunikacija i mjeritel< jstva$Capraake poljane 47b, Sisak HR-44000 www.janaf.hr 2023-12-04UInspekcija mjerila i mjernih sustava za mjerenje koli ina tekuina razli itih od vodeJURI I INVEST d.o.o.Vranovina 30, Zagreb HR-10000!Ivan Juri i, tel:+ 385 1 6313263 2020-05-05KANAL INSPEKT d.o.o.XI. Ravnice 12, Zagreb HR-10000www.kanal-inspekt.hrIvana Majtin, tel:01 2440 280 2019-09-179KBC Zagreb, Klini ki zavod za laboratorijsku dijagnostikuKiapatieva 12, Zagreb HR-10000www.kbc-zagreb.hr$dr. sc. Dunja Rogi, tel:01/2367288 2019-10-08Medicinska biokemija - ispitivanja u podru ju klini ke kemije,laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije i molekularne dijagnostikeHKlini ka bolnica Dubrava - Klini ki zavod za laboratorijsku dijagnostiku&Avenija Gojka `uaka 6, Zagreb HR-10000%www.kbd.hr/odjeli-zavodi-klinike/lab/}eljko Romi, tel:01 290 3360 2019-12-04YKLINI KA BOLNICA MERKUR, KLINI KI ZAVOD ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU MEDICINUZAJ EVA 19, Zagreb HR-10000www.kb-merkur.hr$Zlata Flegar-Meatri, tel:01 2431397 2023-01-01Medicinska biokemija - ispitivanja u podru ju klini ke kemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije i molekularne dijagnostikeEKlini ki bolni ki centar Sestre Milosrdnice, Klini ki zavod za kemiju%Vinogradska cesta 29, Zagreb HR-10000 www.kbcsm.hr*Biserka Getaldi`varc, tel:+385 1 37682080 2022-12-27-MEDICINSKI LABORATORIJI, Klini ka ispitivanjaMedicinska biokemija - ispitivanja u podru ju klini ke kemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije, toksikologije i molekularne dijagnostike.Komunalije Hrgov i d.o.o. Inspekcijsko tijelo*J. J. Strossmayera 175/a, }upanja HR-32270https://www.komunalije.org/#}eljka Kne~evi, tel:+385 32 830650;Komunalije Hrgov i d.o.o., Laboratorij Komunalije Hrgov i0Josipa Jurja Strossmayera 175a, }upanja HR-32270www.komunalije.orgNiko Hrgov i, tel:032 830 650 2023-05-246KOMUNALNO DRU`TVO VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKADELTA 3, Rijeka HR-51000 Dora Kri~an, tel:+385 51 353 860 2022-10-02/Ispitivanje graevnih proizvoda i otpadnih vodaSKON AR - Institut za elektrotehniku d.d. Slu~ba za certificiranje proizvoda - SCERT Sanda Kozlik, tel:385 01 3655277 2024-04-28CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Graevinski proizvodi, materijali i konstrukcije, Elektri ni proizvodi i oprema, telekomunikacije, elektronika, Tehni ki materijali i proizvodi, Okoliani uzorci, Strojevi, ureaji, oprema, Elektronska oprema, Ostalo?Certifikacija elektri nih, strojarskih i graevinskih proizvoda?Kon ar - Institut za elektrotehniku d.d., Laboratorijski centar 2024-04-18`KON AR - Institut za elektrotehniku d.d., Slu~ba za inspekciju elektroenergetske i mjerne opreme/Fallerovo aetaliate 22, pp 202, Zagreb HR-10000www.koncar-institut.hr 2021-11-17KON AR - MJERNI TRANSFORMATORI d.d. Sektor za kvalitetu, inspekciju i ispitivanje mjernih transformatora i umjeravanje mjerne opremeOdjel ispitnog laboratorija MT i umjernog laboratorija MO$Josipa Mokrovia 10, Zagreb HR-10090www.koncar-mjt.hr Mladen Kranj ec, tel:01/3794-074 2021-01-18"Ispitivanje mjernih transformatoraKON AR - MJERNI TRANSFORMATORI d.d., Sektor za kvalitetu, inspekciju i ispitivanje mjernih transformatora i umjeravanje mjerne opreme, Odjel inspekcije MT 2020-11-03jKon ar Institut za elektrotehniku d.d. Zavod za EMC, sigurnost i umjeravanje, Laboratorij za umjeravanjeMarko Mija , tel:+385 1 3656295 2020-05-07AUMJERNI LABORATORIJI, Elektrotehnika DC and LF, Elektrotehnika HF2Umjeravanje etalona i mjerila elektri nih veli inaAKon ar Institut za elektrotehniku d.d. Visokonaponski laboratorijDalibor Filipovi Gr i, tel: 2019-09-24'UMJERNI LABORATORIJI, Elektrotehnika HF+Umjeravanje visokonaponskih mjernih sustavaKON AR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d., Sektor za kvalitetu, inspekciju i ispitivanje mjernih transformatora i umjeravanje mjerne opreme, Odjel ispitnog laboratorija MT i umjernog laboratorija MO.Josipa Mokrovia 10, Zagreb-Susedgrad HR-10090 2021-07-05,UMJERNI LABORATORIJI, (staro) ElektrotehnikaDUmjeravanje opreme za< mjerenje klase to nosti mjernih transformatora%Konspekt d.o.o., Konspekt laboratorij$Slavonska avenija 6, Zagreb HR-10000https://konspekt.hr/Iva Jardas, tel: 2023-07-04*KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o. Odjel ~i ara Kutnja ki put 9, Zagreb HR-10000www.kontrolbiro-prister.hr"Fahira Prister, tel:+385 1 2308458 2021-03-15CInspekcija sigurnosti ~i ara, vu nica i uspinja a za prijevoz osoba,KONTROL BIRO d.o.o. Kontrol biro laboratorij3SAVSKI GAJ, IV. PUT 10, Zagreb-Novi Zagreb HR-10020%Miao Margareti, tel:+385 1 652 28 39 2021-10-03ISPITNI LABORATORIJI, Zaatita okoliaa, Ispitivanja, Elektri na i elektroni ka ispitivanja, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu)Odabrana ispitivanja emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvoraIspitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine!KONTROL BIRO d.o.o., Odjel dizala%Savski gaj IV put 10, Zagreb HR-10020www.kontrolbiro.hr 2024-03-07#Kontrol product d.o.o., Laboratorij)Brezni ki Hum 7 b, Brezni ki Hum HR-42225!Ivica Klasan, tel:+385/42/778-715 2023-01-17Ispitivanja odabranih mehani kih svojstava metalnih materijala, ispitivanje kemijskog sastava spektrometrijom, ispitivanje dimenzija 3D metodom!L.T.M. d.o.o. Ispitni laboratorij&Zagreba ka cesta 145c, Zagreb HR-10000www.ltm.com.hr!Kala i Rozi, tel:+385 1 3860496 2021-09-04'LABORATORIJ ZA TOPLINSKU ENERGIJU (LTE)Ivana Lu ia 5, Zagreb HR-10000Davor Zvizdi, tel: 2019-12-23%Inspekcija mjerila toplinske energije.LABORING d.o.o. za mjeriteljstvo i ispitivanjeVirjanska 22, Zagreb HR-10000www.laboring.hr"Darko Balkovi, tel:+385 1 3692055 2021-09-29oUMJERNI LABORATORIJI, Gustoa i viskoznost, Dimenzije, Snaga i sila, Vlaga, Tlak i vakuum, Temperatura, VolumennUmjeravanje mjerila: duljine, temperature, vla~nosti, tlaka, gustoe, obujma, frekvencije, momenta sile i sileLabos d.o.o., Laboratorij2Jalkovec, Vara~dinska-odvojak 2, Vara~din HR-42000%}eljko Kukina Balun, tel:098/983-6839 2022-10-18%Labosan d.o.o. Laboratorij Virovitica%Matije Gupca 254, Virovitica HR-33000Nataaa Hokal, tel:033/840-138 2019-07-09YISPITNI LABORATORIJI, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Bioloaki predmeti za ispitivanja(ispitivanje tla, otpadnih voda i muljeva!Labosan d.o.o. Laboratorij Zagreb!Medvedgradska 49, Zagreb HR-10000Sun ica Uhitil, tel: 2022-05-08ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Mikrobioloaka testiranja, Fizikalna ispitivanjagIspitivanje hrane i hrane za ~ivotinje, voda, mikrobioloake istoe objekata i uzorkovanje voda i hraneLIBRA TEHNI AR d.o.o.!II. Praanska 6a, Zagreb HR-10000Nikola osi, tel: 2023-04-27&Umjeravanje neautomatskih vaga i utega*LIBRA TEHNI AR d.o.o., Odjel mjeriteljstva"II. Praanska 6 A, Zagreb HR-10000www.librateh.hr 2020-06-10Inspekcija vaga i utega,LIKOMED VETERINA d.o.o., Inspekcijsko tijeloBrnaze 172, Sinj HR-21230 Vesna Boban, tel:++385 21 701400 2022-12-10LTM d.o.o. Laboratorij'Stubi ka Slatina 26, Oroslavje HR-49243 www.ltm.hr Tomislav Skuai, tel:049/274 021 2020-10-03GISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Ispitivanja, Ispitivanja na po~ar7Po~arna i protuprovalna ispitivanja graevnih proizvodaLTM d.o.o. LTMCert 2021-12-11M TEST j.d.o.o.$Augusta Cesarca 14, akovec HR-40000Darko Treska, tel: 2022-01-09!MACEL PLIN d.o.o. Odjel za nadzorMaleanica 3C, Zagreb HR-10090www.macel-plin.hr"Romano Paladin, tel:+385 1 3484441 2021-05-01MARUS-ATM d.o.o. MARUSLab"IX ju~na obala 18, Zagreb HR-10020www.marus-atm.hrZdenko Perica, tel: 2020-08-260UMJERNI LABORATORIJI, Tlak i vakuum, Temperatura/Umjeravanje mjerila tlaka i mjerila temperature"MATO EL-D d.o.o., LABORATORIJ MELD/Ulica 65. bataljuna ZNG 9, Ivani-Grad HR-10310 www.meld.hr$Antonio Duvnjak, tel:+385 99 223 336 2024-01-17HISPITNI LABORATORIJI, Strojarstvo, Elektri na i elektroni ka ispitivanjaxIspitivanja elektri nih rotacijskih strojeva, elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevineMC I`ENJE d.o.o., LaboratorijNIKOLE TESLE 17, Sisak HR-44000www< .mcciscenje.hr Milan Zraki, tel:+385 44 510021 2020-02-01?ISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Ispitivanja bez razaranjaBIspitivanje graevnih proizvoda i nerazorna ispitivanja materijalaBMEIMURJE ZAING d.o.o., Odjel za zaatitu okoliaa i zaatitu na raduZagreba ka 77, akovec HR-40000 www.zaing.hrIvan Kova i, tel:040/396-050Ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, akusti ka ispitivanja, ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi, ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine, ispitivanje ventilacijskih sustavawMEIMURSKE VODE d.o.o., Odjel odvodnje otpadnih vodaLaboratorij za ispitivanje nepropusnosti i tv inspekcijsko snimanje*Kolodvorska 42, Strahoninec, akovec 40000www.medjimurske-vode.hr Nevenko Tkal ec, tel:040/370-735BISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Zaatita okoliaa, IspitivanjaMETROALFA d.o.o.0Karlova ka cesta 4L, Zagreb-Novi Zagreb HR-10020www.metroalfa.hr 2024-02-04Metroalfa d.o.o.}eljko Kelia, tel: 2024-03-23METRON INSTRUMENTS d.o.o.Zavrtnica 17, Zagreb HR-10000www.metron-instruments.com'Fran Malinari, tel:++ 385 1 /618-5687 2020-09-196ISPITNI LABORATORIJI, Zaatita od zra enja, IspitivanjayIspitivanje izvora koherentnog i nekoherentnog opti kog zra enja i mjerenje koherentnog i nekoherentnog opti kog zra enja.METRON INSTRUMENTS d.o.o., Inspekcijsko tijelo$Silvija Badurina, tel:+385 1 6185687 2021-04-25Inspekcija tlakomjera za gumeMETROTEKA d.o.o./Ulica Kreae Golika 3, Zagreb-Susedgrad HR-10090www.metroteka.com$Marija Pavlovi, tel:+385 1 5619 630 2024-07-01Umjeravanje mjerila duljine, temperature, relativne vla~nosti, gustoe, obujma, tlaka, pH, provodnosti, frekvencije, momenta sile i mase-METTLER TOLEDO d.o.o. Odjel za ovjeru mjerilaMandlova 3, Zagreb HR-10000 www.mt.comIvan Maras, tel:+385 1 2958130 2021-10-05%MIK-ELING d.o.o., Ispitni laboratorijGraberje 63, Zagreb HR-10000www.mik-eling.hrMijo Koli, tel:+38598233025 2024-03-24Ispitivanje elektri nih instalacija, sustava zaatite od djelovanja munje na graevine i energetskih kabela s ekstrudiranom izolacijomrMINISTARSTVO FINANCIJA; CARINSKA UPRAVA, Sredianji ured; Sektor za carinski sustav, Slu~ba za carinski laboratorij,Alexandera von Humboldta 4a, Zagreb HR-10000 carina.gov.hrDavor avar, tel:01 / 651-1627 2022-10-11ISPITNI LABORATORIJI, Nafta i kemija, Hrana i pie, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje, Kemijska i analiti ka ispitivanjaIspitivanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vina, alkohola, alkoholnih pia i ostalih proizvoda koji sadr~e alkohol, te naftnih proizvoda0MIRTA-KONTROL d.o.o., PJ CERTIFIKACIJA PROIZVODA#Gradiaka 3, Zagreb-Dubrava HR-10040www.mirta-kontrol.hr%Marijan Povodnik, tel:00385 1 2431346 2020-06-14KCERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Osobna zaatitna oprema, Tekstil i ko~a$MIRTA-KONTROL d.o.o., PJ LABORATORIJGRADI`KA 3, Zagreb HR-10000%Marta Galekovi, tel:+ 385 1 2431 346ISPITNI LABORATORIJI, Tekstil, ko~a, obua, Namjeataj, Osobna zaatitna oprema, Plasti ni i gumeni proizvodi, Igra ke, sportska i hobi oprema, Ispitivanja, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Fizikalna ispitivanjaIspitivanje tekstila, geotekstila, ko~e, gume, obue, osobne zaatitne opreme, igra aka i tekstilnih proizvoda za primjenu u graditeljstvukMUP RH, Ravnateljstvo policije, Centar za forenzi na ispitivanja, istra~ivanja i vjeata enja "Ivan Vu eti"Ilica 335, Zagreb HR-10000www.forenzika.hr 2020-11-26,ISPITNI LABORATORIJI, Forenzi na ispitivanja$Forenzi na ispitivanja i vjeata enja7Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija `tampar"$Mirogojska cesta 16, Zagreb HR-10000"Antonija Gali, tel:+385 1 4696232 2023-03-19\Ispitivanje fizikalno-kemijskih parametara i mikrobioloakih karakteristika hranjivih podlogaNastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija `tampar", Centar za integrirani sustav upravljanja,Certifikacijsko tijelo za proizvode.Mirogojska 16, Zagreb HR-10000#Antonija Gali, tel:+385 1 4696 232 2023-06-13ZNASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "Dr. Andrija `tampar", Slu~ba za klini ku mik< robiologijuwww.stampar.hr 2020-04-096MEDICINSKI LABORATORIJI, Ljudski i veterinarski uzorci8Odabrana ispitivanja iz podru ja klini ke mikrobiologije5Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija `tamparIspitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, vina, alkoholnih pia, predmeta ope uporabe, voda, mikrobioloake istoe objekata, otpada, tla, muljeva, eluata, zraka i graevnih proizvoda Uzorkovanje hrane, voda, tla, muljeva, otpada i zrakaNASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE }UPANIJE, ustanova, Zdravstveno-ekoloaki odjel Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Kreaimirova 52a, Rijeka HR-51000www.zzjzpgz.hr 2022-12-03Ispitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, voda, otpada, krutih oporabljenih goriva, sedimenta, mulja, tla, predmeta ope uporabe, vanjskog zraka, emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i mikrobioloake istoe objekata Uzorkovanje vodaNastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske ~upanije, Slu~ba za zdravstvenu ekologiju i Slu~ba za klini ku mikrobiologijuVukovarska 46, Split HR-21000www.nzjz-split.hrTatjana Puljak, tel:0214011290Ispitivanje hrane, voda, otpada, vanjskog zraka, ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, predmeta ope uporabe, mikrobioloake istoe objekata, akusti ka ispitivanjaUzorkovanje vodaIspitivanje fizikalno-kemijskih parametara i mikrobioloakih karakteristika hranjivih podloga.NERETVANSKA KONTROLA PLO E d.o.o., Odjel nafte'Trg kralja Tomislava 22, Plo e HR-20340!Marinko Pehar, tel:+385 20 679201 2022-01-12.Inspekcija u podru ju tekuih naftnih derivataOdvodnja Laboratorij d.o.o.$Put kave 15, Kaatel Suurac HR-21212Ivo Ani, tel:021/368-968 2019-11-23ispitivanje graevnih proizvodaOhm LAB d.o.o.S. Radia 28, Zabok HR-49210 www.ohmlab.hr Grgo Toplak, tel:+385 49 221 224 2022-12-178UMJERNI LABORATORIJI, Kemija, Tlak i vakuum, Temperatura9Umjeravanje mjerila temperature, relativne vla~nosti i pHROpa bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Medicinsko- biokemijski laboratorij'}eljka Selingera 1, Koprivnica HR-48000www.obkoprivnica.hrNikolina Puc, tel:048/251662 2020-04-01gMedicinska biokemija - ispitivanja u podru ju klini ke kemije,laboratorijske hematologije i koagulacijeSOpa bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Medicinsko biokemijski laboratorijBra ak 8, Zabok HR-49210www.bolnica-zabok.hrBojana Kranj ec, tel:049204161Oprema pod tlakom d.o.o.)Ulica grada Vukovara 237, Zagreb HR-10000www.opt-agencija.hr Ante Dizdar, tel:+385 98 221 479 2024-04-04OPT SJEVER d.o.o.8Ulica bana Jela ia 6H, Gornji Kneginec, Tur in HR-42204!ORIO-VET d.o.o., Odjel inspekcije#Ante Star evia bb, Lu~ani HR-35257"}eljka Jembrih, tel:+385 35 431820\Veterinarski pregledi i kontrole; Razvrstavanje i ozna ivanje trupova u klaoni kim objektimaPathCon Laboratories EU d.o.o.(Prilaz Ivana Visina 1-3, Zagreb HR-10000.Roberta Sauerborn Klobu ar, tel:385 01 6459640 2022-01-17.ISPITNI LABORATORIJI, Mikrobioloaka testiranjaMikrobioloako ispitivanje vodeHPetrokemija d.d. PF Upravljanje kvalitetom i okoliaem Kontrola kvalitete Aleja Vukovar 4, Kutina HR-44320Ivanka Baglama, tel: 2019-11-25 ISPITNI LABORATORIJI, Nafta i kemija, Zaatita okoliaa, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu), Fizikalna ispitivanja, Uzorkovanje, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje, Kemikalije, kemijski proizvodi, kozmetika - uklju ujui umjetna gnojiva i boje)Ispitivanje svojstava mineralnih gnojiva, tehni kih kemikalija, prirodnog plina, tla, voda, otpada te ispitivanje kvalitete zraka i emisija one iaujuih tvari iz nepokretnih izvoraHPETROKEMIJA d.d., KONTROLA ISPITIVANJA I UMJERAVANJA-Ispitni laboratorij ALEJA VUKOVAR 4, Kutina HR-44320www.petrokemija.hrEmil Znika, tel:+385 44 647151 2021-01-20Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi Ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevineuPetrokemija d.d., Odr~avanje, Kontrola, ispitivanja i umjeravanja, Ispitni i umjerni laboratorij, Umjerni laboratorij 2020-10-13#UMJERNI LABORATORIJI, Tlak i vakuum,Umjeravanje < pretvara a tlaka i mjerila tlaka"PIRAEX d.o.o., Inspekcijsko tijelo-Industrijska cesta 21, Sveta Nedelja HR-10431 www.piraex.hr!Mladen Bartoa, tel:+385 1 3370035 2019-12-21Inspekcija mjernih ureaja za istakanje goriva, automatskih mjerila razine i mjernih letvi; Inspekcija sustava za povrat benzinskih para_Poliklinika Breyer za medicinsku biokemiju, internu medicinu i mikrobiologiju s parazitologijomIlica 191, Zagreb HR-10000 www.breyer.hrBreyer Priselac, tel:01/3776870[Medicinska biokemija - ispitivanja u podru ju klini ke kemije i laboratorijske hematologije PONDT d.o.o.*4. Barutanski ogranak 5/1, Zagreb HR-10000 www.pondt.hrJure Burna, tel:01/2363-407 Nerazorna ispitivanja materijala#PRAXIS-VET d.o.o., Odjel inspekcije(108. Brigade ZNG br. 50, Sibinj HR-35252 Damir Milas, tel:+385 35 426 004 2022-06-28+PROCESNA OPREMA d.o.o., Inspekcijsko tijeloMajstorska 11, Zagreb HR-10000www.procesnaoprema.hr$Marijan Posavec, tel:+385 1 604 0071 2022-07-273PROIZVODNJA MK I OSO d.o.o., Dalekovod LaboratorijVukomeri ka 9, Velika Gorica 2024-06-30Ispitivanja mehani kih svojstava metalnih materijala, ovjesne i spojne opreme za dalekovode, trafostanice i ostala elektroenergetska postrojenja, ispitivanja vrueg pocin anja te ispitivanja elektromagnetskih poljaPROKION d.o.o.FRA BONINA 9, Split HR-21000Igor Marasovi, tel:021/385-948 2023-01-04'PROPAN OPREMA d.o.o. Inspekcija mjerilaJe~dove ka 22d, Zagreb HR-10000Vlado Gavri, tel:01 6560 224 2020-07-02Inspekcija mjerila i mjernih sustava za mjerenje koli ine tekuina razli itih od vodeInspection of meters and measuring system for measuring liquids other than waterPrva ekoloaka stanica d.o.o.Kuraltova 8, Zagreb HR-10000www.prvaekoloska.hr&Marin Fucijaa, tel:++ 385 1 /234-8688 2021-03-13PTC Krka Knin d.o.o.&IV gardijske brigade 44, Knin HR-22300www.divgroup.euore Baji, tel:\ISPITNI LABORATORIJI, Tehni ki materijali i proizvodi - uklju ujui metale i dijelove metalaIIspitivanje mehani kih svojstava metalnih materijala i vij anih proizvodaPUT-PROING d.o.o.Slavonska 15, Split HR-21000www.put-proing.comIvana Vujevi, tel: 2022-08-28!Quanta d.o.o., Laboratorij Quanta'Svetonedeljska 16, Rakov Potok HR-10436Ivan Periaa, tel:ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje, Kemijska i analiti ka ispitivanjaIspitivanje hrane-QUESTUS SIGURNOST d.o.o., Ispitni laboratorijPantov ak 28, Zagreb HR-10000www.questus-sigurnost.hrTomislav Muslim, tel: 2023-03-12Ramtech d.o.o.www.ramtech.hr$Tatjana Belonjek, tel:+385 1 2790898%Ramtech d.o.o. Odjel za certifikacijuSachsova 6/VII, Zagreb HR-10000Ru~a Petrinjak, tel:2760899 2020-11-220RAVNOTE}A d.o.o., Mjeriteljski laboratorij - LTR"Ladu, Putine 5, `enkovec HR-10292www.ravnoteza.hr Hrgar Drenaki, tel:385 1 3395004 2019-07-17/Umjeravanja mjerila temperature i mjerila tlakaREVENA PLUS d.o.o.2Donje Mrzlo polje Mre~ni ko 14, Duga Resa HR-47250"Marko Desovi, tel:+385 47 844 397 2020-09-179RiEKO-LAB d.o.o., Laboratorij za ispitivanje voda i hraneJ.P. Kamova 19, Rijeka HR-51000 Ana Jurjevi, tel:+385 51 436484 2022-06-17_Ispitivanje voda, hrane, mikrobioloake istoe objekata i uzorkovanje vode za ljudsku potroanju.RIJEKATANK, EKOLOGIJA I ZA`TITA OKOLI`A d.o.o.#Bartola Kaaia 5/2, Rijeka HR-51000www.rijekatank.hr i vi Ku an, tel:RIZ-LABORATORIJ d.o.o.www.riz.hr/hr/laboratorij.html Alan Bari, tel:+ 385 1 2355 283 2021-04-21yISPITNI LABORATORIJI, Elektrotehnika, Ispitivanja, Elektri na i elektroni ka ispitivanja, Elektromagnetska kompatibilnostIspitivanje stati kih i elektromehani kih brojila djelatne i jalove elektri ne energije za izravni spoj i za spoj preko mjernih transformatoraROKOVA A d.o.o.#Hribarov prilaz 13, Zagreb HR-10000www.rokovaca.hr%Karolina Novosel, tel:+385 1 6624 477SAMPLE CONTROL d.o.o.*Franje Puakaria 18 Lu ko, Zagreb HR-10250Tanja Dini, tel:+3851 5510646 2020-11-04ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Mikrobioloaka te< stiranjasIspitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, voda, predmeta ope uporabe i mikrobioloake istoe objekataUzorkovanje voda[Sartorius Croatia - Libra elektronik d.o.o. Laboratorij za umjeravanje vaga, utega i pipetaSavska 45A, Zapreai HR-10290www.sartorius.hr Ivica Grani, tel:+385 1 3340290 2021-01-25#UMJERNI LABORATORIJI, Masa, Volumen.Umjeravanje neautomatskih vaga, utega i pipeta/SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o., Slu~ba inspekcijeJurjevska 41, Zagreb HR-10000www.saybolt.com)Marija Oslakovi, tel:++ 385 1 /466-8128 2020-06-23SInspekcija u podru ju nafte, naftnih derivata, ukapljenog naftnog plina i biogoriva8SCHEIDT&BACHMANN TUBS d.o.o., Odjel nadzora i inspekcije&D.Stupnik, Dolenica 20, Lu ko HR-10250www.scheidt-bachmann-tubs.hr$Rudolf Raspudi, tel:+385 1 653 1139 2020-08-051SERVER MARK d.o.o. Odjel inspekcije/mjeriteljstva#Joze Martinovia 9, Zagreb HR-10000www.server-mark.hrStjepan Goraa, tel:01/3860-048 2020-05-06Inspekcija neautomatskih vagaCSGS Adriatica d.o.o. Sektor certifikacije i unaprjeenja poslovanja$Karlova ka cesta 4i, Zagreb HR-10000www.sgsgroup.hr#Damir Malekovi, tel:385 1 6140 961 2022-02-26%SIEMENS d.d., Ispitni laboratorij SLN HEINZELOVA 70/a, Zagreb HR-10000www.siemens.hrKristijan Hudi, tel: 2024-06-13dIspitivanje niskonaponskih elektri nih instalacijai sustava zaatite od djelovanja munje na graevine?SLADOVI d.o.o. OJ ispitivanje i podeaavanje ventila sigurnostiPalinove ka 43, Zagreb HR-10000www.sladovic.hr%Slaven Fadljevi, tel:+385 1 3631 040 2021-06-06Inspekcija sigurnosnih ventila)Sokol d.o.o. Vinkovci, Sokol Laboratorij&H. V. Hrvatinia 11, Vinkovci HR-32100Huso Zoleti, tel:032 339 999 2020-03-25(SOLMEX d.o.o., Poslovnica Slavonski Brod0Slavonskobrodska 24, Slobodnica, Sibinj HR-35252 www.solmex.hr}eljko Mari, tel:035/412880 2021-06-08 Sonus d.o.o.Beneaieva 21, Zagreb HR-10000 www.sonus.hrMiljenko Henich, tel:NISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja zvuka i buke - uklju ujui buku od vibracija5SPECIJALNA OPREMA - LU KO d.o.o., Tehni ka inspekcija!Dolenica ulica 20, Lu ko HR-10250www.specijalna-oprema.hr#Tomislav Gra an, tel:+385 1 6530671 2021-03-30YInspekcija plinomjera i ureaja za pretvorbu obujma plina; Inspekcija sigurnosnih ventilaPSploana bolnianica Dr. Jo~eta Potr a Ptuj, Oddelek za laboratorijsko diagnostikoPotr eva 23-25, Ptuj 2250 Mojca Zavranik, tel:003867491500 2022-09-14RSREDNJA `KOLA BEDEKOV INA , Zavod za graditeljstvo i graevne materijale, S`B-CERT&Ljudevita Gaja 1, Bedekov ina HR-49221}eljko Rod, tel:091/592-2685 2019-08-05xSrednja akola Bedekov ina, Zavod za graditeljstvo i graevne materijale, Laboratorij za ispitivanje graevnih materijalaGajeva 1, Bedekov ina HR-49221ss-bedekovcina.skole.hr 2023-09-30!STS PLIN d.o.o., Odjel inspekcije Meugorska 1/A, Sesvete HR-10360www.stsplin.com#Natalija Benko, tel:+385 1 2005 318 2024-01-30kInspekcija agregata za istakanje goriva; Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi; Inspekcija mjerila tlaka(STSI integrirani tehni ki servisi d.o.o. www.stsi.hrNedeljko Horvat, tel:098/400328IISPITNI LABORATORIJI, Strojarstvo, Ispitivanja, Ispitivanja bez razaranjaJNerazorna ispitivanja metalnih materijala.Ispitivanja sigurnosnih ventila.STSI Integrirani tehni ki servisi d.o.o., lan INA Grupe, Umjerni laboratorij na nivou Segmenta djelatnosti operativnih poslova u STSI d.o.o.)Zagreba ka 17, Graberje Ivani ko HR-10313 ww.stsi.hrurica Jelen i, tel: 2023-07-17fSTSI-INTEGRIRANI TEHNI KI SERVISI d.o.o., Segment djelatnosti operativnih poslova, Inspekcijsko tijelo 2021-10-20Inspekcija infracrvenom termografijom; Inspekcija agregata za istakanje goriva, mjernih letvi i mjerila tlaka, sustava za povrat benzinskih para i cilindri nih spremnika; Inspekcija opreme pod tlakom; Inspekcija cisterni za prijevoz opasnih tvariSveu iliate Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, ra unarstva i informacijskih tehnologija Osijek Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost"Kneza Trpimira 2b, Osijek HR-31000www.etfos.unios.hr/struka/$Zvonimir Klai, tel:+ 385 31 224-722 2021-12-< 28lISPITNI LABORATORIJI, Elektrotehnika, Elektri na i elektroni ka ispitivanja, Elektromagnetska kompatibilnost=Ispitivanje elektri nih i magnetskih polja niskih frekvencija7Sveu iliate u Dubrovniku, Zavod za mediteranske kulture$Marka Marojice 4, Dubrovnik HR-20000Sanda Desnica, tel: 2021-07-21"Ispitivanje vina i maslinovog uljaqSveu iliate u Zagrebu `umarski fakultet Zavod za namjeataj i drvne proizvode Laboratorij za drvo u graditeljstvu!Svetoaimunska 25, Zagreb HR-10000Josip Mikle i, tel:012352536 2024-06-12>Ispitivanje drvnih graevnih proizvoda, boja, lakova i ljepilaoSveu iliate u Zagrebu Agronomski fakultet Zavod za ishranu bilja Analiti ki laboratorij Zavoda za ishranu bilja'Svetoaimunska cesta 25, Zagreb HR-10000Vesna Jurki, tel:01/2393884ISPITNI LABORATORIJI, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje, Kemikalije, kemijski proizvodi, kozmetika - uklju ujui umjetna gnojiva i boje)$Ispitivanje mineralnih gnojiva i tlauSveu iliate u Zagrebu Agronomski fakultet Zavod za mljekarstvo Referentni laboratorij za mlijeko i mlije ne proizvode rlm.agr.hr/ `imun Zamberlin, tel:01/2393-904 2020-12-13EISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Kemijska i analiti ka ispitivanja)Ispitivanje mlijeka i mlije nih proizvodaGSveu iliate u Zagrebu Agronomski fakultet, Zavod za melioracije-MELILAB&www.agr.unizg.hr/hr/article/111/o_namaMonika Zovko, tel:+38512393749 2023-11-06dSveu iliate u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje Laboratorij za toplinu i toplinske ureaje Damir Dovi, tel:+385 1 6168-174!UMJERNI LABORATORIJI, TemperaturaUmjeravanje mjerila temperatureVSveu iliate u Zagrebu Geotehni ki fakultet Zavod za geotehniku Geotehni ki laboratorij$Hallerova aleja 7, Vara~din HR-42000www.gfv.unizg.hrDamir `tuhec, tel:042 408 909 2019-12-09Sveu iliate u Zagrebu Medicinski fakultet, `kola narodnog zdravlja "Andrija `tampar" Zavod za zdravstvenu ekologiju, medicinu rada i sporta Laboratorij za ispitivanje voda i balneoklimatologiju!Rockefellerova 4, Zagreb HR-10000www.snz.unizg.hr/hr/Damir Andabaka, tel:01 4590 120 2022-05-077ISPITNI LABORATORIJI, Kemijska i analiti ka ispitivanjaIspitivanje vodaSVEU ILI`TE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLO`KO-NAFTNI FAKULTET ZAVOD ZA RUDARSTVO I GEOTEHNIKU LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE EKSPLOZIVNIH TVARIPierottijeva 6, Zagreb HR-10000)Mario Dobrilovi, tel:++ 385 1 /483-6053SISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja, Vojna oprema - uklju ujui eksplozive, balistikuIspitivanja eksplozivnih tvariSveu iliate u Zagrebu Veterinarski fakultet Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane Odjel za animalnu proizvodnju i biotehnologijuHeinzelova 55, Zagreb HR-10000 www.vef.hrhISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja, Klini ka ispitivanja za medicinu i veterinu, Mikrobioloaka testiranja;Laboratorijska ispitivanja u podru ju veterinarske medicineSveu iliate u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zavod za zavarene konstrukcije Katedra za zavarene konstrukcije Odjel za certifikaciju FSB-ZK Certwww.fsb.unizg.hr/zavkonIvica Garaai, tel: 2019-11-13CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Graevinski proizvodi, materijali i konstrukcije, Tehni ki materijali i proizvodi, Strojevi, ureaji, opremaCertifikacija postupaka zavarivanja metalnih materijala, osposobljenosti proizvoa a za izvoenje zavariva kih radova i graevnih proizvoda|SVEU ILI`TE U ZAGREBU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RA UNARSTVA, ZAVOD ZA VISOKI NAPON I ENERGETIKU, Laboratorij visokog naponaUnska 3, Zagreb HR-10000www.fer.unizg.hr/lvn,Bo~idar Filipovi-Gr i, tel:+385 1 6129 714 2019-07-30Visokonaponska ispitivanja elektri ne opreme izmjeni nim naponom frekvencije 50 Hz i ispitivanje (mjerenje, prora un i procjena) elektromagnetskih polja frekvencije 50 HzSveu iliate u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Katedra za toplinsku i procesnu tehniku, Laboratorij za toplinske ureajewww.fsb.unizg.hr 2020-09-20>ISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Strojarstvo, IspitivanjawIspitivanje grijalica prostora, kamina i atednjaka Ispitivanje sustava ventilacije, klimatizacije i mikroklime prostoracSVEU< ILI`TE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, Laboratorij za precizna mjerenja du~inaMarko Kati, tel:UMJERNI LABORATORIJI, Dimenzije@Umjeravanja etalona i mjernih ureaja duljine, hrapavosti i kuta[Sveu iliate u Zagrebu, Graevinski fakultet, Zavod za materijale, Laboratorij za materijale.Fra Andrije Ka ia Mioaia 26, Zagreb HR-10000www.grad.unizg.hrIvan Gabrijel, tel:pSveu iliate u Zagrebu, Graevinski fakultet, Zavod za tehni ku mehaniku, Laboratorij za ispitivanje konstrukcija%Fra A. K. Mioaia 26, Zagreb HR-10000'Domagoj Damjanovi, tel:+385 1 4828 049 2023-07-09WSveu iliate u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnoloaki fakultet, Centar za kontrolu namirnicaJagieva 31, Zagreb HR-10000www.ckn.pbf.hr*Andrea Benussi Skukan, tel:+385 1 463 3618 2022-03-27=Ispitivanje hrane, hrane za ~ivotinje i predmeta ope uporabeSVEU ILI`TE U ZAGREBU, `UMARSKI FAKULTET, Zavod za namjeataj i drvne proizvode, Laboratorij za ispitivanje namjeataja i dijelova za namjeatajwww.sumfak.unizg.hrZoran Vlaovi, tel:01/2352-454 2021-10-16ISPITNI LABORATORIJI, NamjeatajSIspitivanje namjeataja, premaza i dijelova za namjeataj, dje jih igraliata i opremekSynlab Hrvatska, Poliklkinika za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, Medicinsko-biokemijski laboratorijBukov ev trg 4, Zagreb HR-10000 www.synlab.hr!Bobeti - Vrani, tel:01/2340113 2020-07-01YMedicinska biokemija - ispitivanja u podru ju klini ke kemije,laboratorijske hematologijeTEH-PROJEKT ENERGETIKA d.o.o.'Fiorello la Guardia 13, Rijeka HR-51000"Kreaimir `ekimi, tel:05 133 651/9 2022-10-23DIspitivanja emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvoraTEHIND d.o.o., Laboratorij%VLADIMIRA VARIAKA 4, Zagreb HR-10010 www.tehind.hrMarko Praa, tel:01/ 5531855 2024-02-13TEHNI AR SERVAG d.o.o. Crnojezerska 18, Zagreb HR-10000tehnicar-servag.hr$Anelko Pavlic, tel:+385 1 48 46 425 2023-03-28TUMJERNI LABORATORIJI, Vlaga, Masa, Tlak i vakuum, Temperatura, Vrijeme i frekvencijaUmjeravanje neautomatskih vaga i utega, mjerila temperature i relativne vla~nosti, mjerila tlaka, vremenskog intervala i frekvencije!TEHNI AR SERVAG d.o.o. Inspekcijawww.tehnicar-servag.hr/ 2023-07-22%Inspekcija neautomatskih vaga i utega(Tehnoekspert d.o.o., Ispitni laboratorij&Vladimira Ru~djaka 9b, Zagreb HR-10000www.tehnoekspert.hrBoris Antunovi, tel:016116005zIspitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine, ispitivanje ventilacijskih sustava%TERMA HGK d.o.o., Inspekcijsko tijelo Rimski put 11C, Sesvete HR-10360www.terma-hgk.hr"Damir Polenus, tel:++385 1 2001269TERMOPLIN d.d. Odjel inspekcije)Vjekoslava `pin ia 78, Vara~din HR-42000www.termoplin.com!Branko `anjek, tel:+385 42 231444 2021-02-15$TIM d.o.o., Odjel za preglede dizala)Dragutina Tadijanovia 3, Rijeka HR-51000www.tim-rijeka.hr#Danijel Tur i, tel:+385 51 626 000 2024-05-26INSPEKCIJSKA TIJELA, ,TOT- PROMET d.o.o., Odjel inspekcije mjerila$Radni ka cesta 65, urevac HR-48350"Tomislav Rastija, tel:+38548811836 2023-03-24!Inspekcija vodomjera i plinomjera.TPA za odr~avanje kvaliteta i inovacija d.o.o.*Ulica Petra Hektorovia 2, Zagreb HR-10000"Inga Zaninovi, tel:+385 21 687012 2020-03-11CTPK - Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d. Inspekcijski odjel%Slavonska avenija 20, Zagreb HR-10000www.tpk-zavod.hr!Renata `timac, tel:385 1 5392 877 2020-02-17(INSPEKCIJSKA TIJELA, Strojarstvo, OstaloInspekcija opreme pod tlakom; Inspekcija u proizvodnji, tijekom eksploatacije, sanacije ili rekonstrukcije metalnih materijala i proizvodaGTPK - Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d., Certifikacijski odjel 2023-06-03Certifikacija postupaka zavarivanja metalnih materijala, tla ne opreme, jednostavnih tla nih posuda, radnih postupaka za nerastavljive spojeve, osposobljenosti proizvoa a za izvoenje zavariva kih radova te graevnih proizvodaETPK-Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d., Certifikacijski odjel 2024-06-26XTPK-ZAVOD ZA ENERGETSKU I PROCESNU OPREMU d.d., Laboratorij za ispitivanje bez razaranja 2021-02-20$Ispitivanja materijala bez razaranja`TPK-Zavod < za procesnu i energetsku opremu d.d., Laboratorij za ispitivanje materijala razaranjem 2020-04-28jISPITNI LABORATORIJI, Strojarstvo, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Mehani ka, metalografska ispitivanjazMehani ka, metalografska, kemijska ispitivanja i ispitivanja antikorozivne zaatite metalnih materijala i zavarenih spojevaTRGO-INVEST d.o.o.'Dragutina Rakovca 74, Bukovlje HR-35209www.binarnet.hr/trgo-invest 2023-02-13LTV Croatia d.o.o., Sektor tehni ke inspekcije, Certifikacija proizvoda-TPCBani 110, Zagreb HR-10000www.tuv-croatia.hr$Dalibor Pavi i, tel:+385 1 3668 307 2020-07-19CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Tehni ki materijali i proizvodi, Strojevi, ureaji, oprema, Igra ke, sportska i hobi opremaCertifikacija tla ne opreme, jednostavnih tla nih posuda, radnih postupaka za nerastavljive spojeve, osposobljenosti proizvoa a za izvoenje zavariva kih radova i opreme za dje ja igraliata.TV Croatia d.o.o., Sektor tehni ke inspekcije 2022-11-27WInspekcija sigurnosti tla ne opreme;Inspekcija sigurnosti dje jih igraonica i igraliataT}V Gredelj d.o.o u ste aju, Laboratorij za umjeravanje, mehani ko-defektoskopska i kemijska ispitivanja Laboratorij za umjeravanje mjerila tlaka, evaluaciju sigurnosnih ventila i posuda pod tlakom%Vukomere ka cesta 89, Zagreb HR-10000www.tzv-gredelj.hr"Miljena Curi, tel:+385 1 2479 156 2020-10-01Umjeravanje mjerila tlakaT}V Gredelj d.o.o. u ste aju Laboratorij za umjeravanje, mehani ko-defektoskopska i kemijska ispitivanja, Laboratorij za mehani ko-defektoskopska i kemijska ispitivanja%Vukomeri ka cesta 89, Zagreb HR-10000 2021-04-24UDEM Adriatic d.o.o.%Radni ka cesta 54/R3, Zagreb HR-10000www.udemadriatic.com"Zekeriya Aytac, tel:385 01 4819601 2021-12-21>CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Strojevi, ureaji, oprema!Certifikacija sigurnosti strojeva,UDEM Adriatic d.o.o., Certificiranje sustava"Zekeiya Aytac, tel:+385 1 4819 601 2021-07-04CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT. SUSTAVA UPRAVLJANJA, Proizvodnja hrane, pia i duhanskih proizvoda, Proizvodnja kemikalija, kemijskih proizvoda i umjetnih vlakana osim farmaceutskih proizvoda, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike, Proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda, Proizvodnja cementa, vapna, gipsa, betona i sl., Proizvodnja metala i proizvoda od metala, Proizvodnja strojeva i ureaja, Proizvodnja elektri ne i opti ke opreme, Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, motocikla i bicikla, te proizv. i popravak, Proizvodnja namjeataja, preraiva . indust. koja nije drugdje spomenuta, Graevinarstvo, Trgovina, popravak motornih vozila i predmeta za kuanstvo, Hoteli i restorani, Financijsko posredovanje, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja, Informacijska tehnologija, Istra~ivanje i razvoj, arhitektonske djelatnosti i in~enjerski tehni ki savjeti, Ostale zdravstvene i socijalne i osobne uslu~ne djelatnosti, Obrazovanje, Ostale uslugeCUstanova Centar za istra~ivanje materijala Istarske ~upanije METRISZagreba ka 30, Pula HR-52100www.centarmetris.hr&Vedrana Grozdani, tel:+385 52 388 110 2021-11-16ISPITNI LABORATORIJI, Strojarstvo, Tehni ki materijali i proizvodi - uklju ujui metale i dijelove metala, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Mehani ka, metalografska ispitivanja]Ispitivanje povraine i kemijskih svojstava krutina te kemijskih i mehani kih svojstava metalaVAGE d.o.o. , LaboratorijKoledov ina 2A, Zagreb HR-10000 www.vage.hr"Janko Perani, tel:+385 1 245 2040 2019-07-24kInspekcija vaga, utega, agregata za istakanje tekuih naftnih goriva, vlagomjera i infracrvenih analizatoraVage d.o.o. Laboratorij za masuKoledov ina 2a, Zagreb HR-10000Umjeravanje vaga i utega&Vage Lukave ki d.o.o. Odjel inspekcije"Ante Kova ia 2, Vara~din HR-42000www.vage-lukavecki.hrIvan Lukave ki, tel:042/213 225(Vage Pribudi d.o.o. Inspekcijsko tijeloSvetog Roka 60, Po~ega HR-34000www.vage-pribudic.hr$Slavko Pribudi, tel:+385 34 292 047 2023-12-06 VARKOM d.d.'Trg bana Jela ia 15, Vara~din HR-42000www.varkom.comIvana Krobot, tel:042/351 235 2021-10-11GISPITNI LABOR< ATORIJI, Graevinarstvo, Kemijska i analiti ka ispitivanja/Ispitivanja otpadnih voda i graevnih proizvoda VENTIL d.o.o.`trped 7/1, Buzet HR-52420https://www.ventil.hr/%Viljem Petohlep, tel:+385 91 603 66828VETERINARSKA AMBULANTA BENKOVAC d.o.o., Kontrolno tijeloRivine 1, Benkovac HR-23420Ante `uto, tel:+385 23 681 1716VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o., Kontrolno tijelo, DrniaBrune Buaia 16, Drnia HR-22320'Tomislav Pamukovi, tel:+385 22 886 180=VETERINARSKA AMBULANTA GORNJA BEBRINA d.o.o. Odjel inspekcije Gornja Bebrina 32, Rua ica 35208(Tvrtko Fajdeti, tel:+385 (0) 35 226 227 2023-10-14<VETERINARSKA AMBULANTA HRVACE d.o.o. Veterinarska inspekcijaHrvace 234C, Hrvace HR-21233Ante `ari, tel:+385 21 829556 2021-08-117VETERINARSKA AMBULANTA KLANJEC d.o.o., Odjel inspekcijeSutlanska 5, Klanjec HR-49290#Marija Kova i, tel:+385 49 550 414 2021-09-255VETERINARSKA AMBULANTA OBROVAC d.d., Kontrolno tijelo$Njivice 1, Kruaevo, Obrovac HR-23450$Marin `imi evi, tel:+385 23 689 041 2023-02-14>VETERINARSKA AMBULANTA OPATIJA d.o.o., Veterinarska inspekcija+Stubiate Ivana Zavidia 3, Opatija HR-51410&Dubravko Kapetani, tel:+385 51 701280 2022-05-314VETERINARSKA AMBULANTA PAZIN d.o.o. Kontrolno tijeloDubravica 5, Pazin HR-52000www.veterina-pazin.hr&Nedeljka Domijani, tel:+385 52 624410 2020-03-015VETERINARSKA AMBULANTA SOLIN d.o.o., Kontrolno tijelo#Kralja Zvonimira 33, Solin HR-21210"Marta `kovrlj, tel:+385 21 212 3529VETERINARSKA AMBULANTA TROGIR d.o.o., Odjel za inspekciju(Kardinala A. Stepinca 6, Trogir HR-21220!Marin Tangar, tel:+385 21 881 429AVETERINARSKA AMBULANTA VET-CENTAR d.o.o., Veterinarska inspekcija!Stancija Portun 2, Pore HR-52440www.vet-centar.hr#Andreja Zovi, tel:+385 91 433 5134 2022-04-18.VETERINARSKA STANICA d.o.o., Odjel inspekcijeVara~dinska 15, Ivanec HR-42240 www.vsi.hr!Irena Glavica, tel:+385 42 783743>VETERINARSKA STANICA BELI MANASTIR d.o.o., Odjel za inspekciju#Osje ka 128, Beli Manastir HR-31300 www.vsbm.hr"Ksenija Korman, tel:+385 31 703165 2020-12-06LVETERINARSKA STANICA BJELOVAR d.o.o., Radna jedinica veterinarska inspekcija$Slavonska cesta 4, Bjelovar HR-43000Nenad Link, tel:+385 43 242332 2021-09-263VETERINARSKA STANICA AZMA d.o.o., Kontrolno tijelo"Milana Nova ia 44, azma HR-43240"Marija Kladar, tel:+385 91 9471907 2022-06-11@VETERINARSKA STANICA d.d. VARA}DIN, Sektor veterinarske medicine(Trg Ivana Perkovca 24, Vara~din HR-42000 www.vsv.hr"Tomica Pospia, tel:+385 42 240 122 2024-04-029VETERINARSKA STANICA d.o.o. Odjel veterinarske inspekcije$Kralja Zvonimira 51, Prelog HR-40323!Nada Dolen i, tel:+385 40 645422 2020-11-284VETERINARSKA STANICA d.o.o. Po~ega, Odjel inspekcije#Eugena Podubskog 4, Po~ega HR-34000%Snje~ana Mateai, tel:+385 34 211 602 2022-06-19DVETERINARSKA STANICA d.o.o. Slu~ba veterinarskih pregleda i kontrola!Brae Gojak 52, Karlovac HR-47000 www.vsklc.com#Vianja Badovinac, tel:047 / 615 401 2020-04-225VETERINARSKA STANICA d.o.o. }UPANJA, Kontrolno tijelo Veliki kraj 18, }upanja HR-32270www.vs-zupanja.hrGoran Babi, tel:+385 32 837657 2023-02-11>VETERINARSKA STANICA d.o.o., Zapreai, Veterinarska inspekcija*Bana Josipa Jela ia 77, Zapreai HR-10290$www.veterinarska-stanica-zapresic.hr Ljerka Kunst, tel:+385 1 3310522<VETERINARSKA STANICA DARUVAR d.o.o., Veterinarska inspekcija'Petra Preradovia 102, Daruvar HR-43500Alen Hlebec, tel:+385 43 332276 2021-11-069VETERINARSKA STANICA UREVAC d.o.o., Odjel za inspekciju Kolodvorska 2, urevac HR-48350 www.vet.hrIvan Forga , tel:+385 48 813173 2021-06-05:Veterinarska stanica grada Zagreba d.o.o. Kontrolno tijeloHeinzelova 68, Zagreb HR-10000www.vs-grada-zagreba.hr"Dijana Vukoje, tel:+385 1 6040 1499VETERINARSKA STANICA JASTREBARSKO d.o.o. Odjel inspekcije$Treanjevka 61, Jastrebarsko HR-10450 www.vsj.hrNataaa Grijak, tel:01/6281 085.VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA d.o.o., VETKON%M. P. Miakine 66, Koprivnica HR-48000Vesna Vaclavek, tel: 2024-05-06RVETERINARSKA STANICA KRI}EVCI d.o.o., Radna jedinica veterinarske inspekcije-VETISPoto ka 35, Kri~evci HR-48260www.vskrizevci< .comMilena Ukalovi, tel: 2020-09-10@VETERINARSKA STANICA KUTINA d.o.o. Odjel veterinarske inspekcije$Vladimira Nazora 61, Kutina HR-44320Elvira Zovko, tel:+38544652903JVETERINARSKA STANICA LUDBREG - NOVA d.o.o., Odjel veterinarske inspekcije#Ljudevita Gaja 47, Ludbreg HR-42230Saaa Androci, tel:042 810 566 2022-06-05?VETERINARSKA STANICA NOVI MAROF d.o.o., Veterinarska inspekcija"Franjeva ka 2, Novi Marof HR-42220!Vesna Knapi, tel:+385 42 626 2444VETERINARSKA STANICA NOVSKA d.o.o., Kontrolno tijelo#Kralja Zvonimira 9, Novska HR-44330!Dra~en Novak, tel:+385 44 600 130 2022-06-140VETERINARSKA STANICA PETRINJA d.o.o., Inspekcija%Ljudevita Gaja 40A, Petrinja HR-44250$Zdravko Milkovi, tel:+385 44 527770 2021-09-184VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o., Kontrolno tijelo$Stube Marka Remsa 1, Rijeka HR-51000www.vetstri.hrSnje~ana Ratkajec-Arbanas, tel: 2019-09-20<VETERINARSKA STANICA SAMOBOR d.o.o., Veterinarska inspekcija$Katarine Zrinske 7, Samobor HR-10430www.veterina-samobor.hr(Vatroslav Markuai, tel:00385 1 3360 171 2021-07-196VETERINARSKA STANICA SISAK d.o.o., Odjel za inspekcijuZagreba ka 45, Sisak HR-44000(Nikica Popovi Goli, tel:+385 44 711285 2022-06-187VETERINARSKA STANICA SLATINA d.o.o. Odjel za inspekciju%Kralja Zvonimira 16, Slatina HR-33520www.vsslatina.com 2020-09-236VETERINARSKA STANICA SPLIT d.o.o., Odjel za inspekciju`ibenska 9, Split HR-21000 www.veterinarskastanica-split.hrPerino Radovan, tel:021 210 882 2022-06-22?VETERINARSKA STANICA SVETI IVAN ZELINA d.o.o., Kontrolno tijelo&Sajmiana 4, Sveti Ivan Zelina HR-10380www.vs-zelina.hrIvan Pelko, tel:+385 1 2060 730 2022-01-265VETERINARSKA STANICA VALPOVO d.o.o., Kontrolno tijelo!Matije Gupca 36, Valpovo HR-31550&Domagoj Ovni evi, tel:+385 91 3651533=VETERINARSKA STANICA VELIKA GORICA d.o.o. Inspekcijska slu~ba"Sisa ka 39, Velika Gorica HR-10410 www.vgvet.hr Nikola Robi, tel:+385 1 62212635Veterinarska stanica VETAM d.o.o. Odjel za inspekciju Biljska cesta 7, Osijek HR-31000 www.vetam.hrDejan Todorovi, tel:031286044 2020-12-148VETERINARSKA STANICA VIROVITICA d.o.o., Kontrolno tijelo1Josipa Jurja Strossmayera 38, Virovitica HR-33000$www.veterinarskastanicavirovitica.hrDaniel Pocrni, tel:CVETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o., Sektor veterinarske inspekcije Kolodvorska 68, Vrbovec HR-10340#www.veterinarska-stanica-vrbovec.hr Mirela Juras, tel:+385 1 27914328VETERINARSKA STANICA VUKOVAR d.o.o., Inspekcijsko tijelo)Bana Josipa Jela ia 97, Vukovar HR-32000$Zdravko Bosni, tel:+385 98 1300434 2022-05-212VETERINARSKA STANICA ZADAR d.o.o. Kontrolno tijeloSkro ini 2B, Zadar HR-23000!www.veterinarska-stanica-zadar.hr*Marija Miloaevi-Rudar, tel:+385 23 322877\Veterinarski pregledi i kontrole; Razvrstavanje i ozna avanje trupova u klaoni kim objektimaDVETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA d.o.o., Veterinarska inspekcija%Bistri ka cesta 2, Konja ina HR-49282 www.veterina-zlatar-bistrica.comBobinec Darko, tel:049/461 821 2020-12-235VETO d.o.o., Slu~ba veterinarskih pregleda i kontrola%Osje ka 278d, Slavonski Brod HR-35000www.argus-sb.hr Sanja `etina, tel:+385 35 269444 2019-12-01VIK-HR d.o.o., VIKcert%Zagreba ka cesta 231, Zagreb HR-10000 www.vik.hrJosipa `pacir, tel:01/2332 036 Vilmet d.o.o.Kueli 57, Matulji HR-51211 www.vilmet.hrIvan Babi, tel:098 1962001 2020-09-06(VIZOR d.o.o., Laboratorij za ispitivanja Koprivni ka 1, Vara~din HR-42000 www.vizor.hr+Mario `estanj - Peri, tel:+ 385 42 231 922uISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja zvuka i buke - uklju ujui buku od vibracija, Elektri na i elektroni ka ispitivanjaAkusti ka ispitivanja, ispitivanje ventilacijskih sustava, ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevineoVodoopskrba i odvodnja d.o.o. Sektor odvodnje Tehnoloaka slu~ba odvodnje Laboratorij Tehnoloake slu~be odvodnje Folnegovieva 1, Zagreb HR-10000Ivan Raj i, tel:01/6163 2021-06-01Ispitivanje otpadnih voda7Vodovod - Osijek d.o.o. PJ Odvodnja RJ EkolaboratorijPoljski put 1, Osijek HR-31000&Ljiljana a i, tel:++ 385 31 /330-100 2021-09-05NISPITNI LABOR< ATORIJI, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Fizikalna ispitivanja/Yazaki Europe Limited, Glavna podru~nica Zagreb'Slavonska avenija 26/6, Zagreb HR-10000www.yazaki-europe.com!Mario Markov, tel:+385 1 6323 106 2023-05-081ISPITNI LABORATORIJI, Elektrotehnika, StrojarstvocIspitivanje kontakata i konektora (odabrane metode iz LV-214, LV-215 i povezanih OEM specifikacija)4Zagreba ke otpadne vode - upravljanje i pogon d.o.o.$ uline ka cesta 287, Zagreb HR-10000www.zov-zagreb.hr"Marin Ganjto, tel:+ 385 1 2410 823HISPITNI LABORATORIJI, Zaatita okoliaa, Kemijska i analiti ka ispitivanja?ZAGREBINSPEKT d.o.o., Organizacija za nadzor sigurnosti dizala Draakovieva 29, Zagreb HR-10000www.zagrebinspekt.hr%Miroslav Milovec, tel:+385 1 4612 940 2023-02-04ZAGREBINSPEKT d.o.o.#Marina Perkovi, tel:+385 1 4612940ISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Ispitivanja zvuka i buke - uklju ujui buku od vibracija, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu)Akusti ka ispitivanja, ispitivanja graevnih proizvoda, emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, elektri nih instalacija, sustava zaatite od djelovanja munje na graevine i ventilacijskih sustava(ZAGREBPETROL d.o.o., Inspekcijsko tijelo rnomerec 38, Zagreb HR-10000www.zagrebpetrol.hr#Davor Prohaska, tel:+385 1 3700 285 2020-02-08INSPEKCIJSKA TIJELA, Ostalo,Inspekcija vodoravnih cilindri nih spremnika ZAST d.o.o., Ispitni laboratorijTon ieva 2/I, Split HR-21000 www.zast.hrTina Mija , tel:021/348367 2020-06-25Ispitivanje kvalitete zraka, ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, akusti ka ispitivanja i ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine"ZA`TITA PROJEKT d.o.o. Laboratorij%Vladimira Nazora 8, Karlovac HR-47000www.zastitaprojekt.hrAnita Matakovi, tel: 2019-12-08^ISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Ispitivanja zvuka i buke - uklju ujui buku od vibracija7Akusti ka ispitivanja i ispitivanja graevnih proizvodaZA`TITA-ATEST d.o.o.Bani 75, Zagreb HR-10010www.zastita-atest.hr"Jasmin Fejzi, tel:+385 1 6609 870mAkusti ka ispitivanja, ispitivanja elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevineZaatitainspekt d.o.o.Reisnerova 95a, Osijek HR-31000www.zastitainspekt.hr Damir urevi, tel:031 25 o5 25 2021-01-19Ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine, ispitivanje ventilacijskih sustava, ispitivanje graevnih proizvoda i akusti ka ispitivanja=ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o., Odjel za preglede dizala Maksimirska 57a, Zagreb HR-10000www.pregled-dizala.hr&Vinko Vukadinovi, tel:+385 1 2329 636 2023-04-03%Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.Gajeva 17/III, Zagreb HR-10000Ivan Trajanov, tel: 2024-01-19aZavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., B1.1 Odjel za ocjenjivanje sukladnosti graevnih proizvoda www.zik.hrDarko Polanaak, tel: 2021-12-27AZavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., Laboratorij za umjeravanje$Berislav erneli, tel:+385 1 2354401 2023-11-05jUmjeravanje mjerila elektri nih veli ina, frekvencije i vremena te umjeravanje mjerila temperature i tlakaBZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o., Sektor NK, Odjel inspekcije'Ljudevita Gaja 17/III, Zagreb HR-10000"Ivan Trajanov, tel:+385 44 526 335CInspekcija u podru ju nafte, naftnih derivata, biogoriva, ukapljenog naftnog plina i prirodnog plina; Inspekcija sustava za povrat benzinskih para; Inspekcija u podru ju antikorozivne i protupo~arne zaatite eli nih konstrukcija; Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi; Inspekcija mjerila protoka i cilindri nih spremnikaJZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o., Sektor OTM, Inspekcijsko tijelo OTM&Ljudevita Gaja 17/III, Zagreb HR-10000'Zoran Zaninovi, tel:+ 385 (0)1 4873100 2020-07-087Inspekcija sigurnosti dizala; Inspekcija mjerila otporaMZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE d.o.o. Odjel inspekcije dizala i strojeva`krape 53, Split HR-21000Alen Vukai, tel:+385 21 370215 2023-04-18'Inspekcija sigurnosti dizala i strojevaAZAVOD ZA I< STRA}IVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o., ZIRS Inspekcija(Ulica grada Vukovara 68, Zagreb HR-10000 www.zirs.hr.Indira Aurer Jezer i, tel:++ 385 1 /611-9775 2022-08-21BZavod za istra~ivanje i razvoj sigurnosti d.o.o., ZIRS laboratorijAurer Jezer i, tel:611 98 14 2019-10-07ISPITNI LABORATORIJI, Zaatita okoliaa, Zaatita od zra enja, Ispitivanja zvuka i buke - uklju ujui buku od vibracija, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu)Ispitivanja emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora,odabrana ispitivanja jakosti magnetskih i elektri nih polja, akusti ka ispitivanja, ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevineTZavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske ~upanije, Slu~ba za zdravstvenu ekologiju,Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod HR-35000 zzjzbpz.hr!Zvonimira Medverec Kne~evi, tel: 2019-09-02BIspitivanje voda i mikrobioloake istoe objekata Uzorkovanje vodajZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO " SVETI ROK " VIROVITI KO_PODRAVSKE }UPANIJE, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju&Ljudevita Gaja 21, Virovitica HR-33000www.zzjzvpz.hrMirjana `pehar, tel:033/781410 2020-04-27SIspitivanje hrane, voda i mikrobioloake istoe objekata; uzorkovanje hrane i voda8Zavod za javno zdravstvo bjelovarsko-bilogorske ~upanije%Matice hrvatske 15, Bjelovar HR-43000 2021-10-278Zavod za javno zdravstvo Dubrova ko-neretvanske ~upanije'Dr. Ante `ercera 4A, Dubrovnik HR-20000www.zzjzdnz.hr/Mato Laki, tel:+385 20 341041Ispitivanje hrane i vodaZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE }UPANIJE - ISTITUTO DI SANITA PUBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Slu~ba za zdravstvenu ekologijuV.Nazora 23, Pula HR-52100 www.zzjziz.hrLZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVA KE }UPANIJE Slu~ba za zdravstvenu ekologiju'Dr. VLADKA MA EKA 48, Karlovac HR-47000#}eljka Cerovac, tel:+ 385 47 411278ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Bioloaka i biokemijska ispitivanja, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu), Mikrobioloaka testiranja(Ispitivanje voda, hrane i vanjskog zrakaYZavod za javno zdravstvo Koprivni ko-kri~eva ke ~upanije, Slu~ba za zdravstvenu ekologiju4Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, Koprivnica HR-48000www.zzjz-kkz.hr!Vesna Ga~i-Tomi, tel:048 655 101 2021-02-08@ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Zaatita okoliaa, Ispitivanja,Ispitivanje voda, hrane i hrane za ~ivotinjeTZavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske ~upanije, Odjel za zdravstvenu ekologijuZivtov trg 3, Zabok HR-49210Dijana Graovac, tel:049502177 2023-04-23=Ispitivanje voda i hraneUzorkovanje vode za ljudsku potroanjuOZavod za javno zdravstvo Li ko senjske ~upanije, Odjel za zdravstvenu ekologiju"Senjskih ~rtava 2, Gospi HR-53000!Stilinovi Toti, tel:053 574 860 2020-01-063ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Zaatita okoliaaIspitivanje i uzorkovanje vodaRZavod za javno zdravstvo Meimurske ~upanije, Djelatnost Mikrobioloaki laboratorij"I.G. Kova ia 1e, akovec HR-40000www.zzjz-ck.hrInes Novak, tel:+385992092644 2023-07-03LOdabrana ispitivanja iz podru ja virologije, parazitologije i bakteriologijeTZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJE KO-BARANJSKE }UPANIJE, Slu~ba za zdravstvenu ekologiju Franje Kre~me 1, Osijek HR-31000www.zzjzosijek.hrSuzana avar, tel:031/225-789 2024-07-06Ispitivanja voda, hrane, hrane za ~ivotinje, mikrobioloake istoe objekata i vanjskog zrakaUzrokovanje vode za ljudsku potroanjuTZavod za javno zdravstvo Po~eako-slavonske ~upanije, Slu~ba za zdravstvenu ekologiju}upanijska 9, Po~ega HR-34000www.zjz-pozega.hrQZavod za javno zdravstvo `ibensko - kninske ~upanije, Odjel zdravstvene ekologijePut groblja 6, `ibenik HR-22000www.zzjz-sibenik.hrLidija Bujas, tel:022 212425 2022-02-21ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Zaatita okoliaa, Ispitivanja, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu), Mikrobioloaka testiranjaTZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISA KO MOSLAVA KE }UPANIJE Slu~ba za zdravstvenu ekologiju(Ulica kralja Tomislava 1, Sisak HR-44000www.zzjz-sk.hr!Tamara Iharoa, tel:+385 44 567184_ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Kemijska i analiti ka ispitiva<cnja, Mikrobioloaka testiranjaGIspitivanje voda, hrane, eluata otpada i mikrobioloake istoe objekataVZavod za javno zdravstvo Vara~dinske ~upanije, Djelatnost za medicinsku mikrobiologiju&Ivana Meatrovia bb, Vara~din HR-42000www.zzjzzv.hr/?task=group&gid=8"Sonja Obrani, tel:+385 42 653 168 2023-04-26LOdabrana ispitivanja iz podru ja virologije, bakteriologije i parazitologijeRZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARA}DINSKE }UPANIJE, Djelatnost za zdravstvenu ekologijuRenata Zidari, tel:042 653 153 2020-10-26ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu), Mikrobioloaka testiranja, Fizikalna ispitivanja, Uzorkovanje, laboratoriji akreditirani za uzorkovanjeHIspitivanje voda, hrane i mikrobioloake istoe objekataUzorkovanje vodaIZavod za javno zdravstvo Zadar, Slu~ba za mikrobiologiju i parazitologiju'Ljudevita Posavskog 7/A, Zadar HR-23000www.zjz-zadar.hrBiljana Perica, tel:023 300 849QZavod za javno zdravstvo Zadar, Slu~ba za zdravstvenu ekologiju i zaatitu okoliaa&Ljudevita Posavskog 7A, Zadar HR-23000 2024-02-08Ispitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, voda, predmeta ope uporabe, tla, sedimenta, mulja, otpada, mikrobioloake istoe objekata i ispitivanje vanjskog zraka aerobioloaka analiza peludi; Uzorkovanje voda i sedimentaMZavod za javno zdravstvo Zagreba ke ~upanije, Slu~ba za zdravstvenu ekologiju"`kolska 2, Rakitje, Bestovje 10437www.zzjz-zz.hrPuli Zelenika, tel:01/288 9058?Ispitivanje voda, hrane i uzorkovanje vode za ljudsku potroanjuZavod za metrologiju#Kralja Nikole 2, Podgorica ME-81000'Goran Vukoslavovi, tel:+382 20 601 360 2023-03-13UMJERNI LABORATORIJI, Dimenzije, Vlaga, Masa, Tlak i vakuum, Temperatura, Vrijeme i frekvencija, Volumen, Elektrotehnika DC and LFQUmjeravanje: utega, utega slobodnih nazivnih masa i neautomatskih vaga;mjerila zapremine od stakla i mjerila zapremine sa klipom;etalona prelivnih pipeta i mjernih posuda;mjerila temperature i relativne vla~nosti; etalona i mjernih ureaja duljine;etalona i mjerila elektri nih veli ina, frekvencije i vremenskog intervala; mjerila tlaka&Zavod za unapreivanje sigurnosti d.d.'Trg Lava Mirskog 3/III, Osijek HR-31000 www.zus.hrKZAVOD ZA UNAPREIVANJE SIGURNOSTI d.d., Tehni ki odjel, Inspekcijsko tijelo"Maja Bijukovi, tel:+385 31 251159 2023-12-16;Zavod za unapreivanje sigurnosti d.d., Umjerni laboratorij$Bukova ka cesta 345, Zagreb HR-10000Ivan Bubli, tel:,Umjeravanje mjerila za akusti ka ispitivanjaOZIT - Zavod za zavarivanje, ispitivanje i tehnologiju d.o.o., Odjel ispitivanja$Rakitnica 6, Zagreb-Dubrava HR-10040"Radenko Joki, tel:+385 1 2498 656ISPITNI LABORATORIJI, Tehni ki materijali i proizvodi - uklju ujui metale i dijelove metala, Mehani ka, metalografska ispitivanja, Ispitivanja bez razaranjafOdabrane metode mehani kih ispitivanja metala i zavara sa i bez razaranja te metalografska ispitivanjaUZIT - Zavod za zavarivanje, ispitivanje i tehnologiju d.o.o., Sektor za certifikaciju www.zit-zg.hr 2020-06-29Rakitnica 6, Zagreb HR-100407Certifikacija postupaka zavarivanja metalnih materijala[42] *+%&ffffff?'ffffff?(?)?" dXX333333?333333?U} } $ } m} m } } m} } } I } $ } } m} $ } m} $ } $ } $  &  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ))))))))) ) ) ) ) )   0001111   **+(((((( ( ( (  **+(((((( ( ( (  **+(((((( ( ( (  **+'''''' ' ' '  **+'''''' ' ' '    * * + ({@ ( ( ( ( ( ( ( (         ! 4 4 4 " " " " " " # " $ $ % ? - . / |@       @ - . / @      @ -!./@ " # $ % & ' ( @ -)./@ * + , - . / 0 @ -1./@ 2 3 4 5  6 7 @ -8./L@ 9 : ;  < = @ ->./@ ? @ A B C D E  @ -F./@ G H I J  6  "@ -K./@ L M N O  6  $@ -P./Ĕ@ Q R S T   U &@ -V./@ Q R W X . Y Z (@ -[./@ \ ] ^ . Y _ *@ -`./ @ a b c  d e ,@ -f./h@ g h i    .@ -j./Ė@ k l m n   0@ -o./Ȕ@ p q r s  t = 1@ -u./@ v w x . Y y 2@ -z./@ { | } ~ . Y  3@ -./@   C   4@ -./@    6   5@ - . / `@   . Y   !6@ !-!.!/!·@ ! ! ! ! ! . ! ! ! ! !!!"7@ "-"."/"j@ " " " " " . " " " " """#8@ #-#.#/#D@ # # # # # # # # # ###$9@ $-$.$/$׸@ $ $ $ $ $ . $ Y $ $ $ $$$%:@ %-%.%/%2@ %% % % % C % D % E% % %%%&;@ &-&.&/&Đ@ && & & & n & & & & &&&'<@ '-'.'/'@ ' ' ' ' ' . ' ' ' ' '''(=@ (-(.(/(N@ ( ( ( ( ( C ( D ( ( ( ((()>@ )-).)/)H@ ) ) ) ) ) C ) D ) E) ) )))*?@ *-*.*/*ơ@ * * * * * * * * * ***+@@ +-+.+/+X@ + + + + + & + + + + +++,@@ ,-,.,/,ʪ@ , ,, , , C , D , , , ,,,-A@ ---.-/-l@ - - - - - - - - - ---.A@ .-.../.@ . . . . . . . . . . .../B@ /-/.///@ / / / / / / / / / ///0B@ 0-0.0/0@ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0001C@ 1-1.1/1@ 1 1 1 1c 1 1 1 1 1 1112C@ 2-2.2/2@ 2 22 2 2 2 2 2 2 2223D@ 3-3.3/3@ 3 3 3 3 3 . 3 3 3 3 3334D@ 4-4.4/48@ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4445E@ 5-5.5/5@ 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5556E@ 6-6.6/6L@ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6667F@ 7-7.7/7@ 7 7 7 7 7 n 7 6 7 7 7 7778F@ 8-8.8/8@ 8 8 8 8 8 & 8 8 8 8 8889G@ 9-!9.9/9@ 9" 9# 9$ 9% 9 . 9 & 9 '9 9 999:G@ :-(:.:/:f@ :) :* :+ :, : C : - : : : :::;H@ ;-.;.;/;H@ ;/ ;* ;+ ;0 ; ; 6 ; ; ; ;;;<H@ <-1<.</<$@ <2< <3 <4 < < 5 < 6< < <<<=I@ =-7=.=/=k@ =2= =3 = = . = = 8= = ===>I@ >-9>.>/>@ >: >; >< >= > > 6 > > > >>>?J@ ?->?.?/?@ ?? ?@ ?A ?B ? ? C ? D? ? ???@J@ @-E@.@/@ع@ @? @@ @A @F @ . @ Y @ G@ @ @@@AK@ A-HA.A/A֯@ AI AJ AK AL A & A M A A A AAABK@ B-NB.B/B@ BO BP BQ BR B . B B SB B BBBCL@ C-TC.C/Cz@ CU CV CW Ci C C X C YC C CCCDL@ D-ZD.D/DL@ D[ D\ D] D^ D D D _D D DDDEM@ E-`E.E/E@ EaEE E E E b E cE E EEEFM@ F-dF.F/F$@ FeF Ff Fg F F F hF F FFFGN@ G-iG.G/G~@ GG Gj Gk G G l G mG G GGGHN@ H-nH.H/H@@ Ho Hp Hq Hr H H H sH H HHHIO@ I-tI.I/I@ Iu Iv Iw Ix I . I Y I I I IIIJO@ J-yJ.J/J@ Jz J{ J| J} J J ~ J J J JJJKP@ K-K.K/KH@ K K K K K K K K K KKKL@P@ L-L.L/Lt@ L LL L L L L L L LLLMP@ M-M.M/M@ M M M M M M M M M MMMNP@ N-N.N/N@ NN N N N N 6 N N N NNNOQ@ O-O.O/O@ O O O O O C O D O EO O OOOP@Q@ P-P.P/P@ P P P P P P P P P PPPQQ@ Q-Q.Q/Qo@ Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQQRQ@ R-R.R/R@ R R R R R n R R sR R RRRSR@ S-S.S/SN@ S S S S S S S S S SSST@R@ T-T.T/Th@ T T T T T T T T T TTTUR@ U-U.U/U̘@ U U U U U U U U U UUUVR@ V-V.V/V@ V V V V V V V V V VVVWS@ W-W.W/W @ W W W W W W W W W WWWX@S@ X-X.X/XP@ XX X X X X 6 X X X XXXYS@ Y-Y.Y/Yd@ Y Y Y Y Y Y Y Y Y YYYZS@ Z-Z.Z/ZK@ Z Z Z Z Z . Z Z Z Z ZZZ[T@ [-[.[/[ @ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [[[\@T@ \-\.\/\H@ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\]T@ ]-].]/]ܡ@ ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]]]^T@ ^-^.^/^@ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ Y ^ ^ ^ ^^^_U@ _-_._/_d@ __ _ _ _ _ _ _ _ ___`@U@ `-`.`/`@ `` ` ` ` ` ` ` ` ```aU@ a-a.a/a@ a a a a a a 5 a a a aaabU@ b-b.b/b@ b b b b b b b b b bbbcV@ c- c.c/c@ c c c c c c c c c cccd@V@ d-d.d/dŸ@ d d d d d . d / d d d dddeV@ e-e.e/e@ e e e e e e e =e e eeefV@ f-f.f/fù@ f f f f f . f Y f _f f fffgW@ g-g.g/g@ g g g! g" g . g Y g #g g gggh@W@ h-$h.h/hX@ h% h& h' h( h C h ) h *h h hhhiW@ i-+i.i/i@ i, i- i. i/ i . i i 0i i iiijW@ j-1j.j/jN@ j2 j3 j4 j5 j . j j 0j j jjjkX@ k-6k.k/kd@ k2 k3 k7 k8 k k k 9k k kkkl@X@ l-:l.l/lx@ l; l& l< l= l l >l l l lllmX@ m-?m.m/m$@ m% m- m@ mA m m B m Cm m mmmnX@ n-Dn.n/n]@ nE nF nG nH n . n n 0n n nnnoY@ o-Io.o/o@ oJoo oK o o L o Mo o ooop@Y@ p-Np.p/p>@ pOp pP pQ p C p D p Ep p pppqY@ q-Rq.q/q@ qS qT qU qV q q W q Xq q qqqrY@ r-Yr.r/rl@ rZ r[ r\ r] r r t r ^r r rrrsZ@ s-_s.s/s4@ s` sa sb sc s . s Y s s s ssst@Z@ t-dt.t/t@ te tf tg th t t t =t t tttuZ@ u-iu.u/u@@ uj uk ul um u u n u u u uuuvZ@ v-ov.v/v@ vpv vq vr v . v v v v vvvw[@ w-sw.w/wh@ wtw wu wv w w w w w w wwwx@[@ x-xx.x/x8@ xy xz x{ x| x x 6 x x x xxxy[@ y-}y.y/y`@ yy y~ y y y C y y y y yyyz[@ z-z.z/z@ z z z z z z 6 z z z zzz{\@ {-{.{/{@ { { { { { { 6 { { { {{{|@\@ |-|.|/|@ | | | | | | | | | |||}\@ }-}.}/}S@ } } } } } . } / } } } }}}~\@ ~-~.~/~4@ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ ~~~]@ -./@   .   @]@ -./ȕ@  n 6  ]@ -./@   . Y  ]@ -./)@   . Y  ^@ -./T@   6  @^@ -./@     ^@ -./*@   . Y  ^@ -./@  C  _@ -./[@   . 8 @_@ -./@   5  _@ -./@   n  _@ -./\@  -   `@ -./@   6  `@ -./ @     @`@ -./@   6  ``@ -./@   t  `@ -./@     `@ -./@     `@ -./@     `@ -./@    C D  a@ - ./@@      a@ -./@     @a@ -./@   .  `a@ -./@  ! " C - E a@ -#./<@ $ % &  ' a@ -(./@ ) * + , . - a@ -../@ / 0 1  2 a@ -3./@ 4 5 6 7 . 8 9 b@ -:./@ 4 ; < = C > ?  b@ -@./@ 4 5 A B  C @b@ -D./\@ 4 5 E F & G H `b@ -I./@ J K   b@ -L./@ M N O P  Q b@ -R./D@ S T U V  W b@ -X./@ Y Z [ \ ] ^ _ b@ -`./ij@ a b c  2 c@ -d./d@ e f g  =  c@ -h./'@ i j k l . m @c@ -n./x@ o p q r  s `c@ -t./4@ u v w  x c@ -y./`@ z { |  } c@ -~./@ z p   c@ -./@    c@ -./t@     d@ -./x@     d@ -./@     @d@ -./@     `d@ -./@     d@ -./@     d@ -./@   . Y Z d@ -./@   t  d@ -./D@     e@ -./@   . 0  e@ -./ԓ@     @e@ -./@     `e@ -./Ź@  . Y  e@ -./@   6  e@ -./ާ@   C  e@ -./L@   6  e@ -./,@     f@ -./(@    f@ -./@     @f@ -./@  k C  `f@ -./@    f@ -./@   &  f@ -./H@     f@ -./Ȓ@     f@ -./ @      g@ - ./L@     g@ -./@    @g@ -./@  . Y _ `g@ -./t@   . 8 g@ -./@  ! " # $ = g@ -%./\@ & '  ( ) g@ -*./#@ + , - . . g@ -/./0@ 0 1 2 6  h@ -3./@ 4 5 6 7 6  h@ -8./*@ 9 : ; < ] ^ = @h@ ->./1@ ? @ A B ] ^ = `h@ -C./ڻ@ D E F G ] ^ H h@ -I./ܻ@ J K L M ] N O h@ -P./ѹ@ Q R S .  h@ -T./4@ U V W X   h@ -Y./D@ Z [ \ t ] i@ -^./¨@ " _ ` C a b  i@ -c./,@ " _ d n  @i@ -e./@ f g _ h .  `i@ -i./@ j k l m  n i@ -o./r@ j k l p .  i@ -q./@ " g r s t u i@ -v./B@ " w x y z i@ -{./ģ@ | k l } ~  j@ -./@   5  j@ -./@   . Y  @j@ -./@    `j@ -./@   . Y Z j@ -./@    j@ -./H@     j@ -./H@  .  j@ -./V@     k@ -./̕@   6  k@ -./Ж@    @k@ -./@    `k@ -./Ơ@   C  k@ -./_@   . Y  k@ -./@  .  k@ -./@@     k@ -./@   C  l@ -./@   6  l@ -./@   . Y  @l@ -./*@     `l@ -./8@     l@ -./@     l@ -./@   t  l@ -./@     l@ -./4@    m@ -./s@     m@ -./<@     @m@ -./@     `m@ -./@    . Y  m@ - ./@    C  m@ -./@   .  m@ -./h@     m@ -./@   ! " # n@ -$./^@ % & ' ( C ) *  n@ -*./@ + & , R - . @n@ -/./`@ 0 1 2 3 4 `n@ -5./ؘ@ 6 7 8  9 n@ -:./@ ; < = C - E n@ ->./<@ 6 ? 7 @ ] A B n@ -C./@@ ;    D n@ -E./@ F G H   I o@ -J./8@ K L M |   N  o@ -O./@ P Q R . / S @o@ -T./@ U V W  6 X `o@ -Y./(@ Z [ \ ]  ^ _ o@ -`./D@ a b c d ] A e o@ -f./z@ g h i  ] A e  o@ -j . / 5@ k l m n . Y _    o@ -o . / @ p : } . Y _    p@ -q . / ˸@ r s h .  t    p@ -u . / 8@ v w x  y z     p@ -{ . / @ | } ~       0p@ -./4@    t  @p@ -./@ |     Pp@ -./J@   . /  `p@ -./@  g ] A  pp@ -./ @  ^    p@ -./@   .  t p@ -./@   . Y  p@ -./l@     p@ -./@    6  p@ -./e@   .   p@ -./@   C D E p@ -./̖@  2    p@ -./ĕ@    6  q@ -./@  5    q@ -./ܘ@   n 5   q@ -./@      0q@ -./|@   C   @q@ -./@       Pq@ - . / s@   . Y     !`q@ !-!.!/!@ !! ! ! ! ! B ! ! ! !!!"pq@ "-"."/"l@ " " " " " " 6 " " " """#q@ #-#.#/#@ # # # # # # # # # ###$q@ $-$.$/$÷@ $ $ $ $ $ . $ $ $ $ $$$%q@ %-%.%/%@ %% % % % % % % % %%%&q@ &-&.&/&ޡ@ & & & & & & & & & &&&'q@ '-'.'/'@ ' ' ' ' ' . ' / ' ' ' '''(q@ (-(.(/(r@ ( ( ( ( ( . ( & ( ( ( ((()q@ )-).)/)]@ ) ) ) ) ) . ) Y ) ) ) )))*q@ *- *.*/*@ * * * * * & * * (* * ***+r@ +-+.+/+@ + + + + + + 5 + + + +++,r@ ,-,.,/,@ , , , , , . , Y , , , ,,,- r@ ---.-/-@@ -- - -! - - 6 - - - ---.0r@ .-".../.@ .# .$ .% .& . . 6 . . . .../@r@ /-'/.///@ /( /) /* /4 / / + / / / ///0Pr@ 0-,0.0/0~@ 0- 0. 0/ 00 0 . 0 Y 0 10 0 0001`r@ 1-21.1/1ּ@ 131 14 15 1 ] 1 ^ 1 e1 1 1112pr@ 2-62.2/2Ш@ 272 28 29 2 C 2 2 2 2 2223r@ 3-:3.3/3(@ 3; 3<3 3= 3 3 6 3 3 3 3334r@ 4->4.4/4?@ 4? 4@ 4A 4B 4 . 4 Y 4 C4 4 4445r@ 5-D5.5/5(@ 5z 5E 5F 5 5 5 G 5 H5 5 5556r@ 6-I6.6/6@ 6J 6K 6L 6M 6 6 C 6 6 6 6667r@ 7-N7.7/7@ 7z 7E 7L 7O 7 . 7 & 7 P7 7 7778r@ 8-Q8.8/8@ 8R 8S 8T 8U 8 8 V 8 W8 8 8889r@ 9-X9.9/9@ 9Y9 9Z 9[ 9 9 9 \9 9 999:r@ :-]:.:/:\@ :^: :_ :` : n : : a: : :::;s@ ;-b;.;/;@ ;c; ;d ; ; ; e ; f; ; ;;;<s@ <-g<.</<@ <c <h <i <j < < k < l< < <<<= s@ =-m=.=/=0@ =c =n =o =p = = = '= = ===>0s@ >-q>.>/>@ >> >r > > > s > t> > >>>?@s@ ?-u?.?/?@ ?v ?w ?x ?y ? ? 6 ? ? ? ???@Ps@ @-z@.@/@T@ @{ @| @} @~ @ @ @ @ @ @@@A`s@ A-A.A/A @ AA A A A A A A A AAABps@ B-B.B/Bt@ B BB B B B B B B BBBCs@ C-C.C/C@ C/ C C C C C C C C C CCCDs@ D-D.D/D@ D D D D D D D D D DDDEs@ E-E.E/E@ E E Er E E E E E E EEEFs@ F-F.F/Fz@ F/F F Fk F F F F F FFFGs@ G-G.G/Gl@ G G G G2 G G 6 G G G GGGHs@ H-H.H/H8@ HH H H H H H H H HHHIs@ I-I.I/IX@ I I I I I I I I I IIIJs@ J-J.J/J@ J^ J J J J n J J J J JJJKt@ K-K.K/KX@ K K K K K ] K ^ K K K KKKLt@ L-L.L/L@ LL L L L L L L L LLLM t@ M-M.M/Mt@ M M M M M n M M M M MMMN0t@ N-N.N/N@ N N N N N N N N N NNNO@t@ O-O.O/O̹@ O O O O O . O Y O O O OOOPPt@ P-P.P/Pt@ P P P Pd P P P P P PPPQ`t@ Q-Q.Q/Q@ Q Q Q Q Q . Q Y Q Q Q QQQRpt@ R-R.R/Rz@ R R R R R . R Y R R R RRRSt@ S-S.S/S!@ S S S S S . S S ZS S SSSTt@ T-T.T/T@ TT T T T . T Y T T T TTTUt@ U-U.U/U4@ UU U U U U 6 U U U UUUVt@ V-V.V/VR@ V V V V V . V V V V VVVWt@ W-W.W/W@ W W W W W C W - W W W WWWXt@ X-X.X/XU@ X X X X X X X X X XXXYt@ Y-Y.Y/Y@ Y Y Y Y Y Y Y Y Y YYYZt@ Z-Z.Z/Z@ Z Z Z Z Z Z Z Z Z ZZZ[u@ [-[.[/[@ [ [[ [ [ C [ - [ E[ [ [[[\u@ \-\.\/\F@ \ \ \ \ \ C \ \ \ \ \\\] u@ ]- ].]/]@ ] ] ] ] ] . ] Y ] ] ] ]]]^0u@ ^- ^.^/^@ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^_@u@ _-_._/_ԗ@ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___`Pu@ `-`.`/`@ ` ` ` ` ` C ` ` ` ` ```a`u@ a-a.a/a@ a a a a a & a  a Ha a aaabpu@ b-!b.b/b@ b" b# b$ b% b b & b 'b b bbbcu@ c-(c.c/c:@ c) c* c+ c, c . c c -c c cccdu@ d-.d.d/d:@ d/ d* d+ d d d d 0d d dddeu@ e-1e.e/ed@ e2 e3 e4 e e . e Y e e e eeefu@ f-5f.f/f׹@ f6 f7 f8 f9 f . f Y f f f fffgu@ g-:g.g/g @ g; g< g= g> g g ? g @g g ggghu@ h-Ah.h/h+@ hB hC hD h h . h Y h h h hhhiu@ i-Ei.i/i@ iFi iG i i . i i i i iiiju@ j-Hj.j/j@ jIj jJ j j . j j j j jjjkv@ k-Kk.k/kӹ@ kLk kM kN k . k k k k kkklv@ l-Ol.l/l@ lPl lQ lR l . l l l l lllm v@ m-Sm.m/m@ mTm mU mV m . m m m m mmmn0v@ n-Wn.n/n@ nXn nY nZ n . n n n n nnno@v@ o-[o.o/o@ o\o o] o^ o . o o o o ooopPv@ p-_p.p/pW@ p` pa pb pc p . p p p p pppq`v@ q-dq.q/q@ qeq qf q q . q q tq q qqqrpv@ r-gr.r/rϸ@ rhr ri r4 r . r r r r rrrsv@ s-js.s/s@ sk sl sm sn s . s s s s ssstv@ t-ot.t/t@ tp tq tr t t . t t t t tttuv@ u-su.u/u@ ut uu uv uw u . u u u u uuuvv@ v-xv.v/v@ vyv vz v{ v . v v v v vvvwv@ w-|w.w/w@ w}w w~ w w . w w w w wwwxv@ x-x.x/x$@ x x x x x . x x x x xxxyv@ y-y.y/y@ yy y y y . y y y y yyyzv@ z-z.z/z@ zz z z z . z z z z zzz{w@ {-{.{/{V@ { { { { { . { { { { {{{|w@ |-|.|/| @ | | | | | . | | | | |||} w@ }-}.}/}@ } } } }{ } . } } } } }}}~0w@ ~-~.~/~@ ~~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~~~@w@ -./@   .   Pw@ -./m@   .   `w@ -./@  w .   pw@ -./&@   .   w@ -./o@   .   w@ -./@  n .   w@ -./@   .   w@ -./@  V .   w@ -./@   .   w@ -./@   .   w@ -./0@   .   w@ -./@   .   x@ -./@   .   x@ -./z@  v  .    x@ -./@   .   0x@ -./@   .   @x@ -./ո@   .   Px@ -./@  R .   `x@ -./@   .   px@ -./@   .   x@ -./@   .   x@ -./@   .   x@ -./@  R .   x@ -./@   .   x@ -./?@    .   x@ - ./@     C   x@ -./@   n   x@ -./P@      y@ -./@      y@ -./@  !  "   y@ -#./Ę@ $ % & '  ( ) 0y@ -*./З@ + , - x  .  @y@ -/./@ 0 1 2 3 .  Z Py@ -4./D@ 0 1 5 0  6 7 `y@ -8./P@ 9 : ; < . = > py@ -?./@ @ A B C   D y@ -E./@ F G H I  J K y@ -L./@ M N O M   P y@ -Q./8@ R S T U   V y@ -W./@ X Y Z [ . Y Z y@ -\./<@ ] ^ _    y@ -`./,@ a b c C   y@ -d./֠@ a e f   g y@ -h./@ i a j  . & k z@ -l./i@ m a n o . Y p z@ -q./@ r s t . Y u  z@ -v./@ w x y z . Y Z 0z@ -{./ؒ@ w x | }  ~  @z@ -./@      Pz@ -./x@      `z@ -./@     pz@ -./@       z@ -./@     z@ -./@      z@ -./@      z@ -./@   n   z@ -./@      z@ -./@   ] ^  z@ -./|@   n k  z@ -./\@     {@ -./L@      {@ -./ؔ@       {@ -./@   ] N  0{@ -./@      @{@ -.//@  I ] A  P{@ -./T@      `{@ -./,@  r    p{@ -./&@      {@ -./@   n   {@ -./@   . Y Z {@ -./r@    C  {@ -./H@      {@ -./y@      {@ -./@  ` C -  333   333   333   333   333   333   333   5555   ,,,,   2222                            >@       !!""##$$%%&&''(())**++,,--..//00112233445566778899::;;<<==>>??@@AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ[[\\]]^^__``aabbccddeeffgghhiijjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}~~      !!""##$$%%&&''(())**++,,--..//00112233445566778899::;;<<==>>??@@AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ[[\\]]^^__``aabbccddeeffgghhiijjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}~~ggD *+%,&ffffff?'ffffff?(?)?"dXX333333?333333?U} $ >@ggD *+%,&ffffff?'ffffff?(?)?"dXX333333?333333?U} $ >@ggD Root Entry F\=\=Workbook F !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/akredit/public_html/HaaService/Report/PHPExcel/Calculation.php on line 1701