Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/akredit/public_html/HaaService/Report/PHPExcel/Calculation.php on line 1695

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/akredit/public_html/HaaService/Report/PHPExcel/Calculation.php:1695) in /home/akredit/public_html/HaaService/Report/ReportDownload.php on line 6

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/akredit/public_html/HaaService/Report/PHPExcel/Calculation.php:1695) in /home/akredit/public_html/HaaService/Report/ReportDownload.php on line 7

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/akredit/public_html/HaaService/Report/PHPExcel/Calculation.php:1695) in /home/akredit/public_html/HaaService/Report/ReportDownload.php on line 8
ࡱ; rstuvw B=%r8X"1Calibri1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial1Arial1 Arial1 Arial1 Arial1Arial1ArialHHh x     x x x H 8333f3ffff̙̙3f3fff3f3f33333f33333USheet1Sheet2Sheet3g MHrvatska akreditacijska agencija - Registar akreditiranih ustanova 2019-11-15 Pretraga:Klju na rije : Ime ustanove: Shema akreditacije: Norma: Podru je: Ukupno prikazanih: BrAkreditirana ustanovaPotvrdaAdresaWebKontakt Istek akredNormaPodru jePodru je opisnoABG test d.o.o.Drinska 123/a, Osijek HR-31000www.abgtest.hrSanja Erdea, tel: 2024-07-02HRN EN ISO/IEC 17025:2007ISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanje graevnih proizvoda1ADR test sistemi d.o.o., Mjeriteljski laboratorij1Milovana Kova evia 3, Zagreb-Sloboatina HR-10010 www.adr-ts.hr+Sanela Basari Mirkovi, tel:+3851 2303 578 2020-11-013UMJERNI LABORATORIJI, Dimenzije, Snaga i sila, MasagUmjeravanje mjerila duljine, mjerila sile, vibracijskih stolova s mjernim sustavom i neautomatskih vagaADRIACERT d.o.o.'Fallerovo aetaliate 22, Zagreb HR-10000www.adriacert.hr$Zdenko Mondekar, tel:+385 1 770 7273 2023-08-05HRN EN ISO/IEC 17021-1:20155CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT. SUSTAVA UPRAVLJANJA, Certifikacija sustava upravljanja kvalitetomCertifikacija sustava upravljanja okoliaemCertifikacija sustava upravljanja zdravljem i sigurnoau na radu;ADRIAINSPEKT d.o.o., Poslovnica za naftu i naftne proizvode$Ciottina Ulica 17/b, Rijeka HR-51000www. adriainspekt.hr$Tvrtko Blagovi, tel:+ 385 51 356080 2024-07-15HRN EN ISO/IEC 17020:2012#INSPEKCIJSKA TIJELA, Nafta i kemijaSInspekcija u podru ju nafte, naftnih derivata, ukapljenog naftnog plina i biogorivaNAEKS d.o.o.,Laboratorij za ispitivanje kanalizacijskih i vodoopskrbnih sustava#Omladinska 45, Ivani-Grad HR-10310 www.aeks.hrJozo Popi, tel:+385 1 2881440 2019-11-26$ISPITNI LABORATORIJI, GraevinarstvoIspitivanja graevnih proizvoda AGLab d.o.o..G. Kneginec, Bana Jela ia 6H, Tur in HR-42204!Alan Gran, tel:++ 385 98 649 426 2021-02-24ISPITNI LABORATORIJI, Strojarstvo, Tehni ki materijali i proizvodi - uklju ujui metale i dijelove metala, Ispitivanja, Ispitivanja bez razaranja)Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabiKAgriBioCert Zadruga za obavljanje stru nog nadzora i ugovornu kontrolu robeVeli dvor 11, Omiaalj HR-51513www.agribiocert.com#Ranko Tadi, tel:++ 385 51 /842-607 2023-01-21HRN EN ISO/IEC 17065:2013=CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Poljoprivredni proizvodi/Certifikacija proizvoda u ekoloakoj proizvodnji Aksiom d.o.o.&Hrvatske neovisnosti 4, Split HR-21000aksiom-lab@outlook.comMario Pintar, tel: 2024-11-05Aktiv Global d.o.o."Radni ka cesta 57, Zagreb HR-10000www.aktivglobal.hr Matej Jozi, tel:+385 1 6182 061 2021-11-13&ALFA ATEST d.o.o., Ispitni laboratorij!Polji ka cesta 32, Split HR-21000www.alfa-atest.hrRadi - Lima, tel:021 270 506 2021-07-20Ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine, ispitivanje ventilacijskih sustava i akusti ka ispitivanja-ALFA ATEST d.o.o., Odjel za inspekciju dizala#Stanko Elezovi, tel:+385 21 270506 2023-04-21 INSPEKCIJSKA TIJELA, StrojarstvoInspekcija sigurnosti dizalaALFA Inspekt d.o.o.*Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod HR-35000"Bo~idar ori, tel:+385 35 448 811 2022-07-02Inspekcija opreme pod tlakom'ALIUS GRUPA d.o.o., Umjerni laboratorij"Marieva draga 4, Viakovo HR-51216Dino Lenaz, tel:+385 51 504 174 2022-10-19(UMJERNI LABORATORIJI, Vlaga, Temperatura5Umjeravanje mjerila temperature i relativne vla~nosti%Anafora d.o.o. Hidroatest laboratorijGrge Novaka 14, Split HR-21000Ton i Jankovi, tel:098 360 239 2022-04-10Ante-in~enjerstvo d.o.o.%Petra Kreaimira 19, Zmijavci HR-21266www.ante-inzenjerstvo.hrAnte Milas, tel:021/840-615 2024-07-08HRN EN ISO/IEC 17025:2017Antipiros d.o.o., LaboratorijPujanke 77 a, Split HR-21000www.antipiros.comIvo Vatavuk, tel:021/495-061 2021-12-04!ISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja ARDENTER d.o.o. Odjel inspekcije$Livana-Omladinska 17, epin HR-31431!uka Jutriaa, tel:+385 31 281 710 2021-04-148Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi i mjerila tlaka?ARMATURA-SERVIS d.o.o., Odjel za inspekciju sigurnosnih ventila&Slavonska avenija 22e, Zagreb HR-< 10000www.armatura-servis.hr%Dinko Stamenovi, tel:+385 1 245 5239 2023-02-27(Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi ASCON INSTITUT d.o.o., ASCONCert8Zagreba ka 91, ista Mlaka, Sesvetski Kraljevec HR-10361www.ascon-institut.hrEmilija Bariai, tel: 2021-12-22UCERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Graevinski proizvodi, materijali i konstrukcije!Certifikacija graevnih proizvodaAscon institut d.o.o., ASCONLab8Zagrebacka 91, ista Mlaka, Sesvetski Kraljevec HR-10361 2022-01-118Ispitivanje graevnih proizvoda i elemenata konstrukcijeASPHALT DESIGN d.o.o.-Ante Star evia 74 Vianjevac, Osijek HR-31000www.asphalt-design.hrIvica Androji, tel: 2024-10-08,ATESTI I PROCJENE d.o.o., Poslovi inspekcijeMoseka 50A, Split HR-21000 www.aipro.hr"Jurica Fiamengo, tel:+38521566 535 2020-06-22<Inspekcija opreme pod tlakom i sigurnosnih ventila u uporabiATESTING-CO d.o.o..Hrvatskog proljea 24, Zagreb-Dubrava HR-10040www.atesting-co.hr"Tatjana Juki, tel:+385 1 2982 000 2020-10-27.INSPEKCIJSKA TIJELA, Automati za igre na sreuJInspekcija automata i stolova za igre na sreu te automata za zabavne igre"BELMET 97 d.o.o., Odjel inspekcije&Hrvatskog proljea 34, Zagreb HR-10000www.belmet97.hrMarijan Musta , tel:01/2959 900 2020-09-02#INSPEKCIJSKA TIJELA, ElektrotehnikaInspekcija mjerila otporaBETON-LAB d.o.o.$Zemunska 39, Zagreb-Dubrava HR-10040www.beton-lab.hrGoran `ari, tel:012924968 2022-03-291ISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Ispitivanja.BIGDOM IN}ENJERING d.o.o., Inspekcijsko tijelo'Bregi - Zvan ii 70/N, Matulji HR-51211 www.bigdom.hr"Goran Vukeli, tel:+385 51 709 103 2022-01-30BInspekcija sigurnosnih ventila u uporabi; Inspekcija mjerila tlakaBioinspekt d.o.o.akovatina 2, Osijek HR-31000)Dubravko Kup inovac, tel:++385 31 204 620 2021-12-13-Bioinstitut d.o.o., Laboratorijska djelatnost(Dr. Rudolfa Steinera 7, akovec HR-40000Mario Posedi, tel:040391485 2020-04-20ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Zaatita okoliaa, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje, Bioloaka i biokemijska ispitivanja, Kemijska i analiti ka ispitivanjaIIspitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, vina, voda, otpada, tla, mulja, sedimenta,uzoraka okoliaa iz primarne proizvodnje, mikrobioloake istoe povraina,krutih oporabljenih goriva, naftnih proizvoda i predmeta ope uporabeMikrobioloaka ispitivanja u svrhu dijagnostike bolesti ~ivotinjaUzorkovanje voda, otpada, mulja i sedimenta<BIOINSTITUT d.o.o., Slu~ba veterinarskih pregleda i kontrolaR. Steinera 7, akovec HR-40000www.bioinstitut.hrJadranka Stankovi, tel: 2023-06-06!INSPEKCIJSKA TIJELA, Hrana i pie Veterinarski pregledi i kontroleJBiotechnicon poduzetni ki centar d.o.o., Odjel za certifikaciju proizvoda'Hrvatskih iseljenika 30, Split HR-21000www.biotechnicon.hr#Ana Maruai Lisac, tel:01 481 446/6 2022-03-14Certifikacija proizvoda u ekoloakoj proizvodnjiCertifikacija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetlaBIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA(Kri~eva ka ulica 30, Koprivnica HR-48000 www.bioter.hrPetar Papac, tel:099 511 5853 2024-02-19BMB Laboratorij Brckovi+ uline ka cesta 87, Zagreb-Dubrava HR-10040www.bmb-laboratorij.hr#Marijan Mu~evi, tel:+385 1 2866893 2020-10-257UMJERNI LABORATORIJI, Vlaga, Tlak i vakuum, Temperatura<Umjeravanje mjerila tlaka, temperature i relativne vla~nosti:Bureau Veritas Croatia d.o.o. Sektor certifikacije sustavaCiottina 17a, Rijeka HR-51000www.bureauveritas.hr!Ljiljana Novosel, tel:01/652-9398 2023-05-15!Certifikacija sustava upravljanja`Bureau Veritas Croatia d.o.o., Sektor certifikacije sustava, Ustanova za potvrivanje proizvoda(Obala kneza Branimira 16, Split HR-21000 2023-09-03oCertifikacija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetlaC.I.A.K. d.o.o, LaboratorijGubaaevo 47c, Zabok HR-49210 www.ciak.hr}eljko Raai, tel:01 3463 521 2022-05-295ISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Zaatita okoliaaGIspitivanje graevnih proizvoda Ispitivanje obujma valjkastih spremnika'CAC Conformity Ass< essment Center d.o.o.%Radni ka cesta 54/R3, Zagreb HR-10000www.conasce.com Asli Bademli, tel:+385 1 4819601 2024-08-01%CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Certifikacija dizala$CEI-IETA d.o.o., Inspekcijsko tijelo"Bo~idarevieva 13, Zagreb HR-10000www.cei-ieta.hr Vinko Muller, tel:+385 1 2319711 2022-02-09+INSPEKCIJSKA TIJELA, Elektrotehnika, VozilaInspekcija mjerila otpora, mjerila brzine vozila u cestovnome prometu, ureaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika i taksimetara)CEI-IETA d.o.o., Mjeriteljski laboratorij'Nikole Bo~idarevia 13, Zagreb HR-10000'Biljana Tanatarec, tel:+385 1 23 29 602 2024-09-15UMJERNI LABORATORIJI, Umjeravanje etalona i mjerila elektri nih veli ina, frekvencije, vremenskog intervala, mjerila temperature, tlaka, relativne vla~nosti, osvjetljenja i brzine protoka zraka#CEMTRA d.o.o., Kemijski laboratorijVlaaka 67, Zagreb HR-10000 www.cemtra.hrBranko Bobesi, tel: 2020-02-11ISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Zaatita okoliaa, Tehni ki materijali i proizvodi - uklju ujui metale i dijelove metala, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Uzorkovanje, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje, Proizvodi / Predmeti<Ispitivanje voda, tla, otpada, muljeva i graevnih proizvoda(Centar kompetencija AluTech, Laboratorij%Velimira `korpika 6, `ibenik HR-22000alutech.hr/centar#Martin Biluai, tel:+385 22 244 496ISPITNI LABORATORIJI, Tehni ki materijali i proizvodi - uklju ujui metale i dijelove metala, Mehani ka, metalografska ispitivanja4Ispitivanje mehani kih svojstava metalnih materijala#Centar za mjerenja u okoliau d.o.o.&Oreakovieva ulica 8J, Zagreb HR-10000 www.cmo.hr 2023-05-28CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.Capraaka 6, Zagreb HR-10000 www.cvh.hr#Iva Magdaleni, tel:+385 1 481 7366INSPEKCIJSKA TIJELA, VozilaTehni ki pregled vozila; Inspekcija zakonitih mjerila; Inspekcija opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda; Inspekcija ADR vozila i cisterni za prijevoz opasnih tvarikCentar za vozila Hrvatske d.d., Laboratorij za homologacijska ispitivanja i Pododjel za posebna ispitivanja Sisa ka 39 c, V. Gorica HR-10410"Iva Magdaleni, tel:+385 1 4817366 2023-11-30jHomologacijska ispitivanja vozila; Ispitivanje kapaciteta izoliranja opreme prema zahtjevima ATP Sporazuma8Centar za vozila Hrvatske d.d., Mjeriteljski laboratorijCapraaka 4, Zagreb HR-10000#Iva Magdaleni, tel:385 1 481 73 66 2022-07-12+UMJERNI LABORATORIJI, Tlak i vakuum, Ostalo{Umjeravanje mjerila tlaka, umjeravanje mjerila sile ko enja na obodu kota a cestovnih vozila, umjeravanje analizatora ispuanih plinova, umjeravanje mjerila za mjerenje neprozirnosti ispuanih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem, umjeravanje radnih etalona neprozirnosti ispuanih plinova, umjeravanje ureaja za umjeravanje regloskopa i umjeravanje regloskopa"CERIUM d.o.o., Ispitni laboratorijKoprivni ka 70, Zagreb HR-10000 www.cerium.hrHrvoje Nikl, tel:+385 1 5805921 2022-04-04%ISPITNI LABORATORIJI, Zaatita okoliaaDIspitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvoraCOLAS Hrvatska d.d. Meimurska 26, Vara~din HR-42000 www.colas.hr%Velimir Lackovi, tel:+385 42 352 481 2021-10-23=CRO CERT, Centar za certificiranje sustava upravljanja d.o.o.Bulieva 14, Zagreb HR-10000www.cro-cert.hrDamir Su i, tel:+385 1 604 453 2024-03-05CROATIAINSPECT d.o.o., Odjel nadzora nafte i naftnih proizvoda, Odjel nadzora opreme za naftu i plin, Odjel kontrole bez razaranja i nadzora opreme pod tlakom Tkal ieva 7/IV, Zagreb HR-10000www.croatiainspect.hr&Marijana Eimovi, tel:+385 1 487 4777 2024-10-29INSPEKCIJSKA TIJELA, Inspekcija u podru ju nafte, naftnih derivata, ukapljenog naftnog plina i biogoriva; Inspekcija sustava za povrat benzinskih para; Inspekcija nad proizvodnjom opreme za naftu i plin; Inspekcija opreme pod tlakom CSS d.o.o."Savska cesta 144a, Zagreb HR-10000 www.css.hrKamenka Kaplan, tel:01/6159178 2023-01-106CSS d.o.o., Odjel za ispitivanja Centralni laboratorij!Savska cesta 141, Zagreb HR-10000 2022-04-09Dalekovod EMU d.o.o.#43. ulica br.36, Vela Luka HR-2< 0270"Vedran Vlaai, tel:+385 20 812 324 2021-12-08;ISPITNI LABORATORIJI, Elektri na i elektroni ka ispitivanjaNIspitivanja niskofrekvencijskih i visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja)Dalekovod EMU d.o.o., Inspekcijsko tijelo&Inspekcija brojila elektri ne energije Dezinsekcija d.o.o., LaboratorijBrajaina 13, Rijeka HR-51000www.dezinsekcija.hr'Mirna Dujmovi Cerovac, tel:051/506-925 2022-11-21DIV LABORATORIJ d.o.o.$Davora Zbiljskog 30, Zagreb HR-10000 www.divlab.hr(Marija Krti Aleri, tel:+385 1 6551 928 2023-09-12Umjeravanje mjerila tlaka i temperature Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi+DIV Laboratorij d.o.o., Inspekcijsko tijelo 2024-01-22,Inspekcija mjerila tlaka i opreme pod tlakomDNV GL Adriatica d.o.o.#Buzinski prilaz 32, Zagreb HR-10000www.dnvgl.hr/assuranceFranjo Potak, tel:01/2499-850 2021-06-19!DRGER SAFETY d.o.o., Laboratorij.Avenija Veeslava Holjevca 40, Zagreb HR-10000www.draeger.com$Katarina Kraljevi, tel:+38516599445 2022-09-21Inspekcija ureaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika i ureaja za detekciju i mjerenje koncentracije eksplozivnih i toksi nih plinova ili para u atmosferiIDr~avni hidrometeoroloaki zavod, Samostalna slu~ba za umjerni laboratorijGri 3, Zagreb HR-10000meteo.hr Eugen Zobaj, tel:+385 1 4565 607VUMJERNI LABORATORIJI, Kemija, Vlaga, Tlak i vakuum, Referentni materijali, TemperaturaUmjeravanje mjerila temperature, tlaka, relativne vla~nosti, Sun evog zra enja, analizatora za mjerenje one iaujuih tvari u zraku i plinskih mjeaavina te mjerila i regulatora protoka plina<Dr~avni hidrometeoroloaki zavod, Slu~ba kemijski laboratroij.Avenija Veeslava Holjevca 20, Zagreb HR-10000www.dhmz.htnet.hr`kevin Sovi, tel:01/6504 333 2023-07-23$Ispitivanje oborine i vanjskog zrakaRDr~avni hidrometeoroloaki zavod, Slu~ba za mjerenja i istra~ivanja kvalitete zraka&Veeslava Holjevca 20, Zagreb HR-10000NISPITNI LABORATORIJI, Zaatita okoliaa, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu)Ispitivanje kvalitete zrakagDr~avni zavod za mjeriteljstvo Slu~ba za plemenite kovine Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja"Ibriaimovieva 11, Zagreb HR-10000 Josipa Aleri, tel:01/ 563 52 05 2021-12-15&Kemijsko ispitivanje plemenitih kovinajDr~avni zavod za mjeriteljstvo, Samostalna slu~ba za temeljno mjeriteljstvo, Laboratorij za masu i gustouMladen Bezjak, tel: 2024-02-249UMJERNI LABORATORIJI, Gustoa i viskoznost, Masa, VolumenaUmjeravanje mase, volumena i gustoe utega; umjeravanje gustoe tekuina; umjeravanje hidrometaraMDVOKUT ECRO proizvodnja i istra~ivanje d. o. o. Pokretni ekoloaki laboratorij Trnjanska 37/IV, Zagreb HR-10000www.dvokut-ecro.hrGordan Golja, tel: 2020-03-12VIspitivanja kvalitete zraka i emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.uro akovi APARATI d.d., Inspekcijsko tijelo*dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod HR-35000www.dd-aparati.hr!Zvonko Stuhli, tel:+385 35 218606 2023-03-263URO AKOVI-CENTAR ZA ISTRA}IVANJE I RAZVOJ D.O.O.$Dr Mile Budaka 1, Slav.Brod HR-35000 www.ddcir.hr Mario `imi, tel:+385 35 446 807 2022-05-03ISPITNI LABORATORIJI, Tehni ki materijali i proizvodi - uklju ujui metale i dijelove metala, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Mehani ka, metalografska ispitivanjaXMehani ka, metalografska i kemijska ispitivanja metalnih materijala i zavarenih spojeva7E.C. Inspekt d.o.o., Odjel za laboratorijsku djelatnostJ.Pupa ia 2, Zagreb HR-10000www.ec-inspekt.hr Elida Ku evi, tel:+385 13815042 2022-03-23ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje, Ispitivanja, Mikrobioloaka testiranjaIspitivanje vina, hrane, voda, otpada, tla, mulja i predmeta ope uporabe Uzorkovanje voda, otpada, mulja i mikrobioloake istoe povraina$ECOINA d.o.o., Verifikacijsko tijelo:Savezne Republike Njema ke 10, Zagreb-Novi Zagreb HR-10020 www.ecoina.hr 2024-03-26HRN EN ISO 14065:2013#VERIFIKATORI STAKLENI KIH PLINOVA, )Verifikacija emisija stakleni kih plinova(ECOMISSION d.o.o., ODSJEK ZA ISPITIVANJE&Vladi< mira Nazora 12, Vara~din HR-42000www.ecomission.hrDavorin Bartolec, tel: 2022-12-18qISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja, Elektri na i elektroni ka ispitivanja, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu)Ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevineEKO FILKO GRAD d.o.o.Police 1, Klanjec HR-49290Ivan Filko, tel:49 557 022/ 2020-06-073Eko Razvoj d.o.o. Odjel za certificiranje proizvoda,Kardinala Alojza Stepinca 5, Osijek HR-31000www.ekorazvoj.hrIrena Steiner, tel: 2021-02-09Eko-monitoring d.o.o.Ku anska 15, Vara~din HR-42000www.eko-monitoring.hrIgor `ari, tel:042 351 442 2020-01-18Ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ispitivanja graevnih proizvoda, ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevineUEkonerg d.o.o., Odjel za mjerenja i analitiku, Laboratorij za ispitivanje sposobnostiKoranska 5, Zagreb HR-10000www.ekonerg-laboratorij.com!Zlatko Grgi, tel:+385 1 6052 630 2023-01-16HRN EN ISO/IEC 17043:2010&ORGANIZATORI ISPITIVANJA SPOSOBNOSTI, yIspitivanje sposobnosti u podru ju ispitivanja kvalitete zraka i emisija one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvorawEKONERG d.o.o., Odjel za mjerenja i analitiku, Laboratorij za praenje kvalitete zraka, Laboratorij za mjerenje emisija 2024-06-04=ISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu)#Ekonerg d.o.o., Umjerni laboratorij Zlatko Grgi, tel:385 1 6000 199 2019-11-30UMJERNI LABORATORIJI, KemijaPUmjeravanja analizatora za mjerenje one iaujuih tvari u zraku i otpadnom plinu7Ekoteh dozimetrija d.o.o., Odjel za zaatitu od zra enja&Vladimira Ru~djaka 21, Zagreb HR-10000 www.ekoteh.hrRenata Ban, tel:01/604 38 82 2024-02-14JIspitivanja u podru ju zaatite od ionizirajuih i neionizirajuih zra enja'EkoVent-Info d.o.o. Ispitni laboratorij"Vlade Prekrata 45, Zagreb HR-10000www.ekoventinfo.hr"Mirko Vorkapi, tel:+385 1 6552777 2023-03-01Ispitivanja zaatite elektri nih instalacija i postrojenjaIspitivanje mikroklimatskih parametara prostoraIspitivanja tonera za pisa e(EKOVENT-INFO d.o.o., Umjerni laboratorij.Vlade Prekrata 45, Zagreb-Novi Zagreb HR-10020www.ekoventinfo.hr/ 2020-07-05<Umjeravanje mjerila temperature, relativne vla~nosti i tlaka)Ekspert d.o.o. za sigurnost i vjeata enja!Selska cesta 126, Zagreb HR-10000www.ekspert.hrVlatko Kopilovi, tel:\Ispitivanja emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i akusti ka ispitivanjaEKSPERT GRADNJA D.O.O.TRG FONTANA 2, Buzet HR-52420Siniaa Vivoda, tel: 2020-05-13ELDA d.o.o., ELDA laboratorij#Zrinskih 62, Nova Gradiaka HR-35400 www.elda.hr/Iris Dedi, tel: 2024-03-17/Ispitivanje e-tekuina za elektroni ke cigarete ELEKTROSKLOP d.o.o., Laboratorij0II. Rakitski odvojak 17, Sveta Nedjelja HR-10431www.elektrosklop.hr*Tatjana Rotar-Popovski, tel:+385 1 3498194 2019-12-17!Inspekcija mjernih transformatoraElicom d.o.o., Laboratorij`tefanovec 138, Zagreb HR-10000 www.elicom.hr'Kreaimir Jurekovi, tel:+385 1 4666 444 2023-09-18VIspitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine Elkron d.o.o.Giardini 2, Pula HR-52100 www.elkron.hr$}eljko Posedel, tel:+ 385 52/504-200 2022-02-20Akusti ka ispitivanja EMOS d.o.o.' ULINE KA C.27, Zagreb-Dubrava HR-10040 www.emoszg.hr!Vesna Trauber, tel:+385 1 2988543 2020-12-28UMJERNI LABORATORIJI, MasaUmjeravanje neautomatskih vaga EMOS d.o.o., Inspekcijsko tijelo uline ka 27, Zagreb HR-10040www.emoszg.hr/Darko Turkalj, tel:+38512988541Inspekcija vaga+Endress + Hauser d.o.o. Ispitni laboratorijJarua ica 23, Zagreb HR-10020 Zvonko Sladoljev, tel:01/659 178 2020-05-26+ISPITNI LABORATORIJI, Fizikalna ispitivanja3Ispitivanje protoka u tla nim cjevovodnim sustavima*Endress+ Hauser d.o.o. Umjerni laboratorij!Zvonko Sladoljev, tel:01/6591 783 2020-06-30EUMJERNI LABORATORIJI, Proto nost, Tlak i vakuum, Temperatura, VolumenUUmjeravanje proto nih mjerila obujma i mase i umjeravanje mjerila temperature i tlakaENER< GETIKA TIM d.o.o.%Cvetki 17, Hrvatski Leskovac HR-10251www.energetika-tim.hrMladen Boanjak, tel: 2023-03-25#Ispitivanje elektri nih instalacija/Energoatest kontrol d.o.o., Ispitni laboratorijTr~na 2, Zapreai 10290www.energoatest.com&Nives Mati}ab i, tel:+385 (0)1 33 10 2022-11-14ISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja zvuka i buke - uklju ujui buku od vibracija, Elektri na i elektroni ka ispitivanja, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu)Ispitivanja emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, akusti ka ispitivanja, ispitivanja ventilacijskih sustava i ispitivanja elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanje munje na graevine3Energoatest zaatita d.o.o., Laboratorij za akustikuPoto njakova 4, Zagreb HR-10000www.energoatest-zastita.hr!Josip Vuglenovi, tel:01/6602-472 2020-10-20_ISPITNI LABORATORIJI, Zaatita okoliaa, Ispitivanja zvuka i buke - uklju ujui buku od vibracijaAkusti ka ispitivanja, ispitivanja elektri nih instalacija i sustava zaatite od munje na graevine te ispitivanja ventilacijskih sustava-EOL GRUPA d.o.o., Podru je inspekcije mjerila"Smi iklasova 5C, Karlovac HR-47000www.eolgroup.eu'Natalija Fabac-Car, tel:+385 1 6609 844 2021-11-24Inspekcija agregata za istakanje goriva, automatskih mjerila razine i mjernih letvi; Inspekcija sustava za povrat benzinskih paraESE PROJEKT d.o.o.!Savska cesta 2B, Sesvete HR-10360www.eseprojekt.hr%Siniaa Lisak, tel:++ 385 1 294 62 33 2021-06-16.ISPITNI LABORATORIJI, Strojarstvo, Ispitivanja'ESE PROJEKT d.o.o., Inspekcijsko tijelo 2023-04-16'ETALON - PLIN d.o.o. Inspekcija mjerila rnomerec 31 A, Zagreb HR-10000Ines Vujnovi, tel:01/ 3764 356 2021-02-16,Inspekcija ureaja za pretvorbu obujma plina6Euroinspekt Eurotextil d.o.o., Odjel za certifikaciju"Preradovieva 31a, Zagreb HR-10000www.eurotextil.orgLana Renduli, tel:01/4817-188 2020-05-24;CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Osobna zaatitna oprema$Certifikacija osobne zaatitne opreme:EUROINSPEKT - AGROINSPEKT d.o.o., Inspekcija klasifikacija#Preradovieva 31/a, Zagreb HR-10000www.agroinspekt.hrHrvoje Vukai, tel:014817181 2023-04-25:Razvrstavanje i ozna ivanje trupova u klaoni kim objektima@EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o. Poslovni centar linija klanja$Karlova ka cesta 4L, Zagreb HR-10000www.croatiakontrola.hr Jasminka Sablek, tel:01/4817 215 2022-11-012EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o., PC Laboratorij$Jasminka Sablek, tel:+385 1 4817 182 2024-02-17Ispitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, voda, vina, mineralnih gnojiva, tla, eluata otpada, otpada, digestata, krutih oporabljenih goriva, predmeta ope uporabe i mikrobioloake istoe objekataUzorkovanje voda, otpada i krutih oporabljenih gorivagEuroinspekt Eurotextil d.o.o. Laboratorij za ispitivanje tekstila, ko~e, obue i osobne zaatitne opreme&Preradovieva ul. 31a, Zagreb HR-10000Lana Renduli, tel:+38514817188 2022-09-28*ISPITNI LABORATORIJI, Tekstil, ko~a, obua+Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o., Laboratorij)Natalija Grgurevi, tel:00385 1 481 71 79 2020-02-05sISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Mikrobioloaka testiranja, Uzorkovanje, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje]Ispitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, voda i mikrobioloake istoe objekata Uzorkovanje voda1EUROINSPEKT-OSIJEK d.o.o., Poslovni centar Osijek(Vijenac Petrove gore 21, Osijek HR-31000www.euroinspekt-osijek.hrDinko Zovko, tel:+385 31 370810 2022-07-24Euroinspekt-tehnokem d.o.o.$Ivekovieve stube 9, Zagreb HR-10000 2021-02-28ISPITNI LABORATORIJI, Zaatita okoliaa, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Kemikalije, kemijski proizvodi, kozmetika - uklju ujui umjetna gnojiva i boje).Ispitivanje mineralnih gnojiva i otpadnih voda*EUROTALUS j.d.o.o. Odjel za certificiranjeV Trokut 4, Zagreb HR-10000#Danijel Tomi, tel:00385 91 7908537 2020-03-16PFakultet prometnih znanosti, Zavod za prometnu signalizaciju-ispitni laboratorijVukelieva 4, Zagreb HR-10000 www.fpz.hrKristijan Rogi, tel: 2020-05-15<ISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja, Ispitivanja bez razaranjaRMjerenje debljine sloja boje i koeficijenta retrorefleksije prometne signal< izacije8Fiditas d.o.o., Laboratorij za protueksplozijsku zaatitu%Karlova ka cesta 197, Zagreb HR-10250www.fiditas.com#Mario Ma kovi, tel:+385 1 557 8565 2024-04-117Ispitivanje eksplozijskih pokazatelja zapaljivih medija#FIDITAS d.o.o., Odjel certifikacije$Karlova ka cesta 197, Lu ko HR-10250!Marino Kelava, tel:+385 98 340148 2024-07-22 Certifikacija protueksplozijski zaatiene elektri ne i neelektri ne opreme, komponenti, sigurnosnih i kontrolnih naprava skupine I i II kategorije M1, M2, 1, 2 i 3 i zaatitnih sustava; Certifikacija eksploziva za civilnu uporabu; Certifikacija pirotehni kih sredstava4FRIGOMEHANIKA d.o.o., Inspekcija sigurnosnih ventila0Podolnica 6, Cerje, Sesvetski Kraljevec HR-10361www.frigomehanika.hr$Tihomir `atovi, tel:+385 98 714 759 2024-04-16?FRIGOMOTORS d.o.o. Laboratorij za ispitivanje opreme pod tlakom"Dugopoljska 35, Dugopolje HR-21204www.frigomotors.com!Pavica Andri, tel:385 021 668900 2021-04-27G.B.T. ATEST d.o.o.&Hrvatske mornarice 1 E, Split HR-21000www.gbt-atest.hrBoris Garma, tel:+385 21 321910 2022-01-23<ISPITNI LABORATORIJI, Zaatita okoliaa, Fizikalna ispitivanja"GEJZIR d.o.o., Inspekcijsko tijelo$Sesvetska cesta 66, Sesvete HR-10360#Tomislav Mali, tel:+385 1 27 25133 2022-07-11GEO ISPITIVANJA d.o.o.)JARU` ICA 7A, Zagreb-Novi Zagreb HR-10020(Mirjana Mikulec, tel:++ 385 1 /619-2600 2022-07-04hISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Ispitivanja, Uzorkovanje, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje%Geoexpert - I.G.M. d.o.o. Laboratorij%Horvaanska cesta 77, Zagreb HR-10000www.geoexpert-igm.hrMario Vujica, tel:01 2008 908 2020-03-15/Geoexpert-I.G.M. d.o.o., Odjel za certifikacijugeoexpert-igm.hr#Margareta Ko~ar, tel:+385 1 2008908 2020-07-30DGeokon-Zagreb d.d. Za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu#Starotrnjanska 16a, Zagreb HR-10000 www.geokon.hr)Branimir Veli kovi, tel:+385 1 605 00 55 2021-07-03&Ispitivanje tla i graevnih proizvodaCGEOTEHNI KI STUDIO d.o.o., Laboratorij za ispitivanje tla i stijena+Nikole Pavia 11, Zagreb-Susedgrad HR-10090www.geotehnicki-studio.hr Igor Sokoli, tel:+385 1 3879072Ispitivanje tla i stijenaGeotest d.o.o.%Brezovi ka cesta 48e, Zagreb HR-10000www.geotest.hr!Toma Morovi, tel:+385 1 5614 215 2023-01-24FIspitivanje graevnih proizvoda, elemenata konstrukcije, tla i stijena%GIA HRVATSKA d.o.o., Odjel inspekcijeTrgova ka 8, Zagreb HR-10000 www.gia-zg.hrHrvoj Vuki, tel:+385 1 2409157 2020-02-25Inspekcija agregata za istakanje goriva, automatskih mjerila razine i mjernih letvi; Inspekcija tlakomjera za gume; Inspekcija sustava za povrat benzinskih para;GME uslu~ni obrt vlasnik Davor Vrbanek, Ispitni laboratorij#I. K. Sakcinskog 9A, Sisak HR-44000 www.gme.hr#Ivica Oreakovi, tel:+385 44 525610 2023-11-27VIspitivanja elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanje munje na graevine)GORAN I ZORAN d.o.o., Inspekcijsko tijeloTurnovac 3, Split HR-21000"}eljka Bariai, tel:+385 21 374792 2022-10-16#INSPEKCIJSKA TIJELA, Graevinarstvo9Inspekcija sustava ispusta i odvodnih kanala izvan zgrada!GORAN I ZORAN d.o.o., Laboratorij 2022-08-01GRABAR d.o.o., Odjel mjerila!Zagreba ka 306, Vara~din HR-42000www.grabar-vz.hr"Goran Kereti, tel:+385 42 241 301 2020-11-21+Inspekcija vodomjera za hladnu i toplu voduAGRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Odjel ovjere i umjeravanja mjerila!Radni ka cesta 1, Zagreb HR-10000www.plinara-zagreb.hr&Berislav Pavlovi, tel:+385 1 643 7451 2024-03-30Inspekcija plinomjeraGraevinski laboratorij d.o.o.#Jadranska cesta 81e, Zadar HR-23000!Marija Sipina, tel:+385 23 340264 2022-04-15GRAEVINSKI LABORATORIJ d.o.o.%BORONGAJSKA CESTA 84, Zagreb HR-10000www.laboratorij.hrDanijela Pavlovi, tel: 2023-01-22.Ispitivanje graevnih proizvoda, tla i stijena(GTG plin d.o.o., GTG inspekcijsko tijeloKalinovac 2A, Karlovac HR-47000www.gtg-plin.com Dragan i ak, tel:+385 47 609207 2024-04-03<Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi i opreme pod tlakom1HCR - Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o.'Sortina 1d, Zagreb-Novi Zagreb HR-10020 www.ctro.hr 2023-02-281CERTIFIKACIJSK< A TIJELA ZA PROIZVODE, Vojna opremaCertifikacija strojeva za razminiranje, metaldetektora, pasa za detekciju mina, pipalica i osobne zaatitne opreme na poslovima humanitarnog razminiranja!HELM d.o.o. HELM-Odjel inspekcije!Crvenog kri~a 14, Zagreb HR-10000 www.helm.hr!Tomislav `vagelj, tel:01/2404-130 2020-04-23HEP-Nastavno obrazovni centar$Luke Ibriaimovia 9, Velika HR-34330www.hep.hr/noc#Vladimir Caha, tel:+385 034 3130 37 2022-09-25YVizualni pregled i dielektri ka ispitivanja alata izmjeni nim naponom 50 Hz, 100 kV/30 cmBHEP-Proizvodnja d.o.o., Centralni kemijsko- tehnoloaki laboratorijZagorska 1, Zagreb HR-10000(www.hep.hr/proizvodnja/cktl/default.aspx Marija Trkmi, tel:+385 13037987 2021-09-15GISPITNI LABORATORIJI, Nafta i kemija, Kemijska i analiti ka ispitivanjaIspitivanje lo~ivog i otpadnog ulja, ugljena, koksa i vrstih biogorivaUzorkovanje vrstih biogoriva i pepela od izgaranja vrstih biogorivaEHEUREKA, Obrt za mjerno istra~iva ke radove za vodovod i kanalizacijuSljemenska 61, Osijek HR-31000www.heureka-os.hr)Stjepan Stojanovi, tel:+385 91 10 50 959 2021-05-126Hidro.Lab. d.o.o., Laboratorij za ekoloaka ispitivanjaRu~ieva 32, Rijeka HR-51000www.hidrolab.hr$Katarina Margeta, tel:+385 51 268565 2020-12-01qIspitivanje otpada, voda, eluata otpada, mulja, tla i talogaUzorkovanje otpada, otpadne vode, mulja, tla i taloga7Holcim (Hrvatska) d.o.o. Laboratorij za beton i agregat Koroma no 7b, Koroma no HR-52222 www.holcim.hrIgor Bobi, tel:+38598419688 2021-05-04KHrvatska agencija za poljoprivredu i hranu Centar za tlo Odjel laboratorija%Vinkova ka cesta 63c, Osijek HR-31000https://www.hapih.hr/Jasna Plea, tel:+385 31 275 185 2022-03-05Ispitivanje tla i ~itaricaHrvatska agencija za poljoprivredu i hranu Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo Laboratorij za fizikalno kemijska i mikrobioloaka ispitivanja Laboratorij za senzorna ispitivanjaJandrieva 42, Zagreb HR-10000 Dragica Kaatelanac, tel:4629 225 2022-12-14fIspitivanja moata, vina, vonih vina i jakih alkoholnih piate senzorna ispitivanja vina i vonih vina]Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Centar za kontrolu kvalitete sto arskih proizvoda)Poljana Kri~eva ka 185, Kri~evci HR-48260 www.hapih.hr!Pinti Pukec, tel:+385 48 279 072 2024-09-30.Ispitivanje mlijeka, hrane za ~ivotinje i medaHrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Centar za sjemenarstvo i rasadni arstvo, Laboratorij za ispitivanje sjemena, Odjel za biotehnoloake analize, mikotoksine i rezidue pesticida$Usorska 19, Brijest, Osijek HR-31000.Sanja `poljari Markovi, tel:+ 385 31 275 705 2022-11-29OISPITNI LABORATORIJI, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje/Ispitivanje sjemena, hrane i hrane za ~ivotinjerHRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU, CENTAR ZA VINOGRADARSTVO,VINARSTVO I ULJARSTVO, Certifikacijsko tijeloJANDRIEVA 42, Zagreb HR-10000 2023-06-17Certificiranje vinaCHRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU, CENTAR ZA ZA`TITU BILJAGorice 68b, Zagreb HR-10000#Adrijana Novak, tel:+ 385 1 2311640ZISPITNI LABORATORIJI, Bioloaka i biokemijska ispitivanja, Bioloaki predmeti za ispitivanjaIspitivanje i identifikacija atetnih organizama krumpira Ispitivanje sredstava za zaatitu bilja`HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d.o.o., Sektor brodogradiliata, Centar za certificiranje zavariva a'Put brodograditelja 16, Trogir HR-21220www.brodotrogir.hrIvica Jaji, tel:021 883 135 2021-03-02HRN EN ISO/IEC 17024:2013)CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT. OSOBLJA, "Certifikacija zavariva kog osobljaHrvatska poljoprivredna agencija, Sektor za kontrolu kvalitete sto arskih proizvoda Slu~ba za kontrolu ocjenjivanja na liniji klanja ~ivotinja www.hpa.hr/%Tomislav Aneli, tel:+385 48 279 064 2023-06-18OInspekcija postupaka razvrstavanja i ozna ivanja trupova u klaoni kim objektimaHRVATSKE `UME d.o.o."Kneza Branimira 1, Zagreb HR-10000 www.hrsume.hrJadranka Roaa, tel:01/4804-159 2023-03-042Hrvatske vode, Glavni vodnogospodarski laboratorij)Ulica grada Vukovara 220, Zagreb HR-10000Ivan `najder, < tel:01/2410500 2023-06-11Uzorkovanje i ispitivanje vodaHRVATSKI AUTOKLUB, Sektor stru nih nadzora i utvrivanja sukladnosti vozila, Slu~ba stru nih nadzora, Stru ni nadzor nad radom stanica za tehni ki pregled vozila%Avenija Dubrovnik 44, Zagreb HR-10000 www.hak.hr Mario Pavi, tel:+385 1 6611 995 2023-05-12;Stru ni nadzor nad radom stanica za tehni ki pregled vozilaAHRVATSKI CENTAR ZA NERAZORNA ISPITIVANJA Centar za certifikacijuIvana Lu ia 1, Zagreb HR-10000Damir Marku i , tel: 2021-02-14,Certifikacija osoba za nerazorna ispitivanjaHrvatski Registar BrodovaMarasovieva 67, Split HR-21000 www.crs.hr'Mladen Pavi i, tel:+ 385 (0)21 408 118 2022-02-12%INSPEKCIJSKA TIJELA, Plovila i opremaVInspekcija brodova, rekreacijskih plovila, tla ne opreme i jednostavnih tla nih posuda.Hrvatski Registar Brodova, Sektor konstrukcijecrs.hr!Damir Roje, tel:++ 385 21 408 116 2022-01-08CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Elektri ni proizvodi i oprema, telekomunikacije, elektronika, Tehni ki materijali i proizvodi, Strojevi, ureaji, opremaCertifikacija pomorske opreme.Hrvatski registar brodova, Sektor konstrukcijeMladen Pavi i, tel:021 408 122 2022-08-03QOcjena planova praenjaVerifikacija izvjeaa o emisijama CO2 iz pomorskog prometaFHRVATSKI REGISTAR BRODOVA, Sektor za certifikaciju sustava upravljanja"Mladen Pavi i, tel:+385 21 408118 2021-05-22Hrvatski aumarski institut)Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko HR-10450 2023-07-31Hrvatski veterinarski institut,Savska cesta 143, P.P. 883, Zagreb HR-10000 www.veinst.hrMiroslav Beni, tel:01 6123610 2023-05-13Ispitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, bioloakog materijala, voda, veterinarsko-medicinskih pripravaka i mikrobioloake istoe objekata Dijagnostika bolesti ~ivotinjaSenzorsko ocjenjivanje proizvoda od mesaUzorkovanje vodaBHrvatski zavod za javno zdravstvo, Slu~ba za zdravstvenu ekologiju!Rockefellerova 7, Zagreb HR-10000 www.hzjz.hr+Sanela Ljubenko-Mihelj, tel:385 1 48 63 315 2023-12-05Ispitivanje voda, hrane, dodataka prehrani, hrane za ~ivotinje, predmeta ope uporabe, mikrobioloake istoe objekata i uzorkovanja voda(Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinuPetrova 3, Zagreb HR-10000 www.hztm.hrTomislav Vuk, tel: 2024-03-14HRN EN ISO 15189:2012MEDICINSKI LABORATORIJI, Seroloaka i molekularna dijagnostika krvlju prenosivih bolestiEritrocitna dijagnostika i hemostazaMikrobioloako ispitivanje sterilnosti uzoraka tkiva i briseva tkivaIHRVATSKO DRU`TVO ZA KONTROLU BEZ RAZARANJA d.o.o. Centar za certifikaciju Berislavieva 6, Zagreb HR-10000https://www.hdkbr.hr/"Zoran Markeai, tel:+385 1 6040451I.P. In~enjering d.o.o.Srdo i 21 A, Rijeka HR-51000Ivo Pranji, tel:051701340 2021-03-31ICR ADRIATICA d.o.o.Ilica 47, Zagreb HR-10000www.icradriatica.hr$Suzana Planinc, tel:+385 1 4846 618 2024-10-064IKOM d.o.o., Odjel inspekcije vodomjera i plinomjeraKovinska 7, Zagreb HR-10090www.ikom-mjerila.hr$Dubravko Regvat, tel:+385 1 3900 817 2024-03-068Inspekcija plinomjera i vodomjera za hladnu i toplu voduHINA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Rafinerija nafte Rijeka, Kontrola kvaliteteUrinj 53, Kostrena HR-51221 www.ina.hrDijana Hajdo, tel: 2024-07-219Ispitivanje nafte i naftnih proizvoda te ispitivanje voda2INA d.d. Kontrola kvalitete Rafinerija nafte SisakA. Kova ia 1, Sisak HR-44000$Tihana Gorenc, tel:+ 385 91 4970 548 2023-11-041Ispitivanje i ru no uzorkovanje naftnih proizvoda'INA d.d., Istra~ivanje stijena i fluidaLovin ieva 4, Zagreb HR-10000'Jasmina Jeli-Balta, tel:+385 1 2381108 2024-02-11jIspitivanje prirodnog plina, sirove nafte, mazivih ulja, vodenih otopina etilen glikola i aditiva za naftu`INA d.d., Rafinerije i marketing, Razvoj Rafinerija i marketinga, Centralni ispitni laboratorij 2022-11-08Ispitivanje tekuih naftnih proizvoda i uzorkovanje na benzinskim postajamaIspitivanje voda, otpada, muljeva i tla i uzorkovanje otpadnih vodawINA MAZIVA d.o.o., PROIZVODNJA I RAZVOJ, KONTROLA KVALITETE, RAZVOJ I TEHNI KA PRIMJENA, Laboratorij kontrole kvalitete#Radni ka cesta 175, Zagreb HR-10000#Ru~ica Marin i, tel:+385 1 2412370 20< 21-07-28ISPITNI LABORATORIJI, Nafta i kemija, Zaatita okoliaa, Ispitivanja, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Fizikalna ispitivanja, Uzorkovanje, laboratoriji akreditirani za uzorkovanjemRu no uzorkovanje i ispitivanje naftnih proizvoda, rashladnih i antikorozivnih tekuina, otpadnih ulja i vodamIND-EKO d.o.o. Laboratorij za ispitivanje vodonepropusnosti i inspekciju kanalizacijskih i vodovodnih sustavaUrinj 46, Kostrena HR-51221www.ind-eko.hr$Slobodan `trbac, tel:+385 51 287 529 2022-10-03Ispitivanje graevinh proizvoda4INDIKATOR d.o.o., Odjel ispitivanja u graevinarstvuPrilaz Vetva 14, Labin HR-52220www.indikator-labin.hrBosiljko Tadi, tel:052 851 793kIspitivanje graevnih proizvoda, elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine%INEL-MONTA}A d.o.o., Laboratorij INELDane Duia 3, Zagreb HR-10000www.inel-montaza.hr/Marijan Junkovi, tel:016131614 2023-08-09XISPITNI LABORATORIJI, Elektrotehnika, Ispitivanja, Elektri na i elektroni ka ispitivanjaIspitivanje elektri nih instalacija, sustava zaatite od djelovanja munje na graevine i naponskih karakteristika elektri ne energijeQINETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o., Odjel za operativno poslovanjeDolenica 28, Lu ko HR-10250www.inetec.com&Krunoslav Markulin, tel:+385 1 6594555 2020-05-20/ISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja bez razaranja)Odabrane metode ispitivanja bez razaranjaIng atest d.o.o.%Hrvatske mornarice 1A, Split HR-21000www.ingatest.hr Rozmari Batarelo, tel:021/340140 2020-05-12Ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, elektri nih instalacija, sustava zaatite od djelovanja munje na graevine, ventilacijskih sustava i akusti ka ispitivanja7INGINSPEKT - OPATIJA d.o.o., Odjel za inspekciju dizala#Antona Raspora 26, Opatija HR-51410www.inginspekt-opatija.hr#Darko Bujanovi, tel:+385 51 272241 2021-08-17Inginspekt-Opatija d.o.o.Ines Bujanovi, tel:051 272 241 2020-12-03Ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora,akusti ka ispitivanja, ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine, ispitivanje ventilacijskih sustavaInspecto d.o.o&Elektri ne centrale 1, akovo HR-31400www.inspecto.hr!Anica `kali, tel:+385 31 560 142ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Mikrobioloaka testiranja, Uzorkovanje, laboratoriji akreditirani za uzorkovanjeIspitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, tla, mulja, voda, vina, uzoraka okoliaa iz primarne proizvodnje i mikrobioloake istoe objekataUzorkovanje voda'Inspecto d.o.o., Poslovni centar akovo 2023-09-22(Inspekt d.o.o. Ispitni laboratorij I-lab%Avenija Dubrovnik 15, Zagreb HR-10020www.inspekt.hr"Viktorija Kostelac, tel:01/6382680 2020-10-04Ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora,graevnih proizvoda, elektri nih instalacija, sustava zaatite od djelovanja munje na graevine i akusti ka ispitivanja,INSPEKT d.o.o., Umjerni laboratorij MetroLab%Avenija Dubrovnik 15, Zagreb HR-10000)Davorka Raj an Hrea, tel:+385 1 6382 680 2020-06-028UMJERNI LABORATORIJI, Tlak i vakuum, Temperatura, OstaloSUmjeravanje mjerila tlaka i temperature i ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabiINSPEKT-ING D.O.O.#Ivana Gundulia 5, Osijek HR-31000 2023-03-20[ISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja, Ispitivanja zvuka i buke - uklju ujui buku od vibracijaIspitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora,ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine,ispitivanje ventilacijskih sustava i akusti ka ispitivanjaINSPEKTA d.o.o.#Ulica jablanova 47, Osijek HR-31000 2024-07-29tINSTITUT IGH d.d. Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zaatitu okoliaa, Odsjek za terenska ispitivanja i istra~ivanjaJanka Rakuae 1, Zagreb HR-10000 www.igh.hr%Mladen Gizdavec, tel:+385 1 61 25 222 2023-10-03Ispitivanje pilota i tlaInstitut IGH d.d., IGH Cert$Zdravko Barai, tel:00385 1 6125 425 2020-02-03"Institut IGH d.d., Laboratorij IGH#Karla Ille, < tel:+385 (0)1 61 25 129 2024-01-28Ispitivanje graevnih proizvoda, graevina, tla, stijena, voda, otpada, oporabljenih krutih goriva i akusti ka ispitivanjaUzorkovanje vodaPInstitut IGH d.d., Zavod za materijale i konstrukcije, Mjeriteljski laboratorij#Dalibor Sekuli, tel:+385 1 6125454 2020-03-03@UMJERNI LABORATORIJI, Dimenzije, Snaga i sila, Masa, Temperatura}Umjeravanje mjerila duljine, mjerila sile, vibracijskih stolova s mjernim sustavom, neautomatskih vaga i temperaturnih komora6Institut Ruer Boakovi, Laboratorij za radioekologiju#Bijeni ka cesta 54, Zagreb HR-10000 2023-11-25NOdreivanje koncentracije aktivnosti/masene aktivnosti radioaktivnih elemenatarInstitut Ruer Boakovi, Odjel zaatite na radu, zaatite od po~ara i zaaite od zra enja; Odsjek zaatite od zra enja www.irb.hrRobert Bernat, tel:01/4571-256)ISPITNI LABORATORIJI, Zaatita od zra enja8Ispitivanja u podru ju zaatite od ionizirajueg zra enjaHINSTITUT RUER BO`KOVI, Sekundarni standardni dozimetrijski laboratorijVojni Kortmia, tel:[Umjeravanje ionizacijskih komora u radioterapiji i detektora u podru ju zaatita od zra enjasInstitut Ruer Boakovi, Zavod za istra~ivanje mora i okoliaa, Laboratorij za fiziku mora i kemiju vodenih sustavaJelena Dautovi, tel:014561148 2022-10-30`ISPITNI LABORATORIJI, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu)Ispitivanje voda i sedimenta)Institut za certificiranje sistema d.o.o.(D~emala Bijedia 129, Sarajevo BIH-71000www.ics-norm.com#Nedim auaevi, tel:+387 33 831 550 2023-09-27@Institut za jadranske kulture i melioraciju kraa, javni institutPut Duilova 11, Split HR-21000 www.krs.hr/Irena Budi Leto, tel: 2024-08-06%Ispitivanje moata, vina i vonog vina3Institut za medicinska istra~ivanja i medicinu rada"Ksaverska cesta 2, Zagreb HR-10000 www.imi.hr!Zdenko Frani, tel:+385 1 4673188 2020-12-10uISPITNI LABORATORIJI, Zaatita od zra enja, Ispitivanja, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu), Proizvodi / PredmetinOdreivanje radioaktivnostiIspitivanja kvalitete zrakaIspitivanja u podru ju zaatite od ionizirajueg zra enja%Institut za oceanografiju i ribarstvo-`etaliate Ivana Meatrovia 63, Split HR-21000Nikaa Nazli, tel:021/408-038 2023-08-30Kvalitativno i kvantitativno ispitivanje sastava fitoplanktonske zajednice u morskoj vodi i ispitivanje sadr~aja fikotoksina u akoljkaaimaInstitut za poljoprivredu i turizam, Zavod za poljoprivredu i prehranu, Prehrambeno-biotehnoloaki laboratorij, Vinarski laboratorijKarla Huguesa 8, Pore HR-52440 www.iptpo.hr 2024-05-13MIspitivanje maslinovih ulja i drugih biljnih ulja, moata, vina te vonih vina#IPPT - KIM d.o.o., Odjel inspekcije#Davora Zbiljskog 2, Zagreb HR-10000"Josip Kruljac, tel:+385 98 9006630 2022-07-06IPT-IN}ENJERING d.o.o.NA`I KA 47, Zagreb HR-10000www.iptinzenjering.hrLjubomir Peruai, tel:013637267 2024-09-226Svjetlotehni ka mjerenja luminancije i rasvjetljenosti"ISKRAEMECO d.o.o. Odjel inspekcije'Slavonska avenija 26/3, Zagreb HR-10000www.iskraemeco.hr Ante Bra i, tel:+385 1 2406 234 2021-01-11#ISTRABENZ PLINI d.o.o., Laboratorij$Pristaniate Podbok 3, Bakar HR-51222www.istrabenzplini.hrAnton Mihali, tel:051 455 300 2021-10-19!ISPITNI LABORATORIJI, StrojarstvoJ.S.Hamilton Croatia d.o.o."Ante Star evia 15, Zadar HR-23000Luka Beretin, tel:ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Mikrobioloaka testiranja, Kemikalije, kemijski proizvodi, kozmetika - uklju ujui umjetna gnojiva i boje)Ispitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, voda, kozmetike, mikrobioloake istoeobjekata i uzorkovanje voda, hrane i hrane za ~ivotinjeJADRANSKI NAFTOVOD d.d., Sektor transporta nafte, Slu~ba daljinskog nadzora i upravljanja, procesnih telekomunikacija i mjeriteljstva$Capraake poljane 47b, Sisak HR-44000 www.janaf.hr 2023-12-04UInspekcija mjerila i mjernih sustava za mjerenje koli ina tekuina razli itih od vodeJURI I INVEST d.o.o.Vranovina 30, Zagreb HR-10000!Ivan Juri i, tel:+ 385 1 6313263 2020-05-05HKlini ka bolnica Dubrava - Klini ki zavod za laboratorijsku dijagnostik< u&Avenija Gojka `uaka 6, Zagreb HR-10000%www.kbd.hr/odjeli-zavodi-klinike/lab/}eljko Romi, tel:01 290 3360 2019-12-04Medicinska biokemija - ispitivanja u podru ju klini ke kemije,laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije i molekularne dijagnostikeYKLINI KA BOLNICA MERKUR, KLINI KI ZAVOD ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU MEDICINUZAJ EVA 19, Zagreb HR-10000www.kb-merkur.hr$Zlata Flegar-Meatri, tel:01 2431397 2023-01-01Medicinska biokemija - ispitivanja u podru ju klini ke kemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije i molekularne dijagnostikeEKlini ki bolni ki centar Sestre Milosrdnice, Klini ki zavod za kemiju%Vinogradska cesta 29, Zagreb HR-10000 www.kbcsm.hr*Biserka Getaldi`varc, tel:+385 1 37682080 2022-12-27-MEDICINSKI LABORATORIJI, Klini ka ispitivanjaMedicinska biokemija - ispitivanja u podru ju klini ke kemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije, toksikologije i molekularne dijagnostikeKlini ki bolni ki centar ZagrebKiapatieva 12, Zagreb HR-10000www.kbc-zagreb.hr 2024-10-02Medicinska biokemija - ispitivanja u podru ju klini ke kemije, analiti ke toksikologije,laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije i molekularne dijagnostike.Komunalije Hrgov i d.o.o. Inspekcijsko tijelo*J. J. Strossmayera 175/a, }upanja HR-32270https://www.komunalije.org/#}eljka Kne~evi, tel:+385 32 830650;Komunalije Hrgov i d.o.o., Laboratorij Komunalije Hrgov i0Josipa Jurja Strossmayera 175a, }upanja HR-32270www.komunalije.orgNiko Hrgov i, tel:032 830 650 2023-05-246KOMUNALNO DRU`TVO VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKADELTA 3, Rijeka HR-51000 Dora Kri~an, tel:+385 51 353 860 2022-10-02/Ispitivanje graevnih proizvoda i otpadnih vodaSKON AR - Institut za elektrotehniku d.d. Slu~ba za certificiranje proizvoda - SCERT Sanda Kozlik, tel:+385 1 3655277 2024-04-28CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Graevinski proizvodi, materijali i konstrukcije, Elektri ni proizvodi i oprema, telekomunikacije, elektronika, Tehni ki materijali i proizvodi, Okoliani uzorci, Strojevi, ureaji, oprema, Elektronska oprema, Ostalo?Certifikacija elektri nih, strojarskih i graevinskih proizvoda?Kon ar - Institut za elektrotehniku d.d., Laboratorijski centar 2024-04-18`KON AR - Institut za elektrotehniku d.d., Slu~ba za inspekciju elektroenergetske i mjerne opreme/Fallerovo aetaliate 22, pp 202, Zagreb HR-10000www.koncar-institut.hr 2021-11-17KON AR - MJERNI TRANSFORMATORI d.d. Sektor za kvalitetu, inspekciju i ispitivanje mjernih transformatora i umjeravanje mjerne opremeOdjel ispitnog laboratorija MT i umjernog laboratorija MO$Josipa Mokrovia 10, Zagreb HR-10090www.koncar-mjt.hr Mladen Kranj ec, tel:01/3794-074 2021-01-18"Ispitivanje mjernih transformatoraKON AR - MJERNI TRANSFORMATORI d.d., Sektor za kvalitetu, inspekciju i ispitivanje mjernih transformatora i umjeravanje mjerne opreme, Odjel inspekcije MT 2020-11-03?Kon ar Institut za elektrotehniku d.d., Laboratorijski centarMarko Mija , tel:+385 1 3656295 2020-05-07AUMJERNI LABORATORIJI, Elektrotehnika DC and LF, Elektrotehnika HFSUmjeravanje etalona, mjerila elektri nih veli ina i visokonaponskih mjernih sustavaKON AR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d., Sektor za kvalitetu, inspekciju i ispitivanje mjernih transformatora i umjeravanje mjerne opreme, Odjel ispitnog laboratorija MT i umjernog laboratorija MO.Josipa Mokrovia 10, Zagreb-Susedgrad HR-10090 2021-07-05,UMJERNI LABORATORIJI, (staro) ElektrotehnikaDUmjeravanje opreme za mjerenje klase to nosti mjernih transformatora%Konspekt d.o.o., Konspekt laboratorij$Slavonska avenija 6, Zagreb HR-10000https://konspekt.hr/Iva Jardas, tel: 2023-07-04*KONTROL BIRO - PRISTER d.o.o. Odjel ~i ara Kutnja ki put 9, Zagreb HR-10000www.kontrolbiro-prister.hr"Fahira Prister, tel:+385 1 2308458 2021-03-15CInspekcija sigurnosti ~i ara, vu nica i uspinja a za prijevoz osoba,KONTROL BIRO d.o.o. Kontrol biro laboratorij3SAVSKI GAJ, IV. PUT 10, Zagreb-Novi Zagreb HR-10020#Miao Margareti, tel:+385 1 652< 2839 2021-10-03ISPITNI LABORATORIJI, Zaatita okoliaa, Ispitivanja, Elektri na i elektroni ka ispitivanja, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu)Odabrana ispitivanja emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvoraIspitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine!KONTROL BIRO d.o.o., Odjel dizala%Savski gaj IV put 10, Zagreb HR-10020www.kontrolbiro.hr 2024-03-07#Kontrol product d.o.o., Laboratorij)Brezni ki Hum 7 b, Brezni ki Hum HR-42225!Ivica Klasan, tel:+385/42/778-715 2023-01-17Ispitivanja odabranih mehani kih svojstava metalnih materijala, ispitivanje kemijskog sastava spektrometrijom, ispitivanje dimenzija 3D metodom!L.T.M. d.o.o. Ispitni laboratorij&Zagreba ka cesta 145c, Zagreb HR-10000www.ltm.com.hr!Kala i Rozi, tel:+385 1 3860496 2021-09-04'LABORATORIJ ZA TOPLINSKU ENERGIJU (LTE)Ivana Lu ia 5, Zagreb HR-10000Davor Zvizdi, tel: 2019-12-23%Inspekcija mjerila toplinske energije.LABORING d.o.o. za mjeriteljstvo i ispitivanjeVirjanska 22, Zagreb HR-10000www.laboring.hr"Darko Balkovi, tel:+385 1 3692055 2021-09-29oUMJERNI LABORATORIJI, Gustoa i viskoznost, Dimenzije, Snaga i sila, Vlaga, Tlak i vakuum, Temperatura, VolumennUmjeravanje mjerila: duljine, temperature, vla~nosti, tlaka, gustoe, obujma, frekvencije, momenta sile i sileLabos d.o.o., Laboratorij2Jalkovec, Vara~dinska-odvojak 2, Vara~din HR-42000%}eljko Kukina Balun, tel:098/983-6839 2022-10-18:Labosan d.o.o., Laboratorij Zagreb, Laboratorij Virovitica'Slavonska avenija 26/1, Zagreb HR-10000Sun ica Uhitil, tel: 2022-05-08ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Mikrobioloaka testiranja, Fizikalna ispitivanjaxIspitivanje hrane i hrane za ~ivotinje, voda, tla, mulja, mikrobioloake istoe objekata i uzorkovanje voda, hrane i tlaLIBRA TEHNI AR d.o.o.!II. Praanska 6a, Zagreb HR-10000Nikola osi, tel: 2023-04-27&Umjeravanje neautomatskih vaga i utega*LIBRA TEHNI AR d.o.o., Odjel mjeriteljstva"II. Praanska 6 A, Zagreb HR-10000www.librateh.hr 2020-06-10Inspekcija vaga i utega,LIKOMED VETERINA d.o.o., Inspekcijsko tijeloBrnaze 172, Sinj HR-21230 Vesna Boban, tel:++385 21 701400 2022-12-10LTM d.o.o. Laboratorij'Stubi ka Slatina 26, Oroslavje HR-49243 www.ltm.hr Tomislav Skuai, tel:049/274 021 2020-10-03GISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Ispitivanja, Ispitivanja na po~ar7Po~arna i protuprovalna ispitivanja graevnih proizvodaLTM d.o.o. LTMCert 2021-12-11M TEST j.d.o.o.$Augusta Cesarca 14, akovec HR-40000Darko Treska, tel: 2022-01-09!MACEL PLIN d.o.o. Odjel za nadzorMaleanica 3C, Zagreb HR-10090www.macel-plin.hr"Romano Paladin, tel:+385 1 3484441 2021-05-01>MAREKO d.o.o. za kontrolu i certificiranje ekoloakih proizvoda%Stjepana Grubera 18, }upanja HR-32270 2024-09-18MARUS-ATM d.o.o. MARUSLab"IX ju~na obala 18, Zagreb HR-10020www.marus-atm.hrZdenko Perica, tel: 2020-08-260UMJERNI LABORATORIJI, Tlak i vakuum, Temperatura/Umjeravanje mjerila tlaka i mjerila temperature"MATO EL-D d.o.o., LABORATORIJ MELD/Ulica 65. bataljuna ZNG 9, Ivani-Grad HR-10310 www.meld.hr$Antonio Duvnjak, tel:+385 99 223 336 2024-01-17HISPITNI LABORATORIJI, Strojarstvo, Elektri na i elektroni ka ispitivanjaxIspitivanja elektri nih rotacijskih strojeva, elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevineMC I`ENJE d.o.o., LaboratorijNIKOLE TESLE 17, Sisak HR-44000www.mcciscenje.hr Milan Zraki, tel:+385 44 510021 2020-02-01?ISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Ispitivanja bez razaranjaBIspitivanje graevnih proizvoda i nerazorna ispitivanja materijalaMEIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o.!Zagreba ka 42 a, akovec HR-40000www.medjimurje-graditeljstvo.hrIvan Bla~ona, tel:040379145 2024-07-14BMEIMURJE ZAING d.o.o., Odjel za zaatitu okoliaa i zaatitu na raduZagreba ka 77, akovec HR-40000 www.zaing.hrIvan Kova i, tel:040/396-050Ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, akusti ka ispitivanja, ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi, ispit< ivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine, ispitivanje ventilacijskih sustavawMEIMURSKE VODE d.o.o., Odjel odvodnje otpadnih vodaLaboratorij za ispitivanje nepropusnosti i tv inspekcijsko snimanje*Kolodvorska 42, Strahoninec, akovec 40000www.medjimurske-vode.hr Nevenko Tkal ec, tel:040/370-735BISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Zaatita okoliaa, IspitivanjaMETROALFA d.o.o.0Karlova ka cesta 4L, Zagreb-Novi Zagreb HR-10020www.metroalfa.hr 2024-02-04Metroalfa d.o.o.}eljko Kelia, tel: 2024-03-23METRON INSTRUMENTS d.o.o.Zavrtnica 17, Zagreb HR-10000www.metron-instruments.com'Fran Malinari, tel:++ 385 1 /618-5687 2020-09-196ISPITNI LABORATORIJI, Zaatita od zra enja, IspitivanjayIspitivanje izvora koherentnog i nekoherentnog opti kog zra enja i mjerenje koherentnog i nekoherentnog opti kog zra enja.METRON INSTRUMENTS d.o.o., Inspekcijsko tijelo$Silvija Badurina, tel:+385 1 6185687 2021-04-25Inspekcija tlakomjera za gumeMETROTEKA d.o.o./Ulica Kreae Golika 3, Zagreb-Susedgrad HR-10090www.metroteka.com$Marija Pavlovi, tel:+385 1 5619 630 2024-07-01Umjeravanje mjerila duljine, temperature, relativne vla~nosti, gustoe, obujma, tlaka, pH, provodnosti, frekvencije, momenta sile i mase-METTLER TOLEDO d.o.o. Odjel za ovjeru mjerilaMandlova 3, Zagreb HR-10000 www.mt.comIvan Maras, tel:+385 1 2958130 2021-10-05%MIK-ELING d.o.o., Ispitni laboratorijGraberje 63, Zagreb HR-10000www.mik-eling.hrMijo Koli, tel:+38598233025 2024-03-24Ispitivanje elektri nih instalacija, sustava zaatite od djelovanja munje na graevine i energetskih kabela s ekstrudiranom izolacijomrMINISTARSTVO FINANCIJA; CARINSKA UPRAVA, Sredianji ured; Sektor za carinski sustav, Slu~ba za carinski laboratorij,Alexandera von Humboldta 4a, Zagreb HR-10000 carina.gov.hrDavor avar, tel:01 / 651-1627 2022-10-11ISPITNI LABORATORIJI, Nafta i kemija, Hrana i pie, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje, Kemijska i analiti ka ispitivanjaIspitivanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vina, alkohola, alkoholnih pia i ostalih proizvoda koji sadr~e alkohol, te naftnih proizvoda0MIRTA-KONTROL d.o.o., PJ CERTIFIKACIJA PROIZVODA#Gradiaka 3, Zagreb-Dubrava HR-10040www.mirta-kontrol.hr%Marijan Povodnik, tel:00385 1 2431346 2020-06-14KCERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Osobna zaatitna oprema, Tekstil i ko~a$MIRTA-KONTROL d.o.o., PJ LABORATORIJGRADI`KA 3, Zagreb HR-10000%Marta Galekovi, tel:+ 385 1 2431 346ISPITNI LABORATORIJI, Tekstil, ko~a, obua, Namjeataj, Osobna zaatitna oprema, Plasti ni i gumeni proizvodi, Igra ke, sportska i hobi oprema, Ispitivanja, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Fizikalna ispitivanjaIspitivanje tekstila, geotekstila, ko~e, gume, obue, osobne zaatitne opreme, igra aka i tekstilnih proizvoda za primjenu u graditeljstvukMUP RH, Ravnateljstvo policije, Centar za forenzi na ispitivanja, istra~ivanja i vjeata enja "Ivan Vu eti"Ilica 335, Zagreb HR-10000www.forenzika.hr 2020-11-26,ISPITNI LABORATORIJI, Forenzi na ispitivanja$Forenzi na ispitivanja i vjeata enja7Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija `tampar"$Mirogojska cesta 16, Zagreb HR-10000"Antonija Gali, tel:+385 1 4696232 2023-03-19\Ispitivanje fizikalno-kemijskih parametara i mikrobioloakih karakteristika hranjivih podlogaNastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija `tampar", Centar za integrirani sustav upravljanja,Certifikacijsko tijelo za proizvode.Mirogojska 16, Zagreb HR-10000#Antonija Gali, tel:+385 1 4696 232 2023-06-13ZNASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "Dr. Andrija `tampar", Slu~ba za klini ku mikrobiologijuwww.stampar.hr 2020-04-096MEDICINSKI LABORATORIJI, Ljudski i veterinarski uzorci8Odabrana ispitivanja iz podru ja klini ke mikrobiologije\Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske ~upanije, Slu~ba za zdravstvenu ekologiju,Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod HR-35000%Renata Josipovi, tel:+385 35 447 228 2024-09-02"ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pieBIspitivanje voda i mikrobioloake istoe objekata Uzorkovanje voda5Nastavni zavod za javno zdravstvo< dr. Andrija `tamparIspitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, vina, alkoholnih pia, predmeta ope uporabe, voda, mikrobioloake istoe objekata, otpada, tla, muljeva, eluata, zraka i graevnih proizvoda Uzorkovanje hrane, voda, tla, muljeva, otpada i zrakaNASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE }UPANIJE, ustanova, Zdravstveno-ekoloaki odjel Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Kreaimirova 52a, Rijeka HR-51000www.zzjzpgz.hr 2022-12-03Ispitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, voda, otpada, krutih oporabljenih goriva, sedimenta, mulja, tla, predmeta ope uporabe, vanjskog zraka, emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i mikrobioloake istoe objekata Uzorkovanje vodaNastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske ~upanije, Slu~ba za zdravstvenu ekologiju i Slu~ba za klini ku mikrobiologijuVukovarska 46, Split HR-21000www.nzjz-split.hrTatjana Puljak, tel:0214011290Ispitivanje hrane, voda, otpada, vanjskog zraka, ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, predmeta ope uporabe, mikrobioloake istoe objekata, akusti ka ispitivanjaUzorkovanje vodaIspitivanje fizikalno-kemijskih parametara i mikrobioloakih karakteristika hranjivih podloga.NERETVANSKA KONTROLA PLO E d.o.o., Odjel nafte'Trg kralja Tomislava 22, Plo e HR-20340!Marinko Pehar, tel:+385 20 679201 2022-01-12.Inspekcija u podru ju tekuih naftnih derivataOdvodnja Laboratorij d.o.o.$Put kave 15, Kaatel Suurac HR-21212Ivo Ani, tel:021/368-968 2019-11-23ispitivanje graevnih proizvodaOhm LAB d.o.o.S. Radia 28, Zabok HR-49210 www.ohmlab.hr Grgo Toplak, tel:+385 49 221 224 2022-12-178UMJERNI LABORATORIJI, Kemija, Tlak i vakuum, Temperatura9Umjeravanje mjerila temperature, relativne vla~nosti i pHROpa bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Medicinsko- biokemijski laboratorij'}eljka Selingera 1, Koprivnica HR-48000www.obkoprivnica.hrNikolina Puc, tel:048/251662 2020-04-01gMedicinska biokemija - ispitivanja u podru ju klini ke kemije,laboratorijske hematologije i koagulacijeSOpa bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Medicinsko biokemijski laboratorijBra ak 8, Zabok HR-49210www.bolnica-zabok.hrBojana Kranj ec, tel:049204161Oprema pod tlakom d.o.o.)Ulica grada Vukovara 237, Zagreb HR-10000www.opt-agencija.hr Ante Dizdar, tel:+385 98 221 479 2024-04-04OPT SJEVER d.o.o.8Ulica bana Jela ia 6H, Gornji Kneginec, Tur in HR-42204!ORIO-VET d.o.o., Odjel inspekcije#Ante Star evia bb, Lu~ani HR-35257"}eljka Jembrih, tel:+385 35 431820\Veterinarski pregledi i kontrole; Razvrstavanje i ozna ivanje trupova u klaoni kim objektimaPathCon Laboratories EU d.o.o.(Prilaz Ivana Visina 1-3, Zagreb HR-10000.Roberta Sauerborn Klobu ar, tel:385 01 6459640 2022-01-17.ISPITNI LABORATORIJI, Mikrobioloaka testiranjaMikrobioloako ispitivanje vodePetrokemija d.d. Aleja Vukovar 4, Kutina HR-44320$Gordana Dole~al, tel:+385 44 347 118 2024-10-03Ispitivanje svojstava mineralnih gnojiva, tehni kih kemikalija, prirodnog plina, tla, voda, otpada te ispitivanje kvalitete zraka i emisija one iaujuih tvari iz nepokretnih izvoraHPETROKEMIJA d.d., KONTROLA ISPITIVANJA I UMJERAVANJA-Ispitni laboratorij ALEJA VUKOVAR 4, Kutina HR-44320www.petrokemija.hrEmil Znika, tel:+385 44 647151 2021-01-20Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi Ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevineuPetrokemija d.d., Odr~avanje, Kontrola, ispitivanja i umjeravanja, Ispitni i umjerni laboratorij, Umjerni laboratorij 2020-10-13#UMJERNI LABORATORIJI, Tlak i vakuum,Umjeravanje pretvara a tlaka i mjerila tlaka"PIRAEX d.o.o., Inspekcijsko tijelo-Industrijska cesta 21, Sveta Nedelja HR-10431 www.piraex.hr!Mladen Bartoa, tel:+385 1 3370035 2019-12-21Inspekcija mjernih ureaja za istakanje goriva, automatskih mjerila razine i mjernih letvi; Inspekcija sustava za povrat benzinskih para_Poliklinika Breyer za medicinsku biokemiju, internu medicinu i mikrobiologiju s parazitologijomIlica 191, Zagreb HR-10000 www.breyer.hrBreyer Priselac, tel:01/3776870[Medicinska biokemija - ispitiva< nja u podru ju klini ke kemije i laboratorijske hematologije PONDT d.o.o.*4. Barutanski ogranak 5/1, Zagreb HR-10000 www.pondt.hrJure Burna, tel:01/2363-407 Nerazorna ispitivanja materijala#PRAXIS-VET d.o.o., Odjel inspekcije(108. Brigade ZNG br. 50, Sibinj HR-35252Damir Milas, tel:+385 35 426004 2022-06-28+PROCESNA OPREMA d.o.o., Inspekcijsko tijeloMajstorska 11, Zagreb HR-10000www.procesnaoprema.hr#Marijan Posavec, tel:+385 1 6040071 2022-07-273PROIZVODNJA MK I OSO d.o.o., Dalekovod LaboratorijVukomeri ka 9, Velika Gorica 2024-06-30Ispitivanja mehani kih svojstava metalnih materijala, ovjesne i spojne opreme za dalekovode, trafostanice i ostala elektroenergetska postrojenja, ispitivanja vrueg pocin anja te ispitivanja elektromagnetskih poljaPROKION d.o.o.FRA BONINA 9, Split HR-21000Igor Marasovi, tel:021/385-948 2023-01-04'PROPAN OPREMA d.o.o. Inspekcija mjerilaJe~dove ka 22d, Zagreb HR-10000Vlado Gavri, tel:01 6560 224 2020-07-02UInspekcija mjerila i mjernih sustava za mjerenje koli ine tekuina razli itih od vodePrva ekoloaka stanica d.o.o.Kuraltova 8, Zagreb HR-10000www.prvaekoloska.hr&Marin Fucijaa, tel:++ 385 1 /234-8688 2021-03-13PTC Krka Knin d.o.o.&IV gardijske brigade 44, Knin HR-22300www.divgroup.euore Baji, tel:\ISPITNI LABORATORIJI, Tehni ki materijali i proizvodi - uklju ujui metale i dijelove metalaIIspitivanje mehani kih svojstava metalnih materijala i vij anih proizvodaPUT-PROING d.o.o.Slavonska 15, Split HR-21000www.put-proing.comIvana Vujevi, tel: 2022-08-28!Quanta d.o.o., Laboratorij Quanta'Svetonedeljska 16, Rakov Potok HR-10436Ivan Periaa, tel:ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje, Kemijska i analiti ka ispitivanjaIspitivanje hrane-QUESTUS SIGURNOST d.o.o., Ispitni laboratorijPantov ak 28, Zagreb HR-10000www.questus-sigurnost.hrTomislav Muslim, tel: 2023-03-12Ramtech d.o.o.www.ramtech.hr$Tatjana Belonjek, tel:+385 1 2790898%Ramtech d.o.o. Odjel za certifikacijuSachsova 6/VII, Zagreb HR-10000Ru~a Petrinjak, tel:2760899 2020-11-22RAVNOTE}A d.o.o."Putine 5, Ladu , `enkovec HR-10292www.ravnoteza.hr.Nensi Hrgar - Drenaki, tel:++ 385 1 /339-5004/Umjeravanje mjerila temperature i mjerila tlakaREVENA PLUS d.o.o.2Donje Mrzlo polje Mre~ni ko 14, Duga Resa HR-47250"Marko Desovi, tel:+385 47 844 397 2020-09-179RiEKO-LAB d.o.o., Laboratorij za ispitivanje voda i hraneJ.P. Kamova 19, Rijeka HR-51000 Ana Jurjevi, tel:+385 51 436484 2022-06-17_Ispitivanje voda, hrane, mikrobioloake istoe objekata i uzorkovanje vode za ljudsku potroanju.RIJEKATANK, EKOLOGIJA I ZA`TITA OKOLI`A d.o.o.#Bartola Kaaia 5/2, Rijeka HR-51000www.rijekatank.hr i vi Ku an, tel:ROKOVA A d.o.o.#Hribarov prilaz 13, Zagreb HR-10000www.rokovaca.hr%Karolina Novosel, tel:+385 1 6624 477SAMPLE CONTROL d.o.o.*Franje Puakaria 18 Lu ko, Zagreb HR-10250 Mladen Meglaj, tel:+3851 5510646 2020-11-04ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Mikrobioloaka testiranjaIspitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, vina, alkoholnih pia, voda, predmeta ope uporabe, mikrobioloake istoe objekata, tla i muljevaUzorkovanje hrane i voda[Sartorius Croatia - Libra elektronik d.o.o. Laboratorij za umjeravanje vaga, utega i pipetaSavska 45A, Zapreai HR-10290www.sartorius.hr Ivica Grani, tel:+385 1 3340290 2021-01-25#UMJERNI LABORATORIJI, Masa, Volumen.Umjeravanje neautomatskih vaga, utega i pipeta/SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o., Slu~ba inspekcijeJurjevska 41, Zagreb HR-10000www.saybolt.com)Marija Oslakovi, tel:++ 385 1 /466-8128 2020-06-238SCHEIDT&BACHMANN TUBS d.o.o., Odjel nadzora i inspekcije&D.Stupnik, Dolenica 20, Lu ko HR-10250www.scheidt-bachmann-tubs.hr$Rudolf Raspudi, tel:+385 1 653 1139 2020-08-050INSPEKCIJSKA TIJELA, Nafta i kemija, Strojarstvo1SERVER MARK d.o.o. Odjel inspekcije/mjeriteljstva#Joze Martinovia 9, Zagreb HR-10000www.server-mark.hrStjepan Goraa, tel:01/3860-048 2020-05-06Inspekcija neautomatskih va< gaCSGS Adriatica d.o.o. Sektor certifikacije i unaprjeenja poslovanja$Karlova ka cesta 4i, Zagreb HR-10000www.sgsgroup.hr#Damir Malekovi, tel:385 1 6140 961 2022-02-26%SIEMENS d.d., Ispitni laboratorij SLN HEINZELOVA 70/a, Zagreb HR-10000www.siemens.hrKristijan Hudi, tel: 2024-06-13dIspitivanje niskonaponskih elektri nih instalacijai sustava zaatite od djelovanja munje na graevine?SLADOVI d.o.o. OJ ispitivanje i podeaavanje ventila sigurnostiPalinove ka 43, Zagreb HR-10000www.sladovic.hr%Slaven Fadljevi, tel:+385 1 3631 040 2021-06-06Inspekcija sigurnosnih ventila)Sokol d.o.o. Vinkovci, Sokol Laboratorij&H. V. Hrvatinia 11, Vinkovci HR-32100Huso Zoleti, tel:032 339 999 2020-03-25(SOLMEX d.o.o., Poslovnica Slavonski Brod0Slavonskobrodska 24, Slobodnica, Sibinj HR-35252 www.solmex.hr}eljko Mari, tel:035/412880 2021-06-08 Sonus d.o.o.Beneaieva 21, Zagreb HR-10000 www.sonus.hrMiljenko Henich, tel:NISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja zvuka i buke - uklju ujui buku od vibracija5SPECIJALNA OPREMA - LU KO d.o.o., Tehni ka inspekcija!Dolenica ulica 20, Lu ko HR-10250www.specijalna-oprema.hr#Tomislav Gra an, tel:+385 1 6530671 2021-03-30YInspekcija plinomjera i ureaja za pretvorbu obujma plina; Inspekcija sigurnosnih ventilaPSploana bolnianica Dr. Jo~eta Potr a Ptuj, Oddelek za laboratorijsko diagnostikoPotr eva 23-25, Ptuj 2250 Mojca Zavranik, tel:003867491500 2022-09-14RSrednja akola Bedekov ina, Zavod za graditeljstvo i graevne materijale S`B - CERT,Ulica Ljudevita Gaja 1, Bedekov ina HR-49221ss-bedekovcina.skole.hr/labos }eljko Rod, tel:00385 91 5922685 2024-09-11xSrednja akola Bedekov ina, Zavod za graditeljstvo i graevne materijale, Laboratorij za ispitivanje graevnih materijalaGajeva 1, Bedekov ina HR-49221ss-bedekovcina.skole.hr$Alojzje Tkalec, tel:00385 98 769 745 2023-09-30!STS PLIN d.o.o., Odjel inspekcije Meugorska 1/A, Sesvete HR-10360www.stsplin.com"Natalija Benko, tel:+385 1 2005318 2024-01-30kInspekcija agregata za istakanje goriva; Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi; Inspekcija mjerila tlaka(STSI integrirani tehni ki servisi d.o.o. www.stsi.hrNedeljko Horvat, tel:098/400328IISPITNI LABORATORIJI, Strojarstvo, Ispitivanja, Ispitivanja bez razaranjaJNerazorna ispitivanja metalnih materijala.Ispitivanja sigurnosnih ventila.STSI Integrirani tehni ki servisi d.o.o., lan INA Grupe, Umjerni laboratorij na nivou Segmenta djelatnosti operativnih poslova u STSI d.o.o.)Zagreba ka 17, Graberje Ivani ko HR-10313 ww.stsi.hrurica Jelen i, tel: 2023-07-17fSTSI-INTEGRIRANI TEHNI KI SERVISI d.o.o., Segment djelatnosti operativnih poslova, Inspekcijsko tijelo 2021-10-20Inspekcija agregata za istakanje goriva i mjernih letvi; Inspekcija sustava za povrat benzinskih para; Inspekcija opreme pod tlakomSveu iliate Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, ra unarstva i informacijskih tehnologija Osijek Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost"Kneza Trpimira 2b, Osijek HR-31000www.etfos.unios.hr/struka/$Zvonimir Klai, tel:+ 385 31 224-722 2021-12-28lISPITNI LABORATORIJI, Elektrotehnika, Elektri na i elektroni ka ispitivanja, Elektromagnetska kompatibilnost=Ispitivanje elektri nih i magnetskih polja niskih frekvencijaSveu iliate Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, ra unarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Laboratorij za VF mjerenja"Kneza Trpimira 2B, Osijek HR-31000https://www.ferit.unios.hr/&Anelko Lianji, tel:+385 99 307 207 1 2024-11-10RMjerenje, procjena i prora un jakosti visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja7Sveu iliate u Dubrovniku, Zavod za mediteranske kulture$Marka Marojice 4, Dubrovnik HR-20000Sanda Desnica, tel: 2021-07-21"Ispitivanje vina i maslinovog uljaqSveu iliate u Zagrebu `umarski fakultet Zavod za namjeataj i drvne proizvode Laboratorij za drvo u graditeljstvu!Svetoaimunska 25, Zagreb HR-10000Josip Mikle i, tel:012352536 2024-06-12>Ispitivanje drvnih graevnih proizvoda, boja, lakova i ljepilaoSveu iliate u Zagrebu Agronomski fakultet Zavod za ishranu bilja Analiti ki lab< oratorij Zavoda za ishranu bilja'Svetoaimunska cesta 25, Zagreb HR-10000Vesna Jurki, tel:01/2393884ISPITNI LABORATORIJI, Poljoprivredni proizvodi - uklju ujui hranu za ~ivotinje, Kemikalije, kemijski proizvodi, kozmetika - uklju ujui umjetna gnojiva i boje)$Ispitivanje mineralnih gnojiva i tlauSveu iliate u Zagrebu Agronomski fakultet Zavod za mljekarstvo Referentni laboratorij za mlijeko i mlije ne proizvode rlm.agr.hr/ `imun Zamberlin, tel:01/2393-904 2020-12-13EISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Kemijska i analiti ka ispitivanja)Ispitivanje mlijeka i mlije nih proizvodaGSveu iliate u Zagrebu Agronomski fakultet, Zavod za melioracije-MELILAB&www.agr.unizg.hr/hr/article/111/o_namaMonika Zovko, tel:+38512393749 2023-11-06dSveu iliate u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje Laboratorij za toplinu i toplinske ureaje Damir Dovi, tel:+385 1 6168-174!UMJERNI LABORATORIJI, TemperaturaUmjeravanje mjerila temperatureSveu iliate u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje Zavod za zavarene konstrukcije Katedra za zavarene konstrukcije Odjel za certifikaciju FSB-ZK Cert 2024-11-07VSveu iliate u Zagrebu Geotehni ki fakultet Zavod za geotehniku Geotehni ki laboratorij$Hallerova aleja 7, Vara~din HR-42000www.gfv.unizg.hrDamir `tuhec, tel:042 408 909 2019-12-09Sveu iliate u Zagrebu Medicinski fakultet, `kola narodnog zdravlja "Andrija `tampar" Zavod za zdravstvenu ekologiju, medicinu rada i sporta Laboratorij za ispitivanje voda i balneoklimatologiju!Rockefellerova 4, Zagreb HR-10000www.snz.unizg.hr/hr/Damir Andabaka, tel:01 4590 120 2022-05-077ISPITNI LABORATORIJI, Kemijska i analiti ka ispitivanjaIspitivanje vodaSVEU ILI`TE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLO`KO-NAFTNI FAKULTET ZAVOD ZA RUDARSTVO I GEOTEHNIKU LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE EKSPLOZIVNIH TVARIPierottijeva 6, Zagreb HR-10000)Mario Dobrilovi, tel:++ 385 1 /483-6053SISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja, Vojna oprema - uklju ujui eksplozive, balistikuIspitivanja eksplozivnih tvariSveu iliate u Zagrebu Veterinarski fakultet Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane Odjel za animalnu proizvodnju i biotehnologijuHeinzelova 55, Zagreb HR-10000 www.vef.hrhISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja, Klini ka ispitivanja za medicinu i veterinu, Mikrobioloaka testiranja;Laboratorijska ispitivanja u podru ju veterinarske medicine|SVEU ILI`TE U ZAGREBU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RA UNARSTVA, ZAVOD ZA VISOKI NAPON I ENERGETIKU, Laboratorij visokog naponaUnska 3, Zagreb HR-10000www.fer.unizg.hr/lvn,Bo~idar Filipovi-Gr i, tel:+385 1 6129 714 2024-07-30Visokonaponska ispitivanja elektri ne opreme izmjeni nim naponom frekvencije 50 Hz i ispitivanje (mjerenje, prora un i procjena) elektromagnetskih polja frekvencije 50 HzSveu iliate u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Katedra za toplinsku i procesnu tehniku, Laboratorij za toplinske ureajewww.fsb.unizg.hr 2020-09-20>ISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Strojarstvo, IspitivanjawIspitivanje grijalica prostora, kamina i atednjaka Ispitivanje sustava ventilacije, klimatizacije i mikroklime prostorakSVEU ILI`TE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, Laboratorij za ispitivanje mehani kih svojstava}eljko Alar, tel: 2024-10-24BUmjeravanje mjerila sile, tvrdoe, udarnog rada loma i produljenjacSVEU ILI`TE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, Laboratorij za precizna mjerenja du~inaMarko Kati, tel:UMJERNI LABORATORIJI, Dimenzije@Umjeravanja etalona i mjernih ureaja duljine, hrapavosti i kuta\SVEU ILI`TE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, Laboratorij za procesna mjerenja2Umjeravanje mjerila temperature, vla~nosti i tlaka[Sveu iliate u Zagrebu, Graevinski fakultet, Zavod za materijale, Laboratorij za materijale.Fra Andrije Ka ia Mioaia 26, Zagreb HR-10000www.grad.unizg.hrIvan Gabrijel, tel:pSveu iliate u Zagrebu, Graevinski fakultet, Zavod za tehni ku mehaniku, Laboratorij za ispitivanje konstrukcija%Fra A. K. Mioaia 26, Zagreb HR-10000'Domagoj Damjanovi, tel:+385 1 4828 049 2023-07-09WSveu iliate u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnoloaki fakultet,< Centar za kontrolu namirnicaJagieva 31, Zagreb HR-10000www.ckn.pbf.hr*Andrea Benussi Skukan, tel:+385 1 463 3618 2022-03-27=Ispitivanje hrane, hrane za ~ivotinje i predmeta ope uporabeSVEU ILI`TE U ZAGREBU, `UMARSKI FAKULTET, Zavod za namjeataj i drvne proizvode, Laboratorij za ispitivanje namjeataja i dijelova za namjeatajwww.sumfak.unizg.hrZoran Vlaovi, tel:01/2352-454 2021-10-16ISPITNI LABORATORIJI, NamjeatajSIspitivanje namjeataja, premaza i dijelova za namjeataj, dje jih igraliata i opremekSynlab Hrvatska, Poliklkinika za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, Medicinsko-biokemijski laboratorijBukov ev trg 4, Zagreb HR-10000 www.synlab.hr!Bobeti - Vrani, tel:01/2340113 2020-07-01YMedicinska biokemija - ispitivanja u podru ju klini ke kemije,laboratorijske hematologijeQTDR d.o.o., Osiguranje kvalitete, Usklaenost & Performanse, Kemijski laboratorij)Obala Vladimira Nazora 1, Rovinj HR-52210Dina Polaaek Hranilovi, tel: 2024-09-166Uzorkovanje i ispitivanje duhana i duhanskih proizvodaTEH-PROJEKT ENERGETIKA d.o.o.'Fiorello la Guardia 13, Rijeka HR-51000"Kreaimir `ekimi, tel:05 133 651/9 2022-10-23DIspitivanja emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvoraTEHIND d.o.o., Laboratorij%VLADIMIRA VARIAKA 4, Zagreb HR-10010 www.tehind.hrMarko Praa, tel:01/ 5531855 2024-02-13TEHNI AR SERVAG d.o.o. Crnojezerska 18, Zagreb HR-10000tehnicar-servag.hr$Anelko Pavlic, tel:+385 1 48 46 425 2023-03-28TUMJERNI LABORATORIJI, Vlaga, Masa, Tlak i vakuum, Temperatura, Vrijeme i frekvencijaUmjeravanje neautomatskih vaga i utega, mjerila temperature i relativne vla~nosti, mjerila tlaka, vremenskog intervala i frekvencije!TEHNI AR SERVAG d.o.o. Inspekcijawww.tehnicar-servag.hr/ 2023-07-22%Inspekcija neautomatskih vaga i utega(Tehnoekspert d.o.o., Ispitni laboratorij&Vladimira Ru~djaka 9b, Zagreb HR-10000www.tehnoekspert.hrBoris Antunovi, tel:016116005zIspitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine, ispitivanje ventilacijskih sustava%TERMA HGK d.o.o., Inspekcijsko tijelo Rimski put 11C, Sesvete HR-10360www.terma-hgk.hr"Damir Polenus, tel:++385 1 2001269TERMOPLIN d.d. Odjel inspekcije)Vjekoslava `pin ia 78, Vara~din HR-42000www.termoplin.com!Branko `anjek, tel:+385 42 231444 2021-02-15$TIM d.o.o., Odjel za preglede dizala)Dragutina Tadijanovia 3, Rijeka HR-51000www.tim-rijeka.hr"Danijel Tur i, tel:+385 51 626000 2024-05-26,TOT- PROMET d.o.o., Odjel inspekcije mjerila$Radni ka cesta 65, urevac HR-48350"Tomislav Rastija, tel:+38548811836 2023-03-24!Inspekcija vodomjera i plinomjera>TOTAL INSPECT d.o.o., Organizacija za nadzor sigurnosti dizala'Stjepana Radia 137/A, `ibenik HR-22000www.totalinspect.hr!Marko Parat, tel:+385 95 864 8286 2024-07-31.TPA za odr~avanje kvaliteta i inovacija d.o.o.*Ulica Petra Hektorovia 2, Zagreb HR-10000"Inga Zaninovi, tel:+385 21 687012 2020-03-11CTPK - Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d. Inspekcijski odjel%Slavonska avenija 20, Zagreb HR-10000www.tpk-zavod.hr!Renata `timac, tel:385 1 5392 877 2020-02-17(INSPEKCIJSKA TIJELA, Strojarstvo, OstaloInspekcija opreme pod tlakom; Inspekcija u proizvodnji, tijekom eksploatacije, sanacije ili rekonstrukcije metalnih materijala i proizvodaGTPK - Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d., Certifikacijski odjel 2023-06-03Certifikacija postupaka zavarivanja metalnih materijala, tla ne opreme, jednostavnih tla nih posuda, radnih postupaka za nerastavljive spojeve, osposobljenosti proizvoa a za izvoenje zavariva kih radova te graevnih proizvodaETPK-Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d., Certifikacijski odjel 2024-06-26XTPK-ZAVOD ZA ENERGETSKU I PROCESNU OPREMU d.d., Laboratorij za ispitivanje bez razaranja 2021-02-20$Ispitivanja materijala bez razaranja`TPK-Zavod za procesnu i energetsku opremu d.d., Laboratorij za ispitivanje materijala razaranjem 2020-04-28jISPITNI LABORATORIJI, Strojarstvo, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Mehani ka, metalografska ispitivanjazMehani ka, metalografska, kemijska ispitivanja i ispitivanja antikorozivne zaa< tite metalnih materijala i zavarenih spojevaTRGO-INVEST d.o.o.'Dragutina Rakovca 74, Bukovlje HR-35209www.binarnet.hr/trgo-invest 2023-02-13*TV Croatia d.o.o., Certifikacijsko tijeloBani 110, Zagreb HR-10000www.tuv-croatia.hr$Dalibor Pavi i, tel:+385 1 3668 307 2020-07-19CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Tehni ki materijali i proizvodi, Strojevi, ureaji, oprema, Igra ke, sportska i hobi opremaCertifikacija tla ne opreme, jednostavnih tla nih posuda, radnih postupaka za nerastavljive spojeve, osposobljenosti proizvoa a za izvoenje zavariva kih radova i opreme za dje ja igraliata'TV Croatia d.o.o., Inspekcijsko tijelo 2022-11-27Inspekcija opreme pod tlakom; Inspekcija sigurnosti dje jih igraonica i igraliata; Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi; Inspekcija vrstih biogorivaT}V Gredelj d.o.o u ste aju, Laboratorij za umjeravanje, mehani ko-defektoskopska i kemijska ispitivanja Laboratorij za umjeravanje mjerila tlaka, evaluaciju sigurnosnih ventila i posuda pod tlakom%Vukomere ka cesta 89, Zagreb HR-10000www.tzv-gredelj.hr"Miljena Curi, tel:+385 1 2479 156 2020-10-01Umjeravanje mjerila tlakaT}V Gredelj d.o.o. u ste aju Laboratorij za umjeravanje, mehani ko-defektoskopska i kemijska ispitivanja, Laboratorij za mehani ko-defektoskopska i kemijska ispitivanja%Vukomeri ka cesta 89, Zagreb HR-10000 2021-04-24UDEM Adriatic d.o.o.www.udemadriatic.com"Zekeriya Aytac, tel:385 01 4819601 2021-12-21>CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE, Strojevi, ureaji, oprema!Certifikacija sigurnosti strojeva,UDEM Adriatic d.o.o., Certificiranje sustava"Zekeiya Aytac, tel:+385 1 4819 601 2021-07-04CUstanova Centar za istra~ivanje materijala Istarske ~upanije METRISZagreba ka 30, Pula HR-52100www.centarmetris.hr&Vedrana Grozdani, tel:+385 52 388 110 2021-11-16ISPITNI LABORATORIJI, Strojarstvo, Tehni ki materijali i proizvodi - uklju ujui metale i dijelove metala, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Mehani ka, metalografska ispitivanja]Ispitivanje povraine i kemijskih svojstava krutina te kemijskih i mehani kih svojstava metalaVage d.o.o. Laboratorij za masuKoledov ina 2a, Zagreb HR-10000 www.vage.hr"Janko Perani, tel:+385 1 245 2040Umjeravanje vaga i utegaVAGE d.o.o., LaboratorijKoledov ina 2A, Zagreb HR-10000 2024-07-24[Inspekcija vaga, utega, agregata za istakanje goriva, vlagomjera i infracrvenih analizatora&Vage Lukave ki d.o.o. Odjel inspekcije"Ante Kova ia 2, Vara~din HR-42000www.vage-lukavecki.hrIvan Lukave ki, tel:042/213 225(Vage Pribudi d.o.o. Inspekcijsko tijeloSvetog Roka 60, Po~ega HR-34000www.vage-pribudic.hr$Slavko Pribudi, tel:+385 34 292 047 2023-12-06 VARKOM d.d.'Trg bana Jela ia 15, Vara~din HR-42000www.varkom.comIvana Krobot, tel:042/351 235 2021-10-11GISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Kemijska i analiti ka ispitivanja/Ispitivanja otpadnih voda i graevnih proizvoda VENTIL d.o.o.`trped 7/1, Buzet HR-52420https://www.ventil.hr/%Viljem Petohlep, tel:+385 91 603 66828VETERINARSKA AMBULANTA BENKOVAC d.o.o., Kontrolno tijeloRivine 1, Benkovac HR-23420Ante `uto, tel:+385 23 681 1716VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o., Kontrolno tijelo, DrniaBrune Buaia 16, Drnia HR-22320'Tomislav Pamukovi, tel:+385 22 886 180@VETERINARSKA AMBULANTA DUGO SELO d.o.o., Veterinarska inspekcija"Veterinarska 3, Dugo Selo HR-10370!veterinarska-ambulanta-ds.hr/web/&Saaa Sumajstor i, tel:+385 1 2753 103 2024-10-17=VETERINARSKA AMBULANTA GORNJA BEBRINA d.o.o. Odjel inspekcije Gornja Bebrina 32, Rua ica 35208(Tvrtko Fajdeti, tel:+385 (0) 35 226 227 2023-10-14<VETERINARSKA AMBULANTA HRVACE d.o.o. Veterinarska inspekcijaHrvace 234C, Hrvace HR-21233Ante `ari, tel:+385 21 829556 2021-08-117VETERINARSKA AMBULANTA KLANJEC d.o.o., Odjel inspekcijeSutlanska 5, Klanjec HR-49290#Marija Kova i, tel:+385 49 550 414 2021-09-255VETERINARSKA AMBULANTA OBROVAC d.d., Kontrolno tijelo$Njivice 1, Kruaevo, Obrovac HR-23450$Marin `imi evi, tel:+385 23 689 041 2023-02-14>VETERINARSKA AMBULANTA OPATIJA d.o.o., Veterinarska inspekcija+Stubiate Ivana Zavidia 3, Opatija HR-51410&Dubravko Kapeta< ni, tel:+385 51 701280 2022-05-314VETERINARSKA AMBULANTA PAZIN d.o.o. Kontrolno tijeloDubravica 5, Pazin HR-52000www.veterina-pazin.hr&Nedeljka Domijani, tel:+385 52 624410 2020-03-01LVETERINARSKA AMBULANTA PULA d.o.o., Slu~ba veterinarskih pregleda i kontrolaTrinajstieva 1, Pula HR-52100'Aleksandar Kosti, tel:+385 98 981 25825VETERINARSKA AMBULANTA SOLIN d.o.o., Kontrolno tijelo#Kralja Zvonimira 33, Solin HR-21210"Marta `kovrlj, tel:+385 21 212 3529VETERINARSKA AMBULANTA TROGIR d.o.o., Odjel za inspekciju(Kardinala A. Stepinca 6, Trogir HR-21220!Marin Tangar, tel:+385 21 881 429AVETERINARSKA AMBULANTA VET-CENTAR d.o.o., Veterinarska inspekcija!Stancija Portun 2, Pore HR-52440www.vet-centar.hr#Andreja Zovi, tel:+385 91 433 5134 2022-04-18>VETERINARSKA STANICA BELI MANASTIR d.o.o., Odjel za inspekciju#Osje ka 128, Beli Manastir HR-31300 www.vsbm.hr"Ksenija Korman, tel:+385 31 703165 2020-12-06LVETERINARSKA STANICA BJELOVAR d.o.o., Radna jedinica veterinarska inspekcija$Slavonska cesta 4, Bjelovar HR-43000Nenad Link, tel:+385 43 242332 2021-09-263VETERINARSKA STANICA AZMA d.o.o., Kontrolno tijelo"Milana Nova ia 44, azma HR-43240"Marija Kladar, tel:+385 91 9471907 2022-06-11@VETERINARSKA STANICA d.d. VARA}DIN, Sektor veterinarske medicine(Trg Ivana Perkovca 24, Vara~din HR-42000 www.vsv.hr"Tomica Pospia, tel:+385 42 240 122 2024-04-029VETERINARSKA STANICA d.o.o. Odjel veterinarske inspekcije$Kralja Zvonimira 51, Prelog HR-40323!Nada Dolen i, tel:+385 40 645422 2020-11-28DVETERINARSKA STANICA d.o.o. Slu~ba veterinarskih pregleda i kontrola!Brae Gojak 52, Karlovac HR-47000 www.vsklc.com#Vianja Badovinac, tel:047 / 615 401 2020-04-225VETERINARSKA STANICA d.o.o. }UPANJA, Kontrolno tijelo Veliki kraj 18, }upanja HR-32270www.vs-zupanja.hrGoran Babi, tel:+385 32 837657 2023-02-11>VETERINARSKA STANICA d.o.o., Zapreai, Veterinarska inspekcija*Bana Josipa Jela ia 77, Zapreai HR-10290$www.veterinarska-stanica-zapresic.hr Ljerka Kunst, tel:+385 1 3310522<VETERINARSKA STANICA DARUVAR d.o.o., Veterinarska inspekcija'Petra Preradovia 102, Daruvar HR-43500Alen Hlebec, tel:+385 43 332276 2021-11-069VETERINARSKA STANICA UREVAC d.o.o., Odjel za inspekciju Kolodvorska 2, urevac HR-48350 www.vet.hrIvan Forga , tel:+385 48 813173 2021-06-05:Veterinarska stanica grada Zagreba d.o.o. Kontrolno tijeloHeinzelova 68, Zagreb HR-10000www.vs-grada-zagreba.hr"Dijana Vukoje, tel:+385 1 6040 1499VETERINARSKA STANICA JASTREBARSKO d.o.o. Odjel inspekcije$Treanjevka 61, Jastrebarsko HR-10450 www.vsj.hrNataaa Grijak, tel:01/6281 085.VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA d.o.o., VETKON%M. P. Miakine 66, Koprivnica HR-48000Vesna Vaclavek, tel: 2024-05-06RVETERINARSKA STANICA KRI}EVCI d.o.o., Radna jedinica veterinarske inspekcije-VETISPoto ka 35, Kri~evci HR-48260www.vskrizevci.comMilena Ukalovi, tel: 2020-09-10@VETERINARSKA STANICA KUTINA d.o.o. Odjel veterinarske inspekcije$Vladimira Nazora 61, Kutina HR-44320 Elvira Zovko, tel:+385 44 652903JVETERINARSKA STANICA LUDBREG - NOVA d.o.o., Odjel veterinarske inspekcije#Ljudevita Gaja 47, Ludbreg HR-42230Saaa Androci, tel:042 810 566 2022-06-05?VETERINARSKA STANICA NOVI MAROF d.o.o., Veterinarska inspekcija"Franjeva ka 2, Novi Marof HR-42220!Vesna Knapi, tel:+385 42 626 2444VETERINARSKA STANICA NOVSKA d.o.o., Kontrolno tijelo#Kralja Zvonimira 9, Novska HR-44330 Dra~en Novak, tel:+385 44 600130 2022-06-140VETERINARSKA STANICA PETRINJA d.o.o., Inspekcija%Ljudevita Gaja 40A, Petrinja HR-44250$Zdravko Milkovi, tel:+385 44 527770 2021-09-184VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o., Kontrolno tijelo$Stube Marka Remsa 1, Rijeka HR-51000www.vetstri.hrSnje~ana Ratkajec-Arbanas, tel: 2024-09-20<VETERINARSKA STANICA SAMOBOR d.o.o., Veterinarska inspekcija$Katarine Zrinske 7, Samobor HR-10430www.veterina-samobor.hr&Vatroslav Markuai, tel:+385 1 3360171 2021-07-196VETERINARSKA STANICA SISAK d.o.o., Odjel za inspekcijuZagreba ka 45, Sisak HR-44000(Nikica Popovi Goli, tel:+385 44 711285 2022-06-187VETERINARSKA STANICA SLATINA d.o.o. Odjel za inspekciju< %Kralja Zvonimira 16, Slatina HR-33520www.vsslatina.com 2020-09-236VETERINARSKA STANICA SPLIT d.o.o., Odjel za inspekciju`ibenska 9, Split HR-21000 www.veterinarskastanica-split.hrPerino Radovan, tel:021 210 882 2022-06-22?VETERINARSKA STANICA SVETI IVAN ZELINA d.o.o., Kontrolno tijelo&Sajmiana 4, Sveti Ivan Zelina HR-10380www.vs-zelina.hrIvan Pelko, tel:+385 1 2060 730 2022-01-265VETERINARSKA STANICA VALPOVO d.o.o., Kontrolno tijelo!Matije Gupca 36, Valpovo HR-31550&Domagoj Ovni evi, tel:+385 91 3651533=VETERINARSKA STANICA VELIKA GORICA d.o.o. Inspekcijska slu~ba"Sisa ka 39, Velika Gorica HR-10410 www.vgvet.hr Nikola Robi, tel:+385 1 62212635Veterinarska stanica VETAM d.o.o. Odjel za inspekciju Biljska cesta 7, Osijek HR-31000 www.vetam.hrDejan Todorovi, tel:031286044 2020-12-148VETERINARSKA STANICA VIROVITICA d.o.o., Kontrolno tijelo1Josipa Jurja Strossmayera 38, Virovitica HR-33000$www.veterinarskastanicavirovitica.hrDaniel Pocrni, tel:CVETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o., Sektor veterinarske inspekcije Kolodvorska 68, Vrbovec HR-10340#www.veterinarska-stanica-vrbovec.hr Mirela Juras, tel:+385 1 27914328VETERINARSKA STANICA VUKOVAR d.o.o., Inspekcijsko tijelo)Bana Josipa Jela ia 97, Vukovar HR-32000$Zdravko Bosni, tel:+385 98 1300434 2022-05-212VETERINARSKA STANICA ZADAR d.o.o. Kontrolno tijeloSkro ini 2B, Zadar HR-23000!www.veterinarska-stanica-zadar.hr*Marija Miloaevi-Rudar, tel:+385 23 322877\Veterinarski pregledi i kontrole; Razvrstavanje i ozna avanje trupova u klaoni kim objektimaDVETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA d.o.o., Veterinarska inspekcija%Bistri ka cesta 2, Konja ina HR-49282 www.veterina-zlatar-bistrica.comBobinec Darko, tel:049/461 821 2020-12-235VETO d.o.o., Slu~ba veterinarskih pregleda i kontrola%Osje ka 278d, Slavonski Brod HR-35000www.argus-sb.hr Sanja `etina, tel:+385 35 269444 2019-12-01VIK-HR d.o.o., VIKcert%Zagreba ka cesta 231, Zagreb HR-10000 www.vik.hrJosipa `pacir, tel:01/2332 036@VIK-HR d.o.o., VIKlab Odjel L1 - Ispitivanje graevnih proizvoda 2024-08-21 Vilmet d.o.o.Kueli 57, Matulji HR-51211 www.vilmet.hrIvan Babi, tel:098 1962001 2020-09-06(VIZOR d.o.o., Laboratorij za ispitivanja Koprivni ka 1, Vara~din HR-42000 www.vizor.hr+Mario `estanj - Peri, tel:+ 385 42 231 922uISPITNI LABORATORIJI, Ispitivanja zvuka i buke - uklju ujui buku od vibracija, Elektri na i elektroni ka ispitivanjaAkusti ka ispitivanja, ispitivanje ventilacijskih sustava, ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevineoVodoopskrba i odvodnja d.o.o. Sektor odvodnje Tehnoloaka slu~ba odvodnje Laboratorij Tehnoloake slu~be odvodnje Folnegovieva 1, Zagreb HR-10000Ivan Raj i, tel:01/6163 2021-06-01Ispitivanje otpadnih voda7Vodovod - Osijek d.o.o. PJ Odvodnja RJ EkolaboratorijPoljski put 1, Osijek HR-31000&Ljiljana a i, tel:++ 385 31 /330-100 2021-09-05NISPITNI LABORATORIJI, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Fizikalna ispitivanja/YAZAKI EUROPE LIMITED, Glavna podru~nica Zagreb'Slavonska avenija 26/6, Zagreb HR-10000www.yazaki-europe.com!Mario Markov, tel:+385 1 6323 106 2023-05-081ISPITNI LABORATORIJI, Elektrotehnika, Strojarstvo~Ispitivanje kontakata i konektora (odabrane ispitne metode iz specifikacija LV-214, LV-215, MBN 10384, GS 95006-7-1, VW 75174)4Zagreba ke otpadne vode - upravljanje i pogon d.o.o.$ uline ka cesta 287, Zagreb HR-10000www.zov-zagreb.hr"Marin Ganjto, tel:+ 385 1 2410 823HISPITNI LABORATORIJI, Zaatita okoliaa, Kemijska i analiti ka ispitivanjaZAGREBINSPEKT d.o.o. Draakovieva 29, Zagreb HR-10000www.zagrebinspekt.hr#Marina Perkovi, tel:+385 1 4612940ISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Ispitivanja zvuka i buke - uklju ujui buku od vibracija, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu)Akusti ka ispitivanja, ispitivanja graevnih proizvoda, emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, elektri nih instalacija, sustava zaatite od djelovanja munje na graevine i ventilacijskih sustava)ZAGREBINSPEKT d.o.o., Inspekcijsko tijelo%Miroslav Milovec, tel:+385 1 4612 940 2023-02-04:Insp< ekcija sigurnosti dizala; Inspekcija opreme pod tlakom(ZAGREBPETROL d.o.o., Inspekcijsko tijelo rnomerec 38, Zagreb HR-10000www.zagrebpetrol.hr#Davor Prohaska, tel:+385 1 3700 285 2020-02-08INSPEKCIJSKA TIJELA, Ostalo,Inspekcija vodoravnih cilindri nih spremnika ZAST d.o.o., Ispitni laboratorijTon ieva 2/I, Split HR-21000 www.zast.hrTina Mija , tel:021/348367 2020-06-25Ispitivanje kvalitete zraka, ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, akusti ka ispitivanja i ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine"ZA`TITA PROJEKT d.o.o. Laboratorij%Vladimira Nazora 8, Karlovac HR-47000www.zastitaprojekt.hrAnita Matakovi, tel: 2019-12-08^ISPITNI LABORATORIJI, Graevinarstvo, Ispitivanja zvuka i buke - uklju ujui buku od vibracija7Akusti ka ispitivanja i ispitivanja graevnih proizvodaZA`TITA-ATEST d.o.o.Bani 75, Zagreb HR-10010www.zastita-atest.hr"Jasmin Fejzi, tel:+385 1 6609 870mAkusti ka ispitivanja, ispitivanja elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevineZaatitainspekt d.o.o.Reisnerova 95a, Osijek HR-31000www.zastitainspekt.hr Damir urevi, tel:031 25 o5 25 2021-01-19Ispitivanje emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevine, ispitivanje ventilacijskih sustava, ispitivanje graevnih proizvoda i akusti ka ispitivanja=ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o., Odjel za preglede dizala Maksimirska 57a, Zagreb HR-10000www.pregled-dizala.hr%Vinko Vukadinovi, tel:+385 1 2329636 2023-04-03%Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.Gajeva 17/III, Zagreb HR-10000Ivan Trajanov, tel: 2024-01-19aZavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., B1.1 Odjel za ocjenjivanje sukladnosti graevnih proizvoda www.zik.hrDarko Polanaak, tel: 2021-12-27AZavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., Laboratorij za umjeravanje$Berislav erneli, tel:+385 1 2354401 2023-11-05aUMJERNI LABORATORIJI, Tlak i vakuum, Temperatura, Vrijeme i frekvencija, Elektrotehnika DC and LFjUmjeravanje mjerila elektri nih veli ina, frekvencije i vremena te umjeravanje mjerila temperature i tlakaBZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o., Sektor NK, Odjel inspekcije'Ljudevita Gaja 17/III, Zagreb HR-10000!Ivan Trajanov, tel:+385 44 526335CInspekcija u podru ju nafte, naftnih derivata, biogoriva, ukapljenog naftnog plina i prirodnog plina; Inspekcija sustava za povrat benzinskih para; Inspekcija u podru ju antikorozivne i protupo~arne zaatite eli nih konstrukcija; Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi; Inspekcija mjerila protoka i cilindri nih spremnikaJZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o., Sektor OTM, Inspekcijsko tijelo OTM&Ljudevita Gaja 17/III, Zagreb HR-10000'Zoran Zaninovi, tel:+ 385 (0)1 4873100 2020-07-087Inspekcija sigurnosti dizala; Inspekcija mjerila otporaMZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE d.o.o. Odjel inspekcije dizala i strojeva`krape 53, Split HR-21000Alen Vukai, tel:+385 21 370215 2023-04-18'Inspekcija sigurnosti dizala i strojevaAZAVOD ZA ISTRA}IVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o., ZIRS Inspekcija(Ulica grada Vukovara 68, Zagreb HR-10000 www.zirs.hr!Hrvoje Kaauba, tel:+385 1 6119814 2022-08-21BZavod za istra~ivanje i razvoj sigurnosti d.o.o., ZIRS laboratorijLovro Vrus, tel:+385 1/611-9814 2024-10-07ISPITNI LABORATORIJI, Zaatita okoliaa, Zaatita od zra enja, Ispitivanja zvuka i buke - uklju ujui buku od vibracija, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu)Ispitivanja emisije one iaujuih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, odabrana ispitivanja jakosti magnetskih i elektri nih polja, akusti ka ispitivanja, ispitivanje elektri nih instalacija i sustava zaatite od djelovanja munje na graevinejZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO " SVETI ROK " VIROVITI KO_PODRAVSKE }UPANIJE, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju&Ljudevita Gaja 21, Virovitica HR-33000www.zzjzvpz.hrMirjana `pehar, tel:033/781410 2020-04-27SIspitivanje hrane, voda i mikrobioloake istoe objekata; uzorkovanje hrane i voda8Zavod za javno zdravstvo bjelovarsko-bilogorske ~upanije%Mati< ce hrvatske 15, Bjelovar HR-43000 2021-10-278Zavod za javno zdravstvo Dubrova ko-neretvanske ~upanije'Dr. Ante `ercera 4A, Dubrovnik HR-20000www.zzjzdnz.hr/Mato Laki, tel:+385 20 341041Ispitivanje hrane i vodaZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE }UPANIJE - ISTITUTO DI SANITA PUBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA, Slu~ba za zdravstvenu ekologijuV.Nazora 23, Pula HR-52100 www.zzjziz.hrLZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVA KE }UPANIJE Slu~ba za zdravstvenu ekologiju'Dr. VLADKA MA EKA 48, Karlovac HR-47000#}eljka Cerovac, tel:+ 385 47 411278ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Bioloaka i biokemijska ispitivanja, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu), Mikrobioloaka testiranja(Ispitivanje voda, hrane i vanjskog zrakaYZavod za javno zdravstvo Koprivni ko-kri~eva ke ~upanije, Slu~ba za zdravstvenu ekologiju4Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, Koprivnica HR-48000www.zzjz-kkz.hr!Vesna Ga~i-Tomi, tel:048 655 101 2021-02-08@ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Zaatita okoliaa, IspitivanjaIspitivanje voda i hraneTZavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske ~upanije, Odjel za zdravstvenu ekologijuZivtov trg 3, Zabok HR-49210&Dijana Delija Graovac, tel:049 221 611 2023-04-23=Ispitivanje voda i hraneUzorkovanje vode za ljudsku potroanjuOZavod za javno zdravstvo Li ko senjske ~upanije, Odjel za zdravstvenu ekologiju"Senjskih ~rtava 2, Gospi HR-53000!Stilinovi Toti, tel:053 574 860 2020-01-063ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Zaatita okoliaaIspitivanje i uzorkovanje vodaRZavod za javno zdravstvo Meimurske ~upanije, Djelatnost Mikrobioloaki laboratorij"I.G. Kova ia 1e, akovec HR-40000www.zzjz-ck.hrInes Novak, tel:+385992092644 2023-07-03LOdabrana ispitivanja iz podru ja virologije, parazitologije i bakteriologijeTZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJE KO-BARANJSKE }UPANIJE, Slu~ba za zdravstvenu ekologiju Franje Kre~me 1, Osijek HR-31000www.zzjzosijek.hrSuzana avar, tel:031/225-789 2024-07-06Ispitivanja voda, hrane, hrane za ~ivotinje, mikrobioloake istoe objekata i vanjskog zrakaUzrokovanje vode za ljudsku potroanjuTZavod za javno zdravstvo Po~eako-slavonske ~upanije, Slu~ba za zdravstvenu ekologiju}upanijska 9, Po~ega HR-34000www.zjz-pozega.hrQZavod za javno zdravstvo `ibensko - kninske ~upanije, Odjel zdravstvene ekologijePut groblja 6, `ibenik HR-22000www.zzjz-sibenik.hrLidija Bujas, tel:022 212425 2022-02-21ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Zaatita okoliaa, Ispitivanja, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu), Mikrobioloaka testiranjaTZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISA KO MOSLAVA KE }UPANIJE Slu~ba za zdravstvenu ekologiju(Ulica kralja Tomislava 1, Sisak HR-44000www.zzjz-sk.hr!Tamara Iharoa, tel:+385 44 567184_ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Mikrobioloaka testiranjaGIspitivanje voda, hrane, eluata otpada i mikrobioloake istoe objekataVZavod za javno zdravstvo Vara~dinske ~upanije, Djelatnost za medicinsku mikrobiologiju&Ivana Meatrovia bb, Vara~din HR-42000www.zzjzzv.hr/?task=group&gid=8"Sonja Obrani, tel:+385 42 653 168 2023-04-26LOdabrana ispitivanja iz podru ja virologije, bakteriologije i parazitologijeRZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARA}DINSKE }UPANIJE, Djelatnost za zdravstvenu ekologijuRenata Zidari, tel:042 653 153 2020-10-26ISPITNI LABORATORIJI, Hrana i pie, Kemijska i analiti ka ispitivanja, Ispitivanja okoliaa (za okolia i klimu), Mikrobioloaka testiranja, Fizikalna ispitivanja, Uzorkovanje, laboratoriji akreditirani za uzorkovanjeHIspitivanje voda, hrane i mikrobioloake istoe objekataUzorkovanje vodaIZavod za javno zdravstvo Zadar, Slu~ba za mikrobiologiju i parazitologiju'Ljudevita Posavskog 7/A, Zadar HR-23000www.zjz-zadar.hrBiljana Perica, tel:023 300 849QZavod za javno zdravstvo Zadar, Slu~ba za zdravstvenu ekologiju i zaatitu okoliaa&Ljudevita Posavskog 7A, Zadar HR-23000 2024-02-08Ispitivanje hrane, hrane za ~ivotinje, voda, predmeta ope uporabe, tla, sedimenta, mulja, otpada, mikrobioloake istoe objekata i ispitivanje vanjskog zraka aerobioloaka analiza peludi; Uzorko<vanje voda i sedimentaMZavod za javno zdravstvo Zagreba ke ~upanije, Slu~ba za zdravstvenu ekologiju"`kolska 2, Rakitje, Bestovje 10437www.zzjz-zz.hrPuli Zelenika, tel:01/288 9058?Ispitivanje voda, hrane i uzorkovanje vode za ljudsku potroanjuZavod za metrologiju/Ulica Arsenija Boljevia bb, Podgorica ME-81000'Goran Vukoslavovi, tel:+382 20 601 360 2023-03-13UMJERNI LABORATORIJI, Dimenzije, Vlaga, Ionizirajue zra enje, Masa, Tlak i vakuum, Temperatura, Vrijeme i frekvencija, Volumen, Elektrotehnika DC and LFqUmjeravanje: utega, utega slobodnih nazivnih masa i neautomatskih vaga;mjerila zapremine od stakla i mjerila zapremine sa klipom;etalona prelivnih pipeta i mjernih posuda;mjerila temperature i relativne vla~nosti; etalona i mjernih ureaja duljine;etalona i mjerila elektri nih veli ina, frekvencije i vremenskog intervala; mjerila tlaka, mjerila ionizirajueg zra enja&Zavod za unapreivanje sigurnosti d.d.'Trg Lava Mirskog 3/III, Osijek HR-31000 www.zus.hrKZAVOD ZA UNAPREIVANJE SIGURNOSTI d.d., Tehni ki odjel, Inspekcijsko tijelo"Maja Bijukovi, tel:+385 31 251159 2023-12-16;Zavod za unapreivanje sigurnosti d.d., Umjerni laboratorij$Bukova ka cesta 345, Zagreb HR-10000Ivan Bubli, tel:,Umjeravanje mjerila za akusti ka ispitivanjaOZIT - Zavod za zavarivanje, ispitivanje i tehnologiju d.o.o., Odjel ispitivanja$Rakitnica 6, Zagreb-Dubrava HR-10040"Radenko Joki, tel:+385 1 2498 656ISPITNI LABORATORIJI, Tehni ki materijali i proizvodi - uklju ujui metale i dijelove metala, Mehani ka, metalografska ispitivanja, Ispitivanja bez razaranjafOdabrane metode mehani kih ispitivanja metala i zavara sa i bez razaranja te metalografska ispitivanjaUZIT - Zavod za zavarivanje, ispitivanje i tehnologiju d.o.o., Sektor za certifikaciju www.zit-zg.hr 2020-06-29Rakitnica 6, Zagreb HR-100407Certifikacija postupaka zavarivanja metalnih materijala[42] *+%&ffffff?'ffffff?(?)?" dXX333333?333333?U} } $ } m} m } } m} } } I } $ } } m} $ } m} $ } $ } $  &  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ))))))))) ) ) ) ) )   0001111   **+(((((( ( ( (  **+(((((( ( ( (  **+(((((( ( ( (  **+'''''' ' ' '  **+'''''' ' ' '    * * + (@|@ ( ( ( ( ( ( ( (         ! 4 4 4 " " " " " " # " $ $ % ? - . / |@       @ - . / @      @ -!./@ " # $ % & ' ( @ -)./@ * + , - . / 0 @ -1./@ 2 3 4 5  6 7 @ -8./L@ 9 : ;  < = @ ->./@ ? @ A B C D E  @ -F./@ G H I J    "@ -K./@ L M N O  6  $@ -P./Ĕ@ Q R S T   U &@ -V./@ Q R W X . Y Z (@ -[./@ \ ] ^ . Y _ *@ -`./ @ a b c  d e ,@ -f./h@ g h i    .@ -j./Ė@ k l m n o   0@ -p./Ȕ@ q r s t  u = 1@ -v./@ w x y . Y z 2@ -{./@ | } ~  . Y  3@ -./@   C   4@ -./@    6   5@ - . / @      !6@ !-!.!/!`@ ! ! ! ! ! . ! Y ! ! ! !!!"7@ "-"."/"·@ " " " " " . " " " " """#8@ #-#.#/#j@ # # # # # . # # # # ###$9@ $-$.$/$D@ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$$%:@ %-%.%/%׸@ % % % % % . % Y % % % %%%&;@ &-&.&/&2@ && & & & C & D & E& & &&&'<@ '-'.'/'Đ@ '' ' ' ' o ' ' ' ' '''(=@ (-(.(/(@ ( ( ( ( ( . ( ( ( ( ((()>@ )-).)/)N@ ) ) ) ) ) C ) D ) ) ) )))*?@ *-*.*/*H@ * * * * * C * D * E* * ***+@@ +-+.+/+ơ@ + + + + + + + + + +++,@@ ,-,.,/,X@ , , , , , & , ' , , , ,,,-A@ ---.-/-ʪ@ - -- - - C - D - - - ---.A@ .-.../.l@ . . . . . . . . . .../B@ /-/.///j@ / / / / / C / / / / ///0B@ 0-0.0/0@ 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0001C@ 1-1.1/1@ 11 1 1 1 o 1 1 1 1 1112C@ 2-2.2/2@ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2223D@ 3-3.3/3@ 3 3 3 3c 3 3 3 3 3 3334D@ 4-4.4/4@ 4 44 4 4 4 4 4 4 4445E@ 5- 5.5/5@ 5 5 5 5 5 . 5 5 5 5 5556E@ 6-6.6/68@ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6667F@ 7-7.7/7@ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7778F@ 8-8.8/8L@ 8 8 8 8 8 8  8 !8 8 8889G@ 9-"9.9/9@ 9# 9$ 9% 9& 9 o 9 6 9 9 9 999:G@ :-':.:/:@ :( :) :* :+ : & : ' : : : :::;H@ ;-,;.;/;@ ;- ;. ;/ ;0 ; . ; 1 ; 2; ; ;;;<H@ <-3<.</<f@ <4 <5 <6 <7 < C < < < < <<<=I@ =-8=.=/=H@ =9 =5 =6 =: = = 6 = = = ===>I@ >-;>.>/>$@ ><> >= >> > > ? > @> > >>>?J@ ?-A?.?/?k@ ?<? ?= ? ? . ? ? B? ? ???@J@ @-C@.@/@@ @D @E @F @G @ @ 6 @ @ @ @@@AK@ A-HA.A/A@ AI AJ AK AL A A A MA A AAABK@ B-NB.B/Bع@ BI BJ BK BO B . B Y B PB B BBBCL@ C-QC.C/C֯@ CR CS CT CU C & C ' C C C CCCDL@ D-VD.D/D@ DW DX DY DZ D . D D [D D DDDEM@ E-\E.E/Ez@ E] E^ E_ Ei E o E ` E aE E EEEFM@ F-bF.F/FL@ Fc Fd Fe Ff F F F gF F FFFGN@ G-hG.G/G@ GiGG G G G j G kG G GGGHN@ H-lH.H/H$@ HmH Hn Ho H H H pH H HHHIO@ I-qI.I/I~@ I I Ir Is I I t I uI I IIIJO@ J-vJ.J/J@@ Jw Jx Jy Jz J J J {J J JJJKP@ K-|K.K/K@ K} K~ K K K . K Y K K K KKKL@P@ L-L.L/L@ L L L L L L L L L LLLMP@ M-M.M/MH@ M M M M M M M M M MMMNP@ N-N.N/Nt@ N NN N N N N N N NNNOQ@ O-O.O/O@ O O O O O O O O O OOOP@Q@ P-P.P/P@ PP P P P P 6 P P P PPPQQ@ Q-Q.Q/Q@ Q Q Q Q Q C Q D Q EQ Q QQQRQ@ R-R.R/R@ R R R R R R R R R RRRSR@ S-S.S/So@ S S S S S S S S S SSST@R@ T-T.T/T@ T T T T T o T T {T T TTTUR@ U-U.U/UN@ U U U U U U U U U UUUVR@ V-V.V/Vh@ V V V V V V V V V VVVWS@ W-W.W/W̘@ W W W W W W W W W WWWX@S@ X-X.X/X@ X X X X X X X X X XXXYS@ Y-Y.Y/Y @ Y Y Y Y Y Y Y Y Y YYYZS@ Z-Z.Z/ZP@ ZZ Z Z Z Z 6 Z Z Z ZZZ[T@ [-[.[/[d@ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [[[\@T@ \-\.\/\K@ \ \ \ \ \ . \ \ \ \ \\\]T@ ]-].]/] @ ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]]]^T@ ^-^.^/^H@ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^_U@ _-_._/_ܡ@ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___`@U@ `-`.`/`@ ` ` ` ` ` . ` Y ` ` ` ```aU@ a-a.a/ad@ aa a a a o a a a a aaabU@ b-b.b/b@ bb b b b o b b b b bbbcV@ c-c.c/c@ c c c c c c ? c c c cccd@V@ d- d.d/d@ d d d d d d d d d dddeV@ e-e.e/e@ e e e e e e e e e eeefV@ f-f.f/fŸ@ f f f f f . f / f f f fffgW@ g-g.g/g@ g g! g" g# g g $ g =g g gggh@W@ h-%h.h/hù@ h h! h" h& h . h Y h _h h hhhiW@ i-'i.i/i@ i(i i) i* i . i Y i +i i iiijW@ j-,j.j/jX@ j- j. j/ j0 j C j 1 j 2j j jjjkX@ k-3k.k/k@ k4 k5 k6 k7 k . k k 8k k kkkl@X@ l-9l.l/lN@ l: l; l< l= l . l l 8l l lllmX@ m->m.m/md@ m: m; m? m@ m m m Am m mmmnX@ n-Bn.n/nx@ nC n. nD nE n n Fn n n nnnoY@ o-Go.o/o$@ o- o5 oH oI o o J o Ko o ooop@Y@ p-Lp.p/p]@ pM pN pO pP p . p p 8p p pppqY@ q-Qq.q/q@ qRqq qS q q T q Uq q qqqrY@ r-Vr.r/r>@ rWr rX rY r C r D r Er r rrrsZ@ s-Zs.s/s@ s[ s\ s] s^ s s _ s `s s ssst@Z@ t-at.t/tl@ tb tc td te t t u t ft t tttuZ@ u-gu.u/uf@ uh uc ui uj u C u u ku u uuuvZ@ v-lv.v/v4@ vm vn vo vp v . v Y v v v vvvw[@ w-qw.w/w@ wr ws wt wu w w $ w =w w wwwx@[@ x-vx.x/x@@ xw xx xy xz x x { x x x xxxy[@ y-|y.y/y@ y}y y~ y y . y y y y yyyz[@ z-z.z/zh@ zz z z z z z z z zzz{\@ {-{.{/{8@ { { { { { { 6 { { { {{{|@\@ |-|.|/|`@ | | | | | C | | | | |||}\@ }-}.}/}@ } } } } } } 6 } } } }}}~\@ ~-~.~/~@ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 ~ ~ ~ ~~~]@ -./@      @]@ -./S@   . /  ]@ -./4@   ?  ]@ -./@  .  ^@ -./ȕ@  o 6  @^@ -./@   . Y  ^@ -./)@   . Y  ^@ -./T@   6  _@ -./@     @_@ -./*@   . Y  _@ -./@  C  _@ -./[@   . B `@ -./@   ?  `@ -./@   o  @`@ -./@   6  ``@ -./ @     `@ -./@   6  `@ -./@   u  `@ -./@     `@ -./@     a@ -./@       a@ -./@   C D  @a@ -./@@     `a@ -./@     a@ -./@  ! " . # a@ -$./@ % & ' ( C E a@ -)./<@ * + ,  - a@ -../@ / 0 1 2 . 3 b@ -4./@ 5 6 7  8  b@ -9./@ : ; < = . > ? @b@ -@./@ : A B C C D E `b@ -F./@ : ; G H  I b@ -J./\@ : ; K L & '  b@ -M./@ N O   b@ -P./@ Q R S T  U b@ -V./D@ W X Y Z  [ c@ -\./@ ] ^ _ ` a b c  c@ -d./ij@ e f g  8 @c@ -h./d@ i j k $ = `c@ -l./ @ m n o p & '  c@ -q./'@ r s t u . v c@ -w./x@ x y z { o | c@ -}./4@ ~    c@ -./`@    d@ -./@ y    d@ -./@    @d@ -./t@     `d@ -./x@  +   d@ -./@   o  d@ -./@     d@ -./@     d@ -./@   . Y Z e@ -./@   u  e@ -./D@     @e@ -./@   . 8 `e@ -./ԓ@     e@ -./@   o  e@ -./ؕ@    e@ -./@    e@ -./@   6  f@ -./ާ@   C   f@ -./L@   6  @f@ -./,@     `f@ -./(@    f@ -./@     f@ -./@  s   f@ -./@    f@ -./@   & '  g@ -./Ȓ@     g@ -./ @     @g@ - ./L@      `g@ -./@    g@ -./@  . Y _ g@ -./@     g@ -./t@   ! . B g@ -"./@ # $ % & ' = h@ -(./\@ ) *  + ,  h@ --./#@ . / 0 . 1 @h@ -2./0@ 3 4 5 6  `h@ -6./1@ 7 8 9 : a b ; h@ -<./ڻ@ = > ? @ a b A h@ -B./ܻ@ C D E F a G H h@ -I./*@ J K L a b M h@ -N./ѹ@ O P Q .  i@ -R./4@ S T U V   i@ -W./D@ X Y Z u [ @i@ -\./¨@ " ] ^ C _ ` `i@ -a./,@ " ] b o  i@ -c./@ d e ] f .  i@ -g./@ h i j k  l i@ -m./r@ h i j n .  i@ -o./@ " e p q r s j@ -t./ģ@ u i j v w x  j@ -y./@ z { | } ?  @j@ -~./@   . Y  `j@ -./@    j@ -./@   . Y Z j@ -./@    j@ -./H@     j@ -./H@  .  k@ -./V@     k@ -./̕@   6  @k@ -./@  o  `k@ -./Ơ@    k@ -./_@   . Y  k@ -./@  .  k@ -./@@     k@ -./@   C  l@ -./@   6  l@ -./@   . Y  @l@ -./p@  C  `l@ -./*@     l@ -./8@     l@ -./@     l@ -./x@     l@ -./@   u  m@ -./@     m@ -./4@    @m@ -./s@     `m@ -./<@     m@ -./@     m@ -./@   . Y  m@ -./@      m@ - ./@   .  n@ -./h@     n@ -./@     @n@ -./^@  ! " # C $ 2 `n@ -%./@ & ! ' Z ( ) n@ -*./`@ + , - . / n@ -0./ؘ@ 1 2 3   4 n@ -5./@ 6 7 8 C  E n@ -9./<@ 1 : 2 ; a < = o@ ->./@ ? @ A  B C  o@ -D./@@ 6    E @o@ -F./@ G H I   J `o@ -K./8@ L M N    O o@ -P./@ Q R S . / T o@ -U./@ V W X  6 Y  o@ -Z . / (@ [ \ ] ^  _ `    o@ -a . / D@ b c d e a < f    p@ -g . / z@ h i j  a < f    p@ -k . / 5@ l m n o . Y _     p@ -p . / @ q :  . Y _    0p@ -r./˸@ s t f .  u @p@ -v./8@ w x y  z { Pp@ -|./@ } ~  o   `p@ -./4@    u  pp@ -./@ }     p@ -./J@   . /  p@ -./@  o a <  p@ -./ @  f    p@ -./@   .  u p@ -./@   . Y  p@ -./l@     p@ -./@    6  p@ -./e@   .   q@ -./@   C D E q@ -./̖@  -     q@ -./ĕ@    6  0q@ -./@  =    @q@ -./ܘ@   o ?   Pq@ - . / @         !`q@ !-!.!/!|@ ! ! ! ! ! C ! ! ! ! !!!"pq@ "-"."/"@ " " " "{ " o " " " " """#q@ #-#.#/#s@ # # # # # . # Y # # # ###$q@ $-$.$/$@ $$ $ $ $ $ J $ $ $ $$$%q@ %-%.%/%l@ % % % % % % 6 % % % %%%&q@ &-&.&/&÷@ & & & & & . & & & & &&&'q@ '-'.'/'@ '' ' ' ' ' ' ' ' '''(q@ (-(.(/(ޡ@ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ((()q@ )-).)/)@ ) ) ) ) ) . ) / ) 0) ) )))*q@ *-*.*/*r@ * * * * * . * * * * ***+r@ +-+.+/+]@ + + + + + . + Y + + + +++,r@ ,-,.,/,@ , , , , , & , ' , , , ,,,- r@ -- -.-/-@ - - - - - - ? - - - ---.0r@ .-.../.@ . . . . . . . Y . . . .../@r@ /-/.///@@ // / / / / 6 / / / ///0Pr@ 0-0.0/0@ 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0001`r@ 1- 1.1/1@ 1! 1" 1# 1> 1 1 $ 1 1 1 1112pr@ 2-%2.2/2~@ 2& 2' 2( 2) 2 . 2 Y 2 *2 2 2223r@ 3-+3.3/3ּ@ 3,3 3- 3. 3 a 3 b 3 f3 3 3334r@ 4-/4.4/4Ш@ 40 41 42 43 4 C 4 4 4 4 4445r@ 5-45.5/5(@ 55 56 57 58 5 5 6 5 5 5 5556r@ 6-96.6/6?@ 6: 6; 6< 6= 6 . 6 Y 6 >6 6 6667r@ 7-?7.7/7(@ 7 7@ 7A 7 7 7 B 7 C7 7 7778r@ 8-D8.8/8@ 8E 8F 8G 8H 8 8 8 8 8 8889r@ 9-I9.9/9@ 9 9@ 9G 9J 9 . 9 9 K9 9 999:r@ :-L:.:/:@ :M :N :O :P : : Q : R: : :::;s@ ;-S;.;/;@ ;T ;U ;V ;W ; ; ; X; ; ;;;<s@ <-Y<.</<@ <Z< <[ <\ < < B < ]< < <<<= s@ =-^=.=/=\@ =_= =` =a = o = = b= = ===>0s@ >-c>.>/>@ >d> >e > > > f > g> > >>>?@s@ ?-h?.?/?@ ?d ?i ?j ?k ? ? l ? m? ? ???@Ps@ @-n@.@/@0@ @d @o @p @q @ @ @ -@ @ @@@A`s@ A-rA.A/A@ AA As A A A t A uA A AAABps@ B-vB.B/B@ B5BB Bw B C B B B B BBBCs@ C-xC.C/C@ Cy Cz C{ C| C C 6 C C C CCCDs@ D-}D.D/DT@ D~ D D D D D D D D DDDEs@ E-E.E/E @ EE E E E E E E E EEEFs@ F-F.F/Ft@ F FF F F F F F F FFFGs@ G-G.G/G@ G G G G G o G G G G GGGHs@ H-H.H/H@ H H Hs H H H H H H HHHIs@ I-I.I/I@ I5I I I I I I I I IIIJs@ J-J.J/Jz@ J5J J Js J J J J J JJJKt@ K-K.K/K@ KK K K K K K K K KKKLt@ L-L.L/Ll@ L L L L5 L L 6 L L L LLLM t@ M-M.M/M8@ MM M M M M M M M MMMN0t@ N-N.N/NX@ N N N N N N B N N N NNNO@t@ O-O.O/O@ O_ O O O O o O O O O OOOPPt@ P-P.P/PX@ P P P P P a P b P P P PPPQ`t@ Q-Q.Q/Q@ QQ Q Q Q o Q Q Q Q QQQRpt@ R-R.R/R@ RR R R R R  R R R RRRSt@ S-S.S/St@ S S S S S o S S S S SSSTt@ T-T.T/T@ T T T T T T T T T TTTUt@ U-U.U/U̹@ U U U U U . U Y U U U UUUVt@ V-V.V/Vt@ V V V Vb V V V V V VVVWt@ W-W.W/W@ W W W W W . W Y W W W WWWXt@ X-X.X/Xz@ X X X X X . X Y X X X XXXYt@ Y-Y.Y/Y!@ Y Y Y Y Y . Y 1 Y ZY Y YYYZt@ Z-Z.Z/Z@ ZZ Z Z Z . Z Y Z Z Z ZZZ[u@ [-[.[/[@ [ [ [ [ [ . [ Y [ Z[ [ [[[\u@ \-\.\/\4@ \\ \ \ \ \ 6 \ \ \ \\\] u@ ]-].]/]R@ ] ] ] ] ] . ] ] ] ] ]]]^0u@ ^-^.^/^@ ^ ^ ^ ^ ^ C ^ ^ ^ ^ ^^^_@u@ _-_._/_U@ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___`Pu@ `-`.`/`@ ` ` ` ` ` ` ` ` ` ```a`u@ a-a.a/a@ a a a a a a  a a a aaabpu@ b- b.b/b@ b b b b b C b b Eb b bbbcu@ c-c.c/cF@ c c c c c C c c c c cccdu@ d-d.d/d@ d d d d d . d Y d d d dddeu@ e-e.e/e@ e e e e e e e e e eeefu@ f-f.f/fԗ@ f f f f! f f f f f fffgu@ g-"g.g/g@ g g# g$ g% g C g & g 'g g ggghu@ h-(h.h/h@ h h# h) h* h & h ' h h h hhhiu@ i-+i.i/i@ i, i- i. i/ i i 0 i 1i i iiiju@ j-2j.j/j:@ j3 j4 j5 j j j j 6j j jjjkv@ k-7k.k/k:@ k8 k4 k5 k9 k . k k :k k kkklv@ l-;l.l/ld@ l< l= l> l l . l Y l l l lllm v@ m-?m.m/m׹@ m@ mA mB mC m . m Y m m m mmmn0v@ n-Dn.n/n @ nE nF nG nH n n I n Jn n nnno@v@ o-Ko.o/o+@ oL oM oN o o . o Y o o o ooopPv@ p-Op.p/p@ pPp pQ p p . p 1 p p p pppq`v@ q-Rq.q/q@ qSq qT q q . q q q q qqqrpv@ r-Ur.r/r@ rV rW rX rY r . r r r r rrrsv@ s-Zs.s/sӹ@ s[s s\ s] s . s s s s ssstv@ t-^t.t/t@ t_t t` ta t . t t t t tttuv@ u-bu.u/u@ ucu ud ue u . u u u u uuuvv@ v-fv.v/v@ vgv vh vi v . v v v v vvvwv@ w-jw.w/w@ wkw wl wm w . w w w w wwwxv@ x-nx.x/xW@ xo xp xq xr x . x x x x xxxyv@ y-sy.y/y@ yty yu y y . y y y y yyyzv@ z-vz.z/z@ zwz zx z z . z z uz z zzz{w@ {-y{.{/{ϸ@ {z{ {{ {> { . { { { { {{{|w@ |-||.|/|@ |} |~ | | | . | | | | |||} w@ }-}.}/}@ } } } } } . } } } } }}}~0w@ ~-~.~/~@ ~~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~~~@w@ -./@   .   Pw@ -./$@   .   `w@ -./@   .   pw@ -./V@   .   w@ -./ @   .   w@ -./@   .   w@ -./@   .   w@ -./@   .   w@ -./m@   .   w@ -./@   .   w@ -./&@   .   w@ -./o@   .   x@ -./@   .   x@ -./@   .    x@ -./@  e .   0x@ -./@   .   @x@ -./@   .   Px@ -./0@   . 1  `x@ -./@   .   px@ -./@   .   x@ -./z@   .   x@ -./@   .   x@ -./@   .   x@ -./ո@   .   x@ -./@  a .   x@ -./@   .   x@ -./@   .   x@ -./@   .   y@ -./@   .   y@ -./@  a .    y@ - ./@     .   0y@ -./?@   .   @y@ -./@   C   Py@ -./t@   o   `y@ -./@   o   py@ -./P@  ! "   # $ y@ -%./@ & ' (   ) y@ -*./@ + , -  . ) y@ -/./Ę@ 0 1 2 3  4 5 y@ -6./З@ 7 8 9 y  : ) y@ -;./D@ < = > )  ? @ y@ -A./@ < = B C . 1 D y@ -E./P@ F G H I . J K y@ -L./@ M N O P   Q z@ -R./@ S T U V  W X z@ -Y./@ Z [ \ H  # ]  z@ -^./8@ _ ` a b   c 0z@ -d./@ e f g h . Y Z @z@ -i./<@ j k l    Pz@ -m./,@ n o p C   `z@ -q./֠@ n r s  t u pz@ -v./@ w n x  .  y z@ -z./i@ { n | } . Y ~ z@ -./@   . Y  z@ -./@   . Y Z z@ -./ؒ@   o   z@ -./x@      z@ -./@     z@ -./@    B  z@ -./@     {@ -./@      {@ -./@   o    {@ -./@   o   0{@ -./@      @{@ -./@   a b  P{@ -./|@   o l  `{@ -./\@     p{@ -./L@      {@ -./ؔ@      {@ -./@   a G  {@ -./@      {@ -.//@  V a <  {@ -./T@      {@ -./,@  z  B  {@ -./&@      {@ -./@   o   |@ -./@   . Y Z |@ -./r@       |@ -./H@      0|@ -./y@      @|@ -./@  ^ C    333   333   333   333   333   333   333   5555    ,,,,   2222                            >@       !!""##$$%%&&''(())**++,,--..//00112233445566778899::;;<<==>>??@@AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ[[\\]]^^__``aabbccddeeffgghhiijjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}~~      !!""##$$%%&&''(())**++,,--..//00112233445566778899::;;<<==>>??@@AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ[[\\]]^^__``aabbccddeeffgghhiijjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}~~ggD *+%,&ffffff?'ffffff?(?)?"dXX333333?333333?U} $ >@ggD *+%,&ffffff?'ffffff?(?)?"dXX333333?333333?U} $ >@ggD Root Entry FppWorkbook F !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopq
Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/akredit/public_html/HaaService/Report/PHPExcel/Calculation.php on line 1701