agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/2013, 85/2015). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj ovoga Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu Hrvatska akreditacijska agencija, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
  • elektroničkom poštom na: akreditacija@akreditacija.hr
  • na telefon: +385 1 610 95 34
  • na fax: +385 1 610 93 22
  • ili donijeti osobno u Hrvatsku akreditacijsku agenciju od 08:30 do 15:30 sati.

Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc)
Kriteriji za odredivanje visine naknade troskova dostave informacije (pdf)
Obrazac Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (doc)
Godišnje izvješće HAA o provedbi ZPPI za 2015. godinu
Godišnje izvješće HAA o provedbi ZPPI za 2016. Godinu
Godišnje izvješće HAA o provedbi ZPPI za 2017. Godinu (PDF format)
Godišnje izvješće HAA o provedbi ZPPI za 2017. Godinu (CSV format)
Odluka o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova jednostavne nabave
Godišnje izvješće HAA o provedbi ZPPI za 2018. godinu (PDF format)
Godišnje izvješće HAA o provedbi ZPPI za 2018. godinu (CSV format)

FINANCIJSKI PLAN


IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA


Financijski izvještaji za 2019.g
Financijski izvještaji za 2018.g
Financijski izvještaji za 2017.g
Financijski izvještaji za 2016.g
Financijski izvještaji za 2015.g
Financijski izvještaji za 2014.g

JAVNA NABAVA