agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 11od 76    
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
   
IPA 2011: Ažurirani popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji
 

17. siječnja 2014.

Objavljujemo ažurirani popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji, koji sadrži sve promjene do kojih je došlo u odnosu na listopad 2013., kada je objavljeno prethodno izdanje tablice.

Navedeni popis izrađen je u okviru regionalnog IPA 2011 projekta pod nazivom: Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey te sadrži podatke o akreditiranim umjernim laboratorijima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Navedeni popis objavljuju sva akreditacijska tijela navedenih zemalja na svojim mrežnim stranicama s ciljem razmjene informacija i poticanja suradnje u ovom području. Popis akreditiranih umjernih laboratorija sadrži kontakt podatke te područje akreditacije navedenih laboratorija.

HAA je jedna od korisnica navedenog projekta uz druga akreditacijska, normizacijska i mjeriteljska tijela iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Turske.

IPA 2011: Ažurirani popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji (2014-01-16)

 
Obavijest akreditiranim tijelima u svrhu notifikacije pri EK
 

15. siječnja 2014.

Na temelju odluke Opće skupštine Europske organizacije za akreditaciju 2009(23)20, te na temelju dokumenata Europske komisije:"Decision 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council on a common framework for the marketing of products" i "Regulation 765/2008/EC of the European Parliament and of the Council setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products", HAA obavještava sva akreditirana tijela u području ocjenjivanja sukladnosti industrijskih proizvoda prema direktivama Novog i Općeg pristupa EU, koja su nadležna ministarstva Republike Hrvatske prijavila Europskoj komisiji na temelju akreditacije, da će tijekom provedbe redovitih nadzornih pregleda u 2014. provesti i ocjenjivanje prema zahtjevima iz dokumenta "EA-2/17- EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes (EA-2/17- EA Uputa o horizontalnim zahtjevima za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti u svrhu prijavljivanja)".

HAA će prilikom najave redovitih nadzornih pregleda akreditiranim, odnosno prijavljenim tijelima dostaviti korelacijske tablice sa zahtjevima akreditacijskih norma i zahtjevima EA 2/17 kako bi tijela dokumentirala gdje su u svojoj dokumentaciji sustava upravljanja implementirala i zahtjeve utvrđene u navedenom dokumentu.

 
Obavijest medicinskim laboratorijima
 

30. prosinca 2013.

U prosincu 2012. Hrvatski zavod za norme na prijedlog tehničkog odbora HZN/555, Medicinski proizvodi prihvatio je europsku normu EN ISO 15189:2012 u izvorniku na engleskom jeziku kao hrvatsku normu.

Slijedom odluke ILAC-a (International Laboratory Accreditation Cooperation), čija je HAA punopravna članica i potpisnica ILAC MRA, prijelazno razdoblje za implementaciju zahtjeva novog izdanja norme EN ISO 15189:2012 je tri godine, tj. do zaključno sa 1. ožujkom 2016. godine.

Slijedom navedenoga, obavještavamo Vas kako medicinski laboratoriji akreditirani od HAA prema normi HRN EN ISO 15189:2008 mogu zadržati akreditirani status do 1. ožujka 2016. godine. Nakon navedenog roka, potvrde o akreditaciji izdane prema zahtjevima norme HRN EN ISO 15189:2008 prestaju važiti.Svi akreditirani medicinski laboratoriji zainteresirani za zadržavanje statusa dužni su do istog roka implementirati novo izdanje norme te okončati postupak ocjenjivanja.

Ocjenu zadovoljenja zahtjeva nove norme HRN EN ISO 15189:2012, HAA će provesti tijekom redovnih nadzornih pregleda tijekom 2014. godine. U slučaju da laboratorij nije u mogućnosti implementirati sve nove/revidirane zahtjeve HRN EN ISO 15189:2012 za nadzor u 2014., mora izraditi ? plan implementacije? u kojem je jasno definirano što je implementirano za nadzor u 2014. g., a što preostaje za 2015. g.

Medicinski laboratoriji u postupku prve akreditacije ocjenjivat će se prema zahtjevima nove norme HRN EN ISO 15189:2012 od 1. ožujka 2014.g.

 
OBAVIJEST CERTIFIKACIJSKIM TIJELIMA
 

20. prosinca 2013.

Obavijest akreditiranim certifikacijskim tijelima za osoblje

vezano za prethodnu obavijest HAA u svezi prijelaznog razdoblja na novo izdanje akreditacijske norme ISO/IEC 17024:2012 Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons/ Ocjenjivanje sukladnosti - Opći zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju osoblja i obavijest da će HAA u 2014. tijekom redovnih nadzornih pregleda započeti provedbu ocjenjivanja akreditiranih certifikacijskih tijela prema normi HRN EN ISO/IEC 17024:2013. obavještavamo Vas slijedeće:

Ukoliko akreditirano certifikacijsko tijelo odluči iskoristiti redovite nadzorne preglede tijekom 2014. godine za prelazak na akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 17024:2013 molimo da do kraja siječnja 2014. o toj odluci obavijesti HAA.

Akreditirano certifikacijsko tijelo je obvezno najmanje tri tjedna prije planiranog termina nadzora dostaviti u HAA dokumentaciju sustava upravljanja, izvještaj o provednoj unutrašnjoj neovisnoj ocjeni, izvještaj o provednoj upravinoj ocjeni i ispunjenu korelacijsku tablicu sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17024:2013.

 

Obavijest akreditiranim certifikacijskim tijelima za proizvode, procese i usluge

vezano za prethodnu obavijest HAA u svezi prijelaznog razdoblja na novu akreditacijsku normu ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services/ Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga i obavijest da će HAA u 2014. tijekom redovnih nadzornih pregleda započeti provedbu ocjenjivanja akreditiranih certifikacijskih tijela prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013. obavještavamo Vas slijedeće:

Ukoliko akreditirano certifikacijsko tijelo odluči iskoristiti redovite nadzorne preglede tijekom 2014. godine za prelazak na akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 molimo da do kraja siječnja 2014. o toj odluci obavijesti HAA.

Akreditirano certifikacijsko tijelo je obvezno najmanje tri tjedna prije planiranog termina nadzora dostaviti u HAA dokumentaciju sustava upravljanja, izvještaj o provednoj unutrašnjoj neovisnoj ocjeni, izvještaj o provednoj upravinoj ocjeni i ispunjenu korelacijsku tablicu sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013.

 
Javni poziv
 

16. studenog 2013.

Javni poziv Hrvatske akreditacijske agencije kandidatima za eksperte za dobrovoljnu akreditaciju davatelja usluga certificiranja (CSP) u području elektroničkog potpisa.

Pozivamo stručnjake iz područja informacijske sigurnosti i elektroničkog potpisa da do 29. 11. 2013. podnesu ponudu za imenovanje za eksperta koja uključuje životopis i dokaze o zadovoljavanju utvrđenih kriterija.

Prema Pravilima za dobrovoljnu akreditaciju davatelja usluga certificiranja (CSP) u području elektroničkog potpisa (HAA-Pr-1/13 CSP), u nastavku "Pravila", dostupna na Pravila akreditacije CSP, ocjenjivanje osposobljenosti davatelja usluga certificiranja provodi ocjeniteljska skupina.Pozivamo stručnjake iz područja informacijske sigurnosti i elektroničkog potpisa da do 29. 11. 2013. podnesu ponudu za imenovanje za eksperta koja uključuje životopis i dokaze o zadovoljavanju slijedećih kriterija:

  • Odgovarajuća diploma o visokoškolskom obrazovanju u području računarstva, informatike, informacijske sigurnosti, upravljanja informacijama, prava, ekonomije i sličnog usmjerenja
  • 4 godine radnog iskustva u području elektroničkog potpisa i informatičke sigurnosti
  • Dobro poznavanje zakonskih i normativnih dokumenata iz Priloga I i Akreditacijskih kriterija iz Priloga III Pravila
 Dokazi o zadovoljavanju kriterija su dokumenti o školovanju i osposobljavanju, zapisi o seminarima iz područja, zapisi o radnom iskustvu u području, rad u odgovarajućim tehničkim odborima za ETSI norme Hrvatskog zavoda za norme i drugo. Prispjele ponude razmatrat će Sektorski odbor (SO) HAA za dobrovoljnu akreditaciju CSP-a. Na temelju prijedloga SO odluku o dodjeli statusa eksperta za akreditaciju CSP-a donosi ravnateljica HAA.
 
     
strana 11od 76    
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16