agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
zaposlenja
   
NATJEČAJ
Natječaj objavljen u Narodnim novinama br. 64/2018 od 18.07.2018. i otvoren je do zaključno 26.07.2018.
 
   
   

1. Viši stručni savjetnik za akreditiranje laboratorija za fizikalno-mehanička ispitivanja

- 1 izvršitelj

Uvjeti za radno mjesto:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • poznavanje sustava upravljanja (kvalitetom, okolišem, sigurnošću i dr.),
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • iskustvo na poslovima akreditacije.
 

2. Viši stručni savjetnik za akreditiranje kemijskih laboratorija

- 1 izvršitelj

Uvjeti za radno mjesto:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • poznavanje sustava upravljanja (kvalitetom, okolišem, sigurnošću i dr.),
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • iskustvo na poslovima akreditacije.
 

3. Stručni savjetnik za sustave upravljanja

- 1 izvršitelj

Uvjeti za radno mjesto:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • poznavanje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću, zdravljem i dr.,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka odsutnih djelatnika, uz obvezni probni rok od 6 mjeseci.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se kandidat/kinja prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis i opis dosadašnjeg rada
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • presliku radne knjižice uz presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima odnosno elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • preslika domovnice
 • potvrdu da se protiv kandidata ne provodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 • dokaz o poznavanju stranog jezika

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti preslik rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Komisiju za provedbu natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnatelj Hrvatske akreditacijske agencije. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Za kandidate/kinje koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima/kinjama.

Sve relevantne informacije vezane za postupak selekcije objavljivat će se na web stranici HAA www.akreditacija.hr/zaposlenja i/ili putem elektronske pošte.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji se javljaju na sva radna mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti prijavu sa svim traženim prilozima.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom „ZA NATJEČAJ“.

Hrvatska akreditacijska agencija