agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
zaposlenja
   
NATJEČAJ
Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 7. stavka 1. Uredbe o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije (NN 158/04, 44/05 i 30/10) te članaka 33. i 34. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN 76/05, 95/09 i 52/10), Upravno vijeće Hrvatske akreditacijske agencije, temeljem Odluke donesene na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018. godine, raspisuje NATJEČAJ
 
   
   

za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije

Ravnatelja imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministarstva nadležnog za gospodarstvo na četiri godine, na temelju javnog natječaja.

Za ravnatelja može biti imenovan hrvatski državljanin koji ispunjava uvjete:

 • ima visoku stručnu spremu odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • ima najmanje 10 godina radnog iskustva, od čega najmanje dvije godine na stručnim poslovima u djelatnosti akreditacije,
 • sposobnosti organizacije i vođenja poslova,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv dostojanstva osobe i morala, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine te za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će se prema potrebi uputiti na psihologijsko testiranje.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Prijavom na ovaj Natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju ovog Natječaja.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • zamolbu
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • presliku radne knjižice uz presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima odnosno elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o najmanje dvije godine radnog iskustva u obavljanju stručnih poslova u djelatnosti akreditacije,
 • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu,
 • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatska akreditacijska agencija, pisarnica, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom "Natječaj za ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije – ne otvarati".

S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će proveden razgovor. Ako se kandidat ne odazove pozivu na razgovor smatra se da je povukao prijavu za natječaj

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 
 
NATJEČAJ
Na temelju članaka 31. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN 76/05, 95/09 i 52/10) te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Hrvatska akreditacijska agencija raspisuje, NATJEČAJ
 
   
   

za prijem u radni odnos

- Viši stručni savjetnik za akreditiranje laboratorija za fizikalno-mehanička ispitivanja
1 izvršitelj
Uvjeti za radno mjesto:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • poznavanje sustava upravljanja (kvalitetom, okolišem, sigurnošću i dr.),
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • iskustvo na poslovima akreditacije.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka odsutne djelatnice uz obvezni probni rok od 6 mjeseci.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte) te naziv radnog mjesta na koji se kandidat/kinja prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis i opis dosadašnjeg rada,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • presliku radne knjižice uz presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima odnosno elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o poznavanju stranog jezika,
 • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo t dokaz da je nezaposlen. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj Hrvatske akreditacijske agencije.

Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuju na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju). Za kandidate/kinje koji ne pristupe testiranju smatrati će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima/kinjama.

Sve relevantne informacije vezane uz postupak selekcije objavljivati će se na web-stanci HAA www.akreditacija.hr/zaposlenja i/ili putem elektroničke pošte.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijavom na ovaj Natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb,

Ulica grada Vukovara 78, s naznakom "Za natječaj".

Klasa: 112-03/19-01/001

Ur.broj: 569-06/1-19-1

Zagreb, 21.01.2019.