Informacije o važnim odlukama o primjeni EA-2/17, obveznog dokumenta o akreditaciji za potrebe prijavljivanja

Preferirani način dokazivanja kompetentnosti prijavljenog tijela je akreditacija dodijeljena od strane nacionalnog akreditacijskog tijela (NAT). Kako bi se osiguralo da su prijavljena tijela u Europi (EU, EFTA i Turska) akreditirana na usklađen način, Europska organizacija za akreditaciju (EA) je objavila dokument EA-2/17. Primjena ovog dokumenta obvezna je za sva NAT, u slučajevima kada se akreditira tijelo za ocjenu sukladnosti (TOS) sa svrhom prijavljivanja u NANDO bazu Europske komisije. EA 2/17 također je primjenjiv za tijela koja provode ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011.

EA-2/17 je revidiran u travnju 2020.

Glavna svrha revizije je definicija tzv. preferiranih usklađenih normi za akreditaciju prijavljenih tijela. U roku od tri godine od objave dokumenta, sva akreditirana prijavljena tijela moraju se uskladiti s dokumentom EA-2/17:2020.

U svrhu dosljedne i jedinstvene primjene, EA Tehnički upravni odbor odobrio je rezoluciju (TMB Rezolucija 2022 (10) 01) koja daje sljedeću uputu: Nakon roka utvrđenog u EA-2/17 (17. travnja 2023.), NAT će povući (ako je potrebno, nakon suspenzije) akreditacije za aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti koje se ne temelje na preferiranoj normi. Rezolucijom su također definirane moguće iznimke.  

Drugo važno pitanje revizije ticalo se aktivnosti witness audita tijekom ocjene, a obrađeno je u Dodatku C dokumenta EA-2/17.

Za slučajeve kada NAT prihvati odgodu witness audita i dodijeli uvjetnu akreditaciju, EA Tehnički upravni odbor odobrio je rezoluciju (TMB Rezolucija 2022 (10) 02), prema kojoj witness audit mora biti proveden u roku od najviše 18 mjeseci od dodjele akreditacije. Rezolucijom je također definirano postupanje ako se to ne ostvari.

Tekst TMB rezolucija dostupan je u dokumentu EA-INF/17 na sljedećoj poveznici: https://european-accreditation.org/publications/ea-inf-17/

Obavijest EA o usvojenim TMB rezolucijama dostupna je na sljedećoj poveznici: https://european-accreditation.org/important-decisions-on-the-application-of-ea-2-17-the-mandatory-document-on-accreditation-for-notification-purposes/

Dodatne korisne obavijesti i poveznice:

Obavijest o primjeni dokumenta EA-2/17 M:2020 – EA Document on Accreditation for Notification Purposes

EA-2/17 EA Document on Accreditation for Notification purposes

EA Accreditation for Notification (AfN) Project – Report September 2021

Regulation (EC) No 765/2008 setting out the requirements for accreditation

Decision No 768/2008/EC on a common framework for the marketing of products

Blue Guide

NANDO Information System