Objava Registra suspendiranih i povučenih akreditacija

Hrvatska akreditacijska agencija obavještava akreditirana tijela i zainteresirane strane da je u skladu sa zahtjevom norme HRN EN ISO/IEC 17011:2017, točka 8.2.2., na mrežnim stranicama HAA dostupan Registar suspendiranih i povučenih akreditacija. Podaci u Registru će se redovito ažurirati.