Ocjena sukladnosti u EU

Novi pristup tehničkom usklađivanju i normama (novi pristup) iz 1985. godine te Opći pristup ocjeni sukladnosti iz 1990. godine (opći pristup) mjere su koje je uvela Europska zajednica s ciljem smanjivanja zapreka u trgovini, bržeg i lakšeg donošenja usklađenih tehničkih propisa na razini Zajednice te uzajamnog priznavanja među državama članicama dokaza o sukladnosti proizvoda koji se stavljaju na tržište Zajednice.

Novim su pristupom razdvojeni tehnički propisi kao obvezatni od norma kao dragovoljnih dokumenata na način da se direktivama propisuju samo bitni zahtjevi sigurnosti za proizvode, a podrobne tehničke specifikacije određuju u europskim normama na bazi konsenzusa svih zainteresiranih strana koje se o tome dogovaraju u europskim normirnim organizacijama (CEN, CENELEC, ETSI). Usklađene europske norme međutim, osiguravaju pretpostavku o sukladnosti proizvoda s bitnim zahtjevima koji su propisani u direktivama, što je pogodnost za proizvođače, pa ta činjenica potiče razvoj europske normizacije.

Ujednačeni pristup ocjenjivanju sukladnosti proizvoda osiguran je uvođenjem modula za različite faze ocjenjivanja sukladnosti, određivanjem kriterija za njihovu primjenu te kriterija koje moraju ispuniti tijela za ocjenu sukladnosti koje države članice prijavljuju Europskoj komisiji (EC) – prijavljena tijela (“notified body“). Opći pristup promicao je mjere za osiguranje kvalitete kod proizvođača (norme ISO 9000) te zahtjeve za osposobljenost prijavljenih tijela izražene normama niza EN 45000, uspostavu nacionalnih akreditacijskih sustava i metoda međusobnog vrednovanja akreditacijskih tijela. Već od 1993. godine pretpostavljalo se da prijavljena tijela zadovoljavaju zahtjeve direktiva ako mogu dokazati svoju sukladnost s usklađenim normama (niza EN 45000) predočavanjem potvrde o akreditaciji ili kojeg drugog odgovarajućeg dokumenta. Europska komisija može od država članica tražiti odgovarajuću dokumentaciju o ocjenjivanju osposobljenosti na temelju koje su one imenovale i prijavile tijela za ocjenu sukladnosti proizvoda prema pojedinačnim direktivama.

Industrijski proizvodi koji su obuhvaćeni Direktivama Novoga i Općega pristupa su: niskonaponski električni uređaji, radijska i telekomunikacijska oprema, strojevi, dizala, tlačna oprema, jednostavne tlačne posude, plinski uređaji, oprema za rad u potencijalno eksplozivnoj atmosferi, osobna zaštitna oprema, građevni proizvodi, eksplozivi za civilnu uporabu, žičare, rekreacijska plovila, mjerni instrumenti, neautomatske vage, medicinski uređaji, in-vitro medicinski uređaji, implantibilni medicinski uređaji, igračke, energetska učinkovitost za toplovodne kotlove i elektromagnetska kompatibilnost (EMC). Za te skupine proizvoda postignuta je potpuna harmonizacija tehničkih zahtjeva za stavljanje na tržište među državama članicama Zajednice. Proizvodi koji ispunjavaju bitne zahtjeve zdravlja i sigurnosti propisanih direktivama nose “CE” oznaku sukladnosti.

Broj prijavljenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti prema tim direktivama s godinama je stalno rastao, a proširenjem Europske unije 2004. godine iznosio je više od 1500. U praksi se međutim pokazala nedovoljna ujednačenost i dosljednost u primjeni načela općega pristupa, kako u pogledu provedbe i tumačenja modula od strane proizvođača i prijavljenih tijela tako i u pogledu kriterija za njihovo imenovanje. Posebno su se različitim pokazale metode nadzora nad proizvodima na tržištu u državama članicama. Stoga je 2003. godine pokrenuta, a 2008. godine završila revizija novoga i općega pristupa te su doneseni novi propisi (objavljeni u službenom glasilu EU br. 218 od 13. 8. 2008. godine), a primjenjuju se od 1. siječnja 2010. godine: