Pravo na pristup informacijama

Dokumenti

Financijski plan

Izvršenje financijskog plana

Financijski izvještaji za 2021.

Financijski izvještaji za 2020.

Financijski izvještaji za 2019.

Financijski izvještaji za 2018.

Financijski izvještaji za 2017.

Financijski izvještaji za 2016.

Financijski izvještaji za 2015.

Financijski izvještaji za 2014.

Transparentnost

Javna nabava

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/2013, 85/2015). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj ovoga Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu Hrvatska akreditacijska agencija, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
  • ili kontaktirati službenicu za informiranje: Ida Trninić Ružić, dipl.ing.
  • elektroničkom poštom na: akreditacija@akreditacija.hr
  • na telefon: +385 1 610 95 34
  • na fax: +385 1 610 93 22
  • ili donijeti osobno u Hrvatsku akreditacijsku agenciju od 08:30 do 15:30 sati.