Re-evaluacija HAA

U tjednu od 23. do 27. listopada 2023. godine Europska organizacija za akreditaciju (EA) provela je redovnu re-evaluaciju Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), u svrhu zadržavanja statusa HAA kao potpisnice multilateralnog sporazuma o akreditaciji (EA MLA), u području akreditacije ispitnih laboratorija, uključujući medicinske laboratorije, umjernih laboratorija, certifikacijskih tijela za proizvode, osobe i sustave upravljanja, inspekcijskih tijela te verifikacijskih tijela stakleničkih plinova.

EA MLA evaluatorski tim koji je proveo re-evaluaciju HAA bio je sastavljen od 11 članova, predstavnika i zaposlenika nacionalnih akreditacijskih tijela Rumunjske (voditeljica tima), Češke (zamjenica voditeljice tima i evaluatorica za certifikacijska tijela za sustave upravljanja, evaluator za inspekcijska tijela), Norveške (evaluatorica i evaluatorica vježbenica za ispitne laboratorije), Španjolske (evaluator za umjerne laboratorije), Litve (evaluatorica za medicinske laboratorije), Grčke (evaluatorica za certifikaciju proizvoda), Bugarske (evaluatorica za certifikaciju osoba), Austrije (evaluator za verifikacijska tijela stakleničkih plinova) i Irske (evaluatorica vježbenica za medicinske laboratorije).

Evaluacija je obuhvatila ocjenu usklađenosti rada, organizacije i osposobljenosti HAA prema zahtjevima Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008., prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17011, te ispunjavanje obveza i zahtjeva EA i međunarodnih organizacija ILAC i IAF.

Dodatni zadatak bio je ocijeniti je li HAA uspješno odradila prelazak sa zahtjeva norme HRN EN ISO 14065:2013 na zahtjeve normi HRN EN ISO/IEC 17029:2019 + HRN EN ISO 14065:2021 (Ocjenjivanje sukladnosti – Opća načela i zahtjevi za tijela koja provode validaciju i verifikaciju (ISO/IEC 17029:2019; EN ISO/IEC 17029:2019) + Opća načela i zahtjevi za tijela koja provode validaciju i verifikaciju informacija o okolišu (ISO 14065:2020; EN ISO 14065:2021)).

Postupak evaluacije proveden je u prostorima HAA ocjenom primjene uspostavljenog sustava upravljanja uvidom u akreditacijske predmete, kroz intervju s osobljem HAA i  provedbom 13 witness audita (promatranjem postupka ocjenjivanja HAA za sve akreditacijske sheme u prostorima tijela za ocjenjivanje sukladnosti).

Nakon rješavanja utvrđenih nalaza, EA MLA evaluatorski tim dat će svoju konačnu preporuku o statusu HAA kao potpisnice EA MLA sporazuma. Preporuku EA MLA tima razmatra EA Vijeće za multilateralne sporazume (EA MAC) koje donosi konačnu odluku o zadržavanju statusa HAA kao potpisnice EA MLA sporazuma.