Zaposlenja

Natječaj

Na temelju članaka 31. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN 76/05, 95/09 i 52/10) te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Hrvatska akreditacijska agencija raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA Zagreb, 3. prosinca 2019

Obavještavamo Vas da su temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 94/2019 od 2. listopada 2019. godine odabrani kandidati za sljedeća radna mjesta:

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA Zagreb, 27. studenog 2019

Obavještavamo Vas da su temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 94/2019 od 2. listopada 2019. godine odabrani kandidati za sljedeća radna mjesta:

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obrađene su sve prikupljene prijave u okviru javnog natječaja za zapošljavanje u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA), objavljenog u Narodnim novinama br. 94/2019 od 2. listopada 2019. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, portalu Moj posao i mrežnim stranicama HAA, za radna mjesta:

 • 1. Viši stručni savjetnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave u Odjelu za opće i zajedničke poslove
 • 2. Računovodstveni referent u Odjelu za opće i zajedničke poslove
 • 3. Administrativni tajnik u Odjelu za opće i zajedničke poslove
 • 4. Stručni suradnik za akreditiranje ispitnih laboratorija u Odjelu za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija
 • 5. Stručni suradnik za nadzorna tijela u Odjelu za akreditiranje nadzornih tijela
 • 6. Stručni savjetnik za nadzorna tijela u Odjelu za akreditiranje nadzornih tijela
 • 7. Stručni suradnik za sustave upravljanja u Odjelu za akreditiranje certifikacijskih tijela
 • 8. Stručni savjetnik za potvrđivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Svi kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, pozivaju se na testiranje i razgovor prema rasporedu dostupnom na sljedećem linku.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju i razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. Testiranje kandidata provest će se iz poznavanja rada na osobnom računalu i engleskog jezika.

Viši stručni savjetnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave u Odjelu za opće i zajedničke poslove

 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Posebni uvjeti:

 • visoka stručna sprema, završen ekonomski fakultet,
 • najmanje 4 godine radnog staža,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • prednost poznavanje rada državne riznice .

Računovodstveni referent u Odjelu za opće i zajedničke poslove

 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

Posebni uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,

Administrativni tajnik u Odjelu za opće i zajedničke poslove

 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

Posebni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke,
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,

Stručni suradnik za akreditiranje ispitnih laboratorija u Odjelu za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija

 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Posebni uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,

Stručni suradnik za nadzorna tijela u Odjelu za akreditiranje nadzornih tijela

 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Posebni uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci,
 • poznavanje ispitivanja,mjerenja i postupaka tehničkog nadzora,
 • poznavanje i iskustvo u primjeni sustava upravljanja (kvalitetom, okolišem, sigurnošću i dr.),
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • iskustvo na poslovima akreditacije,

Stručni savjetnik za nadzorna tijela u Odjelu za akreditiranje nadzornih tijela

 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Posebni uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • poznavanje sustava upravljanja (kvalitetom, okolišem, sigurnošću i dr.),
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • iskustvo na poslovima akreditacije,

Stručni suradnik za sustave upravljanja u Odjelu za akreditiranje certifikacijskih tijela

 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Posebni uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,

Stručni savjetnik za potvrđivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti

 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Posebni uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • poznavanje sustava upravljanja (kvalitetom, okolišem, sigurnošću i dr.),
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,

Radni odnosi se zasnivaju na neodređeno vrijeme uz propisani obvezni probni rad.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se kandidat/kinja prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis i opis dosadašnjeg rada,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
 • presliku radne knjižice uz presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima odnosno elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • dokaz o poznavanju stranog jezika

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj Hrvatske akreditacijske agencije. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuju na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju). Za kandidate/kinje koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima/kinjama. Sve relevantne informacije vezane za postupak selekcije objavljivat će se na web stranici HAA www.akreditacija.hr/zaposlenja i/ili putem elektronske pošte.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijavom na ovaj Natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka

Izabrani kandidat dužan je, prije sklapanja ugovora o radu, dokumentaciju o ispunjenju traženih uvjeta dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici. U slučaju nepodnošenja ili nepravodobnog podnošenja izvornika ili ovjerenih preslika smatrati će se da je kandidat odustao.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta (zasebno za svako radno mjesto) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom »Za natječaj«