Zaposlenja

18. ožujka 2022.

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obavještavamo Vas da je temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 136/2021 od 10. prosinca 2021. godine i mrežnim stranicama HAA, završen selekcijski postupak za radno mjesto:

 1. Viši stručni suradnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave, te je odabran kandidat koji u potpunosti ispunjava sve tražene uvjete za radno mjesto.

10. prosinca 2021.

Na temelju članka 31. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN 76/05, 95/09 i 52/10) te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Hrvatska akreditacijska agencija raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Viši stručni savjetnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave – 1 izvršitelj

Koeficijent složenosti poslova: 1,523

Opis poslova:

 • kontira i sastavlja temeljnice za knjiženje dnevnih izvoda FINA-e (izvadak proračuna) i izvoda plaća (HNB)
 • kontira kunsku i deviznu glavnu blagajnu
 • kontira i priprema za knjiženje ulazne račune, obračune plaća, autorske honorare, ugovore o djelu, naloge za preknjiženje i sve ostale isplate
 • kontira izvode banke o izvršenim isplatama službenih putovanja, plaća, autorskih honorara, ugovora o djelu i ostalih isplata
 • usklađuje saldo banaka i blagajne
 • usklađuje stanje u glavnoj knjizi (financijskom knjigovodstvu) s ostalim analitičkim knjigovodstvima
 • brine se za ažurno prikupljanje dokumentacije potrebne za izvršenje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova
 • izrađuje potrebnu dokumentaciju za izradu kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća
 • sudjeluje u izradi obračuna uspješnosti poslovanja HAA
 • izrađuje analitičke računske planove-računski plan proračuna s primjenom na organizacijsku strukturu HAA, kao i računski plan analitike kupaca i dobavljača
 • po potrebi vrši pripreme za knjiženja analitičkog knjigovodstva
 • surađuje u izradi financijskih planova
 • vodi brigu o čuvanju i arhiviranju dokumentacije iz svog djelokruga rada
 • prati zakonske propise koji reguliraju kontiranje knjigovodstvene dokumentacije, prati izmjene i dopune propisanog računskog plana, dopunjuje interni računski plan novim propisanim računima
 • surađuje na određenim poslovima deviznog poslovanja
 • u računovodstvo proračuna unosi sve temeljnice
 • po potrebi sudjeluje kod zatvaranja uplata u salda kontiju
 • izrađuje plan nabave, primjenjujući jedinstveni rječnik nabave (CPV)
 • vodi postupke nabave za sve robe, usluge i radove za vrijednost od 70.000,00 i više od 70. 000,00 kn
 • vodi evidencije o javnoj nabavi
 • izrađuje izvješće o javnoj nabavi

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, završen ekonomski fakultet
 • najmanje 4 godine radnog staža
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • prednost poznavanja rada državne riznice.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 3. dokaz o radnom iskustvu (obvezno dostaviti elektronički zapis o radnopravnom statusu (ERPS)/e-radnu knjižicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 5. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 6. dokaz o poznavanju stranog jezika.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj navedeni kandidati dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze propisane posebnim propisom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije.

Radi procjene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta provest će se pisani dio testiranja (provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata), psihologijsko testiranje te intervju s kandidatima.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

Sve relevantne informacije vezane za postupak selekcije objavljivat će se na web stranici HAA www.akreditacija.hr/zaposlenja i/ili putem elektronske pošte.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Osobni podaci kandidata za zapošljavanje obrađuju se u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Prijavom na Natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Izabrani kandidat dužan je, prije sklapanja ugovora o radu, dokumentaciju o ispunjenju traženih uvjeta dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici. U slučaju nepodnošenja ili nepravodobnog podnošenja izvornika ili ovjerenih preslika, smatrati će se da je kandidat odustao. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom »Javni natječaj za višeg stručnog savjetnika za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave – ne otvarati«.


10. prosinca 2021.

Na temelju članka 31. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN 76/05, 95/09 i 52/10), Ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije donosi

ODLUKU

O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pod rednim brojem 2.

Viši stručni savjetnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave

Djelomično se poništava javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, Klasa: 112-01/21-01/007, Urbroj: 569-06/1-21-1 od 04. listopada 2021. godine, objavljen u Narodnim novinama broj 108/2021 od 06. listopada 2021. godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana i na mrežnim stranicama Hrvatske akreditacijske agencije 6. listopada 2021., i to pod rednim brojem 2. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto „Viši stručni savjetnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave“, na neodređeno vrijeme.


Zagreb, 9. prosinca 2021.

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obavještavamo Vas da je, u okviru javnog natječaja za zapošljavanje u HAA, objavljenog u Narodnim novinama br. 108/2021 od 06. listopada 2021. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnim stranicama HAA, završen selekcijski postupak za radno mjesto:

1. Rukovoditelj odsjeka za informatičke poslove,te je odabran kandidat koji u potpunosti ispunjava sve tražene uvjete za radno mjesto.


Zagreb, 8. prosinca 2021.

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obavještavamo Vas da je završen selekcijski postupak za tri radna mjesta u okviru javnog natječaja za zapošljavanje u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA), objavljenog u Narodnim novinama br. 108/2021 od 06. listopada 2021. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnim stranicama HAA.

Odabrani su sljedeći kandidati:

3. Stručni savjetnik za akreditiranje ispitnih laboratorija

4. Stručni savjetnik za sustave upravljanja

5. Stručni suradnik za akreditiranje umjernih laboratorija

Informacije o popunjavanju preostala dva radna mjesta objavit ćemo naknadno, po završetku selekcijskog postupka.


10. studenog 2021.

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obrađene su sve prikupljene prijave u okviru javnog natječaja za zapošljavanje u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA), objavljenog u Narodnim novinama br. 108/2021 od 06. listopada 2021. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnim stranicama HAA, za radna mjesta:

 1. Rukovoditelj odsjeka za informatičke poslove
 2. Viši stručni savjetnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave
 3. Stručni savjetnik za akreditiranje ispitnih laboratorija
 4. Stručni savjetnik za sustave upravljanja
 5. Stručni suradnik za akreditiranje umjernih laboratorija

Svi kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, pozivaju se na testiranje i razgovor u HAA, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, prema slijedećem rasporedu:

Testiranje kandidata provest će se iz poznavanja rada na osobnom računalu i engleskog jezika, a razgovor s članovima povjerenstva.

Nakon testiranja i razgovora, kandidati koji će ući u uži krug izbora dodatno će se uputiti na psihološko testiranje u organizaciji HZZ.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju i razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

U prostorijama Hrvatske akreditacijske agencije primjenjuju se sve važeće epidemiološke mjere i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Pozivamo sve kandidate da prate novosti i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske na web stranici https://www.koronavirus.hr/ izdane u svrhu sprječavanja širenja zaraze koronavirusom vezane za ulazak i boravak u prostorijama javnih i državnih ustanova jer će pristupanje razgovoru i testiranju biti moguće samo uz poštivanje svih propisanih mjera.


6. listopada 2021.

Na temelju članaka 31. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN 76/05, 95/09 i 52/10) te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Hrvatska akreditacijska agencija raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Rukovoditelj odsjeka za informatičke poslove – 1 izvršitelj

Koeficijent složenosti poslova: 1,697

Opis poslova:

 • planira i raspoređuje poslove u Odsjeku,
 • daje upute radnicima i obavlja nadzor nad njihovim radom,
 • administriranje lokalne mreže,
 • hardversko i softversko održavanje mreže,
 • nadogradnja mrežne infrastrukture,
 • izrada i rad prema procedurama za zaštitu podataka (backup),
 • održavanje baze podataka HAA,
 • administriranje softvera baze podataka HAA,
 • instaliranje i ispitivanje novih hardverskih i softverskih rješenja,
 • sudjelovanje u izradi plana i prijedloga razvoja računalnih sustava,
 • izrada tehničke specifikacije za nabavu hardvera i softvera,
 • grafički dizajn i priprema dokumenata HAA,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje tehnika grafičke pripreme,
 • poznavanje grafičkog i web dizajna,
 • znanja u administriranju lokalne mreže,
 • poznavanje mrežnih sustava i opreme
 • izvrsno poznavanje poslužiteljskih operativnih sustava (Windows Server i Linux)
 • znanje administriranja MS Windows Servera.

2. Viši stručni savjetnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave – 1 izvršitelj

Koeficijent složenosti poslova: 1,523

Opis poslova:

 • kontira i sastavlja temeljnice za knjiženje dnevnih izvoda FINA-e (izvadak proračuna) i izvoda plaća (HNB)
 • kontira kunsku i deviznu glavnu blagajnu
 • kontira i priprema za knjiženje ulazne račune, obračune plaća, autorske honorare, ugovore o djelu, naloge za preknjiženje i sve ostale isplate
 • kontira izvode banke o izvršenim isplatama službenih putovanja, plaća, autorskih honorara, ugovora o djelu i ostalih isplata
 • usklađuje saldo banaka i blagajne
 • usklađuje stanje u glavnoj knjizi (financijskom knjigovodstvu) s ostalim analitičkim knjigovodstvima
 • brine se za ažurno prikupljanje dokumentacije potrebne za izvršenje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova
 • izrađuje potrebnu dokumentaciju za izradu kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća
 • sudjeluje u izradi obračuna uspješnosti poslovanja HAA
 • izrađuje analitičke računske planove-računski plan proračuna s primjenom na organizacijsku strukturu HAA, kao i računski plan analitike kupaca i dobavljača
 • po potrebi vrši pripreme za knjiženja analitičkog knjigovodstva
 • surađuje u izradi financijskih planova
 • vodi brigu o čuvanju i arhiviranju dokumentacije iz svog djelokruga rada
 • prati zakonske propise koji reguliraju kontiranje knjigovodstvene dokumentacije, prati izmjene i dopune propisanog računskog plana, dopunjuje interni računski plan novim propisanim računima
 • surađuje na određenim poslovima deviznog poslovanja
 • u računovodstvo proračuna unosi sve temeljnice
 • po potrebi sudjeluje kod zatvaranja uplata u salda kontiju
 • izrađuje plan nabave, primjenjujući jedinstveni rječnik nabave (CPV)
 • vodi postupke nabave za sve robe, usluge i radove za vrijednost od 70.000,00 i više od 70. 000,00 kn
 • vodi evidencije o javnoj nabavi
 • izrađuje izvješće o javnoj nabavi

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, završen ekonomski fakultet
 • najmanje 4 godine radnog staža
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • prednost poznavanja rada državne riznice.

3. Stručni savjetnik za akreditiranje ispitnih laboratorija – 1 izvršitelj

Koeficijent složenosti poslova: 1,232

Opis poslova:

 • sudjeluje u postupcima akreditacije ispitnih laboratorija,
 • sudjeluje u postupku nadzora nad akreditiranim ispitnim laboratorijima,
 • sudjeluje u izradi stručnih izvješća u području akreditacije ispitnih laboratorija,
 • sudjeluje u ocjenjivanju ispitnih laboratorija (ocjena dokumentacije, ocjena na licu mjesta, izvještavanje),
 • sudjeluje u nadzoru nad ocijenjenim i akreditiranim tijelima za ispitne laboratorije,
 • upisuje podatke o postupcima akreditacije ispitnih laboratorija u bazu podataka HAA,
 • sudjeluje u izradi pravila HAA u području akreditacije ispitnih laboratorija,
 • prati stanje u području akreditacije ispitnih laboratorija i daje prijedloge za unaprjeđenje i poboljšavanje rada,
 • sudjeluje u izradi i održavanju dokumentacije sustava upravljanja HAA-a,
 • surađuje sa strukovnim udruženjima, znanstveno-istraživačkim organizacijama i drugim organizacijama zainteresiranim za područje akreditacije ispitnih laboratorija,
 • sudjeluje u radu stručnih odbora HAA,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja HAA-a.

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • poznavanje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću, zdravljem i dr.,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • iskustvo na poslovima akreditacije.

4. Stručni savjetnik za sustave upravljanja – 1 izvršitelj

Koeficijent složenosti poslova: 1,232

Opis poslova:

 • sudjeluje u postupcima akreditacije certifikacijskih tijela za sustave upravljanja,
 • sudjeluje u izradi stručnih izvješća u području akreditacije certifikacijskih tijela za sustave upravljanja,
 • sudjeluje u ocjenjivanju certifikacijskih tijela za sustave upravljanja (ocjena dokumentacije, ocjena na licu mjesta, witness audit, izvještavanje),
 • sudjeluje u nadzoru nad ocijenjenim i akreditiranim tijelima za certifikaciju sustava upravljanja,
 • upisuje podatke o postupcima akreditacije certifikacijskih tijela u bazu podataka HAA,
 • sudjeluje u izradi pravila HAA u području akreditacije certifikacijskih tijela za sustave upravljanja,
 • prati stanje u području akreditacije certifikacijskih tijela za sustave upravljanja i daje prijedloge za unaprjeđenje i poboljšavanje rada,
 • sudjeluje u izradi i održavanju dokumentacije sustava upravljanja HAA-a,
 • sudjeluje u pripremi i provedbi unutarnjih neovisnih ocjena sustava  kvalitete poslovanja HAA (interni audit),
 • sudjeluje u pripremi ocjene funkcioniranja sustava kvalitete poslovanja HAA (upravina ocjena),
 • surađuje sa strukovnim udruženjima, znanstveno-istraživačkim organizacijama i drugim organizacijama zainteresiranim za područje akreditacije certifikacijskih tijela za sustave upravljanja,
 • sudjeluje u radu stručnih odbora HAA,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja HAA-a.

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • poznavanje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću, zdravljem i dr.,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu.

5. Stručni suradnik za akreditiranje umjernih laboratorija – 1 izvršitelj

Koeficijent složenosti poslova: 1,115

Opis poslova:

 • sudjeluje u postupku akreditiranja umjernih laboratorija prema područjima ispitivanja,
 • sudjeluje u postupku nadzora nad akreditiranim umjernim laboratorijima prema područjima ispitivanja,
 • sudjeluje u izradi stručnih izvješća u području akreditacije umjernih laboratorija,
 • sudjeluje u izradi dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom poslovanja HAA-a,
 • sudjeluje u ocjenjivanju osposobljenosti umjernih laboratorija,
 • upisuje podatake o postupcima akreditacije  umjernih laboratorija u bazu podataka HAA,
 • upisuje podatake o nacionalnim i međunarodnim programima međulaboratorijskih  poredbenih ispitivanja i organizatorima takvih ispitivanja u bazu podataka HAA,
 • upisuje podatake o dokumentima (upute, preporuke) europskih i međunarodnih organizacija u području akreditacije umjernih laboratorija (EA, ILAC) u bazu podataka HAA,
 • upisuje podatke o ocjeniteljima za umjerne laboratorije u bazu podataka HAA,
 • sudjeluje u izradi dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom poslovanja HAA-a,
 • sudjeluje u organizaciji međulaboratorijskih poredbenih ispitivanja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja HAA-a.

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu.

Radni odnosi se zasnivaju na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 3. dokaz o radnom iskustvu (obvezno dostaviti elektronički zapis o radnopravnom statusu (ERPS)/e-radnu knjižicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 5. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 6. dokaz o poznavanju stranog jezika.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj navedeni kandidati dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze propisane posebnim propisom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije.

Radi procjene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta provest će se pisani dio testiranja (provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata), psihologijsko testiranje te intervju s kandidatima.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

Sve relevantne informacije vezane za postupak selekcije objavljivat će se na web stranici HAA www.akreditacija.hr/zaposlenja i/ili putem elektronske pošte.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Osobni podaci kandidata za zapošljavanje obrađuju se u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Prijavom na Natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Izabrani kandidat dužan je, prije sklapanja ugovora o radu, dokumentaciju o ispunjenju traženih uvjeta dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici. U slučaju nepodnošenja ili nepravodobnog podnošenja izvornika ili ovjerenih preslika, smatrati će se da je kandidat odustao.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta (zasebno za svako radno mjesto) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom »Javne natječaj za imenovanje _____________ (navesti radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje) – ne otvarati«.