Zaposlenja

NATJEČAJ

15. siječnja 2021.

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 7. stavka 1. Uredbe o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije (NN br. 158/04, 44/05 i 30/10) te članaka 33. i 34. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN br. 76/05, 95/09 i 52/10), Upravno vijeće Hrvatske akreditacijske agencije, na temelju Odluke donesene na 14. sjednici održanoj 11. prosinca 2020. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije

Ravnatelja imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministarstva nadležnog za gospodarstvo na četiri godine, na temelju javnog natječaja.

Za ravnatelja može biti imenovan hrvatski državljanin koji ispunjava uvjete:

– ima visoku stručnu spremu, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

– ima najmanje 10 godina radnog iskustva, od čega najmanje dvije godine na stručnim poslovima u djelatnosti akreditacije,

– sposobnosti organizacije i vođenja poslova,

– aktivno znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv dostojanstva osobe i morala, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine te za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti:

– životopis,

– preslik diplome,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju radnog odnosa 

– dokaz o najmanje dvije godine radnog iskustva u obavljanju stručnih poslova u djelatnosti akreditacije,

– dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu,

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama),

– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv dostojanstva osobe i morala, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine te za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapošljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapoŠljavanju.pdf.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatska akreditacijska agencija, pisarnica, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom »Natječaj za ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije – ne otvarati«.

S kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će proveden razgovor. Ako se kandidat ne odazove pozivu na razgovor smatra se da je povukao prijavu za natječaj. Razgovor s kandidatima provodi Komisija za provedbu natječaja koju imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PONIŠTENJE NATJEČAJA

15. siječnja 2021.

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 7. stavka 1. Uredbe o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije (NN br. 158/04, 44/05 i 30/10) te članaka 33. i 34. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN br. 76/05, 95/09 i 52/10), Upravno vijeće Hrvatske akreditacijske agencije, na temelju Odluke donesene na 14. sjednici održanoj 11. prosinca 2020. godine, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije

Poništava se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije (KLASA: 112-01/19-01/001, URBROJ: 569-01-19-1 od 2. siječnja 2019. godine), objavljen u Narodnim novinama 4. siječnja 2019. godine (NN 2/19) i na mrežnim stranicama Hrvatske akreditacijske agencije.


OBAVIJEST KANDIDATIMA

27. siječnja 2021.

Završen je selekcijski postupak u okviru javnog natječaja za zapošljavanje u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA), objavljenog u Narodnim novinama br. 140/2020 16. prosinca 2020. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, portalu Moj Posao i mrežnim stranicama HAA.

Odabrani su sljedeći kandidati za radna mjesta:

1. Načelnik Odjela za opće i zajedničke poslove

2. Voditelj Odsjeka za financijske i knjigovodstvene poslove

3. Viši stručni savjetnik za akreditiranje laboratorija za fizikalno-mehanička ispitivanja

4. Stručni savjetnik za nadzorna tijela


7. siječnja 2021.

Obrađene su sve prikupljene prijave u okviru javnog natječaja za zapošljavanje u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA), objavljenog u Narodnim novinama br. 140/2020 od 16. prosinca 2020. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, portalu Moj Posao i mrežnim stranicama HAA, za radna mjesta:

1. Načelnik Odjela za opće i zajedničke poslove

2. Voditelj Odsjeka za financijske i knjigovodstvene poslove

3. Viši stručni savjetnik za akreditiranje laboratorija za fizikalno-mehanička ispitivanja

4. Stručni savjetnik za nadzorna tijela

5. Viši informatički referent

Svi kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, pozivaju se na testiranje i razgovor u HAA, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, prema rasporedu dostupnom ovdje.

Testiranje kandidata provest će se iz poznavanja rada na osobnom računalu i engleskog jezika.

Za radno mjesto br. 1. nakon testiranja i razgovora, kandidati koji će ući u uži krug izbora dodatno će se uputiti na psihološko testiranje u organizaciji HZZ.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju i razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

NATJEČAJ

16. prosinca 2020.

Na temelju članaka 31. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN 76/05, 95/09 i 52/10) te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Hrvatska akreditacijska agencija raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos

1. Načelnik Odjela za opće i zajedničke poslove

Koeficijent složenosti poslova: 1,940

1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, pravni fakultet,
 • najmanje 7 godina radnog staža u struci,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu.

Sažeti opis poslova:

 • pravni poslovi, upravljanje financijsko računovodstvenim, kadrovskim i općim i zajedničkim poslovima

2. Voditelj Odsjeka za financijske i knjigovodstvene poslove

Koeficijent složenosti poslova: 1,697

1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, ekonomski fakultet,
 • najmanje 5 godina radnog staža u struci,
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu.

Sažeti opis poslova:

 • vođenje i obavljanje financijsko računovodstvenih poslova

3. Viši stručni savjetnik za akreditiranje laboratorija za fizikalno-mehanička ispitivanja

Koeficijent složenosti poslova: 1,523

1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog staža,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • poznavanje sustava upravljanja (kvalitetom, okolišem, sigurnošću i dr.),
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • iskustvo na poslovima akreditacije.

Sažeti opis poslova:

 • vođenje akreditacijskih postupaka

4. Stručni savjetnik za nadzorna tijela

Koeficijent složenosti poslova: 1,232

1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • poznavanje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću, zdravljem i dr.,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • iskustvo na poslovima akreditacije.

Sažeti opis poslova:

 • vođenje akreditacijskih postupaka

5. Viši informatički referent

Koeficijent složenosti poslova: 0,989

1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Uvjeti:

 • viša stručna sprema,
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada sa Interakt ekstenzijama,
 • programiranje u PHP, JavaScript, HTML, SQL jezicima,
 • znanje grafičkog i web dizajna,
 • znanja u administriranju lokalne mreže,
 • znanje administriranja Windows 2003 Server.

Sažeti opis poslova:

 • informatički poslovi i održavanje IT sustava

Radni odnosi se zasnivaju na neodređeno vrijeme uz propisani obvezni probni rad.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se kandidat/kinja prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis i opis dosadašnjeg rada,
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
 3. presliku radne knjižice uz presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima odnosno elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 5. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 6. dokaz o poznavanju stranog jezika.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje v.d. ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije.

Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuju na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).

Za radno mjesto br. 1. prije testiranja i intervjua dodatno se provodi psihološka selekcija u organizaciji HZZ.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima/kinjama.

Sve relevantne informacije vezane za postupak selekcije objavljivat će se na web stranici HAA www.akreditacija.hr/zaposlenja i/ili putem elektronske pošte.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijavom na ovaj Natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Izabrani kandidat dužan je, prije sklapanja ugovora o radu, dokumentaciju o ispunjenju traženih uvjeta dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici. U slučaju nepodnošenja ili nepravodobnog podnošenja izvornika ili ovjerenih preslika, smatrati će se da je kandidat odustao.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta (zasebno za svako radno mjesto) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom »Za natječaj«.