Zaposlenja

Zagreb, 28. ožujka 2024.

Obavijest kandidatima

Obavještavamo Vas da je temeljem natječaja objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatske akreditacijske agencije i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 4. ožujka 2024. godine završen selekcijski postupak za radna mjesta:

1. Stručni savjetnik za akreditiranje ispitnih laboratorija

2. Stručni savjetnik za nadzorna tijela

3. Stručni suradnik za nadzorna tijela

5. Stručni suradnik za akreditiranje umjernih laboratorija – vježbenik

Za radno mjesto br. 4. Računovodstveni referent nije zaprimljena ni jedna prijava.


Zagreb, 15. ožujka 2024.

Obavijest kandidatima

Obrađene su prikupljene prijave u okviru javnog natječaja za zapošljavanje u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA), objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatske akreditacijske agencije i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 4. ožujka 2024. godine, za radna mjesta:

1. Stručni savjetnik za akreditiranje ispitnih laboratorija
2. Stručni savjetnik za nadzorna tijela
3. Stručni suradnik za nadzorna tijela
4. Računovodstveni referent
5. Stručni suradnik za akreditiranje umjernih laboratorija – vježbenik

Svi kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, pozivaju se na testiranje i razgovor u HAA, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,  22. ožujka 2024. prema rasporedu:

Redni broj Ime i prezime (inicijali) Datum rođenja Vrijeme
1. D.B. 23.10.1984. 9:00
2. D.R.H. 14.12.1979. 9:20
3. I.Z. 1.6.1994. 9:40
  4. T.B. 24.6.1992. 10:00
  5. A.C. 21.4.1993. 10:20
  6. I.C. 4.4.1990. 10:40
  7. V.R. 5.1.1994. 11:00
  8. P.D. 22.11.1995. 11:20
  9. I.Š. 24.9.1996. 11:40
 10. L.J. 3.12.1992. 12:00
11. M.L. 11.10.1987. 12:20
12. Ž.J. 10.10.1992. 12:40
  13. M.L. 27.7.1995. 13:00
14. P.M. 12.7.1998. 13:20
15. N.P. 21.11.1997. 13:40

Testiranje kandidata provest će se iz poznavanja rada na osobnom računalu i engleskog jezika.
Za kandidate koji ne pristupe testiranju i razgovoru, smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj.


Zagreb, 04. ožujka 2024.

Na temelju članaka 31. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (Narodne novine, broj 76/05, 95/09 i 52/10) te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/22 i 127/22), Hrvatska akreditacijska agencija raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Stručni savjetnik za akreditiranje ispitnih laboratorija  

Opis poslova:

 • sudjeluje u postupcima akreditacije ispitnih laboratorija,
 • sudjeluje u postupku nadzora nad akreditiranim ispitnim laboratorijima,
 • sudjeluje u izradi stručnih izvješća u području akreditacije ispitnih laboratorija,
 • sudjeluje u ocjenjivanju ispitnih laboratorija (ocjena dokumentacije, ocjena na licu mjesta, izvještavanje),
 • sudjeluje u nadzoru nad ocijenjenim i akreditiranim tijelima za ispitne laboratorije,
 • upisuje podatke o postupcima akreditacije ispitnih laboratorija u bazu podataka HAA,
 • sudjeluje u izradi pravila HAA u području akreditacije ispitnih laboratorija,
 • prati stanje u području akreditacije ispitnih laboratorija i daje prijedloge za unaprjeđenje i poboljšavanje rada,
 • sudjeluje u izradi i održavanju dokumentacije sustava upravljanja HAA-a,
 • surađuje sa strukovnim udruženjima, znanstveno-istraživačkim organizacijama i drugim organizacijama zainteresiranim za područje akreditacije ispitnih laboratorija,
 • sudjeluje u radu stručnih odbora HAA,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja HAA-a.

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • poznavanje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću, zdravljem i dr.,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • iskustvo na poslovima akreditacije.

2. Stručni savjetnik za nadzorna tijela

Opis poslova:

 • sudjeluje u postupcima akreditacije nadzornih tijela,
 • sudjeluje u postupku nadzora nad akreditiranim nadzornim tijelima,
 • sudjeluje u izradi stručnih izvješća u području akreditacije nadzornih tijela,
 • sudjeluje u ocjenjivanju nadzornih tijela (ocjena dokumentacije, ocjena na licu mjesta, witness audit, izvještavanje),
 • sudjeluje u nadzoru nad ocijenjenim i akreditiranim nadzornim tijelima,
 • upisuje podatke o postupcima akreditacije nadzornih tijela u bazu podataka HAA,
 • sudjeluje u izradi pravila HAA u području akreditacije nadzornih tijela,
 • prati stanje u području akreditacije nadzornih tijela i daje prijedloge za unaprjeđenje i poboljšavanje rada,
 • sudjeluje u izradi i održavanju dokumentacije sustava upravljanja HAA-a,
 • surađuje sa strukovnim udruženjima, znanstveno-istraživačkim organizacijama i drugim organizacijama zainteresiranim za područje akreditacije nadzornih tijela,
 • upisuje podatke o postupcima akreditacije ispitnih laboratorija u bazu podataka HAA,
 • sudjeluje u radu stručnih odbora HAA,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja HAA-a.

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • poznavanje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću, zdravljem i dr.,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • iskustvo na poslovima akreditacije.

3. Stručni suradnik za nadzorna tijela

Opis poslova:

 • sudjeluje u postupku akreditiranja nadzornih tijela (obrada zahtjeva za akreditaciju, ugovaranje s podnositeljem zahtjeva za akreditaciju, izbor i imenovanje ocjenitelja, ugovaranja s ocjeniteljima, priprema dokumentacije za donošenje odluke o dodjeli potvrde o akreditaciji i dr.),
 • sudjeluje u postupku nadzora nad akreditiranim nadzornim tijelima,
 • sudjeluje u izradi stručnih izvješća u području akreditacije nadzornih tijela,
 • surađuje u izradi dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom poslovanja HAA-a,
 • surađuje sa strukovnim udruženjima, znanstveno-istraživačkim organizacijama i drugim organizacijama zainteresiranim za područje akreditacije tijela za ocjenu sukladnosti,
 • sudjeluje u radu stručnih odbora HAA-a,
 • upisuje podatke o postupcima akreditacije nadzornih tijela u bazu podataka HAA,
 • upisuje podatke o dokumentima (upute, preporuke) europskih i međunarodnih organizacija u području akreditacije nadzornih tijela (EA, ILAC) u bazu podataka HAA,
 • upisuje podatke o ocjeniteljima za akreditaciju nadzornih tijela  u bazu podataka HAA,
 • surađuje u aktivnostima slijedom obveza iz međunarodnih sporazuma i programa tehničke potpore,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja HAA-a.

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci,
 • poznavanje ispitivanja, mjerenja i postupaka tehničkog nadzora ,
 • poznavanje i iskustvo u primjeni sustava upravljanja (kvalitetom, okolišem, sigurnošću i dr.),
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • iskustvo na poslovima akreditacije.

4.   Računovodstveni referent                                                                                       

Opis poslova:

 • likvidira i kontrolira ispravnost ulaznih faktura, putnih naloga i blagajničke dokumentacije (likvidator),
 • obavlja uplate i isplate u gotovom novcu po kunskom i deviznom blagajničkom prometu,
 • obračunava plaću prema utvrđenim osnovama i mjerilima o raspodjeli sredstava za plaće,
 • vodi porezne kartice djelatnika i predaje ih u poreznu upravu,
 • obračunava poreze i doprinose za plaćanje autorskih honorara, ugovora o djelu i ostalih naknada prema kolektivnom ugovoru,
 • obavlja poslove financijskoga knjigovodstva u dijelu salda-conti,
 • knjiži u poslovnim knjigama sve ispostavljene izlazne račune kupaca i dospjele račune dobavljača,
 • prati dospjelost potraživanja te poduzima mjere naplate potraživanja u zakonskom roku,
 • knjiži poslovne promjene na nefinancijskoj imovini i sitnom inventaru,
 • obračunava amortizaciju nefinancijske imovine,
 • vodi knjigu inventara i usklađuje je s glavnom knjigom i materijalnim knjigovodstvom,
 • izrađuje rezervacije i zahtjeve za izdatke za zaposlene, izdatke za nefinancijsku imovinu za povlačenje sredstava iz državne riznice,
 • obavlja i druge poslove prema zahtjevima državne riznice,
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja HAA-a.

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Za prijam u radni odnos vježbenika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

5. Stručni suradnik za akreditiranje umjernih laboratorija

Opis poslova:

 •  sudjeluje u postupku akreditiranja umjernih laboratorija prema područjima ispitivanja,
 • sudjeluje u postupku nadzora nad akreditiranim umjernim laboratorijima prema područjima ispitivanja,
 • sudjeluje u izradi stručnih izvješća u području akreditacije umjernih laboratorija,
 • sudjeluje u izradi dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom poslovanja HAA-a,
 • sudjeluje u ocjenjivanju osposobljenosti umjernih laboratorija,
 • upisuje podatake o postupcima akreditacije  umjernih laboratorija u bazu podataka HAA,
 • upisuje podatake o nacionalnim i međunarodnim programima međulaboratorijskih  poredbenih ispitivanja i organizatorima takvih ispitivanja u bazu podataka HAA,
 • upisuje podatake o dokumentima (upute, preporuke) europskih i međunarodnih organizacija u području akreditacije umjernih laboratorija (EA, ILAC) u bazu podataka HAA,
 • upisuje podatke o ocjeniteljima za umjerne laboratorije u bazu podataka HAA,
 • sudjeluje u izradi dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom poslovanja HAA-a,
 • sudjeluje u organizaciji međulaboratorijskih poredbenih ispitivanja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja HAA-a.

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na ženski i muški rod bez obzira na to jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu.

Radni odnos za radna mjesta br. 1. – 4. se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci za radna mjesta br. 1. – 3., odnosno, u trajanju od 2 mjeseca za radno mjesto br. 4.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje. Ako se kandidat javi na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti jednu prijavu u kojoj se moraju navesti brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
 3. potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 5. dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na istim ili sličnim poslovima – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslik ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslik rješenja o prijemu ako su radili ili rade u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),
 6. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
 7. dokaz o znanju engleskog jezika (preslik svjedodžbe srednje škole ili indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom »Javni natječaj za ____________(naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje – ne otvarati)«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja engleskog jezika (pisani dio testiranja), znanja rada na računalu, te razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima u postupku.

Sve relevantne informacije vezane za postupak selekcije objavljivat će se na web stranici HAA www.akreditacija.hr i/ili putem elektronske pošte. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web stranici www.akreditacija.hr.

Hrvatska akreditacijska agencija će osobne podatke kandidata prikupljene ovim javnim natječajem temeljem podnesenih prijava za javni natječaj obrađivati isključivo u svrhu odabira kandidata na javnom natječaju. Podnošenjem prijave na javni natječaj za prijem u radni odnos temeljem ovog javnog natječaja smatra se da su kandidati upoznati sa svrhom i pravnim temeljem obrade njihovih osobnih podataka te da na isto daju svoj pristanak.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom odluke na web stranici www.akreditacija.hr.

Klasa: 112-08/24-02/001
Ur. broj: 569-01/4-24-3
Zagreb, 04. ožujka 2024.

                                                                              RAVNATELJICA
                                                                               mr.sc. Mirela Zečević


Zagreb, 05. siječanj 2024.

Na temelju članaka 31. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (Narodne novine, broj 76/05, 95/09 i 52/10) te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/22 i 127/22), Hrvatska akreditacijska agencija raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

3.   Računovodstveni referent                                                                                      

Opis poslova:

 • likvidira i kontrolira ispravnost ulaznih faktura, putnih naloga i blagajničke dokumentacije (likvidator),
 • obavlja uplate i isplate u gotovom novcu po kunskom i deviznom blagajničkom prometu,
 • obračunava plaću prema utvrđenim osnovama i mjerilima o raspodjeli sredstava za plaće,
 • vodi porezne kartice djelatnika i predaje ih u poreznu upravu,
 • obračunava poreze i doprinose za plaćanje autorskih honorara, ugovora o djelu i ostalih naknada prema kolektivnom ugovoru,
 • obavlja poslove financijskoga knjigovodstva u dijelu salda-conti,
 • knjiži u poslovnim knjigama sve ispostavljene izlazne račune kupaca i dospjele račune dobavljača,
 • prati dospjelost potraživanja te poduzima mjere naplate potraživanja u zakonskom roku,
 • knjiži poslovne promjene na nefinancijskoj imovini i sitnom inventaru,
 • obračunava amortizaciju nefinancijske imovine,
 • vodi knjigu inventara i usklađuje je s glavnom knjigom i materijalnim knjigovodstvom,
 • izrađuje rezervacije i zahtjeve za izdatke za zaposlene, izdatke za nefinancijsku imovinu za povlačenje sredstava iz državne riznice,
 • obavlja i druge poslove prema zahtjevima državne riznice,
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja HAA-a.

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na ženski i muški rod bez obzira na to jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje. Ako se kandidat javi na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti jednu prijavu u kojoj se moraju navesti brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
 3. potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 5. dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na istim ili sličnim poslovima – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslik ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslik rješenja o prijemu ako su radili ili rade u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),
 6. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
 7. dokaz o znanju engleskog jezika (preslik svjedodžbe srednje škole ili indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta  podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom »Javni natječaj za ____________(naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje – ne otvarati)«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja engleskog jezika (pisani dio testiranja), znanja rada na računalu, te razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima u postupku.

Sve relevantne informacije vezane za postupak selekcije objavljivat će se na web stranici HAA www.akreditacija.hr i/ili putem elektronske pošte. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici www.akreditacija.hr.

Hrvatska akreditacijska agencija će osobne podatke kandidata prikupljene ovim javnim natječajem temeljem podnesenih prijava za javni natječaj obrađivati isključivo u svrhu odabira kandidata na javnom natječaju. Podnošenjem prijave na javni natječaj za prijem u radni odnos temeljem ovog javnog natječaja smatra se da su kandidati upoznati sa svrhom i pravnim temeljem obrade njihovih osobnih podataka te da na isto daju svoj pristanak.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom odluke na web stranici www.akreditacija.hr.

Klasa: 112-01/23-02/001
Ur. broj: 569-01/4-24-2
Zagreb, 05. siječanj 2024.

                                                                              RAVNATELJICA
                                                                               mr.sc. Mirela Zečević

Zagreb, 04. siječanj 2024.

Na temelju članaka 31. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN 76/05, 95/09 i 52/10), Ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pod rednim brojem 3. Računovodstveni referent

Djelomično se poništava javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, Klasa: 112-01/23-02/001, Ur.broj: 569-01/4-23-8 od 06. studenog 2023. godine, objavljen u Narodnim novinama broj 135/2023 od 10. studenog 2023. godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Hrvatske akreditacijske agencije i to pod rednim brojem 3. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto Računovodstveni referent  na neodređeno vrijeme.

Ravnateljica
mr.sc. Mirela Zečević

KLASA: 112-01/23-02/001
URBROJ: 569-01/4-24-1
Zagreb, 04. siječanj 2024.


Zagreb, 22. prosinca 2023.

Obavještavamo Vas da je temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 135/2023 i mrežnim stranicama HAA, završen selekcijski postupak za radna mjesta br. 1. i 2. te su odabrani kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve tražene uvjete za radna mjesta:

1. Stručni suradnik za  akreditiranje ispitnih laboratorija

2. Viši stručni savjetnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave


Zagreb, 12. prosinca 2023.

Obavijest kandidatima

Obrađene su prikupljene prijave u okviru javnog natječaja za zapošljavanje u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA), objavljenog u Narodnim novinama br. 135/2023 i mrežnim stranicama HAA, za radna mjesta:

1. Stručni suradnik za akreditiranje ispitnih laboratorija

2. Viši stručni savjetnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave

3. Računovodstveni referent

Svi kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, pozivaju se na testiranje i razgovor u HAA, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,  18. prosinca 2023. prema rasporedu:

Redni broj Ime i prezime (inicijali) Datum rođenja Vrijeme
  1. B.A. 5.12.1991. 9:00
  2. P.D. 22.11.1995. 9:20
  3. T.B. 17.6.1995. 9:40
  4. R.N.D. 1.6.1981. 10:00
  5. N.V.P. 3.3.1995. 10:20
  6. I.K. 9.8.1995. 10:40
  7. M.B. 18.5.1982. 11:00
  8. A.J. 18.6.1992. 11:20
  9. I.P. 8.12.1996. 11:40
  10. I.K. 7.1.1986. 12:00
  11. M.L. 11.10.1987. 12:20
  12. S.Š. 1.9.1983. 12:40
  13. S.J. 23.3.1966. 13:00
  14. M.P. 7.5.1974. 13:20

Testiranje kandidata provest će se iz poznavanja rada na osobnom računalu i engleskog jezika.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju i razgovoru, smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj.


10. studenog 2023.

Na temelju članaka 31. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (Narodne novine, broj 76/05, 95/09 i 52/10) te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/22 i 127/22), Hrvatska akreditacijska agencija raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Stručni suradnik za akreditiranje ispitnih laboratorija   

Opis poslova:

 • sudjeluje u postupku akreditiranja ispitnih laboratorija prema područjima ispitivanja,
 • sudjeluje u postupku nadzora nad akreditiranim ispitnim laboratorijima prema područjima ispitivanja,
 • sudjeluje u izradi stručnih izvješća u području akreditacije ispitnih laboratorija,
 • sudjeluje u izradi dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom poslovanja HAA-a,
 • sudjeluje u ocjenjivanju osposobljenosti ispitnih laboratorija,
 • upisuje podatke o postupcima akreditacije ispitnih laboratorija u bazu podataka HAA,
 • upisuje podatke o nacionalnim i međunarodnim programima međulaboratorijskih i poredbenih laboratorijskih ispitivanja i organizatorima takvih ispitivanja u bazu podataka HAA,
 • upisuje podatke o dokumentima (upute, preporuke) europskih i međunarodnih organizacija u području akreditacije ispitnih laboratorija (EA, ILAC) u bazu podataka HAA,
 • upisuje podatke o ocjeniteljima za ispitne laboratorije u bazu podataka HAA,
 • sudjeluje u izradi dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom poslovanja HAA-a,
 • sudjeluje u organizaciji međulaboratorijskih poredbenih ispitivanja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja HAA-a.

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu.

     Koeficijent složenosti poslova: 1,115

2. Viši stručni savjetnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave

Opis poslova:

 • kontira i sastavlja temeljnice za knjiženje dnevnih izvoda FINA-e (izvadak proračuna) i izvoda plaća (HNB)
 • kontira kunsku i deviznu glavnu blagajnu
 • kontira i priprema za knjiženje ulazne račune, obračune plaća, autorske honorare, ugovore o djelu, naloge za preknjiženje i sve ostale isplate
 • kontira izvode banke o izvršenim isplatama službenih putovanja, plaća, autorskih honorara, ugovora o djelu i ostalih isplata
 • usklađuje saldo banaka i blagajne
 • usklađuje stanje u glavnoj knjizi (financijskom knjigovodstvu) s ostalim analitičkim knjigovodstvima
 • brine se za ažurno prikupljanje dokumentacije potrebne za izvršenje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova
 • izrađuje potrebnu dokumentaciju za izradu kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća
 • sudjeluje u izradi obračuna uspješnosti poslovanja HAA
 • izrađuje analitičke računske planove-računski plan proračuna s primjenom na organizacijsku strukturu HAA, kao i računski plan analitike kupaca i dobavljača
 • po potrebi vrši pripreme za knjiženja analitičkog knjigovodstva
 • surađuje u izradi financijskih planova
 • vodi brigu o čuvanju i arhiviranju dokumentacije iz svog djelokruga rada
 • prati zakonske propise koji reguliraju kontiranje knjigovodstvene dokumentacije, prati izmjene i dopune propisanog računskog plana, dopunjuje interni računski plan novim propisanim računima
 • surađuje na određenim poslovima deviznog poslovanja
 • u računovodstvo proračuna unosi sve temeljnice
 • po potrebi sudjeluje kod zatvaranja uplata u salda kontu
 • izrađuje plan nabave, primjenjujući jedinstveni rječnik nabave (CPV)
 • vodi postupke nabave za sve robe, usluge i radove za vrijednost od 70.000,00 i više od 70. 000,00 kn
 • vodi evidencije o javnoj nabavi
 • izrađuje izvješće o javnoj nabavi

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, završen ekonomski fakultet
 • najmanje 4 godine radnog staža
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • prednost poznavanja rada državne riznice.

            Koeficijent složenosti poslova: 1,523

3.   Računovodstveni referent                                                                           

Opis poslova:

 • likvidira i kontrolira ispravnost ulaznih faktura, putnih naloga i blagajničke dokumentacije (likvidator),
 • obavlja uplate i isplate u gotovom novcu po kunskom i deviznom blagajničkom prometu,
 • obračunava plaću prema utvrđenim osnovama i mjerilima o raspodjeli sredstava za plaće,
 • vodi porezne kartice djelatnika i predaje ih u poreznu upravu,
 • obračunava poreze i doprinose za plaćanje autorskih honorara, ugovora o djelu i ostalih naknada prema kolektivnom ugovoru,
 • obavlja poslove financijskoga knjigovodstva u dijelu salda-conti,
 • knjiži u poslovnim knjigama sve ispostavljene izlazne račune kupaca i dospjele račune dobavljača,
 • prati dospjelost potraživanja te poduzima mjere naplate potraživanja u zakonskom roku,
 • knjiži poslovne promjene na nefinancijskoj imovini i sitnom inventaru,
 • obračunava amortizaciju nefinancijske imovine,
 • vodi knjigu inventara i usklađuje je s glavnom knjigom i materijalnim knjigovodstvom,
 • izrađuje rezervacije i zahtjeve za izdatke za zaposlene, izdatke za nefinancijsku imovinu za povlačenje sredstava iz državne riznice,
 • obavlja i druge poslove prema zahtjevima državne riznice,
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja HAA-a.

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Koeficijent složenosti poslova: 0,854

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na ženski i muški rod bez obzira na to jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje. Ako se kandidat javi na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti jednu prijavu u kojoj se moraju navesti brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
 3. potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 5. dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na istim ili sličnim poslovima – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslik ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslik rješenja o prijemu ako su radili ili rade u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),
 6. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
 7. dokaz o znanju engleskog jezika (preslik svjedodžbe srednje škole ili indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta  podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom »Javni natječaj za ____________(naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje – ne otvarati)«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja engleskog jezika (pisani dio testiranja), znanja rada na računalu, te razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima u postupku.

Sve relevantne informacije vezane za postupak selekcije objavljivat će se na web stranici HAA www.akreditacija.hr i/ili putem elektronske pošte. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici www.akreditacija.hr.

Hrvatska akreditacijska agencija će osobne podatke kandidata prikupljene ovim javnim natječajem temeljem podnesenih prijava za javni natječaj obrađivati isključivo u svrhu odabira kandidata na javnom natječaju. Podnošenjem prijave na javni natječaj za prijem u radni odnos temeljem ovog javnog natječaja smatra se da su kandidati upoznati sa svrhom i pravnim temeljem obrade njihovih osobnih podataka te da na isto daju svoj pristanak.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom odluke na web stranici www.akreditacija.hr.

Klasa: 112-01/23-02/001
Ur. broj: 569-01/4-23-8
Zagreb, 10. studenog 2023.

RAVNATELJICA
                                                                               mr.sc. Mirela Zečević


5. srpnja 2023.

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obavještavamo Vas da je temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 38/2023 i mrežnim stranicama HAA, završen selekcijski postupak za radna mjesta br. 1. i 2. te su odabrani kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve tražene uvjete za radna mjesta:

1. Stručni savjetnik za potvrđivanje osposob­ljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti

2. Stručni suradnik za sustave upravljanja


16. lipnja 2023.

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obavještavamo Vas da je temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 38/2023 i mrežnim stranicama HAA, završen selekcijski postupak za radno mjesto:

3. Viši stručni suradnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave, te je odabran kandidat koji u potpunosti ispunjava sve tražene uvjete za radno mjesto.

Informacije o popunjavanju preostalih radnih mjesta objavit ćemo po završetku selekcijskog postupka.


15. lipnja 2023.

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obrađene su prikupljene prijave u okviru javnog natječaja za zapošljavanje u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA), objavljenog u Narodnim novinama br. 38/2023 i mrežnim stranicama HAA, za radna mjesta:

1. Stručni savjetnik za potvrđivanje osposob­ljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti

2. Stručni suradnik za sustave upravljanja

Svi kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, pozivaju se na testiranje i razgovor u HAA, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, 21. lipnja 2023. prema rasporedu:

Testiranje kandidata provest će se iz poznavanja rada na osobnom računalu i engleskog jezika.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju i razgovoru, smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj.


N A T J E Č A J

Na temelju članaka 31. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (Narodne novine, broj 76/05, 95/09 i 52/10) te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/22 i 127/22), Hrvatska akreditacijska agencija raspisuje

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme


Odjel za potvrđivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti
1. Stručni savjetnik za potvrđivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti (radno mjesto I. vrste) – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

–    visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
–    najmanje 3 godine radnog staža,
–    poznavanje rada u laboratoriju,
–    poznavanje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću i dr.,
–    aktivno znanje jednog stranog jezika,
–    poznavanje rada na osobnom računalu.

Opis poslova:

 • sudjeluje u postupku ocjenjivanja i potvrđivanja stručne i tehničke osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti (obrada zahtjeva, ugovaranje s podnositeljem zahtjeva, izbor i imenovanje ocjenitelja, ugovaranja s ocjeniteljima, priprema dokumentacije o dodjeli potvrde o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti i dr.),
 • sudjeluje u postupku nadzora nad ocijenjenim i potvrđenim tijelima za ocjenjivanje   sukladnosti
 • sudjeluje u izradi stručnih izvješća u području ocjenjivanja i potvrđivanja stručne i tehničke osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti,
 • prati stanje u području ocjenjivanja tijela za ocjenjivanje sukladnosti i daje prijedloge za poboljšanje djelatnosti,
 • sudjeluje u izradi pravila za ocjenjivanje i potvrđivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 • sudjeluje u izradi dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom poslovanja HAA-a
 • surađuje sa strukovnim udruženjima, znanstveno-istraživačkim organizacijama i drugim organizacijama zainteresiranim za područje ocjenjivanja tijela za ocjenu sukladnosti,
 • sudjeluje u radu stručnih odbora HAA,
 • upisuje podatke o postupcima ocjenjivanja i potvrđivanja tijela za ocjenjivanje sukladnosti tijela u bazu podataka HAA,
 • upisuje podatke o ocjeniteljima za ocjenjivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti u bazu podataka HAA,
 • sudjeluje u aktivnostima slijedom obveza iz međunarodnih sporazuma i programa tehničke potpore
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja HAA-a.

Odjel za akreditiranje certifikacijskih tijela
Odsjek za sustave upravljanja

2. Stručni suradnik za sustave upravljanja (radno mjesto I. vrste) – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
–    visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
–    najmanje 1 godina radnog staža,
–    aktivno znanje jednog stranog jezika,
–    poznavanje rada na osobnom računalu.

Opis poslova:

 • sudjeluje u postupcima akreditacije certifikacijskih tijela za sustave upravljanja,
 • sudjeluje u postupcima nadzora nad akreditiranim certifikacijskim tijelima za sustave upravljanja,
 • sudjeluje u izradi izvješća u području akreditacije certifikacijskih tijela za sustave upravljanja,
 • sudjeluje u izradi dokumentacije sustava upravljanja HAA-a,
 • sudjeluje u ocjenjivanju osposobljenosti certifikacijskih tijela za sustave upravljanja,
 • upisuje podatke o postupcima akreditacije certifikacijskih tijela  u bazu podataka HAA,
 • upisuje podatke o dokumentima (upute, preporuke) europskih i međunarodnih organizacija u području akreditacije certifikacijskih tijela (EA, IAF), u bazu podataka HAA,
 • upisuje podatke o ocjeniteljima za certifikacijska tijela u  bazu podataka HAA,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja HAA-a.

Odjel za opće i zajedničke poslove
Odsjek za financijske i knjigovodstvene poslove
3. Viši stručni savjetnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave (radno mjesto I. vrste) – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
– visoka stručna sprema, završen ekonomski fakultet
– najmanje 4 godine radnog staža
– poznavanje rada na osobnom računalu
– poznavanje engleskog jezika
– prednost poznavanja rada državne riznice.

Opis poslova:

 • kontira i sastavlja temeljnice za knjiženje dnevnih izvoda FINA-e (izvadak proračuna) i izvoda plaća (HNB)
 • kontira kunsku i deviznu glavnu blagajnu
 • kontira i priprema za knjiženje ulazne račune, obračune plaća, autorske honorare, ugovore o djelu, naloge za preknjiženje i sve ostale isplate
 • kontira izvode banke o izvršenim isplatama službenih putovanja, plaća, autorskih honorara, ugovora o djelu i ostalih isplata
 • usklađuje saldo banaka i blagajne
 • usklađuje stanje u glavnoj knjizi (financijskom knjigovodstvu) s ostalim analitičkim knjigovodstvima
 • brine se za ažurno prikupljanje dokumentacije potrebne za izvršenje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova
 • izrađuje potrebnu dokumentaciju za izradu kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća
 • sudjeluje u izradi obračuna uspješnosti poslovanja HAA
 • izrađuje analitičke računske planove-računski plan proračuna s primjenom na organizacijsku strukturu HAA, kao i računski plan analitike kupaca i dobavljača
 • po potrebi vrši pripreme za knjiženja analitičkog knjigovodstva
 • surađuje u izradi financijskih planova
 • vodi brigu o čuvanju i arhiviranju dokumentacije iz svog djelokruga rada
 • prati zakonske propise koji reguliraju kontiranje knjigovodstvene dokumentacije, prati izmjene i dopune propisanog računskog plana, dopunjuje interni računski plan novim propisanim računima
 • surađuje na određenim poslovima deviznog poslovanja
 • u računovodstvo proračuna unosi sve temeljnice
 • po potrebi sudjeluje kod zatvaranja uplata u salda kontiju
 • izrađuje plan nabave, primjenjujući jedinstveni rječnik nabave (CPV)
 • vodi postupke nabave za sve robe, usluge i radove za vrijednost od 70.000,00 i više od 70. 000,00 kn
 • vodi evidencije o javnoj nabavi
 • izrađuje izvješće o javnoj nabavi

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na ženski i muški rod bez obzira na to jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje. Ako se kandidat javi na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti jednu prijavu u kojoj se moraju navesti brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
a) životopis,
b) dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
c) potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
d) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
e) dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na istim ili sličnim poslovima – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslik ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslik rješenja o prijemu ako su radili ili rade u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),
f) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
g) dokaz o znanju engleskog jezika (preslik svjedodžbe srednje škole ili indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta  podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom »Javni natječaj za ____________(naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje – ne otvarati)«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja engleskog jezika (pisani dio testiranja), znanja rada na računalu, psihologijskog testiranja te razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima u postupku.

Sve relevantne informacije vezane za postupak selekcije objavljivat će se na web stranici HAA www.akreditacija.hr i/ili putem elektronske pošte. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici www.akreditacija.hr.

Hrvatska akreditacijska agencija će osobne podatke kandidata prikupljene ovim javnim natječajem temeljem podnesenih prijava za javni natječaj obrađivati isključivo u svrhu odabira kandidata na javnom natječaju. Podnošenjem prijave na javni natječaj za prijem u radni odnos temeljem ovog javnog natječaja smatra se da su kandidati upoznati sa svrhom i pravnim temeljem obrade njihovih osobnih podataka te da na isto daju svoj pristanak.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom odluke na web stranici www.akreditacija.hr.

Klasa: 112-01/23-04/001
Ur. broj: 569-06/1-23-1
Zagreb, 29. ožujka 2023.

                                                                              RAVNATELJICA
mr.sc. Mirela Zečević


18. ožujka 2022.

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obavještavamo Vas da je temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 136/2021 od 10. prosinca 2021. godine i mrežnim stranicama HAA, završen selekcijski postupak za radno mjesto:

 1. Viši stručni suradnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave, te je odabran kandidat koji u potpunosti ispunjava sve tražene uvjete za radno mjesto.

10. prosinca 2021.

Na temelju članka 31. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN 76/05, 95/09 i 52/10) te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Hrvatska akreditacijska agencija raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Viši stručni savjetnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave – 1 izvršitelj

Koeficijent složenosti poslova: 1,523

Opis poslova:

 • kontira i sastavlja temeljnice za knjiženje dnevnih izvoda FINA-e (izvadak proračuna) i izvoda plaća (HNB)
 • kontira kunsku i deviznu glavnu blagajnu
 • kontira i priprema za knjiženje ulazne račune, obračune plaća, autorske honorare, ugovore o djelu, naloge za preknjiženje i sve ostale isplate
 • kontira izvode banke o izvršenim isplatama službenih putovanja, plaća, autorskih honorara, ugovora o djelu i ostalih isplata
 • usklađuje saldo banaka i blagajne
 • usklađuje stanje u glavnoj knjizi (financijskom knjigovodstvu) s ostalim analitičkim knjigovodstvima
 • brine se za ažurno prikupljanje dokumentacije potrebne za izvršenje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova
 • izrađuje potrebnu dokumentaciju za izradu kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća
 • sudjeluje u izradi obračuna uspješnosti poslovanja HAA
 • izrađuje analitičke računske planove-računski plan proračuna s primjenom na organizacijsku strukturu HAA, kao i računski plan analitike kupaca i dobavljača
 • po potrebi vrši pripreme za knjiženja analitičkog knjigovodstva
 • surađuje u izradi financijskih planova
 • vodi brigu o čuvanju i arhiviranju dokumentacije iz svog djelokruga rada
 • prati zakonske propise koji reguliraju kontiranje knjigovodstvene dokumentacije, prati izmjene i dopune propisanog računskog plana, dopunjuje interni računski plan novim propisanim računima
 • surađuje na određenim poslovima deviznog poslovanja
 • u računovodstvo proračuna unosi sve temeljnice
 • po potrebi sudjeluje kod zatvaranja uplata u salda kontiju
 • izrađuje plan nabave, primjenjujući jedinstveni rječnik nabave (CPV)
 • vodi postupke nabave za sve robe, usluge i radove za vrijednost od 70.000,00 i više od 70. 000,00 kn
 • vodi evidencije o javnoj nabavi
 • izrađuje izvješće o javnoj nabavi

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, završen ekonomski fakultet
 • najmanje 4 godine radnog staža
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • prednost poznavanja rada državne riznice.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 3. dokaz o radnom iskustvu (obvezno dostaviti elektronički zapis o radnopravnom statusu (ERPS)/e-radnu knjižicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 5. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 6. dokaz o poznavanju stranog jezika.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj navedeni kandidati dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze propisane posebnim propisom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije.

Radi procjene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta provest će se pisani dio testiranja (provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata), psihologijsko testiranje te intervju s kandidatima.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

Sve relevantne informacije vezane za postupak selekcije objavljivat će se na web stranici HAA www.akreditacija.hr/zaposlenja i/ili putem elektronske pošte.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Osobni podaci kandidata za zapošljavanje obrađuju se u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Prijavom na Natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Izabrani kandidat dužan je, prije sklapanja ugovora o radu, dokumentaciju o ispunjenju traženih uvjeta dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici. U slučaju nepodnošenja ili nepravodobnog podnošenja izvornika ili ovjerenih preslika, smatrati će se da je kandidat odustao. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom »Javni natječaj za višeg stručnog savjetnika za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave – ne otvarati«.


10. prosinca 2021.

Na temelju članka 31. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN 76/05, 95/09 i 52/10), Ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije donosi

ODLUKU

O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pod rednim brojem 2.

Viši stručni savjetnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave

Djelomično se poništava javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, Klasa: 112-01/21-01/007, Urbroj: 569-06/1-21-1 od 04. listopada 2021. godine, objavljen u Narodnim novinama broj 108/2021 od 06. listopada 2021. godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana i na mrežnim stranicama Hrvatske akreditacijske agencije 6. listopada 2021., i to pod rednim brojem 2. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto „Viši stručni savjetnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave“, na neodređeno vrijeme.


Zagreb, 9. prosinca 2021.

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obavještavamo Vas da je, u okviru javnog natječaja za zapošljavanje u HAA, objavljenog u Narodnim novinama br. 108/2021 od 06. listopada 2021. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnim stranicama HAA, završen selekcijski postupak za radno mjesto:

1. Rukovoditelj odsjeka za informatičke poslove,te je odabran kandidat koji u potpunosti ispunjava sve tražene uvjete za radno mjesto.


Zagreb, 8. prosinca 2021.

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obavještavamo Vas da je završen selekcijski postupak za tri radna mjesta u okviru javnog natječaja za zapošljavanje u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA), objavljenog u Narodnim novinama br. 108/2021 od 06. listopada 2021. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnim stranicama HAA.

Odabrani su sljedeći kandidati:

3. Stručni savjetnik za akreditiranje ispitnih laboratorija

4. Stručni savjetnik za sustave upravljanja

5. Stručni suradnik za akreditiranje umjernih laboratorija

Informacije o popunjavanju preostala dva radna mjesta objavit ćemo naknadno, po završetku selekcijskog postupka.


10. studenog 2021.

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obrađene su sve prikupljene prijave u okviru javnog natječaja za zapošljavanje u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA), objavljenog u Narodnim novinama br. 108/2021 od 06. listopada 2021. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnim stranicama HAA, za radna mjesta:

 1. Rukovoditelj odsjeka za informatičke poslove
 2. Viši stručni savjetnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave
 3. Stručni savjetnik za akreditiranje ispitnih laboratorija
 4. Stručni savjetnik za sustave upravljanja
 5. Stručni suradnik za akreditiranje umjernih laboratorija

Svi kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, pozivaju se na testiranje i razgovor u HAA, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, prema slijedećem rasporedu:

Testiranje kandidata provest će se iz poznavanja rada na osobnom računalu i engleskog jezika, a razgovor s članovima povjerenstva.

Nakon testiranja i razgovora, kandidati koji će ući u uži krug izbora dodatno će se uputiti na psihološko testiranje u organizaciji HZZ.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju i razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

U prostorijama Hrvatske akreditacijske agencije primjenjuju se sve važeće epidemiološke mjere i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Pozivamo sve kandidate da prate novosti i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske na web stranici https://www.koronavirus.hr/ izdane u svrhu sprječavanja širenja zaraze koronavirusom vezane za ulazak i boravak u prostorijama javnih i državnih ustanova jer će pristupanje razgovoru i testiranju biti moguće samo uz poštivanje svih propisanih mjera.


6. listopada 2021.

Na temelju članaka 31. Statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN 76/05, 95/09 i 52/10) te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Hrvatska akreditacijska agencija raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Rukovoditelj odsjeka za informatičke poslove – 1 izvršitelj

Koeficijent složenosti poslova: 1,697

Opis poslova:

 • planira i raspoređuje poslove u Odsjeku,
 • daje upute radnicima i obavlja nadzor nad njihovim radom,
 • administriranje lokalne mreže,
 • hardversko i softversko održavanje mreže,
 • nadogradnja mrežne infrastrukture,
 • izrada i rad prema procedurama za zaštitu podataka (backup),
 • održavanje baze podataka HAA,
 • administriranje softvera baze podataka HAA,
 • instaliranje i ispitivanje novih hardverskih i softverskih rješenja,
 • sudjelovanje u izradi plana i prijedloga razvoja računalnih sustava,
 • izrada tehničke specifikacije za nabavu hardvera i softvera,
 • grafički dizajn i priprema dokumenata HAA,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje tehnika grafičke pripreme,
 • poznavanje grafičkog i web dizajna,
 • znanja u administriranju lokalne mreže,
 • poznavanje mrežnih sustava i opreme
 • izvrsno poznavanje poslužiteljskih operativnih sustava (Windows Server i Linux)
 • znanje administriranja MS Windows Servera.

2. Viši stručni savjetnik za financijske i knjigovodstvene poslove i poslove javne nabave – 1 izvršitelj

Koeficijent složenosti poslova: 1,523

Opis poslova:

 • kontira i sastavlja temeljnice za knjiženje dnevnih izvoda FINA-e (izvadak proračuna) i izvoda plaća (HNB)
 • kontira kunsku i deviznu glavnu blagajnu
 • kontira i priprema za knjiženje ulazne račune, obračune plaća, autorske honorare, ugovore o djelu, naloge za preknjiženje i sve ostale isplate
 • kontira izvode banke o izvršenim isplatama službenih putovanja, plaća, autorskih honorara, ugovora o djelu i ostalih isplata
 • usklađuje saldo banaka i blagajne
 • usklađuje stanje u glavnoj knjizi (financijskom knjigovodstvu) s ostalim analitičkim knjigovodstvima
 • brine se za ažurno prikupljanje dokumentacije potrebne za izvršenje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova
 • izrađuje potrebnu dokumentaciju za izradu kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća
 • sudjeluje u izradi obračuna uspješnosti poslovanja HAA
 • izrađuje analitičke računske planove-računski plan proračuna s primjenom na organizacijsku strukturu HAA, kao i računski plan analitike kupaca i dobavljača
 • po potrebi vrši pripreme za knjiženja analitičkog knjigovodstva
 • surađuje u izradi financijskih planova
 • vodi brigu o čuvanju i arhiviranju dokumentacije iz svog djelokruga rada
 • prati zakonske propise koji reguliraju kontiranje knjigovodstvene dokumentacije, prati izmjene i dopune propisanog računskog plana, dopunjuje interni računski plan novim propisanim računima
 • surađuje na određenim poslovima deviznog poslovanja
 • u računovodstvo proračuna unosi sve temeljnice
 • po potrebi sudjeluje kod zatvaranja uplata u salda kontiju
 • izrađuje plan nabave, primjenjujući jedinstveni rječnik nabave (CPV)
 • vodi postupke nabave za sve robe, usluge i radove za vrijednost od 70.000,00 i više od 70. 000,00 kn
 • vodi evidencije o javnoj nabavi
 • izrađuje izvješće o javnoj nabavi

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, završen ekonomski fakultet
 • najmanje 4 godine radnog staža
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • prednost poznavanja rada državne riznice.

3. Stručni savjetnik za akreditiranje ispitnih laboratorija – 1 izvršitelj

Koeficijent složenosti poslova: 1,232

Opis poslova:

 • sudjeluje u postupcima akreditacije ispitnih laboratorija,
 • sudjeluje u postupku nadzora nad akreditiranim ispitnim laboratorijima,
 • sudjeluje u izradi stručnih izvješća u području akreditacije ispitnih laboratorija,
 • sudjeluje u ocjenjivanju ispitnih laboratorija (ocjena dokumentacije, ocjena na licu mjesta, izvještavanje),
 • sudjeluje u nadzoru nad ocijenjenim i akreditiranim tijelima za ispitne laboratorije,
 • upisuje podatke o postupcima akreditacije ispitnih laboratorija u bazu podataka HAA,
 • sudjeluje u izradi pravila HAA u području akreditacije ispitnih laboratorija,
 • prati stanje u području akreditacije ispitnih laboratorija i daje prijedloge za unaprjeđenje i poboljšavanje rada,
 • sudjeluje u izradi i održavanju dokumentacije sustava upravljanja HAA-a,
 • surađuje sa strukovnim udruženjima, znanstveno-istraživačkim organizacijama i drugim organizacijama zainteresiranim za područje akreditacije ispitnih laboratorija,
 • sudjeluje u radu stručnih odbora HAA,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja HAA-a.

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • poznavanje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću, zdravljem i dr.,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu,
 • iskustvo na poslovima akreditacije.

4. Stručni savjetnik za sustave upravljanja – 1 izvršitelj

Koeficijent složenosti poslova: 1,232

Opis poslova:

 • sudjeluje u postupcima akreditacije certifikacijskih tijela za sustave upravljanja,
 • sudjeluje u izradi stručnih izvješća u području akreditacije certifikacijskih tijela za sustave upravljanja,
 • sudjeluje u ocjenjivanju certifikacijskih tijela za sustave upravljanja (ocjena dokumentacije, ocjena na licu mjesta, witness audit, izvještavanje),
 • sudjeluje u nadzoru nad ocijenjenim i akreditiranim tijelima za certifikaciju sustava upravljanja,
 • upisuje podatke o postupcima akreditacije certifikacijskih tijela u bazu podataka HAA,
 • sudjeluje u izradi pravila HAA u području akreditacije certifikacijskih tijela za sustave upravljanja,
 • prati stanje u području akreditacije certifikacijskih tijela za sustave upravljanja i daje prijedloge za unaprjeđenje i poboljšavanje rada,
 • sudjeluje u izradi i održavanju dokumentacije sustava upravljanja HAA-a,
 • sudjeluje u pripremi i provedbi unutarnjih neovisnih ocjena sustava  kvalitete poslovanja HAA (interni audit),
 • sudjeluje u pripremi ocjene funkcioniranja sustava kvalitete poslovanja HAA (upravina ocjena),
 • surađuje sa strukovnim udruženjima, znanstveno-istraživačkim organizacijama i drugim organizacijama zainteresiranim za područje akreditacije certifikacijskih tijela za sustave upravljanja,
 • sudjeluje u radu stručnih odbora HAA,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja HAA-a.

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • poznavanje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću, zdravljem i dr.,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu.

5. Stručni suradnik za akreditiranje umjernih laboratorija – 1 izvršitelj

Koeficijent složenosti poslova: 1,115

Opis poslova:

 • sudjeluje u postupku akreditiranja umjernih laboratorija prema područjima ispitivanja,
 • sudjeluje u postupku nadzora nad akreditiranim umjernim laboratorijima prema područjima ispitivanja,
 • sudjeluje u izradi stručnih izvješća u području akreditacije umjernih laboratorija,
 • sudjeluje u izradi dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom poslovanja HAA-a,
 • sudjeluje u ocjenjivanju osposobljenosti umjernih laboratorija,
 • upisuje podatake o postupcima akreditacije  umjernih laboratorija u bazu podataka HAA,
 • upisuje podatake o nacionalnim i međunarodnim programima međulaboratorijskih  poredbenih ispitivanja i organizatorima takvih ispitivanja u bazu podataka HAA,
 • upisuje podatake o dokumentima (upute, preporuke) europskih i međunarodnih organizacija u području akreditacije umjernih laboratorija (EA, ILAC) u bazu podataka HAA,
 • upisuje podatke o ocjeniteljima za umjerne laboratorije u bazu podataka HAA,
 • sudjeluje u izradi dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom poslovanja HAA-a,
 • sudjeluje u organizaciji međulaboratorijskih poredbenih ispitivanja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja HAA-a.

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, fakultet tehničkih ili prirodnih znanosti,
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci,
 • poznavanje rada u laboratoriju,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu.

Radni odnosi se zasnivaju na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće i zakonom propisane uvjete.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 3. dokaz o radnom iskustvu (obvezno dostaviti elektronički zapis o radnopravnom statusu (ERPS)/e-radnu knjižicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 5. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 6. dokaz o poznavanju stranog jezika.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj navedeni kandidati dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze propisane posebnim propisom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije.

Radi procjene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta provest će se pisani dio testiranja (provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata), psihologijsko testiranje te intervju s kandidatima.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

Sve relevantne informacije vezane za postupak selekcije objavljivat će se na web stranici HAA www.akreditacija.hr/zaposlenja i/ili putem elektronske pošte.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Osobni podaci kandidata za zapošljavanje obrađuju se u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Prijavom na Natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Izabrani kandidat dužan je, prije sklapanja ugovora o radu, dokumentaciju o ispunjenju traženih uvjeta dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici. U slučaju nepodnošenja ili nepravodobnog podnošenja izvornika ili ovjerenih preslika, smatrati će se da je kandidat odustao.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta (zasebno za svako radno mjesto) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom »Javne natječaj za imenovanje _____________ (navesti radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje) – ne otvarati«.