EA re-evaluacija HAA, drugi dio

Nastavno na prvi dio re-evaluacije proveden u rujnu 2019. godine, u tjednu od 13. do 17. siječnja
2020. godine uspješno je provedena redovna re-evaluacija Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), u
svrhu zadržavanja statusa HAA kao potpisnice multilateralnog sporazuma o akreditaciji (EA MLA) za
akreditacijsku shemu za ispitne laboratorije, uključujući ocjenjivanje laboratorija prema novom
izdanju norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih
laboratorija, ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017).


Dodatni zadatak ove re-evaluacije bio je ocijeniti uspješnost implementacije i prelaska sustava
upravljanja HAA sa zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17011:2004 na novo izdanje norme HRN EN
ISO/IEC 17011:2017 (Ocjenjivanje sukladnosti – Zahtjevi za akreditacijska tijela koja akreditiraju tijela
za ocjenjivanje sukladnosti, ISO/IEC 17011:2017; EN ISO/IEC 17011:2017).


Re-evaluaciju je, kao članica EA MLA evaluatorskog tima Europske organizacije za akreditaciju (EA),
provela predstavnica i zaposlenica nacionalnog akreditacijskog tijela Švicarske, u suradnji i
komunikaciji putem Skype-a s voditeljicom evaluatorskog tima, zaposlenicom nacionalnog
akreditacijskog tijela Finske.


Proces evaluacije obuhvaća ocjenu usklađenosti rada, organizacije i osposobljenosti HAA prema
zahtjevima Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008., prema
zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17011, te ispunjavanje obveza i zahtjeva EA i međunarodnih
organizacija ILAC i IAF.


Kao i u prvom dijelu re-evaluacije, postupak evaluacije proveden je u uredima HAA ocjenom primjene
uspostavljenog sustava upravljanja u radu HAA uvidom u akreditacijske predmete, kroz intervju s
osobljem HAA i provedbom 2 witness audita (promatranjem postupka ocjenjivanja HAA za sve
akreditacijske sheme u prostorima tijela za ocjenjivanje sukladnosti u Čakovcu i Rakitju).


Prvi dio re-evaluacije proveden je u tjednu od 23. do 27. rujna 2019. godine za ocjenu implementacije
novog izdanja HRN EN ISO/IEC 17011:2017 i za preostale akreditacijske sheme: umjerni laboratoriji,
medicinski laboratoriji, certifikacijska tijela za proizvode, osoblje i sustave upravljanja, inspekcijska
tijela i verifikatore stakleničkih plinova.


Nakon rješavanja utvrđenih nalaza, EA MLA evaluatorski tim dat će svoju konačnu preporuku o
statusu HAA kao potpisnice EA MLA sporazuma.

Preporuku EA MLA tima razmatra EA Vijeće za multilateralne sporazume (EA MAC) koje donosi
konačnu odluku o zadržavanju statusa HAA kao potpisnice EA MLA sporazuma.