HAA obavještava o uslugama akreditiranja tijela za certificiranje sustava upravljanja.

19. kolovoza 2019

Postupci akreditiranja provode se prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 za sljedeće vrste certificiranja:

Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema

HRN EN ISO 9001:2015 (EN ISO 9001:2015; ISO 9001:2015)

Certifikacija sustava upravljanja okolišem prema

HRN EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015; EN ISO 14001:2015)

Certifikacija sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu:

HRN BS OHSAS 18001:2014 (BS OHSAS 18001:2007)*

HRN ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018)

Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom u proizvodnji medicinskih proizvoda

HRN EN ISO 13485:2016 (EN ISO 13485:2016; ISO 13485:2016)

* Održavanje akreditiranog statusa do 03/2021 god.