Obavijest akreditiranim laboratorijima u području emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Obavještavamo akreditirane laboratorije u području emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora da je uz suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja produžen prijelazni period za usvajanje novog izdanja norme za određivanje masene koncentracije ugljikova monoksida, ugljikova dioksida i kisika u otpadnom plinu, HRN ISO 12039:2020.

Primjena zadnjih važećih izdanja normi zahtjev je Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 47/2021). Kako je zadaća HAA osigurati jednake kriterije tijekom ocjene osposobljenosti za sve laboratorije koji su akreditirani za mjerenje prema normi HRN ISO 12039, od akreditiranih laboratorija očekuje se usvajanje mjernih principa navedenih u HRN ISO 12039:2020.

Kao dokaz o usvajanju norme HRN ISO 12039:2020, akreditirani laboratoriji u području ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak  iz nepokretnih izvora moraju osigurati zapise o: provjeri linearnosti, donje granice detekcije, ponovljivosti i vremenu odziva, procjeni mjerne nesigurnosti, podatke proizvođača o mjernom rasponu i rezoluciji CO senzora, osposobljavanju/monitoringu osoblja,  postupak/radnu uputu, zapise o verifikaciji, dokaze o planiranim/provedenim aktivnostima osiguravanja valjanosti rezultata ispitivanja, primjer izvještaja o ispitivanju.

Navod norme HRN ISO 12039:2020 „Other instrumental methods can be used provided they meet the minimum requirements proposed in this document“ tumači se na način da laboratorij mora dokazati da kod korištenja drugih mjernih principa ispunjava zahtjeve iz HRN ISO 12039:2020, t. 7.1, Tablica 1, Performance characteristics and criteria, što dokazuje odgovarajućom potvrdom o sukladnosti koju izdaje osposobljeno tijelo na temelju rezultata testova provedenih u laboratoriju i na terenu.

Kako bi osigurali nabavu prikladne nadogradnje ili nove opreme, podsjećamo akreditirane laboratorije na važnost definiranja specifikacije prilikom nabave, te provjere da li kupljeno odgovara specifikaciji. Također, u slučaju da je u istom uređaju dostupno više senzora, u sklopu verifikacije provedbe metode prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017, t. 7.2, akreditirani laboratoriji potvrdit će da koriste senzore koji zadovoljavaju mjerne principe zahtijevane s HRN ISO 12039:2020. Akreditirani laboratoriji u području emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora moraju usvojiti novo izdanje norme HRN ISO 12039:2020 te dokaze o usvajanju dostaviti u HAA najkasnije do 1. ožujka 2022. godine.