Zaštita od buke

Zagreb, 10. siječnja 2008.

hspace=5

 

 

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi  je na temelju Članka 19. stavka 2. Zakona o zaštiti od buke donijelo Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN br.91/07), kojim se određuju stručni poslovi zaštite od buke te utvrđuje stručni nadzor nad pravnim osobama koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke.

Stručni su poslovi zaštite od buke u smislu ovog pravilnika:
• akustična mjerenja (razine buke i zvučne izolacije),
• projektiranje, odnosno predviđanje razine buke,
• izrada karata buke i akustičnih planova,
• izrada stručnih podloga koje se odnose na zaštitu od buke za dokumente prostornog uređenja svih razina i akata za njihovo provođenje i
• izrada procjene utjecaja buke na okoliš.
Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke pravnoj osobi daje ministar nadležan za zdravstvo za sve ili za pojedine stručne poslove zaštite od buke. Za dobivanje ovlaštenja pravna osoba osim ispunjavanja uvjeta propisanih ovim pravilnikom mora biti i akreditirana prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 iz područja zaštite od buke. Pravilnikom je iznimno omogućeno da se može dati privremeno ovlaštenje pravnoj osobi u trajanju od godinu dana na osnovi Potvrde o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti za mjerenje prema ovom pravilniku, a koju daje Hrvatska akreditacijska agencija na temelju provedenog postupka ocjenjivanja.

Do sada su pokrenuta dva postupka ocjenjivanja osposobljenosti tijela za ocjenu sukladnosti u skladu s ovim pravilnikom.
Hrvatska akreditacijska agencija poziva na suradnju sve pravne osobe koje se bave područjem stručnih poslova zašite od buke, kako bismo zajedno pridonijeli uspostavi kvalitetnijeg funkcioniranja sustava zaštite zdravlja i okoliša u području zašite od buke.